Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Beleid Agressie en geweld maart 2008 Stichting Tabijn

Dovnload 296.55 Kb.

Beleid Agressie en geweld maart 2008 Stichting TabijnPagina3/3
Datum05.12.2018
Grootte296.55 Kb.

Dovnload 296.55 Kb.
1   2   3

Bijlage 6: Gedragscode ongewenst gedrag van Stichting Tabijn

Een veilige school maak je samen. Samen met collega's, samen met leerlingen, samen met ouders. Een veilige school is geen agressie-vrije school. Waar mensen bij elkaar zijn, ontstaan spanningen. Grenzen worden gesteld en grenzen worden overtreden. Belangen van leerlingen onderling, van hun ouders en van leerkrachten zijn vaak tegenstrijdig. Dat roept agressie op en soms zelf geweld. De positieve waarde daarvan is dat mensen elkaar duidelijk maken wat hun posities zijn. Dat zichtbaar wordt wat moet gebeuren om van de school een echt veilige school te maken.

Deze gedragscode ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie beoogt waarborgen te scheppen voor een goed en stimulerend werkklimaat binnen de scholen van Stichting Tabijn. In een dergelijk klimaat behoren collegialiteit, respect en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Zo'n klimaat vereist een actieve bijdrage van een ieder die bij Tabijn werkzaam is: niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding tegenover elke vorm van ongewenst gedrag die men in de eigen werksituatie signaleert. Ongewenst gedrag behoort altijd aan de orde te worden gesteld; hetzij door de betrokkenen rechtstreeks aan te spreken, hetzij door derden in te schakelen.

Het doel van de gedragscode is om deze uitgangspunten expliciet onder de aandacht te brengen van alle geledingen binnen Tabijn.Vaststelling
Deze gedragscode is door het College van Bestuur in september 2004 vastgesteld.

Reikwijdte
Deze gedragscode is van toepassing op:

 • al het personeel en leerlingen van de scholen van Tabijn,

 • andere personen die in opdracht van de school of stichting werkzaam zijn, zoals begeleiders, vrijwilligers, stagiairs en uitzendkrachten,

 • externen zoals bijvoorbeeld schilders die tijdelijk werkzaamheden op de school verrichten,

 • en bezoekers van de school,
  in hun gedrag jegens elkaar.Begripsbepaling
Seksuele intimidatie:

ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten, o.m. via internet).


Agressie en geweld:

het pesten, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen van anderen.


Discriminatie:

het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, handicap, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren.Vandalisme:

het met opzet vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van andermans bezittingen.Diefstal:

het heimelijk wegnemen of zich onrechtmatig toe-eigenen van andermans bezittingen.


Preventief beleid
De opstelling van deze gedragscode is bedoeld als een vorm van preventief beleid. Preventie inzake seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie is onderdeel van het totale leerlingenzorg en het personeelsbeleid, dat zichtbaar is in:

 • Voldoende kenbaar maken van deze code;

 • Het geven van adequate voorlichting over het beleid en de risico's van ongewenst gedrag binnen de scholen van Tabijn;

 • Het houden van toezicht op de naleving van de gedragscode;

 • Het wegnemen of verminderen van risico's met betrekking tot ongewenst gedrag;

 • Scholing van de professionals binnen de school.


Vertrouwenspersonen
Stichting Tabijn kent een aantal vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en geniet daarin bescherming van de zijde van de werkgever. Taken van de vertrouwenspersoon zijn onder meer:

 • Het verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag;

 • Het zorgen voor een adequate opvang van degene die een melding doet over ongewenst gedrag;

 • Het zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens;

 • Het zoeken naar een informele oplossing;

 • Het terzijde staan van de klager bij het indienen van een formele klacht en eventueel bij de formele afhandeling daarvan.
Klachtenregeling
Stichting Tabijn kent een Klachtenregeling. De belangrijkste onderwerpen die deel uitmaken van deze regeling zijn:

 • De sancties die krachtens wet of CAO van toepassing zijn;

 • Het vertrouwelijk karakter van de klachtenbehandeling;

 • De samenstelling van een onafhankelijke, ter zake kundige klachtencommissie;.

 • De termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend om in behandeling te worden genomen.Gedragsregels voor de leerlingen


Scholen van Tabijn dienen voorgaande regels in begrijpelijke taal voor de leerlingen op een schooleigen wijze te verwoorden in een gedragscode. De gedragscode moet duidelijk zichtbaar in de lokalen hangen en met de leerlingen zijn besproken.

De gedragscode bevat regels voor de omgang tussen leerlingen onderling en tussen de leerling(en) en de leerkracht of anderen werkzaam binnen de school.


Een voorbeeld van eenvoudige en krachtige gedragscode is:

 • Handen thuis;

 • Iedereen hoort erbij;

 • Eerlijk duurt het langst;

 • Laat weten waar je bent;

 • Wees zuinig en netjes;

 • Veiligheid eerst;

 • Doe je bestTot slot


Schoolregels kunnen zo lang of zo kort worden gemaakt als je wilt. Maar de kern blijft: ‘respectvol omgaan met elkaar’. Respect tonen voor elkaar en elkaar niet hinderen, pijn doen of schade berokkenen. Die regel geldt voor allen: voor leerlingen, leerkrachten, schoolleiding en ouders. Je toetst daaraan in de eerste plaats je eigen doen en laten. En je kunt er op terugvallen als een ander jou hindert.
College van Bestuur Stichting Tabijn september 2004

Bijlage 7: Stappenplan Verwijdering en schorsing
SCHORSING:

 1. De schoolleiding laat een melding uitgaan naar het CvB.

 2. De schoolleiding overlegt namens het CvB met leerling, ouders en groepsleerkracht.

 3. De schoolleiding meldt de resultaten van het overleg aan het CvB.

 4. Het CvB neemt een besluit.

 5. Het CvB schorst zonodig voor een beperkte periode.

 6. De schoolleiding deelt namens het CvB besluit schriftelijk mede.

 7. De schoolleiding informeert namens het CvB de Leerplichtambtenaar.

 8. De leerling blijft thuis met huiswerk.

VERWIJDERING:

 1. De schoolleiding laat een melding uitgaan naar het CvB.

 2. De schoolleiding overlegt namens het CvB met leerling, ouders en groepsleerkracht op basis van een gedegen schooldossier.

 3. De schoolleiding meldt de resultaten van het overleg aan het CvB.

 4. Het CvB neemt een besluit.

 5. Het CvB voorinformeert de Leerplichtambtenaar.

 6. Het CvB zoekt een andere school die de leerling wil toelaten. Correspondentie met andere scholen wordt vastgelegd.

 7. Het CvB verwijdert de leerling als punt 6 na 8 weken geen succes heeft.

 8. Het CvB deelt het besluit met redenen en bezwaarregeling schriftelijk mede aan de ouders.

 9. Het CvB informeert de Leerplichtambtenaar.

 10. Een bezwaar wordt binnen vier weken behandeld, de ouders gehoord hebbende.


Schorsing

Van schorsing is sprake, als de veiligheid in het geding is en de voortgang van het reguliere proces in gevaar wordt gebracht.

Is de duur van de schorsing minder dan 24 uur: directeur is eindverantwoordelijk en meldt aan het CVB.

Is de duur van de schorsing langer dan 24 uur, dan wordt de bovenstaande procedure gevolgd.


Bijlage 8 REGISTRATIEformulier agressie en geweld


Gegevens ten behoeve van de schriftelijke interne registratie van agressie en/of geweld.
Naam getroffene: …………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………….
Postcode en plaats: …………………………………………………………………
Getroffene is: Werknemer / stagiair / leerling / anders namelijk * …..………………
Plaats van het incident: ………………………………………………………………
Datum en tijdstip incident: .……………......................................................................
Vorm van agressie / geweld:

 • fysiek nl: ………………………………………………………………….

 • verbaal nl: ………………………………………………………………….

 • dreigen nl: ………………………………………………………………….

 • vernielzucht nl: …………………………………………………………………..

 • diefstal nl: …………………………………………………………………..

 • anders nl: ………………………………………………………………….


Behandeling:

 • géén

 • behandeling in ziekenhuis / EHBO*

 • opname in ziekenhuis

 • ziekteverzuim / leerverzuim

 • anders nl: …………………………………………………………………………………………………………….


Schade: Kosten:

 • materieel nl: ……………………… ………………………………… €…………

 • fysiek Letsel nl: …………………………………………………………..€…………

 • psych. letsel nl: ………………………………………………………… €…………

 • anders nl: ………………………………………………………….. € …………


Afhandeling:

 • politie ingeschakeld aangifte gedaan: ja / nee*

 • melding arbeidsinspectie ernstig ongeval: ja / nee* (indien ja,

telefonische melden (020-5812612)

 • psychische opvang nazorg: ja / nee** Doorhalen wat niet van toepassing is.

Korte beschrijving van het incident:
………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Suggesties voor verdere afhandeling:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………

Suggesties voor preventie in de toekomst:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….

Plaats……………………………..Datum………………………….

Handtekening getroffene ………………………
Bijlage 9
ONGEVALLENREGISTER


Wat moet worden geregistreerd?

Wat wordt aanbevolen om daarnaast op te nemen in de ongevalregistratie?

Wat moet worden gemeld aan de Arbeidsinspectie?

Arbeidsongevallen die geleid hebben tot ziekteverzuim

(Bijna-)ongevallen en gevaar­lijke situaties

Ongevallen met ernstig lichamelijk letsel of de dood als gevolg.

Een ongeval is hier als 'ern­stig' te be­schouwen wanneer iemand binnen 24 uur na het ongeval naar het ziekenhuis wordt gebracht of indien iemand blijvende gezondheids­schade op­loopt.

Aard ongeval

Datum

Letsel

Melding aan Arbeids­inspectie nodig?

Oorzaken

Actie om herhaling

te voorkomen

1. ..........

2. ..........

3. ..........

4. ..........

5. ..........

6 ..........

In dit register worden alle arbeidsongevallen vermeld waarbij sprake is van ziekteverzuim (zowel van personeel als van leerlingen).1 Het is ook mogelijk om bij de politie melding in plaats van aangifte te maken van een strafbaar feit.

2 Wees bereid eigen machteloosheid en teleurstellingen te hanteren, wanneer blijkt dat de hulpverlening anders verloopt dan was gedacht. Met name de rechtshulp loopt nogal eens spaak op het niveau van de ouders. De school zal de nazorg moeten afstemmen op de taakstelling van de school.
1   2   3

 • Gedragsregels voor de leerlingen
 • Tot slot
 • Bijlage 7: Stappenplan Verwijdering en schorsing
 • Bijlage 8 REGISTRATIEformulier agressie en geweld

 • Dovnload 296.55 Kb.