Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina50/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

Administratieve verplichtingen

U moet een kopie van de leer-werkovereenkomst of de

verklaring van het Regionaal Opleidingscentrum bij uw

loonadministratie bewaren.Hoogte afdrachtvermindering

U hoeft het loon niet te toetsen aan het toetsloon. Ook als

de stagiair geen loon krijgt, mag u de afdrachtvermindering

toepassen. Bij deeltijdwerkers, werknemers zonder

overeengekomen arbeidsduur en bij beloningen naar

prestatie moet u het bedrag van de afdrachtvermindering

herrekenen met een deeltijdfactor (zie paragraaf 23.1.4).

Het bedrag van de afdrachtvermindering onderwijs vindt

u in tabel 15, 16 en 17 achter in dit handboek.

Voorbeeld

Bij een stage van 12 uur per week voor een periode van 6 maanden bedraagt

de afdrachtvermindering per stagemaand (12/36 x € 109,59) = € 36,53.

Is de opleiding van uw werknemer tegelijkertijd ook

scholing tot startkwalificatieniveau? Dan mag u ook

daarvoor de afdrachtvermindering onderwijs toepassen als

uw werknemer aan de voorwaarden voldoet (zie paragraaf

23.2.5). Voor deze werknemer gelden dan beide bedragen

uit tabel 15, 16 of 17.

Duur afdrachtvermindering

De afdrachtvermindering geldt zolang aan de voorwaarden

wordt voldaan, maar u kunt de vermindering niet meer

toepassen als een werknemer het examen heeft gehaald

of in de tussentijd met zijn opleiding is gestopt.

Samenloop met andere afdrachtverminderingen

U kunt deze afdrachtvermindering combineren met de

afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk

en de afdrachtvermindering voor de zeevaart.Meer informatie

Als u vragen hebt over beroepsopleidingen op mbo-niveau 1

of 2, kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum

Onderwijs: (079) 323 26 66. U kunt ook kijken op www.cfi.nl.23.2.8 Werknemer die een EVC-procedure volgt

Met een procedure Erkenning verworven competenties

(evc-procedure) kan uw werknemer laten vaststellen welke

competenties hij door werkervaring al heeft en welke

aanvullende opleidingen hij eventueel nodig heeft. Na het

succesvol volgen van een evc-procedure krijgt de werknemerBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 23 Afdrachtverminderingen | 244

een ervaringscertificaat. Als u de kosten van deze procedure

vergoedt, mag u de afdrachtvermindering toepassen.

Let op!

Vergoedt u deze kosten niet, dan mag uw werknemer voor deze

scholingskosten zijn spaarloon deblokkeren (zie ook paragraaf 20.1.2).

Administratieve verplichtingen

De evc-aanbieder moet als zodanig zijn erkend door een

daarvoor aangewezen instantie. U moet de verklaring van

deze erkenning bij uw loonadministratie bewaren.Hoogte afdrachtvermindering

De afdrachtvermindering bedraagt € 329 per procedure.

U hoeft het loon niet te toetsen aan het toetsloon. Ook als

de werknemer die een evc-procedure volgt geen loon krijgt,

mag u de afdrachtvermindering toepassen. De werknemer

die een evc-procedure volgt, wordt aangemerkt als een

werknemer met een volledige arbeidsduur, zodat u bij de

berekening van de afdrachtvermindering geen rekening

hoeft te houden met de deeltijdfactor.

U mag het hele bedrag van de afdrachtvermindering

verwerken in het tijdvak waarin de werknemer met de

evc-procedure begint of het daaropvolgende tijdvak.Samenloop met andere afdrachtverminderingen

U kunt deze afdrachtvermindering combineren met de

afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk

en de afdrachtvermindering voor de zeevaart.Meer informatie

Meer informatie over evc-opleidingen en erkende aanbieders

vindt u op www.leren-werken.nl en www.kenniscentrumevc.nl.

23.3 Afdrachtvermindering

speur- en ontwikkelingswerk

In deze paragraaf lichten wij de volgende aspecten van

de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

(hierna: s&o) toe:

• wanneer kan de afdrachtvermindering worden toegepast?

(zie paragraaf 23.3.1)

• hoogte afdrachtvermindering (zie paragraaf 23.3.2)

• afdrachtvermindering verrekenen in de aangifte

(zie paragraaf 23.3.3)

• correctie-s&o-verklaring (zie paragraaf 23.3.4)

• administratieve verplichtingen (zie paragraaf 23.3.5)

• samenloop met andere afdrachtverminderingen

(zie paragraaf 23.3.6)

Let op!

De uitvoering van de regeling afdrachtvermindering speur- en

ontwikkelingswerk is bijna geheel overgedragen aan Agentschap nl.

Sinds 1 januari 2010 is dit de nieuwe naam van SenterNovem, dat is

samengegaan met andere onderdelen van het ministerie van

Economische Zaken. Kijk voor meer informatie over deze afdrachtvermindering

op www.agentschapnl.nl. Agentschap nl hanteert

voor de term s&o de term wbso. U bereikt de wbso-helpdesk van

Agentschap nl via (088) 602 35 54.

23.3.1 Toepassing van de afdrachtvermindering

s&o

U past de afdrachtvermindering s&o toe op het loon van

werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een s&oafdrachtvermindering

moet u in het bezit zijn van een

zogenoemde s&o-verklaring. Agentschap nl geeft deze

verklaringen af.

U kunt in één kalenderjaar voor maximaal drie perioden

een aanvraag indienen. De perioden mogen minimaal drie

en maximaal zes kalendermaanden beslaan. Een verklaring

voor een heel kalenderjaar krijgt u alleen onder bepaalde

voorwaarden als u een eigen onderzoek- of ontwikkelafdeling

hebt. U moet de aanvraag uiterlijk een maand

voor het begin van de periode bij Agentschap nl doen.

Dit doet u met behulp van een aanvraagprogramma op

www.agentschapnl.nl. Via deze site kunt u ook de

Handleiding wbso downloaden.

Buitenland

U mag voor de s&o-afdrachtvermindering ook rekening

houden met de s&o-uren die binnen een andere lidstaat

van de Europese Unie zijn besteed.

U mag de afdrachtvermindering s&o ook toepassen voor niet

in Nederland wonende bestuurders of commissarissen van

een nv, bv of andere organisatie die in Nederland gevestigd is.

Definitie s&o-werkzaamheden

Neem voor meer informatie over de werkzaamheden die in

aanmerking komen voor afdrachtvermindering s&o, contact

op met Agentschap NL of kijk op www.agentschapnl.nl.23.3.2 Hoogte afdrachtvermindering

In 2011 is de afdrachtvermindering s&o:

• 50% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking

dat betrekking heeft op speur- en ontwikkelingswerk,

tot een S&O-loon van € 220.000

• 18% over het meerdere s&o-loon

De afdrachtvermindering is maximaal € 14.000.000.

In de s&o-verklaring staat welk bedrag u in mindering mag

brengen.

Starters

Voor starters is de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

64%. U bent een starter als u aan de volgende

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 23 Afdrachtverminderingen | 245

twee voorwaarden voldoet:

• U was in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren

geen werkgever.

• In de vijf voorafgaande kalenderjaren hebt u niet meer

dan twee maal de afdrachtvermindering speur- en

ontwikkelingswerk aangevraagd.

Als u s&o-activiteiten voortzet die vroeger direct of indirect

werden uitgevoerd door een verbonden vennootschap of

door iemand die nu een aanmerkelijk belang heeft, moet u

de verklaringen meetellen die aan deze vennootschap of de

aanmerkelijkbelanghouder zijn afgegeven.Let op!

U moet altijd een eigen s&o-verklaring hebben. Dit geldt ook als u de

s&o-activiteiten van een ander voortzet.

Gemiddeld uurloon berekenen

Als u in 2011 de afdrachtvermindering s&o wilt toepassen,

dan hoeft u zelf niet het gemiddelde uurloon voor uw

werknemers te berekenen die het werk gaan uitvoeren.

Agentschap nl berekent dit s&o-uurloon op basis van de

aangiften loonheffingen. U moet dan wel aan de volgende

drie voorwaarden voldoen:

• U hebt een s&o-verklaring voor 2009.

• U hebt in de periode van de s&o-verklaring

s&

o-werkzaamheden verricht.• U geeft de bsn/sofinummers van de medewerkers die in

2009 speur- en ontwikkelingswerk hebben verricht, door

aan Agentschap nl. Dit kan via internet.

Meer informatie over het doorgeven van burgerservicenummers

en de uurloonberekening vindt u op www.agentschapnl.nl.

Als u in 2009 geen s&o-werkzaamheden hebt verricht of als

u geen s&o-verklaring voor 2009 hebt, dan geldt voor u in

2011 een vast uurloon van € 29.23.3.3 Afdrachtvermindering verrekenen in

aangifte

U mag de afdrachtvermindering s&o alleen toepassen

over aangiftetijdvakken die eindigen in de periode van

de s&o-verklaring. Voor die tijdvakken verrekent u in

de aangifte loonheffingen maximaal een evenredig deel

van het nog ongebruikte bedrag van de s&o-verklaring.Voorbeeld 1

U hebt een s&o-verklaring voor de periode juli tot en met september

voor een bedrag van € 3.000. In juli mag u maximaal een derde deel van

3.000 verrekenen. Stel dat u in uw aangifte loonheffingen van juli maar

600 aan afdrachtvermindering s&o verrekent. In de maand augustus

mag u dan maximaal € 1.200 verrekenen. Dit is het evenredige deel van

het ongebruikte bedrag van € 2.400.

Voorbeeld 2

U hebt een s&o-verklaring voor de maanden januari tot en met april van

8.000 en u hebt een aangiftetijdvak van vier weken. De aangiftetijdvakkendie geheel of gedeeltelijk samenvallen met de periode van uw

s&o-verklaring zijn:

1e tijdvak (1 januari tot en met 30 januari): u mag € 2.000 verrekenen

2e tijdvak (31 januari tot en met 27 februari): u mag € 2.000 verrekenen

3e tijdvak (28 februari tot en met 27 maart): u mag € 2.000 verrekenen

4e tijdvak (28 maart tot en met 24 april): u mag € 2.000 verrekenen

In het 5e tijdvak (25 april tot en met 22 mei) is geen verrekening meer mogelijk.

Dit tijdvak eindigt in mei, terwijl uw verklaring tot en met april is afgegeven.

De afdrachtvermindering s&o kan samen met de andere

afdrachtverminderingen nooit meer zijn dan de ingehouden

loonbelasting/premie volksverzekeringen en de eindheffingen.

Als u aan het einde van de periode een gedeelte

van de afdrachtvermindering s&o niet hebt verrekend,

mag u het restant alsnog verrekenen in een van de tijdvakken

van die periode als daarin nog ruimte is. In dat geval kunt

u de eerder ingediende aangifte loonheffingen

corrigeren

(zie ook hoofdstuk 11).

Voorbeeld 3

U hebt een s&o-verklaring van € 30.000 voor de maanden september

tot en met december. In deze periode moet u per tijdvak € 9.000

loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffingen betalen.

In september mag u de loonbelasting/premie volksverzekeringen

verminderen met € 7.500 (€ 30.000 : 4). In oktober besluit u de

vermindering niet toe te passen omdat uw project tijdelijk is stilgelegd.

In november wordt het project vervolgd. U mag dan in principe het

evenredige deel van het ongebruikte bedrag van de afdrachtvermindering

(€ 11.250) in mindering brengen (zie ook voorbeeld 1). Maar er is maar

ruimte voor € 9.000. In december geldt hetzelfde: ook in dit tijdvak kunt

u maximaal € 9.000 in mindering brengen. Het totale onbenutte deel

van de afdrachtvermindering is dan aan het eind van de periode € 4.500.

U mag nu het restant toch nog verrekenen in een van de tijdvakken over

de periode september tot en met december als daar nog ruimte voor is.

U kunt dan in september € 1.500 in mindering brengen en in oktober € 3.000,

of het hele bedrag van € 4.500 in oktober in mindering brengen. In het eerste

geval moet u twee correcties indienen, in het tweede geval maar één.

23.3.4 Correctie-s&o-verklaring

Het bedrag dat u in de aangifte loonheffingen aan afdrachtverminderingen

verrekent, is in principe definitief. U moet

wel een mededeling aan Agentschap nl sturen als achteraf

blijkt dat de s&o-verklaring herzien moet worden.

De s&o-verklaring moet achteraf worden herzien als:

• u minder dan 90% van de verwachte uren hebt besteed,

of het bedrag van de s&o-verklaring per kalendermaand

minstens € 10.000 te hoog was vastgesteld op basis van

de bestede urenBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 23 Afdrachtverminderingen | 246

U moet de mededeling uiterlijk doen binnen:

• drie kalendermaanden na het einde van het kalenderjaar

waarop een of meer s&o-verklaringen betrekking hebben

• drie kalendermaanden na de afgifte van de laatste

s&o-verklaring voor het kalenderjaar, als die verklaring

na het einde van het kalenderjaar is gedagtekend

Het is verplicht om de mededeling digitaal te doen. U doet

dit via www.agentschapnl.nl.

Als u een mededeling hebt gedaan van het aantal gerealiseerde

uren, dan krijgt u van Agentschap nl een correcties&

o-verklaring. In die correctie-s&o-verklaring staat één

correctiebedrag voor alle s&o-verklaringen van het kalenderjaar.

Meer informatie vindt u op www.agentschapnl.nl.

Het bedrag van de correctie neemt u als negatieve afdrachtvermindering

op in de aangifte loonheffingen over het

tijdvak waarin de correctieverklaring is gedagtekend,

of in de aangifte over het daaropvolgende tijdvak.

U dient dus geen correctie in over de al verstreken aangiftetijdvakken

waarop de correctie-s&o-verklaring betrekking heeft.Let op!

Als uw inhoudingsplicht eerder in het kalenderjaar eindigt, moet u de

correctiemededeling doen binnen één kalendermaand na het einde van uw

inhoudingsplicht. Deze mededeling doet u schriftelijk bij Agentschap nl:

Postbus 10073, 8000 gb Zwolle. Uw inhoudingsplicht eindigt

bijvoorbeeld als u uw onderneming staakt of bij een faillissement.

23.3.5 Administratieve verplichtingen

Binnen twee maanden na afloop van het kalenderkwartaal

waarin het s&o-werk is verricht, moet de administratie van

het s&o-werk beschikbaar zijn voor controle. De urenadministratie

moet binnen tien werkdagen na de dag waarop

het s&o-werk is verricht, voor controle beschikbaar zijn.

Zie voor meer informatie over het voeren van de administratie

www.agentschapnl.nl.

Agentschap nl kan uw project- en urenadministratie

controleren en een correctie-s&o-verklaring vaststellen.

Het bedrag van de correctie en een eventuele boete in

deze correctie-s&o-verklaring neemt u als negatieve afdrachtvermindering

s&o op in de aangifte over het lopende tijdvak

of in de aangifte over het daaropvolgende tijdvak. Wij

controleren alleen of uw afdrachtvermindering s&o in overeenstemming

is met uw s&o-verklaring van Agentschap nl.

Meer informatie vindt u op www.agentschapnl.nl.

23.3.6 Samenloop met andere

afdrachtverminderingen

De afdrachtvermindering s&o kan niet worden toegepast

op loon dat al in aanmerking is genomen voor de afdrachtvermindering

zeevaart. Een combinatie met de afdrachtvermindering

onderwijs is wel mogelijk.

23.4 Afdrachtvermindering zeevaart

In deze paragraaf lichten wij de volgende aspecten van

de afdrachtvermindering zeevaart toe:

• toepassing van de afdrachtvermindering

(zie paragraaf 23.4.1)

• hoogte afdrachtvermindering (zie paragraaf 23.4.2)

• administratieve verplichtingen (zie paragraaf 23.4.3)

• samenloop met andere afdrachtverminderingen

(zie paragraaf 23.4.4)23.4.1 Toepassing van de afdrachtvermindering

De afdrachtvermindering zeevaart kan worden toegepast

als u loon betaalt aan zeevarenden die werken op een schip

dat onder Nederlandse vlag vaart en dat grotendeels op

zee wordt geëxploiteerd in het internationale verkeer en

bij sleep- en hulpverlenings- of baggerwerkzaamheden.

De afdrachtvermindering zeevaart geldt niet voor loon

dat u betaalt aan zeevarenden die werken op:

• een schip dat gebruikt wordt voor de loodsdienst,

voor de zeilvaart of in de havensleepdienst

• een baggerschip zonder eigen voortstuwing

• een schip voor bedrijfsmatige visserij of sportvisserij

• een schip dat uitsluitend geschikt is voor sleepdiensten

• een schip dat uitsluitend geschikt is voor hulpdiensten

Werknemers die werken op een schip dat geregelde

passagiersdiensten onderhoudt tussen havens van de

Europese Gemeenschap, maar die zelf niet de nationaliteit

hebben van een van de landen van de Europese

Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte, zijn

geen zeevarenden voor de afdrachtvermindering zeevaart.23.4.2 Hoogte afdrachtvermindering

Het bedrag van de afdrachtvermindering wordt bepaald

op een percentage van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking

van de zeevarende in het desbetreffende

loontijdvak. Er gelden afzonderlijke percentages voor:

• zeevarenden die in Nederland wonen of in een van

de landen van de Europese Unie of de Europese

Economische Ruimte (40%)

• zeevarenden die buiten de Europese Unie of de Europese

Economische Ruimte wonen en die aan de loonbelasting

zijn onderworpen of premieplichtig zijn voor de

volksverzekeringen (10%)23.4.3 Administratieve verplichtingen

U moet de volgende gegevens registreren en bij de

loonadministratie bewaren:

de namen, geboortedata en de nummers van de

monsterboekjes van de zeevarenden voor wie over

dat jaar de afdrachtvermindering zeevaart is toegepast

• de periode of perioden waarin de zeevarende

aangemonsterd

was aan boord van een zeeschip

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 23 Afdrachtverminderingen | 247

• de naam en de roepnaam van het zeeschip of

de zeeschepen waarop de zeevarende in dat jaar

aangemonsterd is geweest

• de monsterrollen en per zeevarende de wijzigingen

op de monsterrol (op chronologische volgorde)

• kopieën van zeebrieven

Het kan voorkomen dat de werknemer op het inhoudingstijdstip

geen zeevarende meer is, terwijl het loon betaald is

voor een periode waarin hij nog wel als zeevarende werkte.

Als u kunt aantonen dat het loon betrekking heeft op een

periode waarin de werknemer daadwerkelijk als zeevarende

werkte, mag u ook op dit loon de afdrachtvermindering

zeevaart toepassen.

Als het loon gedeeltelijk betrekking heeft op een periode

waarin de werknemer als zeevarende werkte en gedeeltelijk

op een periode waarin hij niet als zodanig werkte, moet u

dit loon evenredig aan die perioden toerekenen. U moet

bij de loonadministratie de gegevens bewaren waaruit blijkt

op welke periode(n) het loon betrekking heeft en hoe u het

loon evenredig hebt toegerekend.

Als het inhoudingstijdstip valt tijdens verlof, ziekte of

zwangerschaps- en bevallingsverlof, heft dit de status van

zeevarende niet op.23.4.4 Samenloop met andere

afdrachtverminderingen

De afdrachtvermindering zeevaart kan niet worden

toegepast op loon dat al in aanmerking is genomen voor

de afdrachtvermindering s&o. De combinatie van de

afdrachtvermindering zeevaart met de afdrachtvermindering

onderwijs is wél – zonder maximum – mogelijk.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 24 Personeel aan huis | 248

24 Personeel aan huis

Als particulier kunt u huishoudelijke werkzaamheden laten

verrichten door een dienstverlener (zie paragraaf 24.1).

Dit kan leiden tot een dienstbetrekking tussen u en uw

dienstverlener. U moet dan loonheffingen inhouden op

de betaling(en) aan de dienstverlener en betalen.

Loonheffingen is de verzamelnaam voor:

• loonbelasting/premie volksverzekeringen

• premies werknemersverzekeringen

• inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

(hierna: bijdrage Zvw)

In dit hoofdstuk leest u wanneer en hoe u loonheffingen

moet inhouden en betalen. U komt de volgende termen

tegen:

• dienstverlening aan huisEr is sprake van dienstverlening aan huis als u een dienstverlener

inhuurt voor huishoudelijke taken voor maximaal

drie dagen per week (zie paragraaf 24.2). Voor deze

persoon hoeft u geen aangifte loonheffingen te doen.

• personeel aan huis

Er is sprake van personeel aan huis als u een dienstverlener

inhuurt voor huishoudelijke taken voor vier

of meer dagen per week. Voor deze persoon moet u wel

aangifte loonheffingen doen.

• de vereenvoudigde regeling

Deze regeling houdt onder andere in dat u één keer per

jaar aangifte loonheffingen moet doen als er sprake is van

personeel aan huis (zie paragraaf 24.3).

Persoonsgebonden budget

Krijgt u een persoonsgebonden budget? Dan kunt u zelf

persoonlijke of medische hulp regelen. U kunt de hulp aanvragen

via een thuiszorgbureau of zelf op zoek gaan naar

een hulp.

Vraagt u de hulp aan via een thuiszorgbureau, vraag het

bureau dan of de hulp bij het bureau in dienst is. Is dat het

geval, dan is dit hoofdstuk voor u niet van belang. Als de

hulp niet in dienst is bij het thuiszorgbureau of als u de

hulp zelf regelt, is de informatie uit dit hoofdstuk wel van

belang voor u.

Let op!

Als u een persoonsgebonden budget hebt, kunt u gebruikmaken van de

diensten van het Servicecentrum pgb van de Sociale Verzekeringsbank

(svb). Het servicecentrum kan uw salarisadministratie geheel of

gedeeltelijk verzorgen: de betaling van uw zorgverlener, de inhouding

en afdracht van loonheffingen, salarisstroken en jaaropgaves. Maakt

u gebruik van de diensten van de svb? Dan geldt voor u en uw hulp

de opting-in regeling (zie paragraaf 15.15). Zie voor meer informatie

www.svb.nl.

1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

 • Duur afdrachtvermindering
 • 23.2.8 Werknemer die een EVC-procedure volgt
 • Belastingdienst
 • Administratieve verplichtingen
 • Samenloop met andere afdrachtverminderingen
 • 23.3.1 Toepassing van de afdrachtvermindering so
 • Definitie so-werkzaamheden
 • Starters
 • Gemiddeld uurloon berekenen
 • 23.3.3 Afdrachtvermindering verrekenen in aangifte
 • 23.3.4 Correctie-so-verklaring
 • 23.3.5 Administratieve verplichtingen
 • 23.3.6 Samenloop met andere afdrachtverminderingen
 • 23.4.1 Toepassing van de afdrachtvermindering
 • 23.4.2 Hoogte afdrachtvermindering
 • 23.4.3 Administratieve verplichtingen
 • 23.4.4 Samenloop met andere afdrachtverminderingen

 • Dovnload 2.98 Mb.