Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Beproeving of Woede van Allah (Beproevingen)

Dovnload 16.25 Kb.

Beproeving of Woede van Allah (Beproevingen)Datum14.03.2017
Grootte16.25 Kb.

Dovnload 16.25 Kb.c:\users\redeaun\desktop\hadith\basmallah_t.gif

Beproeving of Woede van Allah

(Beproevingen)
Deze wereld is een plaats van beproeving en het Hiernamaals is de plaats van beloning of bestraffing.

De gelovigen zullen beloond worden met het Paradijs en de ongelovigen zullen bestraft worden met de Hel.


Het Paradijs is goed en niemand zal het binnentreden behalve de goeden. Allah is Goed en accepteert niets dan het goede.

De wijze van Allah waarop Hij Zijn dienaren beproeft, is middels rampen en beproevingen. Dit zodat de gelovige wordt onderscheiden van de ongelovige en de waarachtige zich onderscheidt van de leugenaar. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


“Dachten de mensen dat zij met rust worden gelaten, als zij zeggen: ,,Wij geloven,” en dat zij niet beproefd worden? En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.”

(Soerat Al-Ankaboet: 2-3)

Allah beproeft Zijn dienaren zowel in voor- en tegenspoed, als in moeilijke en makkelijke tijden.

Allah beproeft de mens soms met deze zaken om hem zo in rang te doen stijgen, zijn status te verhogen en (de beloning van) zijn goede daden te verdubbelen.

Zoals Allah dit deed bij Zijn profeten en boodschappers (vrede zij met hen allen) en de rechtvaardigen onder de mensen die Hem aanbidden.


De Profeet (Sallalahu Aleyhi wa Salam) heeft gezegd: “Degenen die het zwaarst beproefd worden onder de mensen zijn de profeten, dan de beste na hen en daarna de beste na hen.”
Een beproeving kan gezien worden als een test om de mens in rang te doen stijgen en de beloning te verhogen, zoals Allah dit voor sommige rechtschapen dienaren doet.
Deze beproevingen kunnen ook als boetedoening gelden voor de slechte daden, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
Wie kwaad doet, zal er voor gestraft worden en hij zal buiten Allah geen beschermer of helper vinden.’’

(Soerat An-Nisaa’: 123)

Overwinning en succes kunnen niet bereikt worden, behalve door beproeving waardoor het goede wordt onderscheiden van het kwade en de gelovige van de ongelovige. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis): “Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie verkeren, totdat Hij het slechte van het goede scheidt.

” (Soerat Aali Imran: 179)


Onder de verschillende beproevingen waarmee Allah zijn dienaren schift tussen gelovigen en ongelovigen, behoren de zaken die Hij noemt in het volgende vers (interpretatie van de betekenis): “En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten.

Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldige. Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: ,,Waarlijk, aan Allah behoren wij en voorwaar, tot hem zullen wij terugkeren.” (Soerat al-Baqarah: 155-157)

Allah test Zijn dienaren, Hij houdt van de geduldige en geeft hen de blijde tijding van het Paradijs.

Allah beproeft Zijn dienaren met het leveren van inspanningen omwille van Hem, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis): “Dachten jullie dat jullie het Paradijs binnen zouden treden zonder dat Allah degenen van jullie die vochten gekend doet worden en de geduldige gekend doet worden?” (Soerat Aali Imran: 142)

Ook rijkdom en kinderen zijn een beproeving waarmee Allah Zijn dienaren op de proef stelt, om te zien of zij hem danken of zich afkeren van Allah.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En weet dat jullie bezittingen en jullie kinderen slechts een beproeving zijn en dat er bij Allah een geweldige beloning is.” (Soerat al-Anfaal: 28)

Allah beproeft ons soms met rampen en soms met goedheid.

Zodoende toont Hij wie dankbaar is en wie ondankbaar en wie gehoorzaam is en wie ongehoorzaam.

Hij zal hen vervolgens op de Dag der Opstanding belonen of bestraffen.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een beproeving en tot Ons is de terugkeer.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 35)

Eenieder wordt beproefd naar gelang zijn geloof.

Van de mensheid zijn de profeten het zwaarst beproefd, dan de beste na hen en daarna de beste na hen.

De Profeet (Sallalahu Aleyhi wa Salam) heeft gezegd: “Als ik ziek word, dan is mijn pijn gelijk aan die van twee mannen van jullie.” (al-Boekhaari)

Allah test Zijn dienaren met verschillende soorten beproevingen.

Soms beproeft Hij hen met rampen en ellende om de gelovige van de ongelovige te onderscheiden, de gehoorzame van de ongehoorzame en de dankbare van de ondankbare. Ook bestraft Allah de zondaren met rampen tot zij zich weer tot Hem wenden.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En er treft jullie geen ramp of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft.” (Soerat as-Shoeraa: 30)“En voorzeker, Wij hebben hen met de bestraffing getroffen, toch werden zij niet ootmoedig tegen over hun Heer en zij werden niet nederig.” (Soerat al-Moeminoen:76)

Allah is Genadig voor zijn dienaren; Hij zendt hen herhaaldelijk rampen, zodat zij terugkeren naar Hem, berouw tonen en opgeven wat Allah verboden heeft. Waarna Allah hen zal vergeven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En zien zij dan niet dat zij in elk jaar één of twee keer beproefd worden? Daarop tonen zij geen berouw en zij trekken er geen lering uit.” (Soerat at-Tauwbah: 126)

Het is een onderdeel van de Genade van Allah dat ellende de zondigen van de wereld treft, zodat hun zielen gezuiverd worden en zij terugkeren tot Allah vóór zij komen te overlijden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En Wij zullen hen zeker de bestraffing van het wereldse (leven) doen proeven, vóór de grotere bestraffing. Hopelijk zullen zij terugkeren.” (Soerat as-Sajdah: 21)

Soms beproeft Allah Zijn dienaren met onheil om hen in status te verhogen en hen te laten boeten voor hun zonden. De Profeet (Sallalahu Aleyhi wa Salam) heeft namelijk gezegd: “Geen ellende en ziekte treft de moslim, noch zorg, verdriet, schade of pijn, zelfs geen doorn prikt hem of Allah zal enkele zonden van hem kwijtschelden vanwege dit.” (al-Boekhaari)
Dua bij beproevingen
Uitspraak van de Dua
Al-h’amdoelillahi 3ala koelli h’aal.

Betekenis van de Dua


Alle lofprijzingen komen Allah toe in alle omstandigheden.

Extra informatie


De overlevering is overgeleverd door Aboe Yahya ibn Soehayb ibn Sinaan en staat vermeld in Muslim.

De smeekbede staat vermeld in Al-Haakim.


Allahoemma moge Allah ons standvastig maken.En ons de Djennah doen binnentreden

 • (Soerat Al-Ankaboet: 2-3)
 • Wie kwaad doet, zal er voor gestraft worden en hij zal buiten Allah geen beschermer of helper vinden.’’
 • “Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie verkeren, totdat Hij het slechte van het goede scheidt.
 • “En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten.
 • “Dachten jullie dat jullie het Paradijs binnen zouden treden zonder dat Allah degenen van jullie die vochten gekend doet worden en de geduldige gekend doet worden”
 • “En weet dat jullie bezittingen en jullie kinderen slechts een beproeving zijn en dat er bij Allah een geweldige beloning is.”
 • “En Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een beproeving en tot Ons is de terugkeer.”
 • “Als ik ziek word, dan is mijn pijn gelijk aan die van twee mannen van jullie.”
 • “En er treft jullie geen ramp of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft.”
 • “En zien zij dan niet dat zij in elk jaar één of twee keer beproefd worden Daarop tonen zij geen berouw en zij trekken er geen lering uit.”
 • “En Wij zullen hen zeker de bestraffing van het wereldse (leven) doen proeven, vóór de grotere bestraffing. Hopelijk zullen zij terugkeren.”
 • Geen ellende en ziekte treft de moslim, noch zorg, verdriet, schade of pijn, zelfs geen doorn prikt hem of Allah zal enkele zonden van hem kwijtschelden vanwege dit.”

 • Dovnload 16.25 Kb.