Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Besluitenlijst commissie Ruimte 12 maart 2014

Dovnload 21.54 Kb.

Besluitenlijst commissie Ruimte 12 maart 2014Datum04.04.2017
Grootte21.54 Kb.

Dovnload 21.54 Kb.
Besluitenlijst commissie Ruimte
12 maart 2014


AANWEZIG: Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. E.H. van der Linden (D66), Dhr. S.M. Nieuwland (D66),

Dhr. E.J.M. van Vlijmen (CDA), Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar, Mw. A.P. van der Have (HBB), Mw. I.H.J. Sabelis (GL), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper (wethouder), Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn) en Dhr. J. Botter (wethouder) bij bespreking van agendapunt 11.

AFGEMELD: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Dhr. J.H. Maas (PvdA)


VOORZITTER: Dhr. R.M.F. Ates

COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert1

Vaststellen gewijzigde agenda commissie Ruimte 12 maart 2014

Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) en Dhr. J.H. Maas (PvdA) hebben zich afgemeld. Dhr. J.H. Maas wordt vervangen door Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar.

Ingekomen brieven ter betrekking bij de behandeling:

Agendapunt 4: Brief Historische vereniging Heemstede-Bennebroek

Brief Vereniging van Eigenaren De Watertoren

Agendapunt 5: Brief Historische vereniging Heemstede-Bennebroek

Agendapunt 8: Brief Fietsersbond
- De voorzitter stelt voor om agendapunt 11 “Beantwoording schriftelijke vragen betreffende klankbordgroep duurzaamheid” direct na agendapunt 2 “Spreekrecht burgers” te behandelen.

- De voorzitter stelt voor agendapunt 8 “Aanpassen fietsstraat Station Heemstede” na agendapunt 6 “Start inspraak Project Thorbeckelaan eo.” te behandelen.Conclusie voorzitter: de commissie stemt in met de voorstellen en stelt de agenda aldus vast.

2

Spreekrecht burgers

Er hebben zich 14 insprekers aangemeld:Agendapunt 3 “Afhandeling bezwaarschriften vri Heemsteedse Dreef – Postlaan – Van den Eijndekade”

 • Dhr. Giesberts, Mw. Klinkhamer, Dhr. Melein, Dhr. Van Egeraat, Mw. Pennings, Mw. Fehres.

 • Dhr. A. Vriethoff namens vereniging van eigenaren van de WIG/Waterhof

 • Dhr. E. Langerijs namens de Fietsersbond

Agendapunt 4 “Huisvesting jongeren met licht verstandelijke beperking”

 • Mw. M. van Niel namens het bestuur van Stichting Woonproject Heemstede

 • Dhr. G.H. Vlas namens de vereniging van eigenaren Watertoren.

Agendapunt 5 “Ir. Lelylaan 6 (oude slot), omgevingsvergunning voor berging en kappen bomen”

 • Dhr. Mense namens Buurt Comité Nova

Agendapunt 6 “Start inspraak Project Thorbeckelaan eo”

 • Dhr. Miltenburg

Agendapunt 8 “Aanpassen fietsstraat Station Heemstede”

Agendapunt 11 “Beantwoording schriftelijke vragen betreffende klankbordgroep duurzaamheid”

11

Beantwoording schriftelijke vragen betreffende klankbordgroep duurzaamheid

Dhr. C. van Willenswaard, voorzitter van de klankbordgroep duurzaamheid spreekt in en brengt een inspreektekst in.Conclusie voorzitter: De meerderheid van de commissie (VVD, PvdA en HBB) zegt het vertrouwen in de voorzitter van de klankbordgroep duurzaamheid op. Deze partijen rekenen de wethouder het gebrek aan regie aan. D66, GL en CDA beschouwen het voorval omtrent het stemadvies als een leermoment. De voorzitter van de klankbordgroep duurzaamheid besluit af te treden als voorzitter van de klankbordgroep duurzaamheid. De nieuwe raad en de leden van de klankbordgroep kunnen zich beraden over de toekomst van de klankbordgroep.

3

Afhandeling bezwaarschriften vri Heemsteedse Dreef - Postlaan - Van den Eijndekade (B-stuk)

Dhr. Giesberts, Mw. Klinkhamer, Dhr. Melein, Dhr. Van Egeraat, Mw. Pennings en Mw. Fehres spreken in. Dhr. A. Vriethoff spreekt in namens de Vereniging van Eigenaren van de WIG/Waterhof en Dhr. E. Langerijs namens de Fietsersbond.Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie kan zich vinden in de voorgenomen afhandeling van de bezwaarschriften door het college. Het college gaat in overleg met de omwonenden over de vormgeving en uitwerking van het plan rondom de vri’s.
Ordevoorstel

De commissie gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om de agenda in de oorspronkelijke volgorde van agendapunten voort te zetten.4

Huisvesting jongeren met licht verstandelijke beperking (B-stuk)

Mw. M. van Niel spreekt in namens het bestuur van Stichting Woonproject Heemstede.

De heer G.H. Vlas spreekt in namens de vereniging van eigenaren watertoren.

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie is akkoord met het ter beschikking stellen van de € 200.000,- voor het doel onder de voorwaarde dat het plan voor de huisvesting van jongeren met licht verstandelijke beperking losgekoppeld wordt van de lokatie. De wethouder past het onderbouwende deel van het collegebesluit aan overeenkomstig de door de commissie voorgestelde loskoppeling van de lokatie.


5

Ir. Lelylaan 6 (oude slot), omgevingsvergunning voor berging en kappen bomen (B-stuk)

Dhr. Van Assema spreekt in namens dhr Mense van Buurt Comité Nova.Conclusie voorzitter: de commissie kan zich niet vinden in het voornemen van het college om gebruik maken van de verleende vergunning voor het plaatsen van een berging en het kappen van bomen op het perceel van de Ir. Lelylaan 6 (oude slot).

Toezegging: De situatie blijft voorlopig zoals het is. De wethouder gaat in overleg met de adviescommissie over mogelijkheden voor een andere, kleinere berging.

Toezegging: de wethouder stuurt een onderbouwing van de benodigde ruimte voor het plaatsen van een berging van deze grootte naar de commissie.

6

Start inspraak Project Thorbeckelaan e.o. (B-stuk)

De inspreker is niet langer aanwezig.Conclusie voorzitter: De commissie ondersteunt het voorstel van het college en is akkoord met het voornemen van het college voor de start van de inspraak voor het Project Thorbeckelaan e.o.

7

Bekendmaking voorbereiding en uitgangspunten herzieningen bestemmingsplan 'Woonwijken Noordoost' (C-stuk)
Kernvragen D66:

 • Waarom is er, in het bijzonder voor de veranderingen bij Spaarnelicht (footprint ca. 20 % meer, 5 ipv 2 gebouwen), geen stedenbouwkundig advies ingewonnen?

 • Tijdens de eerdere besprekingen is de suggestie gewekt dat direct het noodzakelijk tijdelijke parkeerterrein zou worden gerealiseerd. Op 19 februari 2014 was hier nog niets van te zien. Waarom laat de ontwikkelaar hier verstek gaan?

Conclusie voorzitter: voldoende besproken

8

Aanpassen fietsstraat Station Heemstede

De inspreker is niet langer aanwezig.Conclusie voorzitter: voldoende besproken

9

Overzicht bouwprojecten

Er zijn geen vragen over de bouwprojecten.10

Actiepuntenlijst

13-03 Woontoren Havendreef: dit punt blijft staan.

13-26 Plannen Vomar: er is nog niets bekend, dit punt blijft staan.

14-03 C-stuk kade Cruquiushaven: Het C-stuk is op 17 februari jl. verzonden aan de raad.

14-05 Concept antwoord brief omwonenden Postlaan: dit onderwerp is in deze vergadering behandeld.

14-06 Vertraging aanleggen parkeerterrein Spaarne ziekenhuis: dit onderwerp is in deze vergadering behandeld onder agendapunt 7.12

Wat verder ter tafel komt

Dhr. M.B.H.J. Radix stelt een nadere vraag over de schriftelijke vraag die de VVD gesteld heeft over de onveilige situaties die ontstaan bij het opladen van electrische auto’s op de openbare weg.13

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23u37.

 • Conclusie voorzitter: de commissie stemt in met de voorstellen en stelt de agenda aldus vast. 2
 • Agendapunt 5
 • Agendapunt 8
 • Toezegging: De situatie blijft voorlopig zoals het is. De wethouder gaat in overleg met de adviescommissie over mogelijkheden voor een andere, kleinere berging.
 • Conclusie voorzitter: voldoende besproken 8 Aanpassen fietsstraat Station Heemstede

 • Dovnload 21.54 Kb.