Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina8/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   55

2007, 2008, 2009 of 2010

Krijgt u in 2011 voor het eerst een gedifferentieerd wgapremiepercentage

voor 2007, 2008, 2009 of 2010, of krijgt

u naar aanleiding van een bezwaar een nieuw percentage?

Dan kan dat (nieuwe) percentage afwijken van het percentage

dat u in uw aangiften loonheffingen hebt gebruikt. U hebt

dan te veel of te weinig premie betaald. Dit kunt u op twee

manieren corrigeren:

• U corrigeert de gedifferentieerde premie wga in de

aangiften

loonheffingen die u hebt gedaan door het

verzenden

van correcties.

• U vraagt ons om een naheffing of een teruggaaf voor het

verschil tussen het betaalde en het nieuwe premiebedrag.

Gebruik daarvoor het formulier Verzoek om teruggaaf ofnaheffing wao/wga. U kunt dit formulier downloaden

van www.belastingdienst.nl. Als u dit formulier opstuurt,

hoeft u voor 2007, 2008, 2009 en 2010 geen losse correcties

in te sturen.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen

berekenen | 455.4.4 Overgang van een onderneming

en gedifferentieerde premie WGA

Een overgang van een onderneming kan gevolgen hebben

voor het gedifferentieerde wga-premiepercentage dat u

moet gebruiken. Hierbij gaat het om een overgang van een

onderneming als gevolg van een overeenkomst, een fusie of

een splitsing van een economische eenheid die haar identiteit

behoudt, en een dergelijke overgang bij faillissement.

Van een overgang van een onderneming is bijvoorbeeld ook

sprake bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap

onder firma in een bv.

De overdragende en de overnemende werkgever moeten de

overgang van een onderneming of soortgelijke overgang bij

faillissement bij ons melden. U doet dat met het formulier

Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten, dat u kunt downloaden

van www.belastingdienst.nl. Bij een gedeeltelijke

overname krijgen beide werkgevers dan een nieuwe

beschikking. Wanneer het nieuwe premiepercentage geldt,

hangt af van de situatie:

• De overgang vindt plaats per 1 januari. Het nieuwe premiepercentage

geldt in alle gevallen vanaf 1 januari.

• De overgang vindt plaats in de loop van het kalenderjaar:

• Als de overdragende en de overnemende partijen

bestaande werkgevers zijn, geldt het nieuwe premiepercentage

voor beide werkgevers vanaf 1 januari van

het jaar dat volgt op het jaar van de overgang.

• Als de overnemende werkgever een nieuwe werkgever

is, geldt zijn nieuwe premiepercentage vanaf de datum

van de overgang. Voor de overdragende werkgever

geldt het nieuwe premiepercentage vanaf 1 januari

van het jaar dat volgt op het jaar van de overgang.

Bij een volledige overname krijgt alleen de overnemende

werkgever een nieuwe beschikking.

5.4.5 Regres en gedifferentieerde premie WGA

Een derde kan aansprakelijk zijn voor de ziekte die heeft geleid

tot de wao- of wga-uitkering van uw (ex-)werknemer. In dat

geval kunt u deze derde aansprakelijk stellen (regresrecht)

voor het loon dat u hebt doorbetaald tijdens de ziekte. Als u

op grond van zo’n regresactie een schadevergoeding van deze

derde hebt gekregen, kunt u ons vragen hiermee rekening

te houden bij uw gedifferentieerde wga-premiepercentage:

uw premiepercentage wordt hierdoor lager. U moet de schadevergoeding

dan uiterlijk in 2009 hebben gekregen. Bij het

bepalen van uw gedifferentieerde wga-premiepercentage

laten wij dan de wao- of wga-uitkering van deze werknemer

geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing.

U stuurt het verzoek naar uw belastingkantoor. Stuur daarbij

bewijsstukken mee waaruit blijkt hoeveel loon u hebt doorbetaald

tijdens de 52 weken die voorafgingen aan de waouitkering,

of de 104 weken die voorafgingen aan de wgauitkering.

Ook moet uit de bewijsstukken blijken welk bedrag

u hebt gekregen van de derde die u aansprakelijk hebt gesteld.

5.4.6 WGA-premie verhalen op uw werknemers

U mag in 2011 maximaal 50% van de gedifferentieerde wgapremie

verhalen op uw werknemers. Als u dit doet, moet u

de premie inhouden op het nettoloon van uw werknemers.

Als u de premie niet verhaalt, hoeft u over de niet-verhaalde

premie geen loonheffingen te betalen.

5.5 Premies werknemersverzekeringen

berekenen

U berekent de premies werknemersverzekeringen over het

loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen. Daarop zijn

een aantal uitzonderingen (zie paragraaf

4.1).


Bij het berekenen van de premies houdt u rekening met het

maximumpremieloon en de franchise (zie paragraaf

5.5.1).

U berekent de premies per loontijdvak (zie paragraaf5.5.2) en

met voortschrijdend cumulatief rekenen (zie paragraaf

5.5.3).

Als u met een werknemer een nettoloon afspreekt, moetu een berekening maken van nettoloon naar brutoloon

(zie paragraaf

7.4).

Uitzonderingen en speciale regels

Sommige werknemers zijn niet of alleen voor bepaalde

werknemersverzekeringen verzekerd (zie hoofdstuk 1).

In die gevallen hoeft dus geen of niet alle premies te

berekenen.

Als u een aanvulling op een zw-, ww- of wao/wia-uitkering

van uwv betaalt (zie paragraaf

7.6), gelden speciale regels

voor het berekenen van de premies.

5.5.1 Maximumpremieloon en franchise

De premies werknemersverzekeringen zijn een percentage

van de aanwas van het premieloon in een tijdvak

(zie paragraaf

5.5.3). Het premieloon is het loon voor de

sociale verzekeringen (loon sv) waarbij u per werknemer

rekening houdt met het maximumpremieloon en de franchise

(zie tabel 21 tot en met 23 achter in dit handboek). Het maximumpremieloon

is het maximumbedrag waarover u de premies

berekent. De franchise is het deel van het premieloon

waarover u geen premie ww-Awf hoeft te betalen. U trekt

de franchise dus af van het loon voor de werknemersverzekeringen.

De franchise geldt voor het werkgeversdeel

en het werknemersdeel van de premie ww-Awf.

U moet voor elke premie werknemersverzekeringen de aanwas

van het premieloon van al uw werknemers berekenen,

dus apart voor de premie ww-Awf (of Ufo-premie), de sectorBelastingdienst

| Handboek Loonheffingen 2011 5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen

berekenen | 46

premie, de basispremie wao/wia en de gedifferentieerde premie

wga. Het premieloon voor de sectorpremie, de basispremie

wao/wia en de gedifferentieerde premie wga zijn gelijk.

Bij het premieloon voor de ww-Awf moet u nog rekening

houden met de franchise. U moet in het werknemersdeel

en in het collectieve deel van de aangifte loonheffingen per

premie de premielonen én de premiebedragen aangeven.Let op!

Als u de premievrijstelling oudere werknemers (zie paragraaf

5.7) nog

kunt toepassen, wijkt het premieloon voor de basispremie wao/wia wel

af van het bedrag dat u in de aangifte opneemt. In de aangifte vult

u als premieloon ‘0’ in.

5.5.2 Berekening per loontijdvak

U berekent de premies werknemersverzekeringen per

loontijdvak, net als de andere loonheffingen. Het loontijdvak

is de periode waarover het loon wordt genoten (zie

paragraaf 7.3.4). Vaak is dat een kalendermaand of een

periode van vier weken, maar het kan ook een week of een

dag zijn. Als u bijvoorbeeld de maandtabel gebruikt voor de

loonbelasting/premie volksverzekeringen, gaat u voor de

berekening van de premies werknemersverzekeringen ook

uit van een maand. En ook voor het maximumpremieloon

en de franchise gebruikt u de maandbedragen (zie tabel 21

tot en met 23 achter in dit handboek). Deze bedragen

gelden voor alle werknemers, dus ook voor uw

parttimewerknemers.Genietingsmoment

Als een werknemer een deel van een loontijdvak verzekeringsplichtig

is en een deel niet, dan bepaalt het moment

waarop de werknemer het loon geniet of er een loontijdvak

voor de werknemersverzekeringen is:

• Is uw werknemer op het genietingsmoment verzekeringsplichtig,

dan is er een loontijdvak voor de werknemersverzekeringen.

Dit is hetzelfde loontijdvak dat u ook voor

de berekening van de loonbelasting gebruikt.

• Is uw werknemer op het genietingsmoment niet verzekeringsplichtig,

dan is er geen loontijdvak voor de

werknemersverzekeringen.Verduidelijking loontijdvak

Tot en met 2010 moet u voor de berekening van de premies

werknemersverzekeringen ook rekening houden met tijdvakken

waarin u uitsluitend loon voor de loonbelasting/

volksverzekeringen uitbetaalde. Met ingang van 2011 moet u

voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen

alleen nog maar rekening houden met die loontijdvakken

waarin u loon voor de werknemersverzekeringen hebt

uitbetaald.

Let op!

Hetzelfde geldt voor de inkomensafhankelijke bijdrage

Zorgverzekeringswet (hierna: bijdrage Zvw) (zie paragraaf 6.2.1).

Voorbeeld 1

Uw fulltime werknemer heeft een maandloon. Zijn loontijdvak is een maand.

In de maand april heeft hij onbetaald verlof. Hij houdt wel de beschikking over

de auto van de zaak. Het privégebruik van de auto is loon voor de loonbelasting

en voor de Zvw, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen.

Voor de loonbelasting past u de maandtabel toe. Voor de Zvw voegt u aan

de drie cumulatieve loontijdvakken (januari tot en met maart) het loontijdvak

van de maand april toe. Voor de werknemersverzekeringen is er in april

geen loon. Bij de berekening van de premies werknemersverzekeringen gaat

u daarom niet uit van vier, maar van drie loontijdvakken van een maand.

Voorbeeld 2

Uw fulltime werknemer heeft een maandloon. Zijn loontijdvak is een

maand. In de maand april gaat hij op 2 dagen per week werken. Hij houdt

de beschikking over de auto van de zaak. Omdat uw werknemer in de

maand april over 2 dagen per week loon krijgt, is er in april loon voor de

werknemersverzekeringen.

U past voor de loonbelasting de maandtabel toe. Voor de Zvw en voor de

werknemersverzekeringen voegt u aan de drie cumulatieve loontijdvakken

(januari tot en met maart) het loontijdvak van de maand april toe.

Herleidingsregels

Voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen

ging u tot en met 2010 uit van een dagbedrag. Om de

premies per week, per maand, per vier weken en per jaar

vast te stellen, ging u uit van 261 dagen per jaar. Met ingang

van 1 januari 2011 gaat u niet meer uit van een dagbedrag.

Alle relevante bedragen (per dag, per week, per maand, per

vier weken en per jaar) leidt u af van een (maximum)jaarbedrag.

Hierbij gaat u uit van de rekenregels die al gelden

voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dat wil

zeggen dat u uitgaat van 260 dagen in een jaar.

Let op!

Hetzelfde geldt voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (zie paragraaf

6.2.1)

De nieuwe systematiek wordt verwerkt in de Toelichting loonberekeningvcr 2011. Deze toelichting kunt u in de loop van

2011 downloaden van www.belastingdienst.nl. Als u nog

berekeningen moet maken over periodes vóór 1 januari

2011, gebruikt u de systematiek die toen gold.5.5.3 Berekening met voortschrijdend

cumulatief rekenen

De premies werknemersverzekeringen berekent u op basis van

het voortschrijdend cumulatief rekenen (vcr). U past hierbij

de grondslagaanwasmethode toe. Bij deze methode berekent

u per werknemer het cumulatieve premieloon tot en met het

tijdvak waarover u aangifte moet doen. Van dit bedrag trekt u

af het bedrag van het cumulatieve premieloon van de werknemer

tot dit tijdvak. Het verschil is de aanwas van het cumulatieve

premieloon. Over deze aanwas berekent u de premies.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen

berekenen | 47Let op!

vcr geldt niet voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Daarvoor gebruikt u de tijdvaktabellen (zie paragraaf

7.3).

Voorbeeld

Voor de WW-Awf geldt een franchise* van € 200 per maand en een maximumpremieloon**

per maand van € 1.200. Het loontijdvak is een maand.

Volgens de grondslagaanwasmethode berekent u de aanwas als volgt:

Loontijdvak SV-loon Totaal SV-loon

Totaal maximumpremieloon**

Totaal franchise Cumulatief premieloon Aanwas per loontijdvak

Januari 1.500 1.500 1.200 200 1.000 (= 1.200 - 200) 1.000 (1.000 - 0)

Februari 1.000 2.500 2.400 400 2.000 (= 2.400 - 400) 1.000 (2.000 - 1.000)

Maart 1.000 3.500 3.500** 600 2.900 (= 3.500 - 600) 900 (2.900 - 2.000)* Om de systematiek duidelijk te maken, gebruiken we in dit voorbeeld fictieve bedragen voor franchise en maximumpremieloon

** Het totaal van het maximumpremieloon kan nooit hoger zijn dan het totaal van het SV-loon.

Toelichting VCR

Met de Toelichting loonberekening vcr 2011 krijgt u inzicht in de

methode van vcr. In de loop van dit jaar kunt u de versie

van 2011 downloaden van www.belastingdienst.nl.

5.6 Kortingen en vrijstellingen

Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar?

Of werknemers met een belemmering om zich op de arbeidsmarkt

te begeven, bijvoorbeeld omdat zij (gedeeltelijk)

arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een

korting op de premies werknemersverzekeringen of op een

vrijstelling. U kunt ook recht hebben op een vrijstelling als

u een uitkeringsgerechtigde voor maximaal zes weken in

dienst neemt. En sinds 1 januari 2010 geldt ook een vrijstelling

voor jongeren met een kleine baan. U kunt recht hebben

op de volgende premiekortingen of -vrijstellingen:

• premievrijstelling oudere werknemers (zie paragraaf

5.7)

• premiekorting oudere werknemers (zie paragraaf5.8)

• premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers

(zie paragraaf

5.9)


• premievrijstelling marginale arbeid (zie paragraaf

5.11)


• premievrijstelling jonge werknemers (kleinebanenregeling)

(zie paragraaf

5.12)

In paragraaf 5.10 leest u hoe u de premiekortingen verwerktin de aangifte loonheffingen.

Loonkostensubsidie UWV

Neemt u in 2011 voor ten minste één jaar een werknemer in

dienst die jonger is dan 50 jaar en die direct voordat hij bij u

gaat werken langer dan een jaar een werkloosheidsuitkering

of een arbeidsongeschiktheidsuitkering kreeg? Dan hebt

u misschien recht op een loonkostensubsidie van uwv.

Deze loonkostensubsidie is per jaar maximaal 50% van het

minimumloon. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl.

5.7 Premievrijstelling oudere

werknemers

In 2008 had u recht op vrijstelling van de basispremie wao/

wia voor de volgende oudere werknemers:

• werknemers die 50 jaar of ouder waren op het moment

dat ze bij u in dienst traden

• werknemers die op 1 januari 2008 bij u in dienst waren

en op die datum 54,5 jaar of ouder waren

Sinds 1 januari 2009 is deze premievrijstelling voor oudere

werknemers vervangen door de premiekorting voor oudere

werknemers (zie paragraaf

5.8).


Overgangsregeling

Paste u de premievrijstelling in 2008 toe voor een werknemer

en was deze werknemer op 1 januari 2011 57,5 jaar of ouder,

dan mag u de premievrijstelling ook in 2011 blijven toepassen.

De werknemer moet dan nog steeds bij u in dienst zijn en

nog geen 62 jaar zijn. U hoeft ons geen toestemming te

vragen

om deze premievrijstelling toe te passen.Voor werknemers voor wie u nog recht hebt op premievrijstelling,

hoeft u geen basispremie wao/wia te berekenen.

U vult in de aangifte loonheffingen ook geen premieloon

wao/wia in. U moet wel de gedifferentieerde wga-premie

berekenen plus het bijbehorende premieloon.

Vanaf de eerste dag van het aangiftetijdvak waarin de werknemer

62 jaar wordt, past u niet meer de premievrijstelling

oudere werknemers toe, maar de premiekorting oudere

werknemers. Bij de premiekorting hebt u het premieloon

wao/wia wel nodig. U betaalt dan namelijk wel de basispremie

wao/wia. Op het moment dat u de premiekorting oudere

werknemers gaat toepassen, moet u daarom de grondslagen

voor het loon berekenen volgens de systematiek van het

voortschrijdend cumulatief rekenen (vcr) (zie paragraaf

5.5.3).

Dat doet u ook voor de periode waarin u de premievrijstellingtoepaste. Deze periode kan door de vcr-systematiek gevolgen

hebben voor de periode waarin u de premiekorting gaatBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen

berekenen | 48

toepassen: de aanwas waarover u de premie berekent,

kan daardoor hoger worden.Let op!

Hebt u in 2008 of eerder een werknemer in dienst genomen die toen

50 jaar of ouder was? En was deze werknemer op 1 januari 2011 jonger

dan 57,5 jaar? Dan hebt u in 2011 geen recht meer op de premievrijstelling

oudere werknemers.

U neemt een onderneming over

Als u een onderneming geheel of gedeeltelijk overneemt,

dan gaan er misschien werknemers naar u over voor wie de

oude werkgever de premievrijstelling oudere werknemers

toepaste. U kunt dan de premievrijstelling toepassen totdat

zo’n werknemer 62 jaar is. Van een overname van een

onderneming is sprake bij een fusie of splitsing, maar

bijvoorbeeld

ook bij het inbrengen van een eenmanszaak

of vennootschap onder firma in een bv.

5.8 Premiekorting oudere werknemers

In 2011 hebt u in de volgende situaties recht op premiekorting

voor oudere werknemers:

• U neemt in 2011 een uitkeringsgerechtigde in dienst

die 50 jaar of ouder is (premiekorting in dienst nemen

oudere werknemers) (zie paragraaf

5.8.1).

• U hebt een werknemer van 62 jaar of ouder in dienst(premiekorting

in dienst hebben oudere werknemers)

(zie paragraaf

5.8.2).


In paragraaf 5.8.3 leest u wat u moet doen als u voor een

werknemer recht hebt op de premiekorting in dienst nemen

oudere werknemers en op de premiekorting in dienst hebben

oudere werknemers. Hoe u de premiekorting oudere werknemers

toepast, staat in paragraaf 5.8.4 en in paragraaf 5.8.5

vindt u informatie over de hoogte van de premiekorting.5.8.1 Premiekorting in dienst nemen oudere

werknemers

De premiekorting in dienst nemen oudere werknemers

geldt voor werknemers van 50 jaar of ouder die direct voor

indiensttreding recht hadden op een van de volgende

uitkeringen:

• werkloosheidsuitkering (ww, iow, wachtgeld)

Hieronder valt ook een uitkering waarmee uwv de

verplichting

van een betalingsonmachtige werkgever

overneemt.

• arbeidsongeschiktheidsuitkering (wao, wia, Wet Wajong,

Waz, Wamil)

• nabestaandenuitkering (Anw)

Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering,

gelden als extra eisen dat hij voor indiensttreding ten

minste twee jaar recht had op de nabestaandenuitkering

en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had.

• inkomensondersteuning Wet Wajong

• bijstandsuitkering (Wwb, Wwik, ioaw, ioaz)

Neemt u in 2011 zo’n werknemer in dienst, dan hebt u bij

een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht

op een premiekorting van € 6.500 per jaar. Bij een dienstverband

van minder dan 36 uur per week wordt de korting

evenredig minder (zie paragraaf

5.8.5).

U kunt deze korting toepassen zolang de dienstbetrekkingbestaat, maar maximaal drie jaar. Voor de premiekorting in

dienst nemen oudere werknemers maakt het niet uit of de

werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. En ook

de hoogte van de uitkering die de werknemer had voordat

hij bij u in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een

gedeeltelijke uitkering zijn.Verklaring aanvragen

Wilt u de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers

toepassen, dan moet u kunnen bewijzen dat de werknemer

voor zijn indiensttreding een werkloosheidsuitkering,

arbeidsongeschiktheidsuitkering, nabestaandenuitkering,

inkomensondersteuning of bijstandsuitkering kreeg. De

werknemer kan een verklaring bij zijn uitkerende instantie

aanvragen waarin staat dat hij recht had op een uitkering

voor hij bij u in dienst trad. Als uw werknemer u machtigt,

kunt u die verklaring ook zelf aanvragen. Bewaar de verklaring

bij uw loonadministratie.

Informatie over de procedure voor het aanvragen van

zo’n verklaring vindt u op www.uwv.nl, www.abp.nl of

www.svb.nl. Als uw werknemer recht had op een uitkering

van een gemeente, kunt u het best contact opnemen met

die gemeente.Geen recht op premiekorting in dienst nemen oudere

werknemers

U hebt geen recht op de premiekorting in dienst nemen

oudere werknemers:

• voor een werknemer die op het moment van indiensttreding

50 jaar of ouder was en voor wie u daarom recht

had op de premievrijstelling oudere werknemers

(zie paragraaf

5.7) als deze werknemer bij u uit dienst

treedt of is getreden en u hem binnen zes maanden

opnieuw aanneemt

• voor een werknemer die u al in dienst hebt en die meer uur

gaat werken of een andere functie krijgt

Het eventueel al bestaande recht op premiekorting voor

deze werknemer loopt wel gewoon door. De premiekorting

kan bij een urenuitbreiding in omvang toenemen.

• bij direct opeenvolgende dienstverbanden, bijvoorbeeld

als u een tijdelijk contract verlengt (er is dan geen sprake

van een nieuwe dienstbetrekking)

Het eventueel al bestaande recht op premiekorting voor

deze werknemer loopt wel gewoon door.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   55

 • Belastingdienst
 • 5.4.5 Regres en gedifferentieerde premie WGA
 • 5.4.6 WGA-premie verhalen op uw werknemers
 • Uitzonderingen en speciale regels
 • 5.5.1 Maximumpremieloon en franchise
 • 5.5.2 Berekening per loontijdvak
 • Verduidelijking loontijdvak
 • Let op! Hetzelfde geldt voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna: bijdrage Zvw) (zie paragraaf 6.2.1). Voorbeeld 1
 • 5.5.3 Berekening met voortschrijdend cumulatief rekenen
 • Loontijdvak SV-loon Totaal SV-loon Totaal maximumpremieloon** Totaal franchise Cumulatief premieloon Aanwas per loontijdvak
 • U neemt een onderneming over
 • 5.8.1 Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers
 • Geen recht op premiekorting in dienst nemen oudere werknemers

 • Dovnload 2.98 Mb.