Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina55/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55
parttimewerknemer 7.3.5

pensioenregeling 18.32

aanspraken 18.2.2

buitenlandse gerechtigden 16.7.2

periodieke uitkeringen 18.33

periodiek gezinsbezoek

reiskosten 19.11personeel aan huis

aanmelden 24.3.1

buitenlandse au pair 24.4

huishoudelijke werkzaamheden 24.1

hulpstaten 24.3.9

jaaropgaaf werknemer 24.3.8

loonadministratie 24.3.4

loonheffingen berekenen 24.3.6

loonheffingen inhouden en afdragen 24.3.7

loonstaat 24.3.5

opgaaf gegevens van de loonheffingen 24.3.3

vereenvoudigde regeling voor personeel aan huis 24.3personeelsfeesten/reizen 18.34

personeelskortingen 18.39

personeelsleningen 18.35

personeelsvereniging 18.10

personenauto

auto van de zaak 19.3persoonlijke verzorging 18.36

polisadministratie 10, 11

postuum loon 8.2.3

premiekortingen 5.8, 5.9, 5.10, 10.2

bij gemoedsbezwaarden 25.5premievrijstelling 5.11. 5.12

bij gemoedsbezwaarden 25.5premies werknemersverzekeringen

aanvulling op uitkering 7.6.2, 7.6.3

berekenen 5.5

eigen risicodrager 5.13

franchise 5.5.1

gemoedsbezwaarden 25

grondslag 4.1

internationaal 16.1.3

iva 5.4.1

kortingen 5.8, 5.9, 5.10

maximumpremieloon 5.5.1

percentages 5.1

rekenvoorbeeld 7.1

teruggaaf (bij meerdere werkgevers) 5.14

vrijstellingen 5.6, 5.7, 5.11, 5.12

wao 5.3


wga 5.4.2, 5.13.1

ww 5.2


zw 5.2.4, 5.13.2

premievervangende loonbelasting 25

teruggaaf 25.4prepensioencursus 18.30

prepensioenregeling 18.32

aanspraken 18.2.2privégebruik

ander vervoermiddel van de zaak 19.5

bestelauto van de zaak 19.4

personenauto van de zaak 19.3

schema bestelauto 19.4.9

schema personenauto 19.3.21

wachtdienstregeling 19.3.3

(zeer) zuinige auto’s 19.3.4privévervoermiddel 19.1

producten uit eigen bedrijf 18.39

pseudo-eindheffingen

bij backservice 10.7.2, 22.11.2

over excessieve vertrekvergoeding 10.7.1, 22.11.1

pseudopremies werknemersverzekeringen 5.2

loonstaat 8.2.11pseudowerknemers 15.15

opting-in 15.15publiekrechtelijke uitkeringen

eindheffing 22.3rechtstreekse uitkering 7.6.3

relatiegeschenken 18.41, 22.2

reisaftrek inkomstenbelasting 19.2.5

reiskosten 19

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Register | 298

representatiekosten 18.41

responsemessage 10.3

rittenregistratie 19.3.15

vereenvoudigde rittenregistratie 19.4.8

samenhangende groep inhoudingsplichtigen 3.2.1, 10.1, 14.2.5

30%-regeling 16.4

identiteit vaststellen 2.2

jaaropgave 12

spaarloon 20.1

vaststellen jaarloon 7.3.6samenvoeging van lonen 7.6

schade 18.42, 18.43

persoonlijke zaken 18.42scholieren 15.17

studenten- en scholierenregeling 15.17

leerlingen en stagiairs 15.10

sectoraansluiting 5.1.1

sekswerkers 15.16

spaarloonregeling 20.1

spaarregelingen 20

speur- en ontwikkelingswerk

afdrachtvermindering – 23.3sporters

A-topsporters 15.5

beroepssporters 15.6

stagiairs 15.10

afdrachtvermindering 23.2, 23.2.7stamrecht 18.33

stamrechtbeleggingsrekening 18.33.1

stamrechtspaarrekening 18.33.1

status van de aangifte 10.2.7

statutair bestuurder 15.1.1

storing in computersysteem 10.2.8

studenten 15.17

internationaal 16.8

leerlingen en stagiairs 15.10

studentenregeling 15.17

sectorpremie 5.2.2

studiekosten 14.2.3, 18.45

speur- en ontwikkelingswerk

afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk 23.3tabellen 7.3

53e week 7.3.5

bijzondere beloning 7.3.6

eindheffing berekenen 22.13

groene – 7.3.3

loonbelasting/premie volksverzekeringen 7

tijdvaktabellen 7.3.4

vakantiebonnen 7.3.7

witte – 7.3.2

tabeltarief 22.13.1

taxi 19.5.6

tegenwoordige dienstbetrekking 4.1.2

telefoon- en internetaansluitingen 18.23

terbeschikkingstelling 17.1

teruggaaf

bijdrage- en/of premievervangende loonbelasting 25.4

werknemersverzekeringen 5.14

Zvw 6.3


therapeutisch mee-eten 18.27

thuiswerkers 15.18

tijdstip van betalen 10.1.5

tijdstip van inhouding zie: genietingsmoment

bijzondere genietingsmomenten 7.2.1

loon op ongebruikelijk tijdstip 7.2.1

tijdvakcodes bijlage 4

tijdvaktabellen 7.3

beloningen over verschillende tijdvakken 7.3.5

bijzondere situaties 7.3.5

toetsloon

afdrachtvermindering 23.1.3topsporters 15.5

Ufo-premie 5.2, 5.13.2

uiterste aangiftedatum bijlage 4

uiterste betaaldatum bijlage 4

uitgezonden werknemers 16.1, 16.2

uitkeringen 18.2

aanvulling op – 7.6

administratieve verplichtingen 3.3

bij invaliditeit 18.16

bij overlijden 18.16

loon uit vroegere dienstbetrekking 4.1.2

niet op grond van aanspraken 4.7

op grond van aanspraken 18.2, 4.6

uit fondsen 18.47

wonen in buitenland 16.2, 16.3, 16,7

via werkgever 4.2.2, 7.9.1

uitzendkrachten 15.19, 16.12

uniform loonbegrip 4.1

uitzonderingen op het uniforme loonbegrip 4.1.1, bijlage 1uniformen 18.52

vakantie

aanspraken 18.2.2

afkoop 14.2.4

verlof 18.51vakantiebonnen

tabellen 7.3.4

waarde 18.48

vakbond

vergoeding contributie 18.11vakliteratuur 18.12

vaste vrije vergoeding 19.1.2

verbonden vennootschap 18.39

vergoedingen en verstrekkingen 4.4

aan- en verkoopkosten woningen 22.5

administratieve verplichtingen 3.3

arbovoorzieningen 18.4

bedrijfsfitness 18.5

bijzondere gebeurtenissen 4.5

bijzondere vormen van loon 18

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Register | 299

bovenmatig 18.39, 19.1.2, 19.1.4, 22.8

bril 18.4

computer 18.8

consumpties tijdens werktijd 18.9

continudienst 18.29

contributie vakbond 18.11

cursussen 18.12

dagblad 18.13

fiets 18.17, 19.7

gereedschap 18.3

huisvesting 16.4.3, 18.21, 18.22, 18.24

ideële waarde 4.5

internet- en telefoonaansluitingen 18.23

inwoning 18.24

kleding 15.11.2, 18.4, 18.52

loonbelasting, premie volksverzekeringen en

dergelijke 18.49

gerichte vrijstellingen 4.4.2, 17.1.2

maaltijden 15.11.3, 18.27

muziekinstrumenten 18.3

onregelmatige dienst vergoeding 18.29

outplacement 18.30

ov-abonnement 19.2.3

parkeer-, veer- en tolgelden 22.2

parkeergelegenheid 19.10

personeelsfeesten/reizen 18.34

personeelskortingen 18.39

personeelsleningen 18.35

persoonlijke verzorging 18.36

producten uit eigen bedrijf 18.39

representatie 18.41

relatiegeschenken 18.41, 22.2

schade 18.42, 18.43

stoelmassage 18.4

studiekosten 18.45

telefoon- en internetaansluitingen 18.23

therapeutisch mee-eten 18.27

uitgezonden werknemers 16.4

uniformen 18.52

vakliteratuur 18.12

vaste vrije vergoeding 8.2.3, 19.1.2

verhuiskosten 18.50

verlies persoonlijke zaken 18.42

vervoer 19

vrije vergoedingen 4.4

vrije verstrekkingen 4.4

werkkleding 18.52

werkruimte thuis 18.55

woning 18.56

ziektekosten 18.57

vergrijpboete 11.5.2

verhuiskosten 18.50

verkeersboete 18.18

verklaring arbeidsrelatie 1.1.6

verklaring geen privégebruik auto 19.3.13

wijzigen of intrekken 19.3.14verlies persoonlijke zaken 18.42

verlof 18.51, 20.2

aanspraken 18.2.2verlofspaarregeling 20.2.1, 20.2.7

verrekenen

correctie bij aangifte loonheffingen – 11.2

negatieve aangifte omzetbelasting – 10.4.3

verstrekkingen zie: vergoedingen en –

verstrekkingen in natura 4.3

vertraagd uitbetaald loon 7.3.5

vertragingsvergoeding 19.2.1

vertrekvergoeding 10.7.1, 22.11.1

vervoer

carpoolen 19.8

openbaar vervoer 19.2

parkeergelegenheid 19.10

periodiek gezinsbezoek 19.11

reizen met eigen vervoermiddelen 19.1

reizen met openbaar vervoer 19.2

reizen met taxi, boot of vliegtuig 19.6

regeling privégebruik auto 19.3, 19.4

vaste vrije vergoedingen bij regelmatige reizen 19.1.2

vervoerbewijzen 19.2.1, 19.2.2

vervoer vanwege de werkgever 19.9

wegwerkzaamheden 19.12

verzuimboete 10.5

voeding

bijzondere groepen werknemers 18.22

maaltijden 18.27

voordeelregel 7.3.5

voorkomen dubbele belasting 16

voorleeshulp 15.13

voormalig werkloze

afdrachtvermindering – 23.2.5voorschotten 7.2

voortschrijdend cumulatief rekenen 5.5.3, 6.2.1

vrije ruimte 17.1.5

vrije vergoedingen en verstrekkingen zie: vergoedingen

en verstrekkingenvrijstelling

arbovoorzieningen 18.4

aanspraken 18.2.2, 18.2.3

diensttijduitkeringen 18.14

dienstverlening aan huis 24.2

invaliditeitsuitkering 18.16

overlijdensuitkering 18.16

vrijwillige verzekering 16.10

vrijwilligers 15.20

vroegere dienstbetrekking 1.1.3, 4.1.2

loon uit – 4.1.2VUT-regelingen 18.32

aanspraken 18.2.2

eindheffing 22.9

waarde economisch verkeer 4.3, 17.1.4

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Register | 300

waarneming ter plaatse 13.2

controle 13.3wachtdienstregeling 19.3.3

WAO-premie 5.3

weekaanlevering 15.19

weektabel

53e week 7.3.5wegwerkzaamheden 19.12

werkgever

introductie

internationaal 16.11

werkgeversbetaling 4.2.2, 7.9.1

werkkleding 18.52

werkkostenregeling 17

werklozen

afdrachtvermindering 23.2, 23.2.5werknemer 1.1

werknemersverzekeringen

algemeen 5.1

premies 5

gemoedsbezwaarde werkgever 25.3

gemoedsbezwaarde werknemer 25.1, 25.2

werkplek 17.1.4

werkruimte thuis 18.55

WGA-premie 5.4.2, 5.13.1

WIA-premie 5.4

wisseling softwarepakket 10.1.1

woning 18.56, 22.5

woon-werkverkeer 18

WW-premie 5.2

loonstaat 8.2.11, 24.3.5zeevaart

afdrachtvermindering – 23.4ziektekosten 18.57

ziektekostenregeling

bijdrage Zvw 6.2.4

waarde aanspraak 18.58

ZW-premie 5.2.4, 5.13.2

zorgverzekeringswet 6

loonstaat 8.2.12, 8.2.16, 24.3.5LH 022 - 1T11FD
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55


Dovnload 2.98 Mb.