Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina54/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55
Partner

Een natuurlijk persoon die met iemand anders een fiscaal

partnerschap vormt.

Personeelsnummer

Het unieke nummer waaronder een personeelslid bij de

werkgever in zijn administratie bekend is.

Persoonlijk domein

Beveiligd deel van de internetsite van de Belastingdienst

waar werkgevers met hun gebruikersnaam en wachtwoord

kunnen inloggen.Pleegkind

Een kind dat geen eigen kind is, maar tot het huishouden

behoort en dat men opvoedt en onderhoudt als een

eigen kind.Polisadministratie

Het originele gegevensbestand van uwv waarin alle

inkomensgegevens per werknemer worden opgeslagen.

Premieloon

Het loon waarover premies werknemersverzekeringen

betaald moeten worden.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Verklarende woordenlijst | 278

Publiekrechtelijke rechtspersoon

Een lichaam met een bepaalde overheidstaak, bijvoorbeeld

het Rijk, de provincie en de gemeente.

Sectorindeling

Indeling van alle werkgevers op basis van de werkzaamheden

van hun bedrijf. De sectorindeling is van belang voor

de premies ww.Sociale Verzekeringsbank

Instelling die de aow, de Anw en de akw uitvoert.Sofinummer

Het sociaal-fiscaal nummer waarmee iemand die niet in

Nederland woont, is geregistreerd bij de Belastingdienst en

uwv. Dit nummer wordt ook fiscaal nummer genoemd.

Voor werknemers die bij een Nederlandse gemeente zijn

ingeschreven, is het sofinummer in 2007 vervangen door

het burgerservicenummer (bsn).

Speur- en ontwikkelingswerk

Onderzoek om nieuwe technische kennis te krijgen, plus

– sinds 2009 – de ontwikkeling van technisch nieuwe

programmatuur met behulp van bestaande componenten.Tijdvakcode

Een code die aangeeft over welke periode de loonheffingen

worden afgedragen, ingehouden of geheven.

Tijdvakloon

Het loon dat in een bepaald tijdvak is genoten, bijvoorbeeld

een maand of een week.

Tijdvaktabel

De tabel die de werkgever moet toepassen om de loonbelasting/

premie volksverzekeringen over het tijdvakloon

te berekenen.Uitvoering werknemersverzekeringen (UWV)

uwv is verantwoordelijk voor de uitkeringen uit de

werknemersverzekeringen, zoals de zw, de ww, de Wet

Wajong, de wao en de wia. Met ingang van 1 januari 2009

werken het uwv en het Centrum voor Werk en Inkomen

(cwi) samen onder de naam uwv werkbedrijf.Vakantiebonnen

Vakantiebonnen zijn zelfstandige rechten op vakantiegeld en

vakantietoeslag die een werknemer naast het normale loon

ontvangt. Vakantiebonnen zijn in de cao geregeld en komen

maar in bepaalde branches voor, bijvoorbeeld in de bouw.

Verdrag, bilateraal

Internationaal verdrag tussen twee landen waarin is

geregeld welk land over welke inkomsten belasting mag

heffen of waar iemand is verzekerd voor de sociale

verzekeringen.

Vergrijp

Een beboetbaar feit waarbij de loonheffingen niet, gedeeltelijk

niet of niet op tijd zijn betaald door de opzet of grove

schuld van de werkgever.Vergrijpboete

Boete die wij kunnen opleggen voor grove nalatigheid of

opzet bij het niet nakomen van de aangifte- of betaalverplichting.

Verzamelloonstaat

Een overzicht met de jaarloongegevens per werknemer.Verzuimboete

Boete die wij kunnen opleggen bij het niet nakomen van de

aangifte- of betaalverplichting, waarbij geen sprake is van

grove nalatigheid of opzet.WAO- of WIA-gat

Het verschil tussen de oude en de nieuwe regeling voor de

werknemer bij arbeidsongeschiktheid. Door de wijzigingen

in de wao kon de uitkering voor de werknemer bij arbeidsongeschiktheid

kleiner worden dan in de oude regeling.

Wereldinkomen

Alle inkomensbestanddelen waar ook ter wereld genoten.Werkkostenregeling (WKR)

Met deze regeling kunt u 1,4% van uw totale fiscale loon

(de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en

verstrekkingen voor uw werknemers. Boven de vrije ruimte

betaalt u eindheffing. Daarnaast blijft het mogelijk bepaalde

zaken onbelast te vergoeden of te verstrekken door gebruik

te maken van gerichte vrijstellingen.

Werknemer

Natuurlijk persoon die tot een inhoudingsplichtige in echte

offictieve dienstbetrekking staat.

Witte tabel

Tabel die wordt toegepast voor de loonbelasting/premie

volksverzekeringen over loon uit tegenwoordige

dienstbetrekking.Woon-werkverkeer

De reizen die een werknemer maakt tussen zijn huis en een

vaste werkplek.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Bijlage 1 Uitzonderingen op het uniforme loonbegrip | 279

Bijlage 1 Uitzonderingen op het

uniforme loonbegrip

Loonbestanddeel Loon werknemersverzekeringen Loon Zvw Loon LB/PV

Loon uit vroegere dienstbetrekkingmet uitzondering van:

Nee Ja Ja

• ww-, zw- en wao/wia-uitkeringen Ja Ja Ja

• aanvullingen op de ww-,

zw- en wao/wia-uitkeringen

Ja, zolang de dienstbetrekking

voortduurt

Ja Ja


• de aanvulling Toeslagenwet Ja Ja Ja

• loon op grond van de loondoorbetalingsverplichting

bij ziekte

en de aanvulling daarop en

vergelijkbare regelingen voor

werknemers met een publiekrechtelijke

dienstbetrekking

Ja Ja Ja


• zwangerschaps-, bevallings-,

adoptie- en pleegzorguitkeringen

op grond van de

Wet arbeid en zorg

Ja Ja Ja

Vergoeding van de bijdrage Zvw Nee, maar als de werkgever meer

vergoedt dan de bijdrage Zvw,

is het meerdere wel loon voor

alle loonheffingen

Nee, maar als de werkgever meer

vergoedt dan de bijdrage Zvw,

is het meerdere wel loon voor

alle loonheffingen

Ja

Verzekeringsuitkeringen die eenbank of verzekeringsmaatschappij

betaalt in verband met ziekte,

invaliditeit of ongeval en (de

afkoopsom van) een lijfrente

Nee Ja Ja

Werknemersdeel premie ww Ja Nee Nee

Bedrag dat een werknemer

spaart op grond van een

levensloopregeling (inclusief

werkgeversbijdrage)

Ja Nee Nee

Uitkering op grond van een

levensloopregeling

Nee Ja Ja

Termijnen van lijfrente die zijn

aangewezen als loon uit vroegere

dienstbetrekking

Nee Ja Ja

Bijtelling privégebruik auto Nee Ja Ja

Loon waarop de werkgever

eindheffing toepast

Nee, tenzij het gaat om loon

waarvoor u een naheffingsaanslag

krijgt waarin wij het loon

als eindheffing behandelen

(hierover moet u soms wel

premies werknemersverzekeringen

betalen)


Nee, tenzij het gaat om loon

waarvoor u een naheffingsaanslag

krijgt waarin wij het loon

als eindheffing behandelen

(hierover moet u soms wel

bijdrage Zvw betalen)

Ja, tenzij het gaat om:

• eindheffingsloon voor doorlopend

afwisselend gebruik van een

bestelauto

• eindheffingsloon dat uw werknemer

op een geblokkeerde rekening spaart

op grond van een spaarloonregeling

• eindheffingsloon in verband met

geschenken in natura

Deze drie vormen van eindheffingsloon

zijn alleen loon voor de loonbelasting

en niet voor de volksverzekeringen.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Bijlage 2 Model loonstaat | 280

Bijlage 2 Model loonstaat

MODEL LOONSTAAT

kalenderjaar:

WERKNEMER INHOUDINGSPLICHTIGE/WERKGEVER

BSN/sofinummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam en voorletters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Land/regio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GEGEVENS VOOR TABELTOEPASSING LOONHEFFINGENNUMMER

Loonheffingskorting �� ja �� nee met ingang van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................................................................................................................................................................................................................................

Loonheffingskorting �� ja �� nee met ingang van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loonheffingskorting �� ja �� nee met ingang van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loon- Ver- Loon Loon Fooien Totaal Aftrek- Loon

tijdvak vallen in geld anders en uit- van posten voor de

dan in keringen kolom voor werkgeld

uit 3 t/m 5 alle hef- nemersfondsen

fingen verzeke- Loon Loon Ingehouden

ringen in geld anders dan premie

(kolom in geld WW en

6-7) vereveningsbijdrage

kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5 kolom 6 kolom 7 kolom 8 kolom 9 kolom 10 kolom 11

Loon voor Uitsluitend Loon Ingehouden Ingehouden Uitbetaald Verrekende Levensloopde

Zorg- voor de voor de loonbelasting/ inkomens- (kolom 3-7 arbeidskorting verlofkorting

verzekerings- loonbelasting/ loonbelasting/ premie afhankelijke

bijdrage Zvw

+9-11+13-

wet (Zvw) volks- volks- volks- 15-16)

(kolom 8+9 verzekeringen verzekeringen verzekeringen

+10-11) (kolom 12+13)

Loon


kolom 12 kolom 13 kolom 14 kolom 15 kolom 16 kolom 17 kolom 18 kolom 19

Uitsluitend voor de loonbelasting/

volksverzekeringen en Zvw

L

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Bijlage 3 Codes voor de aangifte loonheffingen 2011 | 281

Bijlage 3 Codes voor de aangifte

loonheffingen 2011Geslacht

Code Omschrijving

0 Onbekend

1 Mannelijk

2 Vrouwelijk

9 Niet gespecificeerd

Code reden einde inkomstenverhouding

flexwerker

Code Omschrijving

0 Niet van toepassing

1 Einde werk/einde contract, geen werk aangeboden

2 Einde werk/einde contract, werk aangeboden

3 Geen einde werk/einde contract; lopend

arbeidscontract

4 Inlener heeft opdracht ingetrokken

5 Uitzendkracht heeft ontslag genomenCode soort inkomstenverhouding/

inkomenscode (looncode)

Code Omschrijving

11 Loon of salaris ambtenaren in de zin van de

Ambtenarenwet 1929

12 Loon of salaris werknemers van gepremieerde,

gesubsidieerde of gebudgetteerde instellingen,

inclusief uitvoeringsorganen sociale zekerheden

13 Loon of salaris directeuren van een nv of bv,

wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen

14 Loon of salaris overige werknemers niet verzekerd

voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

(wia) of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

(wao)


15 Loon of salaris niet onder te brengen onder 11

tot en met 14 of 17

17 Loon of salaris directeuren-grootaandeelhouders

van een nv of bv, niet verzekerd voor de

werknemersverzekeringen

18 Wachtgeld van een overheidsinstelling

21 Overige pensioenen, lijfrenten, enz.

(niet 23 (Oorlogs- en verzetspensioenen))

22 Uitkering in het kader van de Algemene

ouderdomswet

(aow)

23 Oorlogs- en verzetspensioenen24 Uitkering in het kader van de Algemene nabestaandenwet

(Anw)


31 Uitkering in het kader van de Ziektewet (zw)

en vrijwillige verzekering Ziektewet

32 Uitkering in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering/

Wet werk en inkomen

naar arbeidsvermogen

(wao/wia) en particuliere

verzekering ziekte, invaliditeit en ongeval

33 Uitkering in het kader van de Nieuwe

Werkloosheidswet (nww)

34 Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

werkloze werknemers (ioaw)

35 Vervolguitkering in het kader van de Nieuwe

Werkloosheidswet (nww)

36 Uitkering in het kader van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

zelfstandigen (Waz)

37 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

(Wet Wajong)

38 Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van

uitkeringen van Wet Wajong met Waz, wao/iva

of wga

39 Uitkering in het kader van de Regeling inkomensvoorzieningvolledig arbeidsongeschikten (iva)

40 Uitkering in het kader van de Regeling werkhervatting

gedeeltelijk arbeidsgeschikten (wga)

42 Uitkering in het kader van bijstandsbesluit

Zelfstandigen (Bbz)

43 Uitkering in het kader van de Wet werk

en bijstand (Wwb)

44 Uitkering in het kader van de Wet werk en inkomen

kunstenaars (Wwik)

45 Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

gewezen zelfstandigen (ioaz)

46 Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet

50 Uitkeringen in het kader van overige sociale

verzekeringswetten; hieronder vallen ook de

Ongevallenwet 1921, de Land- en tuinbouwongevallenwet

1922 en de Zeeongevallenwet 1919

(niet 22, 24 tot en met 45, 51 of 52)

51 Uitkering in het kader van de Wet investeren

in jongeren

(wij)

52 Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorzieningoudere werklozen (iow)

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Bijlage 3 Codes voor de aangifte loonheffingen 2011 | 282

Code aard arbeidsverhouding

Code Omschrijving

1 Arbeidsovereenkomst

2 Aanneming van werk

3 Bestuurder coöperatieve vereniging met

werknemerszelfbestuur

4 Deelvisser

5 Dienstplichtig militair

6 Musicus/artiest

7 Stagiair

8 Thuiswerker

9 Vertegenwoordiger/provisiewerker

10 Wet sociale werkvoorziening (wsw)

11 Uitzendkracht

12 Persoonlijke arbeid tegen beloning

13 Ambtenaar/abp’er

14 A-topsporter

17 Vutter

18 Publiekrechtelijke aanstelling

19 Ontslaguitkering

78 Werk als zelfstandige

79 Opting-inregeling

80 Sekswerker in fictieve dienstbetrekkingCode invloed verzekeringsplicht (Code IVP)

Code Omschrijving

A Familie van eigenaar

B Vorige eigenaar

C Directeur/grootaandeelhouder

D Oproep-/invalkracht zonder verplichting

om te komen

E Oproep-/invalkracht met verplichting om te komen

F Premievrijstelling kleinebanenregelingCode contract onbepaalde/bepaalde tijd

Code Omschrijving

O Onbepaalde tijd

B Bepaalde tijd

Code fase indeling F&Z

Code Omschrijving

0 Onbekend of n.v.t.

1 Fase 1 (met uitzendbeding)

2 Fase 2 (met uitzendbeding)

3 Fase 3

4 Fase 4


5 Wettelijk regime

6 Ketensysteem

17 Fase A met uitzendbeding

18 Fase B

19 Fase C

38 Fase A zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting

40 Fase A zonder uitzendbeding

41 Fase 1 zonder uitzendbeding

42 Fase 2 zonder uitzendbeding

Code reden geen bijtelling auto

Code Omschrijving

1 Afspraak via werkgever met de Belastingdienst

2 Werknemer heeft een Verklaring geen privégebruik auto

van de Belastingdienst

3 Ander bewijs personen- en bestelauto

5 Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

6 0% bijtelling voor auto zonder CO2-uitstoot

Code loonbelastingtabel

Met de code loonbelastingtabel geeft u aan welke tabel

u voor de inhouding van de loonbelasting/premie volksverzekeringen

hebt toegepast. De code is voor de meeste

situaties samengesteld uit de volgende drie componenten:

Eerste cijfer: Soort tabel

Code Omschrijving

0 Tabel zonder herleidingsregels, werknemer zowel

belasting- als premieplichtig

3 Werknemer alleen premieplichtig

5 Werknemer alleen belastingplichtig

6 Werknemer belastingplichtig en niet premieplichtig

voor de awbz

7 Werknemer belastingplichtig en alleen premieplichtig

voor de awbz

Tweede cijfer: Kleur tabel

Code Omschrijving

1 Wit


2 Groen

Derde cijfer: Soort loontijdvak

Code Omschrijving

1 Loon per kwartaal

2 Loon per maand

3 Loon per week

4 Loon per vierwekenperiode

5 Loon per dag

0 Uitsluitend tabel voor bijzondere beloningen

toegepast

Naast codes die samengesteld zijn uit bovenstaande

componenten, worden de volgende codes onderkend:Code Omschrijving

210 Aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers

en gelijkgestelden

220 Binnenlandse artiesten

221 Buitenlandse artiesten of beroepssporters

224 Buitenlandse artiestengezelschappen en

sportploegen

225 Buitenlandse beroepssporters met een verlaagd

tarief op grond van een ministerieel besluit

226 Werknemer niet belastingplichtig en alleen

premieplichtig voor de awbz

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Bijlage 3 Codes voor de aangifte loonheffingen 2011 | 283

227 Werknemer niet belastingplichtig en alleen

premieplichtig voor de Anw

228 Werknemer niet belastingplichtig en alleen

premieplichtig voor de aow/Anw

250 Percentagetarief bijstand of wij-uitkering

940 52%-tarief in verband met anonieme werknemers

950 52%-tarief in verband met negatieve uitgaven

bij afkoop van inkomensvoorzieningen

999 Overige gevallen waarin geen tabel is toegepastCode verzekeringssituatie Zvw

(Code Zorgverzekeringswet)

Code Omschrijving

A Niet verzekeringsplichtig omdat persoon

ook niet verzekerd is voor awbz

B Niet verzekeringsplichtig omdat persoon ook

militair

ambtenaar is in werkelijke dienst of

met buitengewoon

verlof


C Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief (7,75%)

D Wel verzekeringsplichtig, afwijkend tarief zeelieden

E Wel verzekeringsplichtig, verlaagd tarief (5,65%)

F Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven toegepastLet op!

Wanneer binnen het aangiftetijdvak verschillende codes

Zorgverzekeringswet

na elkaar van toepassing zijn geweest,

kies dan niet code ‘F’. Neem de werknemer in dit geval voor

elke code Zorgverzekeringswet apart op in de aangifte, onder

steeds een nieuw nummer dienstbetrekking.

G Niet verzekeringsplichtig omdat persoon buitenlands

artiest of buitenlands beroepssporter is of

behoort tot een buitenlands artiestengezelschap of

sportploeg waarbij code loonbelastingtabel 221, 224

of 225 is toegepast

H Wel verzekeringsplichtig, geen tarief toegepast

omdat persoon binnenlands artiest is waarbij

code loonbelastingtabel 220 is toegepast

I Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet

verzekerd is voor de awbz; maar wel pseudobijdrage

verschuldigd is, omdat in het woonland recht

bestaat op zorg ten laste van Nederland

(artikel 69 Zvw)Let op:

Deze pseudobijdrage moet u niet verantwoorden in de aangifte

loonheffingen maar betalen aan cvz.

J Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief toegepast

omdat persoon onder de kleinebanenregeling valt

Code incidentele inkomstenvermindering

Code Omschrijving

B Bevalling of zwangerschap

O Onbetaald verlof

Z Ziekte


Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Bijlage 3 Codes voor de aangifte loonheffingen 2011 | 284

ISO-landencodetabel (Landcode)

AD Andorra

AE Verenigde Arabische Emiraten

AF Afghanistan

AG Antigua en Barbuda

AI Anguilla

AL Albanië

AM Armenië

AN Antillen (Nederlandse)

AO Angola

AQ Antarctica

AR Argentinië

AS Amerikaans-Samoa

AT Oostenrijk

AU Australië

AW Aruba


AX Ålandseilanden

AZ Azerbeidzjan

BA Bosnië en Herzegovina

BB Barbados

BD Bangladesh

BE België

BF Burkina Faso

BG Bulgarije

BH Bahrein

BI Burundi

BJ Benin

BL Sint-Bartholomeus

BM Bermuda

BN Brunei

BO Bolivia

BR Brazilië

BS Bahama’s

BT Bhutan

BV Bouvet

BW Botswana

BY Belarus (Wit-Rusland)

BZ Belize

CA Canada

CC Cocoseilanden

CD Congo-Kinshasa

CF Centraal-Afrikaanse Republiek

CG Congo-Brazzaville

CH Zwitserland

CI Ivoorkust

CK Cookeilanden

CL Chili

CM Kameroen

CN China

CO Colombia

CR Costa Rica

CU Cuba


CV Kaapverdië

CX Christmaseiland

CY Cyprus

CZ Tsjechië

DE Duitsland

DJ Djibouti

DK Denemarken

DM Dominica

DO Dominicaanse Republiek

DZ Algerije

EC Ecuador

EE Estland

EG Egypte

EH Westelijke Sahara

ER Eritrea

ES Spanje

ET Ethiopië

FI Finland

FJ Fiji

FK FalklandeilandenFM Micronesia

FO Faeröer

FR Frankrijk

GA Gabon


GB Verenigd Koninkrijk

GD Grenada

GE Georgië

GF Frans-Guyana

GG Guernsey

GH Ghana


GI Gibraltar

GL Groenland

GM Gambia

GN Guinee

GP Guadeloupe

GQ Equatoriaal-Guinea

GR Griekenland

GS Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden

GT Guatemala

GU Guam


GW Guinee-Bissau

GY Guyana

HK Hongkong

HM Heard en McDonaldeilanden

HN Honduras

HR Kroatië

HT Haïti

HU Hongarije

ID Indonesië

IE Ierland

IL Israël

IM Man


IN India

IO Brits Indische Oceaanterritorium

IQ Irak

IR Iran


IS IJsland

IT ItaliëBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Bijlage 3 Codes voor de aangifte loonheffingen 2011 | 285

JE Jersey

JM Jamaica

JO Jordanië

JP Japan

KE Kenia


KG Kirgizië

KH Cambodja

KI Kiribati

KM Comoren

KN Saint Kitts en Nevis

KP Noord-Korea

KR Zuid-Korea

KW Koeweit

KY Caymaneilanden

KZ Kazachstan

LA Laos

LB LibanonLC Saint Lucia

LI Liechtenstein

LK Sri Lanka

LR Liberia

LS Lesotho

LT Litouwen

LU Luxemburg

LV Letland

LY Libië

MA Marokko

MC Monaco

MD Moldavië

ME Montenegro

MF Sint-Maarten

MG Madagascar

MH Marshalleilanden

MK Macedonië

ML Mali


MM Myanmar (ex-Birma)

MN Mongolië

MO Macau

MP Noordelijke Marianen

MQ Martinique

MR Mauritanië

MS Montserrat

MT Malta


MU Mauritius

MV Malediven

MW Malawi

MX Mexico

MY Maleisië

MZ Mozambique

NA Namibië

NC Nieuw-Caledonië

NE Niger

NF Norfolk

NG Nigeria

NI Nicaragua

NL Nederland

NO Noorwegen

NP Nepal

NR Nauru


NU Niue

NZ Nieuw-Zeeland

OM Oman

PA PanamaPE Peru

PF Frans-Polynesië

PG Papoea-Nieuw-Guinea

PH Filipijnen

PK Pakistan

PL Polen


PM Saint-Pierre en Miquelon

PN Pitcairn

PR Puerto Rico

PS Palestijnse Gebieden

PT Portugal

PW Palau


PY Paraguay

QA Qatar


RE Réunion

RO Roemenië

RS Servië

RU Rusland

RW Rwanda

SA Saoedi-Arabië

SB Salomonseilanden

SC Seychellen

SD Soedan

SE Zweden

SG Singapore

SH Sint-Helena

SI Slovenië

SJ Spitsbergen en Jan Mayen

SK Slowakije

SL Sierra Leone

SM San Marino

SN Senegal

SO Somalië

SR Suriname

ST Sao Tomé en Principe

SV El Salvador

SY Syrië

SZ Swaziland

TC Turks- en Caicoseilanden

TD Tsjaad

TF Zuidelijke Franse gebieden

TG Togo


TH Thailand

TJ Tadzjikistan

TK Tokelau-eilanden

TL Oost-Timor

TM Turkmenistan

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Bijlage 3 Codes voor de aangifte loonheffingen 2011 | 286

TN Tunesië

TO Tonga

TR Turkije

TT Trinidad en Tobago

TV Tuvalu

TW Taiwan

TZ Tanzania

UA Oekraïne

UG Oeganda

UM Verenigde Staten van Amerika

(ver uit de kust gelegen kleinere eilanden)

US Verenigde Staten van Amerika

UY Uruguay

UZ Oezbekistan

VA Vaticaanstad

VC Saint Vincent en de Grenadines

VE Venezuela

VG Maagdeneilanden (Britse)

VI Maagdeneilanden (Amerikaanse)

VN Vietnam

VU Vanuatu

WF Wallis en Futuna

WS Samoa


XK Kosovo

YE Jemen


YT Mayotte

ZA Zuid-Afrika

ZM Zambia

ZW ZimbabweNationaliteitentabel

0001 Nederlandse

0000 Onbekend

0300 Afghaanse

0050 Albanese

0100 Algerijnse

0223 Amerikaans burger

0437 Amerikaans onderdaan

0051 Andorrese

0101 Angolese

0421 Antigua en Barbuda, burger van

0250 Argentijnse

0040 Armeense

0400 Australische

0039 Azerbeidzjaanse

0200 Bahamaanse

0301 Bahreinse

0345 Bangladesh, burger van

0251 Barbadaanse

0038 Belarussische (Wit-Russische)

0052 Belgische

0202 Belizaanse

0111 Beninse

0302 Bhutaanse

0252 Boliviaanse

0055 Duitse

0029 Bosnië en Herzegovina, burger van

0105 Botswaanse

0253 Braziliaanse

0450 British National (overseas)

0060 Brits burger

0083 Brits onderdaan

0085 Brits overzees burger

0429 Britse afhankelijke gebieden, burger van

0304 Bruneise

0053 Bulgaarse

0106 Burkinese

0104 Burundische

0305 Cambodjaanse

0204 Canadese

0108 Centraal-Afrikaanse

0254 Chileense

0307 Chinese

0255 Colombiaanse

0109 Comorese

0110 Congo-Brazzaville, burger van

0451 Congo-Kinshasa, burger van

0205 Costa Ricaanse

0206 Cubaanse

0308 Cyprische

0054 Deense

0115 Djiboutiaanse

0448 Dominica, burger van

0207 Dominicaanse Republiek, burger van

0256 Ecuadoraanse

0112 Egyptische

0113 Equatoriaal-Guinese

0084 Eritrese

0045 Estse

0114 Ethiopische

0425 Fijische

0309 Filipijnse

0056 Finse

0057 Franse

0116 Gabonese

0117 Gambiaanse

0030 Georgische

0118 Ghanese

0267 Grenadaanse

0059 Griekse

0211 Guatemalteekse

0139 Guinee-Bissause

0119 Guinese

0259 Guyaanse

0212 Haïtiaanse

0213 Hondurese

0061 Hongaarse

0062 Ierse

0063 IJslandse

0312 IndiaseBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Bijlage 3 Codes voor de aangifte loonheffingen 2011 | 287

0313 Indonesische

0314 Irakese

0315 Iraanse

0316 Israëlische

0064 Italiaanse

0120 Ivoriaanse

0214 Jamaicaanse

0317 Japanse

0058 Jemenitische

0319 Jordaanse

0121 Kaapverdische

0122 Kameroense

0037 Kazachse

0123 Keniaanse

0445 Kiribatische

0320 Koeweitse

0087 Kosovaarse

0043 Kroatische

0035 Kirgizische

0321 Laotiaanse

0125 Lesothaanse

0044 Letse

0322 Libanese

0126 Liberiaanse

0127 Libische

0066 Liechtensteinse

0046 Litouwse

0067 Luxemburgse

0086 Macedonische

0128 Malagassische

0129 Malawische

0324 Maledivische

0325 Maleisische

0130 Malinese

0068 Maltese

0131 Marokkaanse

0047 Marshalleilandse

0132 Mauritanië, burger van

0133 Mauritius, burger van

0216 Mexicaanse

0036 Moldavische

0069 Monegaskische

0326 Mongolische

0455 Montenegrijnse

0134 Mozambikaanse

0048 Myanmarese

0049 Namibische

0431 Nauruaanse

0001 Nederlandse

0328 Nepalese

0218 Nicaraguaanse

0402 Nieuw-Zeelandse

0136 Niger, burger van

0137 Nigeria, burger van

0329 Noord-Koreaanse

0070 Noorse

0138 Oegandese

0034 Oekraïense

0033 Oezbeekse

0327 Omanitische

0452 Oost-Timorese

0071 Oostenrijkse

0331 Pakistaanse

0219 Panamese

0401 Papoea-Nieuw-Guinea, burger van

0261 Paraguayaanse

0262 Peruaanse

0072 Poolse

0073 Portugese

0333 Qatarese

0074 R oemeense

0041 R ussische

0143 R wandese

0268 Saint Kitts en Nevis, burger van

0442 Salomonseilandse

0208 Salvadoraanse

0404 Samoaanse

0076 San Marinese

0144 Sao Tomé en Principe, burger van

0334 Saoedische

0145 Senegalese

0454 Servische

0444 Seychelse

0147 Sierra Leoonse

0335 Singaporese

0449 Saint Vincent en de Grenadines, burger van

0447 Saint Luciaanse

0042 Sloveense

0027 Slowaakse

0148 Soedanese

0149 Somalische

0077 Spaanse

0306 Sri Lankaanse

0499 Staatloos

0263 Surinaamse

0135 Swazische

0336 Syrische

0032 Tadzjiekse

0310 Taiwanese

0151 Tanzaniaanse

0337 Thaise

0152 Togolese

0430 Tongaanse

0222 Trinidad en Tobago, burger van

0154 Tsjadische

0028 Tsjechische

0155 Tunesische

0031 Turkmeense

0339 Turkse

0446 Tuvaluaanse

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Bijlage 3 Codes voor de aangifte loonheffingen 2011 | 288

0264 Uruguayaanse

0424 Vanuatuse

0079 Vaticaanse

0265 Venezolaanse

0338 Verenigde Arabische Emiraten, burger van de

0342 Vietnamese

0156 Zambiaanse

0142 Zimbabwaanse

0140 Zuid-Afrikaanse

0341 Zuid-Koreaanse

0080 Zweedse

0081 Zwitserse

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Bijlage 4 Tijdvakcodes, aangifte- en betaaldatums | 289

Bijlage 4 Tijdvakcodes, aangifteen

betaaldatums

Maandaangifte 2011

Tijdvak Tijdvakcode Ingangsdatum Einddatum

Uiterste

aangiftedatum

Uiterste

betaaldatum

Januari 1010 01-01-2011 31-01-2011 28-02-2011 28-02-2011

Februari 1020 01-02-2011 28-02-2011 31-03-2011 31-03-2011

Maart 1030 01-03-2011 31-03-2011 02-05-2011 30-04-2011

April 1040 01-04-2011 30-04-2011 31-05-2011 31-05-2011

Mei 1050 01-05-2011 31-05-2011 30-06-2011 30-06-2011

Juni 1060 01-06-2011 30-06-2011 01-08-2011 31-07-2011

Juli 1070 01-07-2011 31-07-2011 31-08-2011 31-08-2011

Augustus 1080 01-08-2011 31-08-2011 30-09-2011 30-09-2011

September 1090 01-09-2011 30-09-2011 31-10-2011 31-10-2011

Oktober 1100 01-10-2011 31-10-2011 30-11-2011 30-11-2011

November 1110 01-11-2011 30-11-2011 02-01-2012 31-12-2011

December 1120 01-12-2011 31-12-2011 31-01-2012 31-01-2012

Vierwekenaangifte 2011

Tijdvak Tijdvakcode Ingangsdatum Einddatum

Uiterste

aangiftedatum

Uiterste

betaaldatum

Periode 1 1710 01-01-2011 30-01-2011 28-02-2011 28-02-2011

Periode 2 1720 31-01-2011 27-02-2011 28-03-2011 27-03-2011

Periode 3 1730 28-02-2011 27-03-2011 27-04-2011 27-04-2011

Periode 4 1740 28-03-2011 24-04-2011 24-05-2011 24-05-2011

Periode 5 1750 25-04-2011 22-05-2011 22-06-2011 22-06-2011

Periode 6 1760 23-05-2011 19-06-2011 19-07-2011 19-07-2011

Periode 7 1770 20-06-2011 17-07-2011 17-08-2011 17-08-2011

Periode 8 1780 18-07-2011 14-08-2011 14-09-2011 14-09-2011

Periode 9 1790 15-08-2011 11-09-2011 11-10-2011 11-10-2011

Periode 10 1800 12-09-2011 09-10-2011 09-11-2011 09-11-2011

Periode 11 1810 10-10-2011 06-11-2011 06-12-2011 06-12-2011

Periode 12 1820 07-11-2011 04-12-2011 04-01-2012 04-01-2012

Periode 13 1830 05-12-2011 31-12-2011 31-01-2012 31-01-2012Overige tijdvakaangiften 2011

Tijdvak Tijdvakcode Ingangsdatum Einddatum

Uiterste

aangiftedatum

Uiterste

betaaldatum

1e halfjaar 1310 01-01-2011 30-06-2011 01-08-2011 31-07-2011

2e halfjaar 1320 01-07-2011 31-12-2011 31-01-2012 31-01-2012

Jaar 1400 01-01-2011 31-12-2011 31-01-2012 31-01-2012Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Bijlage 5 Jaaropgaaf 2011 | 290

Bijlage 5 Jaaropgaaf 2011

Gegevens werknemer

Naam


Adres

Postcode en plaats

Gegevens werkgever

Naam


Adres

Postcode en plaats

Toelichting op de jaaropgaaf voor de werknemer

Controleer uw persoonlijke gegevens. Als uw gegevens onjuist zijn, neem dan contact op met uw werkgever.

Vraagt een instantie een opgaaf van uw loon, maak dan een kopie en bewaar het origineel, omdat deze jaaropgaaf

maar eenmaal wordt verstrekt.

In de rubriek ‘Loonheffingskorting’ staat of de loonheffingskorting wel (code 1) of niet (code 0) is toegepast.

Loonheffingskorting bestaat uit: de algemene heffingskorting en, als u daar recht op hebt, de arbeidskorting,

de (alleenstaande-)ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting.

In de rubriek ‘Verrekende arbeidskorting’ staat het bedrag aan arbeidskorting waarmee rekening is gehouden.

In de rubriek ‘Verrekende levensloopverlofkorting’ staat het bedrag van de levensloopverlofkorting die uw werkgever

heeft toegepast.(vrije ruimte voor aanvullende informatie aan de werknemer)

3 Verrekende arbeidskorting 4 Loonheffingskorting

met ingang van code

7 Ingehouden bijdrage 8 Verrekende levensloop-

Zorgverzekeringswet verlofkorting

1 Loon voor de loonbelasting/ 2 Ingehouden loonbelasting/

volksverzekeringen premie volksverzekeringen

(loonheffing)

5 BSN/sofinummer 6 Loon voor de

ZorgverzekeringswetBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Bijlage 6 Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen | 291

Bijlage 6 Model opgaaf gegevens

voor de loonheffingen

Belastingdienst Model

Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Waarom dit formulier?

Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt loonheffingen in op uw loon

of uitkering. Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premie

volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke

bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de inhouding moet uw

werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren.

Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt

dat uw werkgever de loonheffingskorting toepast. Uw werkgever houdt

dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen in op uw loon.

Als u geen gegevens opgeeft

Als u uw persoonlijke gegevens niet – of fout – opgeeft, moet uw werkgever

of uitkeringsinstantie 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen

inhouden. Dit is het hoogste belastingtarief. Bovendien moet uw werkgever

over uw hele loon de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke

bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen. Dit geldt ook als

u zich niet legitimeert.

Invullen en inleveren

U moet dit formulier invullen, ondertekenen en bij uw werkgever

of uitkeringsinstantie inleveren. Dit moet op z’n laatst op de dag voor

uw eerste werkdag. Gaat u werken op dezelfde dag waarop uw werkgever

u aanneemt, dan moet u deze opgaaf inleveren vóór u gaat werken.

Als u een uitkering krijgt, moet u deze opgaaf inleveren voor de eerste

betaling. Bij het inleveren van deze opgaaf moet u zich legitimeren.

Neem dus een geldig identiteitsbewijs mee.

Let op!


Als er iets in uw gegevens verandert nadat u dit formulier hebt ingeleverd,

moet u dit schriftelijk aan uw werkgever doorgeven. Lever dan een nieuwe

Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ bij uw werkgever in.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/loonheffingen.

Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar van maandag tot en

met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

LH 008 - 2Z*4PL

1 Uw gegevensHeeft uw werkgever uw gegevens al ingevuld? Controleer ze dan en verbeter ze als ze fout zijn.

1a Naam en voorletter(s)

1b BSN/sofinummer

1c Straat en huisnummer

1d Postcode en woonplaats

1e Land en regioAlleen invullen als u in

het buitenland woont

1f Geboortedatum

1g Telefoonnummer

2 Loonheffingskorting toepassen

2a Wilt u dat uw werkgever of uitkeringsinstantie rekening houdt

met de loonheffingskorting? U kunt de loonheffingskorting maardoor één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd laten ■ Ja, vanaf

toepassen. Als u naast uw bijstandsuitkering gaat werken, bent

u verplicht hier ‘ja’ in te vullen. Zie ook de toelichting onderaan. ■ Nee, vanaf

3 OndertekeningLever dit formulier na ondertekening in bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Datum Handtekening

Toelichting bij de vragen

Bij vraag 2

Iedere werknemer en uitkeringsgerechtigde heeft recht op korting op

de belasting, de zogenoemde loonheffingskorting. Uw werkgever of

uitkeringsinstantie berekent automatisch de korting die voor u geldt.

U krijgt deze korting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie

tegelijkertijd. Geef aan of u de loonheffingskorting door deze werkgever

of uitkeringsinstantie wilt laten toepassen.

Loonheffingskorting en voorlopige aanslag

Gaat u werken en krijgt u de algemene heffingskorting maandelijks van

ons in de vorm van een voorlopige aanslag? Dan moet u deze voorlopige

aanslag direct laten herzien of stoppen. Anders krijgt u misschien te veel

heffingskorting, want uw werkgever verrekent ook al (een deel van) de

algemene heffingskorting met uw loon. Als u te veel hebt ontvangen,

moet u dit bedrag aan ons terugbetalen.

Loonheffingskorting en AOW-uitkering

Als u als alleenstaande of alleenstaande ouder een AOW-uitkering krijgt,

hebt u misschien recht op de alleenstaande-ouderenkorting. U kunt de

loonheffingskorting dan het beste laten toepassen door de Sociale

Verzekeringsbank.

Loonheffingskorting en bijstandsuitkering

Gaat u werken naast uw bijstandsuitkering? Dan bent u verplicht

om uw werkgever de loonheffingskorting toe te laten passen. Want

de gemeentelijke sociale dienst doet dit alleen als uw werkgever de

loonheffingskorting niet volledig kan toepassen.

Let op!


U bent niet verplicht om de loonheffingskorting te gebruiken,

behalve als u naast een bijstandsuitkering gaat werken.

Als u nu geen gebruik maakt van de loonheffingskorting, kunt u deeventueel te veel betaalde belasting na afloop van het kalenderjaar

terugvragen via uw aangifte inkomstenbelasting/premie

volksverzekeringen.

is dit formulierBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Register | 292

Register


20-dagencriterium

maaltijden 18.2730%-regeling 16.4

inhoud van de regeling 16.4.3

uitgezonden naar buitenland 16.4.1

uitgezonden naar Nederland 16.4.253e week

tijdvaktabellen 7.3.5

afdrachtverminderingen 23.1.7

65 jaar en ouder 15.21

183 dagen 16.1.1

aandelenoptie 18.1

aangifte loonheffingen 10

aangiftebrief 10.1

aangiftetijdvak 10.1

aangifteverzuim 10.5, 11.5.2

aangiftedatums bijlage 4

aanvullende aangifte 11.2.2

afronden 10.2.6

betalen 10.4

betalingskenmerk 10.4.1

bezwaar 10.2.9

boete 10.5

codes aangifte loonheffingen bijlage 3

corrigeren 11

digitaal 10.2.1

directeuren-grootaandeelhouders 10.2.2

einde inhoudingsplicht 14.1

foutmeldingen 10.3

mededeling – 10.1

nilhilaangifte 10.2.3, 14.1

nulaangifte 10.2.3

nummer inkomstenverhouding 10.2.5

ontheffing van digitale aangifte 10.2.1

pseudo-eindheffing bij backservice 10.7.2

pseudo-eindheffing over excessieve

vertrekvergoeding 10.7.1

tijdstip betalen 10.4.2

verrekening negatieve aangifte omzetbelasting 10.4.3

wisseling softwarepakket 10.2.5aangiftebrief 10.1

intrekking aangiftebrief 11.2.4, 14.1aangiftetijdvak 10.1

veranderen 10.1aanmelden bij de Belastingdienst 2.1

aanmerkelijkbelanghouder 15.1

aannemers in een keten

aansprakelijkheid 10.6.3aannemers van werk 15.2

aansprakelijkheid 10.6

aannemers in een keten 10.6.3

bestuurder vennootschap 10.6.2

bezwaar aansprakelijkstelling 10.6.4

inleners van personeel 10.6.1

ketenaansprakelijkheid 10.6.3aanspraken 4.6

belaste waarde 18.2

compensatieverlof 18.51.1

invaliditeitsuitkering 18.16.1

loonstaat 8.2.4

ontslaguitkering 18.15

overlijdensuitkering 18.16.1

pensioenregeling 18.32

prepensioenregeling 18.32

uitkeringen 18.2

vakantie 18.51.1

verlof 18.51

vrijstelling 18.2.2, 18.2.3

vut-regeling 18.32aanvullende aangifte 11.2.2

aanvulling op uitkering 7.6, 7.6.2, 7.6.3

administratie zie: loonadministratie

administratieve verplichtingen 3.2

bijzondere – 3.3adreswijziging 3.1

afdracht op aangifte zie: betalen loonheffingen

afdrachtvermindering 23

53e week 23.1.7

aangifte doen 10.2

begrip werknemer 23.1.1

deeltijdfactor 23.1.4

loontijdvak 23.1.2

samenloop 23.1.5

toetsloon 23.1.3

verrekening in aangifte 23.1.6

afdrachtvermindering onderwijs 23.2

assistenten en onderzoekers in opleiding 23.2.2

beroepsbegeleidende leerweg 23.2.1, 23.2.6

beroepsopleidende leerweg 23.2.7

evc 18.45, 23.2.8

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Register | 293

hbo 23.2.4

promovendus 23.2.2

stage mbo 23.2.7

startkwalificatie 23.2.5

tno/promotieonderzoek 23.2.3

vmbo 23.2.6

afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk 23.3

administratieve verplichtingen 23.3.5

correctie-s&o-verklaring 23.3.4

hoogte 23.3.2

samenloop 23.3.6

verrekenen in aangifte 23.3.3

voorwaarden 23.3.1

afdrachtvermindering zeevaart 23.4

administratieve verplichtingen 23.4.3

hoogte 23.4.2

samenloop 23.4.4

voorwaarden 23.4.1

afronden 10.2.6, 10.4.1

afstaan van loon 4.8

aftrekposten alle heffingen

loonstaat 8.2.7agenten en subagenten 15.3

algemene heffingskorting 21.2

alleenstaande-ouderenkorting 21.5

ambulante werknemer

maaltijden 18.27anoniementarief 2.6

apparatuur

vergoeding/verstrekking 18.3arbeidskorting 21.3

afbouw 21.3

loonstaat 8.2.18

verhoogde - 21.3arbeidsrelatie

bijzondere – 15

dienstbetrekking 1.1

verklaring – 1.1.6arbovoorzieningen

nihilwaardering 4.4.2

vrijstelling 18.4

werkkleding 18.52artiest 15.4

au pairs 24.4

auto van de zaak

na einde dienstbetrekking 14.2.1

privégebruik bestelauto 19.4

privégebruik personenauto 19.3

ter beschikking gesteld 19.3.2

(zeer) zuinige auto’s 19.3.4autokostenvergoeding 19.1

saldering vergoeding, fictief genietingsmoment 7.2.1A-topsporters 15.5

backservice voor hoge inkomens 10.7.2, 22.11.2

banksparen 18.33.1

bedrijfsfitness 18.5

beroepskosten 4.4.1

beroepsregister 18.12

beroepssporter 15.6

beschikking

besparingswaarde woning 18.56

eindheffing naheffingsaanslagen 22.1

eindheffing tijdelijke knelpunten 22.2

loon afstaan 4.8

verklaring arbeidsrelatie 1.1.6

woz-waarde 18.55

besparingswaarde 4.3, 17.1.4

bestelauto 19.4

bestuurder

aandeelhouders met aanmerkelijk

belang 15.1

aansprakelijkheid 10.6.2

coöperatie 15.7

statutair bestuurder 15.1.1

wonen in buitenland 16.5

wonen in buitenland, s&o 23.3.1bestuurdersaansprakelijkheid 10.6.2

betaalverzuim 10.5.1, 11.5.2

betalen loonheffingen 10.4

betaaldatums, bijlage 4

betaalverzuim 10.5.1, 11.5.2

betalingskenmerk 10.4.1

betalingsproblemen 10.6.2

tijdstip 10.4.2

verrekenen met teruggaaf omzetbelasting 10.4.3

betaling aan derden 1.2

beveiligingsmaatregelen 19.3.6, 22.4

bewaartermijn

loonadministratie 3.4, 13.4bewassing, energie en water

bijzondere groepen werknemers 18.22

vergoeding/verstrekking 18.6

bezwaar

afdracht op aangifte 10.2.9

aansprakelijkheid 10.6.4

bijdragevervangende loonbelasting 25

teruggaaf 25.4bijstandsuitkering

loonbelasting/premie volksverzekeringen 7.3.7bijtelling privégebruik auto 19.3.4

bijzondere beloning

machtiging lager percentage 7.3.6

tabellen 7.3.6

boekenonderzoek 13.1

boete 10.5, 11.5.2

corrigeren 11

geldboete 18.18

bovenmatig 19.1.2, 19.1.4, 22.8

bruteren

nettoloon naar brutoloon 7.4Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Register | 294

buitenland

pensioengerechtigden 16.7

uitgezonden naar buitenland 16.4.1, 18.53

uitgezonden naar Nederland 16.4.2, 18.54

voorkomen dubbele belasting 16.1.1

wonen/werken in buitenland 16buitenlandse au pairs 24.4

cafetariaregeling 18.7

carpoolen 19.8

met auto van de zaak 19.8.2

met eigen auto 19.8.1

cao-beoordeling introductie, 4.4.1

CO2-uitstoot 19.3.4

codes aangifte loonheffingen bijlage 3

commissaris 15.8

wonen in buitenland 16.5compensatieverlof 18.51.1

aanspraken 18.2.2computer 18.8

consumpties tijdens werktijd 18.9

continudienst 18.29

contributie

personeelsvereniging 18.10

vakbond 18.11

controle

aangifte 10.3

informatie verstrekken 13

meewerken aan – 13.3

waarneming ter plaatse 13.2

coöperatie 15.7

correctie 11

boete bij – 11.5.2

heffingsrente bij – 11.5.1

gevolgen voor ebv/epv 11.4

losse correctie 11.2.4

naheffingsaanslag in plaats van – 11.1.2

verrekenen 11.3.2

cursussen 18.12

dagblad 18.13

deeltijdbaan zie: parttimewerknemer

deeltijdfactor

afdrachtvermindering 23.1.4detachering 16.1.2

dga zie: directeur-grootaandeelhouder

dienstbetrekking

definitie 1.1

echte – 1.1.1

einde – 14.2

fictieve – 1.1.2

opting-in 15.15

vroegere – 1.1.3

diensttijduitkering 18.14

dienstverleners aan huis 24.2

zie ook: personeel aan huisdienstwoning 18.56

digitale aangifte 10.2.1

directeur-grootaandeelhouder 15.1.1

docenten 16.9

doorbetaald loon 4.8

doventolk 15.13

eenmalige uitkering

bij overlijden of invaliditeit 18.16eenzijdige regeling 16.1.2

eerstedagsmelding 2.4

eigenrisicodrager

wga – 5.13.1

zw – 5.13.2

einde dienstbetrekking 14.2

eindheffing 22, 7.5

administratieve verplichtingen 3.4

backservice 22.11.2

berekenen 22.13

bezwaarlijk te individualiseren loon 22.4

bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen 22.8

doorlopend afwisselend gebruik bestelauto’s 22.10

enkelvoudig tarief 22.13.2

excessieve vertrekvergoedingen 22.11.1

geschenken in natura 22.7

loon met bestemmingskarakter 22.5

loonbelasting/premie volksverzekeringen 7.5

naheffingsaanslag 22.1

publiekrechtelijke uitkeringen 22.3

spaarloonregeling 22.6

tabeltarief 22.13.1

tijdelijke knelpunten van ernstige aard 22.2

vast bedrag (€ 300) 22.13.4

vaste tarieven 22.13.3

vut-regelingen 18.32, 22.9elektronische aangifte zie: digitale aangifte

elektronische jaaropgaaf 12

enkelvoudig tarief 22.13.2

EVC-procedure

afdrachtvermindering 23.2, 23.2.8

deblokkering spaarloon 20.1.2

studiekosten 18.45evenredige bijdrageverdeling Zvw

bij correcties 11.4

bij gemoedsbezwaarden 25.4

Zvw 6.3.3evenredige premieverdeling

werknemersverzekeringen 5.6.3

bij correcties 11.4

bij gemoedsbezwaarden 25.4

excessieve vertrekvergoeding 10.7.1, 22.11.1

factuurwaarde 17.1.4

fictief loon 15.1

fictieve dienstbetrekking 1.1.2

fiets 19.7

fitness 18.5

fondsen

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Register | 295

uitkeringen uit - 18.47

loonstaat 8.2.5

fooien 4.2.3

loonstaat 8.2.5formulieren voor loonadministratie 3.1

FOS-account 10.2.1

fout in aangifte herstellen 11

foutmeldingen 10.3franchise werknemersverzekeringen 5.3

g-rekening 10.6.5

geautomatiseerde loonadministratie 3.1, 3.2

gebruikelijk loon 15.1

gebruikelijkheidstoets 17.1.3

gederfd of te derven loon 18.33

gegevens voor de loonheffingen 2.3, bijlage 6

geldboete 18.18

gelijkgestelden 15.9

gemoedsbezwaarde werkgever

volksverzekeringen en Zvw 25.3

werknemersverzekeringen 25.3

gemoedsbezwaarde werknemer

volksverzekeringen en Zvw 25.1

werknemersverzekeringen 25.2

gemoedsbezwaarden 25

genietingsmoment 7.2

gereedschap 18.3

gerichte vrijstelling 17.1.2

geschenken 18.19, 22.2, 22.7

gouden handdruk 18.20

grensarbeiders 16.6

grondslag

loonheffingen 7.1

premies werknemersverzekeringen 4.1

heffingskortingen 7.3.1, 21

heffingsrente 11.5

herleidingsregels 7.3.8

hoogleraren 16.9

huisvesting

bijzondere groepen werknemers 18.22

buiten woonplaats 18.21

inwoning 18.24

woning 18.56

hulpstaten 24.3.9

ideële waarde

verstrekkingen 4.5identiteitsbewijs 2.2

inhoudingsplicht introductie

einde – 14.1

wijziging rechtsvorm introductie 2.5, 14.1.1

inhoudingsplichtige introductie 16.11, 16.12, 18.39

inhoudingstijdstip

loonbelasting/premie volksverzekeringen 7.2inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 6.2

anonieme werknemers 6.2.1, 6.2.3

berekening 6.2.1

bijdragevervangende loonbelasting 25

directeur-grootaandeelhouder 6.2.2

evenredige bijdrageverdeling Zvw 6.3.3

gemoedsbezwaarden 25

inhouding 6.2.1

loonstaat 8.2.13, 8.2.16, 8.2.17

uitzonderingen 6.2.5

vergoeden 6.2.3

verrekenen 6.2.4

teruggaaf 6.3

inkomstenverhouding 10.2.5

verklarende woordenlijstinleners van personeel 10.6.1

aansprakelijkheid 10.6.1instantiebetaling 4.2.2, 7.6.2

intermediaire kosten 17.1.1

internationaal 16

loonbelasting 16.1

volksverzekeringen en Zvw 16.1.2

werknemersverzekeringen 16.1.3

iso-landencodetabel bijlage 3

internet- en telefoonaansluitingen 18.23

invaliditeitsuitkering 18.2.3

(eenmalige) uitkering 18.16.1inwoning 18.24

meewerkend kind 15.11.4IVA-premie 5.4.1

jaarloon 7.3.6

jaaropgaaf werknemer 12

dienstverleners aan huis 24.3.8jobcoaches 15.13

jonggehandicaptenkorting 21.6

ketenaansprakelijkheid 10.6.3

aannemers in een keten 10.6.3

aansprakelijkheid 10.6.3

kinderbijslag 18.25

kinderopvang 18.26

kleding

meewerkend kind 15.11.2

werkkleding 18.52

kleinebanenregeling 5.12, 6.2.5

kortings- en vrijstellingsregelingen 5.4

kostenvergoeding

uitgezonden werknemers 16.4

vaste – 4.4, 8.2.3, 19.1.2

landencodetabel bijlage 3

leerlingen 15.10

studenten- en scholierenregeling 15.17legitimatie werknemer 2.2.2

levensloopregeling 20.2

afkopen 14.2.2

beëindigen dienstbetrekking 20.2.1, 14.2.2

opnemen tegoed 20.2.7

overlijden werknemer 20.2.8

sparen 20.2.1Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Register | 296

levensloopverlofkorting 7.3.1, 8.2.19, 20.2.9, 21.7

lief- en leedpotjes 18.10

lijfrente 4.1.2

literatuur

vergoeding/verstrekking 18.12loon 4

bijzondere genietingsmomenten 7.2.1

bijzondere vormen 18

doorbetaald – 4.8

genietingsmoment 7.2

negatief – 4.9

samenvoeging van lonen 7.6

uit tegenwoordige dienstbetrekking 4.1.2

uit vroegere dienstbetrekking 4.1.2

uniform loonbegrip 4.1, bijlage 1

van derden 4.2.3

voorschotten 7.2loon in geld 4.2

loonstaat 8.2.3, 8.2.9, bijlage 2loon in natura 4.3,18

loonstaat 8.2.4, 8.2.10

loon voor de werknemersverzekeringen

loonstaat 8.2.8, 24.3.5, bijlage 2loonadministratie

aanleggen 3

decentrale kas 3.3.1, 3.3.2

personeel aan huis 24.3.4

formulieren 3.1

geautomatiseerde loonadministratie 3.1, 3.2

gegevens werknemer 2.3

loonbelasting/premie volksverzekeringen 7

loonstaat 8.2.14, 24.3.5loonberekening

voorbeeld 7.1loonheffingen

aangifte 10

aanvulling op uitkering 7.6

berekenen 5, 6, 7

betalen 10.4

bijstandsuitkering 7.3.7

personeel aan huis 24.3.7

eindheffing 7.5

grondslag 7.1

heffingskortingen 7.3, 21

herleidingsregels 7.3.8

tabellen 7.3

uitkeringen via werkgever 7.6.2, 7.6.3

verzekeringsuitkeringen 4.10

vrijwillig hogere inhouding 7.3.9

loonheffingskorting 21.1

tabellen 7.3.1loon-over-systematiek 7.2.1, 11.5.2

januari toerekenen aan december 7.2.1loonstaat

bedragen boeken 8

geautomatiseerde loonadministratie 3.2

personeel aan huis 24.3.5

kolommen 8.2, bijlage 2

rubrieken 8.1loonstrook 9

loontijdvak 7.3.4, 8.2.1, 10.1, 6.2.1

53e week 7.3.5

afdrachtvermindering 23.1.2

bijzondere situaties 7.3.5

herberekening bij verschillende loontijdvakken 7.3.5

losse correctie 11.2.4

maaltijden 18.27

meewerkend kind 15.11.3, 18.28.1maatschappelijke opvattingen 4.4.1

maximumpremieloon 5.5.1

meewerkende kinderen 15.11

kleding 15.11.2

maaltijden 15.11.3

inwoning 15.11.4

vereenvoudigde regeling 15.11.1

meldingsplicht bij betalingsproblemen

door bestuurders 10.6.2

muziekinstrumenten 18.3

naheffingsaanslag 22.1

boete 10.5

in plaats van corrigeren 11.1.2

onjuiste aangifte/betaling 10.5nationaliteitentabel bijlage 3

natura, loon in 4.3,18

negatief loon 4.9

negatieve aangifte omzetbelasting 10.4.3

negatieve jaaropgave 4.9

nettoloonafspraak 4.2.1

bruteren 7.4nihilaangifte 10.2.3, 14.1

nihilwaardering 17.1.4

nominale premie 6.1

normbedragen 17.1.4

nulaangifte 10.2.3

nul-urencontract 7.3.5, 15.12

nummer inkomstenverhouding 10.2.5

omrekenmodule betalingskenmerk 10.4.1

omzetbelasting

verrekening negatieve aangifte 10.4.3onderwijs

afdrachtvermindering – 23.2ongevallenuitkering

(eenmalige) uitkering 18.16.1ongevallenverzekering

premies 18.37onjuiste aangifte 10.5.4

onregelmatige dienst vergoeding 18.29

ontheffing verzekeringsplicht

gemoedsbezwaarden 25

ontslag

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Register | 297

eenmalige uitkering 18.15

einde dienstbetrekking 14.2

einde spaarloonregeling 20.1.3

excessieve vertrekvergoeding 10.7.1, 22.11.1

gouden handdruk 18.20

periodieke uitkeringen 18.32

verlofspaarregeling 20.2.1, 20.2.6ontslaguitkering 10.7.1, 18.2.2, 18.15

openbaar vervoer 19.2

ov-kaart 19.2.3

vrij reizen 19.2.3

oproepkrachten 7.3.5, 15.12

optierecht 18.1

opting-in 15.15

pseudowerknemers 15.15ouderenkorting 21.4

ouderschapsverlofkorting 20.2.11

outplacement 18.30

overeenkomst

afdrachtvermindering onderwijs 23.2

dienstbetrekking 1.1

overlijden werknemer

(eenmalige) uitkering 18.16

postuum loon 8.2.3

teruggaaf Zvw 6.3.6

aanspraak op overlijdensuitkering 18.2.3

overwerk

tabeltoepassing 7.3.5

toetsloon wva 23.1.3

OV-kaart 19.2.3

parkeergelegenheid 19.10

1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55


Dovnload 2.98 Mb.