Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Betreft: Vorming voor Preventieadviseurs Niveau II

Dovnload 37.28 Kb.

Betreft: Vorming voor Preventieadviseurs Niveau IIDatum08.02.2019
Grootte37.28 Kb.

Dovnload 37.28 Kb.

Betreft: Vorming voor Preventieadviseurs - Niveau II.

Het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 bepaalt de aanvullende opleiding die preventieadviseurs moeten volgen. De aard van de opleiding is afhankelijk gesteld van de grootte en de risicograad van het bedrijf. Vereenvoudigd is een aanvullende vorming niveau II vereist vanaf 20 werknemers (industrie met zeer zware risico’s), 50 werknemers (industrie met zware risico’s), 100 werknemers (andere industriële bedrijven) of 200 werknemers (niet industriële organisaties).


Het KB van 17 mei 2007 stelt echter als bijkomende voorwaarde dat de kandidaten voor een niveau-II cursus houder moeten zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen.
INOM, het Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid richt, in uitvoering van bedoeld KB, in samenwerking met AGORIA Oost- en West-Vlaanderen, ESSENSCIA (voorheen FECHEMIE) en FEBELTEX, te Gent jaarlijks cursussen van niveau II in. INOM is erkend tot het inrichten van deze opleiding onder het nummer VCF-PA/D.17.
AGORIA Oost- en West-Vlaanderen neemt de organisatie van de opleiding op zich. Op 22 januari 2015 start opnieuw een interprofessionele cursus waarvoor thans reeds kan ingeschreven worden. Het aantal deelnemers wordt echter, om organisatorische redenen, beperkt tot de eerste 20 ingeschrevenen.
In bijlage vindt u de wettelijk opgelegde eindtermen, zowel van de totale cyclus, als van de modules. Bij inschrijving ontvangt u een gedetailleerd opleidingsprogramma per lesdag.
Duur: de totale cyclus omvat 210 lesuren en bevat 2 modules: de ‘multidisciplinaire basismodule’ (120u) en de ‘multidisciplinaire specialisatiemodule niveau II’ (90u)
Plaats van organisatie: AGORIA

AA Tower


Technologiepark 19

9052 Gent/Zwijnaarde.


Kalender: een volle dag per week (op donderdag) vanaf donderdag 22 januari 2015, telkens van 9.00 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 17.00 u, uitgezonderd de verlofperioden.
Inschrijvingskosten: € 2.200 (excl. BTW) voor leden van AGORIA - €2.700 (excl. BTW) voor niet leden van AGORIA. (opleiding erkend ikv de Vlaamse KMO portefeuille en Betaald Educatief Verlof).

Betaling na ontvangst factuur op rekeningnr. 290-0352922-57 van AGORIA Oost- en West-Vlaanderen. De lunches zijn in deze prijs niet inbegrepen. Er is echter mogelijkheid tot het nemen van een broodmaaltijd ter plaatse.

Er kan ook voor de leergangen afzonderlijk ingeschreven worden (multidisciplinaire basisvorming of specialisatiemodule niveau II)
De inschrijvingen dienen bij middel van bijgaand formulier te worden gericht aan AGORIA, Technologiepark 19 te 9052 Zwijnaarde/Gent. De definitief ingeschrevenen worden per brief bevestigd. Er wordt geen bijkomende herinnering meer gestuurd indien de aanvangsdatum niet wijzigt.
De ingeschrevenen ontvangen op de eerste cursusdag het gedetailleerde programma. Een beknopt overzicht vindt u in bijlage.
Gezien het beperkt aantal deelnemers vragen wij u met aandrang zo snel mogelijk in te schrijven.
De organisator kan te allen tijde de cursus annuleren.
Aanvullende inlichtingen met betrekking tot het inhoudelijke kunnen steeds bekomen worden bij de heer Jo DE JONGHE, tel. 09 244 98 24, m.b.t. het organisatorische kunt u contact opnemen met Karin Corvette, tel 09 244 98 11.

Met de meeste hoogachting.


Namens de inrichter,
André DEFOORT,

Algemeen Adviseur. Bijlagen.
EINDTERMEN


Preventieadviseur - niveau IImultidisciplinaire basisvorming (120u)

A. vereiste vaardigheden

1. Bekwaam zijn om in teamverband mee te werken aan een gezamenlijke interdisciplinaire en coherente benadering van het beheersen van de risico's voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn.

2. Bekwaam zijn om leiding te geven, te communiceren, coachen, onderhandelen en overtuigen.

3. Bekwaam zijn om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze informatie te verzamelen en te verwerken.

4. Bekwaam zijn om anderen, wat ook hun niveau is, te kunnen vormen om hun eigen welzijn te integreren.

5. Bekwaam zijn om de opgedane kennis en vaardigheden in praktijksituaties toe te passen.

B. Vereiste kennis

1 - INLEIDING

1. kennis van primaire, secundaire en tertiaire preventie

2. kennis van eerste, tweede en derde lijnsinterventie

3. kennis van methodes voor opsporing, analyse, diagnose, ...

4. kennis i.v.m. multidisciplinariteit - interdisciplinariteit

5. kennis van het algemene wettelijk kader m.b.t. welzijn op het werk

2 - BASIS PRINCIPES

1. basiskennis van humane en sociale aspecten, organisatie van het werk, employability, organisatie en communicatieculturen

2. basiskennis van menselijke anatomie, fysiologie en psychologie

3. basiskennis van de juridische aspecten i.v.m. welzijn op het werk

4. basiskennis van de economische aspecten i.v.m. welzijn op het werk

5. kennis van de taken, verantwoordelijkheden, statuut, beroepsethiek, en deontologie van de verschillende actoren in het preventiebeleid : werkgever, hiërarchische lijn, werknemers, preventieadviseurs

6. basiskennis van andere aspecten die een invloed hebben op het welzijn van de werknemers : milieu,...

3 - OPSPOREN VAN DE RISICO'S

1. kennis van de globale en participatieve benadering van het werksysteem

2. kennis van risicoanalysetechnieken en basiskennis i.v.m. epidemiologie

3. kennis van arbeidsanalyse en studie van de werkomstandigheden

4. kennis van arbeidsongevallen en beroepsziekten

5. kennis van gegevensverzameling (klachten, afwezigheid, stress, geweld...) en gegevensverwerking (statistiek, epidemiologie).

4 - INLEIDING TOT DE ANALYSE EN PREVENTIEPRINCIPES VAN DE SPECIFIEKE PREVENTIEDISCIPLINES

1. basiskennis van arbeidshygiëne

2. basiskennis van arbeidsgeneeskunde

3. basiskennis van omgevingsrisico's

4. basiskennis van chemische, biologische en fysische agentia : belasting, comfort, PBM,...

5. basiskennis van fysieke en mentale belasting

6. basiskennis van werkplekinrichting, antropometrie, ergonomie, ...

7. basiskennis van psychosociale belasting en beroepsstress

8. basiskennis van arbeidsmiddelen

9. basiskennis van brandpreventie en elektrische risico's

5 - PREVENTIE EN WELZIJNSBELEID

1. kennis van de structuren in het preventiebeleid : interne en externe preventiedienst, comité PBW, externe dienst voor technische controles op de werkplaats

2. kennis van het dynamisch risicobeheersingsysteem, globaal preventieplan, jaarlijks actieplan, ...

3. kennis van vorming en van informatie aan werknemers en hiërarchische lijn

4. kennis van de organisatie van de eerste hulp en dringende verzorging van slachtoffers van een ongeval of een plotse ziekte en van de maatregelen te nemen in geval van een ernstig en onmiddellijk gevaar.

5. kennis van de coördinatie van de preventieactiviteiten

6. basiskennis van communicatie-, consultatie-, overleg-, informatie-, motivatie- en animatietechnieken

7. kennis van vergaderings- en rapporteringstechnieken

8. kennis van samenwerkingsmogelijkheden met en informatievoorziening door organisaties en instellingen : inspectiediensten, adviseurs, arbeidsongevallenverzekeraars, wetenschappelijke instellingen, werknemers- en werkgeversorganisaties,...


multidisciplinaire specialisatie "niveau II" (90u)

A Vereiste vaardigheden

1. Bekwaam zijn om de gevaren en risicofactoren op te sporen die bedoeld worden in artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals die in ondernemingen van groep B aanwezig kunnen zijn, deze risico's te analyseren en te evalueren en de noodzakelijke maatregelen voor te stellen om ze uit te schakelen of zoveel mogelijk te verminderen.

2. Bekwaam zijn om arbeidsongevallen te analyseren en de oorzaken te achterhalen teneinde de krachtlijnen van het welzijnsbeleid te ontwikkelen en een doeltreffend en efficiënt dynamisch risicobeheerssysteem te kunnen voorstellen.

3. Bekwaam zijn om de evolutie te kunnen volgen van het veiligheidsniveau van installaties gedurende hun levensloop, en bijgevolg bekwaam zijn om een analyse te kunnen uitvoeren van gelijk welke bestaande installatie.

4. Bekwaam zijn om het technisch en administratief beheer van het welzijnsbeleid te kunnen ontwikkelen en organiseren, in het bijzonder m.b.t. Comité voor Preventie en Bescherming.

B Vereiste kennis

1. Algemene kennis van arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten van het werk.

2. Kennis van strategieën voor risico-evaluatie en -beheer.

3. Kennis van toepasselijke reglementering, wetgeving en veiligheidsnormen.

4. Kennis van de logistieke aspecten van het welzijnsbeleid : beheer van de preventiedienst, aankoop, indienststelling, ...

5. Kennis van strategieën i.v.m. opleiding, informatie en communicatie.

6. Basiskennis van veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen en van kwaliteitszorg

C Specifieke domeinen

1. Kennis van mechanische risico's, machinerichtlijn, nieuwe technologieën

2. Kennis van elektrische risico's

3. Kennis van gevaarlijke stoffen (opslag, transport, behandeling, etikettering, afval)

4. Basiskennis van zware risico's, noodplanning

5. Basiskennis van veiligheid in de procesindustrie

6. Kennis van brandpreventie, explosiegevaar

7. Kennis van veiligheid bij bouwwerken - werven

8. Kennis i.v.m. tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

9. Basiskennis van de veiligheid van gebouwen (security)

  • 22 januari
  • Preventieadviseur - niveau II
  • B. Vereiste kennis 1 - INLEIDING
  • 3 - OPSPOREN VAN DE RISICOS
  • 4 - INLEIDING TOT DE ANALYSE EN PREVENTIEPRINCIPES VAN DE SPECIFIEKE PREVENTIEDISCIPLINES
  • 5 - PREVENTIE EN WELZIJNSBELEID

  • Dovnload 37.28 Kb.