Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Beste lezer, Hieronder treft u de volgende subsidie informatie aan

Dovnload 293.95 Kb.

Beste lezer, Hieronder treft u de volgende subsidie informatie aanPagina10/11
Datum05.12.2018
Grootte293.95 Kb.

Dovnload 293.95 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Internationalisering geesteswetenschappen - open voor aanvragen
Sluiting 1 maart 2011 12.00 uur


Het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen wil met behulp van dit subsidie-instrument de internationale samenwerking tussen Nederlandse onderzoeksgroepen en hun buitenlandse collega´s bevorderen, internationale netwerkvorming in de geesteswetenschappen stimuleren en geesteswetenschappelijke aanvragen bij internationale instellingen aanmoedigen. Subsidie voor uitwisseling van onderzoekers, wetenschappelijke bijeenkomsten, publicatiekosten, vrijstellingsubsidie, kosten voor het opstarten van een netwerk en materiële kosten. Activiteiten die primair op onderwijs betrekking hebben (zoals cursussen, zomerscholen, internationale reizen van promovendi in het kader van hun promotieonderzoek) komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Leraar in onderzoek - doorlopend aanvragen

Het programma Leraar in Onderzoek stelt eerstegraads leraren wis- en natuurkunde in de gelegenheid om een aantal maanden wetenschappelijk onderzoek aan een universiteit te verrichten.

Lorentz Center - doorlopend aanvragen

Het Lorentz Center, gehuisvest bij de Universiteit Leiden, is een internationaal centrum dat is opgericht om interactieve workshops op het gebied van de bètawetenschappen te organiseren. In het bijzonder is het ook mogelijk om workshops te organiseren die bètawetenschappers samenbrengen met onderzoekers uit de alfa- en/of gammawetenschappen. Samen met het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Social Sciences and Humanities) kent het Lorentz Center ook een aantal fellowships toe voor interdisciplinair onderzoek. Ook toegankelijk voor buitenlandse onderzoekers.

Netwerksubsidies - doorlopend aanvragen

Dit subsidieprogramma van ZonMw stimuleert netwerkvorming tussen wetenschappers op het gebied van gezondheidszorg door medefinanciering van een- of meerdaagse bijeenkomsten van Nederlandse onderzoekers.
Onderzoeksprogramma biodiversiteit werkt - open voor aanvragen

Alleen op uitnodiging sluitingsdatum 1 maart 2011, 23.59 uur

In het kader van het 'Beleidsprogramma biodiversiteit werkt', dat door verschillende ministeries is ondertekend, zal binnen het Onderzoeksprogramma biodiversiteit werkt onderzoek gedaan worden aan beleidsonderwerpen op het gebied van biodiversiteit.
Open programma - doorlopend aanvragen

Vrije competitie van NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen (ALW)

Het Open Programma van het NWO-gebied ALW biedt financiële steun over de volle breedte van het Nederlands onderzoek binnen de aard- en levenswetenschappen.

Promotiebeurs voor leraren -  vooraanmeldingen 31 maart 23.59u

Promoveren voor leraren beoogt het aantal gepromoveerde leraren te vergroten. Het gaat dan om leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs.
Rekentijd nationale computersystemen - doorlopend aanvragen

NCF verleent subsidie voor toegang tot nationale computervoorzieningen.

Samenwerking China (NSFC) - doorlopend aanvragen

Reis & Verblijfskosten, Seminars

Dit subsidieprogramma heeft als doel uitwisselingsverbanden tussen Nederlandse en Chinese onderzoekers op het gebied van de exacte, biologische, technische en medische wetenschappen te bevorderen.

Samenwerking China (NSFC) ‘ontwikkelingsbiologie van planten’ – sluitingsdatum 28 april 2011 11.00 uur

Samenwerkingsprogramma’s

Dit subsidieprogramma heeft als doel uitwisselingsverbanden tussen Nederlandse en Chinese onderzoekers op het gebied van de exacte, biologische, technische en medische wetenschappen te bevorderen. De huidige ronde van gezamenlijke onderzoeksprojecten is gericht op 5 thema’s op het gebied van de ontwikkelingsbiologie van planten.

Samenwerking Duitsland - von Humboldt Stiftung - doorlopend aanvragen

Het doel van de steunvorm is stimulering van de samenwerking tussen internationaal hoog aangeschreven Duitse en Nederlandse onderzoekers.

a.         Nederlandse onderzoekers kunnen bij NWO Duitse kandidaten voordragen.

b.         Nederlandse kandidaten kunnen worden voorgedragen voor een researchprijs bij de VHS door Duitse onderzoekers.

Samenwerking Duitsland (DFG) - doorlopend aanvragen

Het doel van de samenwerking tussen Graduiertenkollegs en Onderzoeksscholen is samenwerken bij de opleiding en training van doctoraalstudenten in beide landen.

Samenwerking Japan (JSPS) - doorlopend aanvragen

Het doel van deze subsidievorm is het bevorderen van contacten tussen Nederlandse en Japanse onderzoekers.

Samenwerking Taiwan (NSC) - doorlopend aanvragen

Dit subsidieprogramma heeft als doel uitwisselingsverbanden tussen Nederlandse en Taiwanese onderzoekers op alle wetenschapsgebieden te bevorderen.

Samenwerking Zuid-Korea (KOSEF) - doorlopend aanvragen

Dit subsidieprogramma heeft als doel uitwisselingsverbanden tussen Nederlandse en Zuid-Koreaanse onderzoekers op het gebied van de exacte, biologische, technische en medische wetenschappen te bevorderen.Science4Arts - open voor aanvragen deadline 15 maart 2011 12.00 uur

Science4Arts heeft tot doel een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het conserverings- en restauratievak. Het programma beoogt naast de onderzoekscomponent ook een gemeenschap op te bouwen van interdisciplinair geschoolde onderzoekers die breed kunnen samenwerken en een kader kunnen vormen voor de toekomstige behoefte aan goed getrainde professionals.

NWO werkt internationaal samen met het SciArt programma van de National Science Foundation (NSF). Science4Arts accepteert daarom naast voorstellen met een primair nationale inbedding ook voorstellen voor samenwerking tussen Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers. Het Amerikaanse deel van de aanvraag moet voldoen aan het SciArt programma van de NSF.

Deze call voor netwerksubsidies is de eerste fase voor Nederlandse en Amerikaans-Nederlandse voorstellen. De tweede fase bestaat uit het indienen van Nederlandse en Amerikaans-Nederlandse uitgewerkte aanvragen. Deelname aan de eerste fase is een voorwaarde voor deelname aan de tweede fase.

Stimuleringsfonds Open Access-publicaties - doorlopend aanvragen

Het doel van dit fonds is bewustwording van Open Access bevorderen en stimuleren van Open Access-publiceren van resultaten uit NWO-projecten.TOP-subsidies - open voor aanvragen

TOP-subsidies bieden onderzoekers met een uitstekende staat van dienst de gelegenheid en de vrijheid de onderzoekslijnen van hun groep te versterken of te vernieuwen voor wat betreft inhoud en samenwerking. Het oogmerk is ruimte te bieden aan grensverleggende wetenschap van excellente kwaliteit. Het onderwerp van het onderzoek is vrij.Transnationaal onderzoek Waddenzee - deadline 28 februari 2011

Het doel van deze subsidieronde is het stimuleren van transnationaal onderzoek in het Waddengebied. ALW-ZKO heeft samen met het Duitse BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn) een transnationale subsidieronde met het thema Waddenonderzoek opgezet. De call concentreert zich inhoudelijk op twee actuele Waddenthema's, sedimentdynamiek en biologische invasies, waarvoor transnationale samenwerking een grote toegevoegde waarde heeft.

Het BMBF zal via de uitvoerende instantie Projektträger Jülich (PTJ) als lead agency optreden. De brochure voor deze call, een omschrijving van de procedure en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website www.fz-juelich.de/ptj/waddenseacall

Veranderingsstudies - open voor aanvragen, alleen op uitnodiging

Subsidie-instrument van NWO-gebied MaGW in aansluiting op de bestaande ronde Investeringen NWO-middelgroot. Bij het instrument Veranderingsstudies kunnen een aantal gevestigde studies van hoge wetenschappelijke kwaliteit subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten voor het verzamelen van data.

Vervangingssubsidie geesteswetenschappen - doorlopend aanvragen

Dit programma biedt onderzoekers op het gebied van de geesteswetenschappen, werkzaam binnen of buiten onderzoeksinstellingen (universiteiten, museumwezen, onderwijs e.d.) een persoonsgebonden subsidie die hen in de gelegenheid stelt om een proefschrift of een andere belangrijke publicatie af te ronden.

Vernieuwingsimpuls –Vici Deadline 31 maart

De Vernieuwingsimpuls richt zich met drie verschillende persoonsgerichte subsidievormen op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers, van pas gepromoveerd tot ervaren en professorabel: Veni, Vidi, Vici.Ook toegankelijk voor buitenlandse onderzoekers

Vrije competitie GW - doorlopend aanvragen

Vrije competitie van NWO-gebied Geesteswetenschappen (GW)

Dit subsidie-instrument richt zich op onderzoeksprogramma's in de geesteswetenschappen, bestaande uit een beperkt aantal projecten die een duidelijke onderlinge samenhang hebben en een synthetiserend eindresultaat beogen.

Vrije competitie EW - doorlopend aanvragen; batch sluiting 15 februari 2011

De Vrije competitie van het NWO-gebied Exacte Wetenschappen (EW) is bestemd voor de beste wetenschappelijke projectvoorstellen zonder thematische randvoorwaarden. Aanvragen dienen aantoonbaar belangrijk te zijn voor tenminste een van de disciplines astronomie, informatica of wiskunde.

Wetenschappelijke bijeenkomsten - doorlopend aanvragen

ALW subsidieert landelijke wetenschappelijke discussiebijeenkomsten om samenwerking en nationale coördinatie op het gebied van aard- en levenswetenschappen te bevorderen.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • Leraar in onderzoek - doorlopend aanvragen
 • Netwerksubsidies - doorlopend aanvragen
 • Open programma - doorlopend aanvragen
 • Promotiebeurs voor leraren - vooraanmeldingen 31 maart 23.59u
 • Rekentijd nationale computersystemen - doorlopend aanvragen
 • Samenwerking China (NSFC) ‘ontwikkelingsbiologie van planten’ – sluitingsdatum 28 april 2011 11.00 uur
 • Samenwerking Duitsland - von Humboldt Stiftung - doorlopend aanvragen
 • Samenwerking Duitsland (DFG) - doorlopend aanvragen
 • Samenwerking Taiwan (NSC) - doorlopend aanvragen
 • Science4Arts - open voor aanvragen deadline 15 maart 2011 12.00 uur
 • Stimuleringsfonds Open Access-publicaties - doorlopend aanvragen
 • Transnationaal onderzoek Waddenzee - deadline 28 februari 2011
 • Veranderingsstudies - open voor aanvragen , alleen op uitnodiging
 • Vervangingssubsidie geesteswetenschappen - doorlopend aanvragen
 • Vernieuwingsimpuls – Vici Deadline 31 maart
 • Vrije competitie GW - doorlopend aanvragen
 • Vrije competitie EW - doorlopend aanvragen; batch sluiting 15 februari 2011
 • Wetenschappelijke bijeenkomsten - doorlopend aanvragen

 • Dovnload 293.95 Kb.