Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Beleven en waarnemen voor de toekomst van het Wad Beleven van de Waddenzee

Dovnload 25.75 Kb.

Beleven en waarnemen voor de toekomst van het Wad Beleven van de WaddenzeeDatum05.12.2018
Grootte25.75 Kb.

Dovnload 25.75 Kb.Beleven en waarnemen voor de toekomst van het Wad

Beleven van de Waddenzee

Het getij en de natuur maken het varen op de Waddenzee tot een belevenis. In veel opzichte is het Waddenzeegebied een uniek gebied. Nergens ter wereld is zo'n groot gebied te vinden waar eb en vloed het landschap zo intens beïnvloeden. Door haar geografische ligging en de geomorfologische ontwikkelingen, door weer en wind, door eb en vloed is geen jaar, geen dag en geen minuut er gelijk. Er ontstaan verschillende landschappen: stranden, slikken, kwelders, duinen, mosselbanken, geulen en zandplaten. En aan de randen ontmoeten zilte en zoete natuur elkaar. Die verschillende landschappen bieden aan allerlei dieren en planten een geschikt leefgebied. Er leven ongeveer 10.000 soorten planten en dieren in en rond de Waddenzee. Zij hebben zich aangepast aan het leven met die specifieke veranderingen. Dat is hun kracht, maar het maakt ze ook kwetsbaar. Velen van hen zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden die dit gebied heeft. Van meerdere soorten trekvogels is zelfs een belangrijk deel van de wereldpopulatie afhankelijk van het gebied. Het is daarmee een onmisbare pleisterplaats tijdens de jaarlijks terugkerende vogeltrek, onderhevig aan continue veranderingen.


Ook wij, de mens maakt volop gebruik van het gebied en komt hier graag om te recreëren of om te werken. De Waddenzee biedt ons ondermeer rust, ruimte en diversiteit aan natuurlijke rijkdommen. Alleen al kenmerken als het open landschap en de deels nog ongerepte natuur zijn goed voor miljoenen bezoekers per jaar. Als vaarrecreant bent ook ú welkom om de rust, ruimte en de natuur te komen genieten. Waarbij droogvallen, het getij, het rond het schip wandelen en vanuit de kuip vogels en zeehonden spotten, tot een onvergetelijke belevenis maakt.

Waarnemen op de Waddenzee

Al jaren proberen we in het Waddengebied de bewegingen van recreanten - en de natuurlijke ontwikkeling in relatie daarmee - in beeld te brengen. Ook deze bewegingen zijn, gekoppeld aan het gebied en door veranderingen van gebruik van het gebied, aan continue veranderingen onderhevig. Bij het in beeld brengen wordt vooral de ‘wat’- , ‘waar’- en de ‘hoe’-vragen worden gesteld. ‘Wat’ doen de recreanten in het Waddengebied? ‘Waar’ doen zij dat dan? En ook ‘hoe’ gedragen recreanten zich daar dan bij? Een aantal spelregels voor gedragingen van recreanten zijn hiervoor afgesproken en in de ‘Erecode voor Wadliefhebber’ opgenomen. Door campagnes als ‘Ik pas op het Wad’ wordt duidelijk hoe belangrijk het is om met elkaar dit unieke gebied als het Waddenzeegebied te benaderen zoals goed is voor mens, dier en natuur. Want het gaat er uiteindelijk om dat we nog lang op harmonieuze wijze kunnen blijven genieten van dit natuurrijke gebied.


Om op harmonieuze wijze van het gebied te genieten is kennis en vooral inzicht nodig. Daarom is ook vanuit de overheden initiatief genomen om tot een ander inzicht van recreatief medegebruik van het gebied te komen. Een onderdeel hiervan is het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee, die tot doel heeft toe te werekn ‘Naar een integrale kwalitatieve beheersing van de vaarrecreatie op de Waddenzee’. Dit convenant moet er dan ook onder andere voor zorgen dat balans tussen natuur en het medegebruik inzichtelijk wordt. Daarbij bieden de uitkomsten van het convenant ingrediënten om toekomstig beleid voor recreatief medegebruik anders op te stellen. Speerpunt is dan ook het ontwikkelen van duurzame recreatie, waarbij de natuurlijke draagkracht van het gebied uitgangspunt is1. Visa versa betekent dit dat door de vaarrecreatie adequater ingesprongen kan worden op de veranderingen die de natuur jaarlijks laat zien. In een dynamisch gebied als deze werken starre regels niet en kan door effectief bijstellen van gedrag op de veranderende (kwetsbare) natuur ook het gebruik ervan met meer verandering plaatsvinden. De overheden en de overige convenantpartners willen leren wat hierin effectief en werkbaar is. Beoordeling hiervan is alleen mogelijk als verandering van recreatief gebruik en gedrag ook gemonitoord wordt. Binnen het kader van dit convenant is daarom een Monitoringsplan in het leven geroepen. Hierbinnen worden door verschillende partijen de volgende componenten geobserveerd; 1) effecten op natuurwaarden, 2) karakteristieken vaarrecreatie en 3) gedrag vaarrecreanten.

Wie wil waarnemen?

Als geen ander zijn we als leden van het Watersportverbond betrokken bij de Waddenzee en het recreatiebeleid op het gebied. Daarom is ook ons gevraagd onze oren en ogen open te houden door te participeren in deze monitoring. Met name voor de waarnemingen van de karakteristieken van de vaarrecreatie en het gedrag van de vaarrecreanten. We willen graag onze medewerking hieraan verlenen om de voeding van gegevens zo breed mogelijk te laten plaatsvinden en het initiatief van het convenant te steunen. Ook vindt het Watersportverbond het belangrijk dat de gebruikers en beleidmakers van het Waddenzeegebied zich bewust zijn van de concrete gedragingen van recreanten. Zodat toegewerkt kan worden naar beleid waarmee we nog lang op harmonieuze wijze kunnen blijven genieten van dit natuurrijke gebied.

Het bestuur van het Watersportverbond nodigt u uit deel te nemen aan deze monitoring. De bedoeling is om van mei tot en met augustus op diverse locaties te gaan waarnemen. Concrete uitleg over ‘hoe’ en ‘waar’ we dit dan willen gaan doen zal plaatvinden op speciaal hiervoor georganiseerde informatie-avonden. Samen met Staatsbosbeheer, die coördinator is van het monitoringsplan, worden deze avonden georganiseerd.

Wat heeft u daarvoor nodig?

Uw boot, een gastvrije instelling, verrekijker, tijd en ruimte om een aantal dagen in het seizoen een paar uur per dag rustig te observeren en de gegevens van de waarnemingen te verwerken in een (digitaal) sjabloon.


Wat gaat u dan doen? – een korte beschrijving

Op een locatie in de Waddenzee een paar uur voor laag water of bij hoogwater voor anker gaan of uzelf laten droogvallen. Het varen van een specifieke route is ook mogelijk. Vanuit uw boot gaat u de omgeving (meestal in bepaalde richting) waarnemen. U noteert uw ligging, het weer, de tijd en dan welke natuurwaarden bij uw aankomst aanwezig zijn. Grote groepen vogels, zeehonden of anders. Soorten hoeft u hiervoor niet te kennen. Alleen aanwezigheid aangeven is voldoende. U houdt bij hoeveel en welke type boten er voorbij varen of droog zijn gevallen in uw omgeving. Als bij droogvallers recreanten – evt. met hond - van boord gaan houdt u dit bij. U kijkt in welke richting de vogels, zeehonden en mensen zich bewegen en welk gedrag zij vertonen. Ook kijkt u naar de effecten van de aanwezigheid van boten en de gedragingen en bewegingen van mensen op de vogels, zeehonden of andere natuurwaarden. Al dit soort aspecten houdt u een paar uur bij, u vult hiervoor een specifiek (digitaal) formulier in en stuurt deze uiteindelijk naar de coördinator van het Watersportverbond.


Geïnteresseerd?!

Maak dit kenbaar en geef u op bij louise.polet@watersportverbond.nl en geef daarbij aan voor welke monitorings locatie u op het Wad beschikbaar bent. U ontvangt dan een uitnodiging voor de informatie avond.
Doe mee en neem waar voor de toekomst van het Wad!

Bijlagen:  • Kaart van het Waddenzeegebied met te prefereren locaties voor de monitoring i.h.k.v. het Convenant. Echter op de gehele Waddenzee mag men waarnemen en dit doorgeven.

1 Convenant Vaarrecretie Waddenzee, d.d. 03 december 2007

  • Beleven en waarnemen voor de toekomst van het Wad Beleven van de Waddenzee
  • Waarnemen op de Waddenzee
  • Wie wil waarnemen
  • Wat heeft u daarvoor nodig
  • Geïnteresseerd!

  • Dovnload 25.75 Kb.