Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bhic 178 inv nr. 123 dienstjaar 1785

Dovnload 78.23 Kb.

Bhic 178 inv nr. 123 dienstjaar 1785Datum04.11.2018
Grootte78.23 Kb.

Dovnload 78.23 Kb.

BHIC 178 inv.nr.123 dienstjaar 1785
In verband met de waterschade van de resolutieboeken van de Raad van State vanaf 1755 tot en met 1771 is in overleg met het BHIC besloten over te stappen op de indicering van de gedrukte resoluties van de Staten Generaal die sterk overeenkomen met die van de Raad van State. Daarmee is mijn project van indicering van de Resoluties van de Raad van State [1629/1648-1754] voorlopig afgesloten en wordt sowieso tot 1771 de informatie gehaald uit de gedrukte resolutieboeken van de SG betrekking hebbende op de historie van de steden en dorpen binnen de Meierij van ’s-Hertogenbosch m.a.w. binnen de vier kwartieren Peelland, Kempenland, Oisterwijk en Maasland. Waar via de Raad van State de resoluties naast grote ook veel kleinere zaken behandelden zie je in de resoluties van de SG dat aanmerkelijk minder terug, maar desalniettemin zijn ook die voor het tijdsbeeld in die periode zeker zo boeiend! [Opvallend zijn bv. de vele zaken die te maken hebben met allerlei buitenlandse betrekkingen, de vermelding van schepen met hun namen en schippers etc. en het uitgebreide register voorin]

Inmiddels is die periode overbrugd en heb ik besloten na de bewerking van de Resoluties van de Raad van State vanaf dienstjaar 1772 ook meteen die van de Staten Generaal van hetzelfde dienstjaar te bewerken mbt de Meierij van ’s-Hertogenbosch!
PS Wie graag meer wil weten over de Nederlandse kolonies Suriname, Curaçao, Sint Eustatius etc. etc. en de VOC en WIC kan z’n hartje ophalen bij het lezen van de Resoluties van de Staten Generaal; ook in dit register weer veel vermeldingen van kooplieden, schippers en namen van schepen met hun bestemming en allerlei typen schepen – in dit deel staat het register voorin!
folio 15 – donderdag 6 januari 1785

Rekest van Arnoldus van Galen te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat door Cornelis van Rosmalen als naaste bloedverwant van wijlen Peter Peelmans de rector van het grote gasthuis en oudste scholarch in der tijd te ’s-Hertogenbosch bij akte van 3 december 1784 op des suppliants minderjarige zoon Aldert was geconfereerd een beurs uit de fundatie van genoemde P.Peelmans opengevallen mits de desistentie van dezelfde beurs als vader en voogd van zijn oudere minderjarige zoon Arnout Anthony en hij verzoekt om approbatie van die collatie; idem een rekest van Arnoldus van Galen inhoudende dat de suppliant als oudste kerkmeester der gereformeerde kerken aldaar, leggende aan de tour, op zijn minderjarige zoon Aldert bij akte van 24 december 1784 had geconfereerd een beurs uit de fundatie van wijlen Peter van de Water vacant gevallen door bevordering van George Emanuël Schenk van Recom tot extra ordinaris ingenieur en verzoekt om approbatie hiervan. - zie ook folio 405


folio 17 – vrijdag 7 januari 1785

Reactie van de Haagse heren belast met de inhoud der plakkaten en reglementen die een missive hebben onderzocht van Robert Douglas commandeur van de stad ’s-Hertogenbosch inhoudende dat er een meningsverschil is ontstaan tussen de auditeur militair en de vendumeester binnen de stad over de achtergelaten goederen in het gouvernement aldaar en hij verzoekt om orders van de Ho: Mo: hoe hij zich in deze moet opstellen en ze hebben ook een rekest gezien van de auditeur - idem een rekest van de magistraat van de stad inhoudende dat zij supplianten de mening waren toegedaan dat de goederen door de Hertog van Brunswijk Lunenburg achtergelaten, door de pachter van de stads Oude Kleer-accijns als stadsvendumeester verkocht moesten worden en zich derhalve verplicht hadden gevonden zich te moeten wenden tot de Ho: Mo: ten einde het recht van voornoemde stad en van hun pachter in dat opzicht gehandhaafd en bewaard wordt, verzoekende de supplianten aan de Ho: Mo: dat die gelieven te verklaren dat de publieke verkoping der meubilaire goederen van genoemde hertog van Brunswijk waarvan de advertentie in de Courant der stad ‘sBosch is geschied, niet door de auditeur militair maar door de genoemde pachter van de stads oude kleren-accijns als vendumeester van de stad moet worden gedaan en dit hangende haar Ho: Mo: deliberatien de gemelde verkoping mag worden uitgesteld; vanuit Den Haag wordt vervolgens verwezen naar een resolutie van de Staten Generaal dd. 19 september 1713 waarin zou staan dat de auditeur militair de publieke verkoping zou doen en niet de stokhouder; vervolgens wordt 1745 genoemd t.a.v. de verkoping van de goederen van wijlen de Heer Prins van Holsteyn als gouverneur van de stad waartoe de vendumeester werd gelast de verkoping te regelen.


folio 17 – vrijdag 7 januari 1785

Rekest van Jacobus Johannes Godefridus Ernest inwoner van Sint Oedenrode zijnde van de gereformeerde religie inhoudende dat hij door Paulus Eckringa nomine uxoris Heer van Geldrop Groot en Klein Braakhuizen in kwartier Peelland is aangesteld tot secretaris te Geldrop in plaats van Laurens Box en hij verzoekt de Ho: Mo: om approbatie van die aanstelling.


folio 18 – vrijdag 7 januari 1785

Rekest van de regenten van Lithoijen in kwartier Maasland over het omslaan van hun verpondingen; idem waren ze op 22 december 1784 waren geroepen ten huize van secretaris Johan de Leeuw die reeds lange tijd aan een borstkwaal leed waaraan hij de 31e december is overleden en dat die secretaris op 22 december aan hen een verklaring had afgelegd over de dorpsrekening van 1782 waarin 7/8 van een hele verponding was vastgesteld op 21 december 1781 [met veel details – een tekstkolom]. – zie ook 222


folio 39 – donderdag 13 januari 1785

Rekest van Gerrit Hendrik Dolleman zijnde van de ware gereformeerde religie inhoudende dat hij suppliant, vermits de vrijwillige afstand van J.J.Ribbius gewezen drossaard van de baronie en grondheerlijkheid Lieshout en het gehucht Ginderdoor in kwartier Peelland door Jonker Adriaan Bout Heer der grondheerlijkheid is aangesteld tot drossaard in de grondheerlijkheid op 10 januari 1785 voor een periode van 10 jaren en dient een verzoek in tot approbatie van die aanstelling.


folio 53 – dinsdag 18 januari 1785

Rekest van Jan Louis Verster drossaard van Sint Michielsgestel en tevens klerk van een zeker godshuis te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat de suppliant door liefde en langdurige genegenheid verbonden zijnde aan Agnes Maria de Lepo en bij haar twee kinderen had verwekt welke kinderen hij graag zou legitimeren [met nadere details]. – zie ook folio 338, 358 [1 ½ tekstkolom]


folio 95 –dinsdag 25 januari 1785

Rekest van Frederik Hendrik Wintgens zijnde lidmaat van de gereformeerde religie die door D.J. van Hogendorp van Hofweegen drossaard der heerlijkheden van Tilburg en Goirle in kwartier Oisterwijk is aangesteld tot stadhouder van het drostambt met een verzoek om approbatie van die aanstelling.


folio 102 – woensdag 26 januari 1785

Rekest van Ida Francisca van Scherpenzeel Vrouwe van Mierlo douarière van wijlen Jan Louis Carel van Heusch inhoudende dat Adrianus den Besten drossaard der heerlijkheid Mierlo en secretaris van Nuenen en Gerwen die om approbatie verzoekt van de collatie van een beneficie gefundeerd in de kapel van het kasteel van Mierlo met de aanhorende Keldermanscijns voor een periode van 12 jaren ingaande 14 juni 1783.


folio 125 – donderdag 3 februari 1785

Rekest van Wilhelmus Croes zijnde lidmaat van de gereformeerde religie inhoudende dat de suppliant vermits het overlijden van Jan de Leeuw die secretaris was van Lithoijen door Johan van Meeuwen is aangesteld op 31 januari 1785 tot secretaris van Lithoijen en verzoekt om approbatie van die aanstelling; akkoord.


folio 128 – vrijdag 4 februari 1785

Rekest van Pieter Willem Leemans predikant in de gereformeerde gemeente te Besoijen als voogd over Paul Hermans secretaris van Waalwijk inhoudende dat haar Ho: Mo: op 17 oktober 1781 diens aanstelling goedgunstig hadden geapprobeerd, doch dat dezelfde secretarie door een ander persoon ter approbatie voor te dragen en zou moeten worden waargenomen totdat Paul Hermans de leeftijd van 18 jaren zou hebben bereikt en wel door de persoon van Hendrik de Beye uit kracht van de approbatie van 12 juni 1782 en die daarvan was ontslagen door Louis Theodore Tenestier de Waalwijk als Heer van Waalwijk als in huwelijk hebbende Paulina Maria Constantiearae le Leu de Wilhem en de waarneming geschiedde door Josuas de Villeneuve gedoopt in de gereformeerde kerk te Leerdam op 28 augustus 1763 zoals blijkt uit een attestatie van Joh. Claessen predikant te Leerdam.


folio 141 – dinsdag 8 februari 1785

Missive van P.D.Santvoort op een rekest van Johannes van der Linden uit ’s-Hertogenbosch inhoudende dat door J.N. van der Does rector van de H.Geest en dus collator op des suppliants minderjarige zoon Ferdinandus Hendricus zijnde van de gereformeerde religie op 7 april 1784 was geconfereerd een vacante beurs uit de fundatie van H.Buck tot aan zijn 18e levensjaar en men verzoekt approbatie van die collatie; akkoord. – zie ook folio 406 [1 ½ tekstkolom]


folio 155 – dinsdag 15 februari 1785

Rekest van E.G.Santvoort weduwe Doornik moeder en voogdes van haar minderjarige zoon Johan Adriaan Doornik inhoudende dat door de aanstelling van George Emanuël Schenck als luitenant ingenieur in Staatse dienst een beurs vacant was een beurs uit de fundatie van Peiter van de water gesticht om jonge lieden de studies te laten doen waarvoor de suppliante voor haar genoemde zoon, die de Latijnse School te ’s-Hertogenbosch bezocht en zijn studie wilde voortzetten graag met die beurs gebeneficieerd [begunstigd] zou willen worden; een kopie wordt doorgestuurd naar de ontvanger generaal der beurzen à Theussinck.


folio 164 – vrijdag 18 februari 1785

Rekest van Jacobus van den Born vorster en gerechtsbode te Vessem Wintelre en Knegsel in kwartier Kempenland met verzoek om ook te mogen waarnemen de vorstersplaats te Oostel- en Middelbeers een dingbank uitmakende met Vessem Wintelre en Knegsel en zulks gedurende de absentie van Nicolaas ten Hove de respectievelijke vorster in Oost- en Middelbeers, die overigens na enige tijd is overleden waardoor de vorstersplaats aldaar vacant is.; een kopie gaat naar de hoogschout van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch. – zie ook folio 231


folio 199 – dinsdag 1 maart 1785

Rekest van de weduwe van Frans van Heurn van 22 december 1784 moeder en voogdes van haar minderjarige zoon Willem Ernst Lodewijk van Heurn i.v.m. een beurs uit de fundatie van Pieter van de Water welke zoon nu de Latijnse School te ’s-Hertogenbosch en verzoekt voor haar zoon dat die begunstigd wordt met een vacante beurs en in die akte verzoekt ook Arnoldus van Galen als oudste kerkmeester van de gereformeerde kerken te ’s-Hertogenbosch om een beurs uit de fundatie van Peter van de Water voor zijn zoon Aldert welke beurs vacant was door de bevordering van George Emanuël Schenk van Recom; kopie gaat naar de generaliteitsrekenkamer. – zie ook folio 910 [bijna 3 tekstkolommen], folio 1069


folio 200 – dinsdag 1 maart 1785

Rekest van Benjamin de Jongh erfsecretaris van Erp vader en voogd over zijn minderjarige zoon Mr. Gijsbert de Jongh Heer der heerlijkheid Beek en Donk inhoudende dat de suppliant vele jaren lang drossaard is geweest van genoemde heerlijkheid en enige jaren geleden vrijwillig afstand heeft gedaan van die functie tbv zijn zoon Johan de Jongh, maar doordat die zijn functie heeft neergelegd en er voor heeft bedankt is die post vacant en hij geeft aan dat de meerderjarigheid van zijn zoon nabij is en dat hij als vader de functie van drossaard nog even mag waarnemen totdat Gijsbert zijn 18-jarige leeftijd heeft bereikt.


folio 203 – woensdag 2 maart 1785

Rekest van pastoors en kerkmeesters der rooms katholieke gemeente te Tilburg en Goirle met verzoek om de ‘vervuurde houte styl omtrent de kleine authaar in de Goirkensche kerkenhuisinge te mogen vernieuwen en de versinking daardoor veroorsaakt te herstellen, mitsgaders om de uitgesleetene plavuysen in de beide kerken op te neemen en te vernieuwen; en eindelijck om de gaten aan de rietedaken, reeds daar in gevallen of door onweeder of andere toevalligheeden telkens veroorsaakt wordende, telkens na vereisch te doen repareeren’; het betrof de Goirkense en de Heikense kerk; kopie gaat naar de drossaard van Tilburg.


folio 209 – vrijdag 4 maart 1785

Rekest van Christiaan van Hooff en Jan van Beerse mede namens een aantal ingezetenen van Lommel in kwartier Kempenland die hun kostwinning o.a. zochten in het opkopen van jonge schapen en hamels die in de zomer in de heide worden geweid, vervolgens vet gemest en door hen vnl. in Brabant, Frankrijk en het land van Luik worden verkocht zoals mede het rundvee wat ze konden missen en tot dien einde ook vet gemest word; tevens wordt verwezen naar een plakkaat van 12 november 1784 over het transport van rundvee en schapen en de supplianten vragen permissie om hun overtollig rundvee toch naar die gebieden te mogen vervoeren – zie ook folio 302


folio 216 – maandag 7 maart 1785

Rekest van P.Keunings meester-geweermaker te Maastricht inhoudende dat de suppliant had aangenomen de volgende leverantie voor het regiment cavalerie van generaal major Van Stocken in garnizoen te ’s-Hertogenbosch : 105 karabynders, 110 koppel pistoolen, 109 pallasgevesten en verder leverde hij nog diverse stukken in andere garnizoenen o.a. IJzendijk, Sluis en Hulst.


folio 228 – vrijdag 11 maart 1785

Missive van H/W.Nouhuys stadhouder van de kwartierschout van kwartier Peelland op een rekest van Wesselius de Hart erf- en fungerend secretaris van Son en Breugel met verzoek in Sint Oedenrode te mogen blijven wonen en de genoemde secretarie te laten waarnemen door zijn gezworen klerk Hendrik Jacob Wilhelm Hoelke.


folio 258 – maandag 21 maart 1785

Missive van J.W.D. de Jongh, Jacobus Althoffer, en Isaacq Verster stadhouder van de kwartierschouten van de Meierijse kwartieren over het opnemen in tuchthuizen van gevangenen op kosten van de vier kwartieren met een uitvoerig relaas over deze kwestie [twee tekstkolommen – zie ook inv.nr.122].


folio 260 – maandag 21 maart 1785

Rekest van Frans Bowier decaan van het kapittel van Sint Pieter te Boxtel en wonende aldaar inhoudende dat het de Ho: Mo: had behaagd des suppliants aanstelling te approberen mits de suppliant gehouden zou zijn om op basis van de resolutie van 28 april 1731 de eed van zuivering af te leggen blijkende uit de akte van approbatie dd. 6 december 1784 waartoe de suppliant ook in staat en bereid was; ‘dan dat de suppliant ter oorsaake van de waarneeminge van sijne bedieningen en daar by in aanmerkinge komende de tyds omstandigheeden niet wel konde en ook niet raadsaam vermeende te zyn, sig van sijne woonplaats te adsenteeren en mitsdien wel gaarne den gemelde eed by procuratie soude laaten doen; versoekende den suppliant derhalven dat het haar Ho: Mo: goede geliefte zyn hem suppliant te permitteeren den gemelde eed van suiveringe by procuratie te mogen doen in den naam en ziele van den suppliant en daar toe uyt kragte van de procuratie meede de voorsz. requeste annex, te admitteeren B.Neederburgh’. – zie ook folio 294 – de eed is afgelegd door Neederburgh


folio 260 – maandag 21 maart 1785

Missive van P.D.Santvoort met een nauwkeurige kopie van Cornelis Aartsse van Eersel over enige beurzen die hij heeft gefundeerd; hij heeft overgegeven aan de rector van de Tafel van de H.Geest te ’s-Hertogenbosch op verzoek van de regenten van het gereformeerd burgerweeshuis aldaar de inkomsten van die beurzen en dat men Isaac Bopp heeft verzocht zijn recht tot collatie op die beurzen aan te tonen; de laatste collator was de vader van Johanna Geertruy Elsevier welke Johanna in 1761 was gehuwd met Samuël Stokmans en dat die momenteel zou wonen te Meliskerke bij Vlissingen; Johanna is de enige dochter van wijlen de predikant Christiaan Elsevier en zowel Stokmans als Elsevier zijn beiden overleden minderjarige kinderen nagelaten hebbende.


folio 270 – dinsdag 22 maart 1785

Rekest van pastoor en kerkmeesters der 1784 de roomse gemeente te Mierlo in kwartier Peelland een dorp van 1800 inwoners van de roomse religie waarvan de woningen der landlieden doorgaans zeer ver van elkaar verwijderd liggen dat sommigen zelfs een uur lang moeten lopen om de kom van het dorp te bereiken en ze dienen een verzoek in om assistentie van een kapelaan die de pastoor mee kan ondersteunen in zijn pastorale functies. – zie ook folio 376, zie folio 451 men gaat akkoord en er komt een kapelaan uit de abdij van Tongerloo


Missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch inhoudende dat de schepenen der voornoemde stad ontvangen hadden een resolutie van de Ho: Mo: van 27 december 1784 genomen op een missive van de hoogschout van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch geschreven op 19 juli 1784 waarbij haar Ho: Mo: de schepenen hadden geautoriseerd om die genen van de gevangen joden en jodinnen welke zij vanwege hun hardnekkigheid in goede justitie zouden vermenen niet tot de doodstraf te kunnen condemneren [veroordelen] maar met een mindere straf te moeten corrigeren, te mogen confineren [opnemen in verbeterhuizen etc.] op kosten van de stad en van de vier Meierijse kwartieren met een verdeling van 1/5 door de stad en 4/5 door de vier kwartieren, maar het stadsbestuur tekende bezwaar aan omdat het een nieuwe last zou zijn voor de stadsfinanciën en ze verzoeken de confinementen alleen te verhalen op de vier kwartieren. – zie ook folio 559 missive van de stadhouders van de vier Meierijse kwartieren; folio 758 idem de stadhouders
folio 306 – maandag 4 april 1785

Missive van J.W.D. de Jongh stadhouder van de kwartierschout van kwartier Kempenland geschreven te Valkenswaard inhoudende dat hij is geïnformeerd dat op dinsdag 22 maart jl. twee keizerlijke dragonders van Arbergh te Geel in garnizoen liggende van dat regiment gedeserteerd zijn en ’s avonds in een herberg te Lommel waren aangekomen alwaar de medicine doctor Frenken woont zijnde van de roomse religie, die gesproken had met de deserteurs en had voor hen een brief opgesteld gericht aan de kapitein van de compagnie dat zijn berouw hadden en wel terug wilden komen en een expressebode is teruggestuurd naar Geel met die brief en met het gevolg dat op de 24e een onderofficier van dat korps te Lommel was gearriveerd, die de volgende dag ’s morgens vroeg met de beide deserteurs was vertrokken; hij had zich verplicht gevoeld de Ho: Mo: hierover te informeren in afwachting van hun orders; een kopie wordt doorgestuurd naar de Ho: Mo: gedeputeerden belast met militaire zaken om hierover in overleg te gaan met gecommitteerden van de Raad van State en hem daarover te rapporteren.


folio 309 – maandag 4 april 1785

Rekest van Anthony Frederik van Stocken generaal majoor en chef van een regiment cavalerie in Staatse dienst en in garnizoen te ’s-Hertogenbosch en tbv van de suppliant is een paspoort verstekt om vanuit Maastricht naar ’s-Hertogenbosch te transporteren zadels, stevels en wapens volgens een specifieke lijst die is opgesteld voor de 8 compagnieën van zijn regiment en dat zonder betaling te hoeven doen van ’s lands gerechtigheden.


folio 341 – maandag 11 april 1785

Rekest van Bartholomeus Michel van Steenhardt ritmeester onder het regiment cavalerie van generaal major Van Stocken oud 35 jaar en thans in garnizoen te ’s-Hertogenbosch en Agatha Petronella Verspijck oud 29 jaar geassisteerd door haar moeder Theodora Elisabeth Nobel weduwe van wijlen Arent Verspyck wonende te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat de supplianten voornemens waren met elkaar een wettig huwelijk aan te gaan met toestemming van de moeder van de 2e suppliant zijnde de beide ouders van de 1e suppliant reeds lang geleden zijn overleden; de 1e suppliant is van de roomse en de 2e van de gereformeerde religie en volgens een resolutie van de Ho: Mo: van 3 juni 1750 zouden hun huwelijksgeboden moeten gaan van zes tot zes weken wat zou kunnen strekken tot een merkelijk gerief en bezwaar van de supplianten, verzoekende de beide supplianten of het de Ho: Mo: zou mogen behagen hen van het plakkaat van 3 juni 1750 te dispenseren en ipv van zes te mogen gaan van week tot week; een kopie wordt doorgestuurd naar de Haagse heren belast met de inhoud der plakkaten en reglementen. – zie ook folio 358 speciale dispensatie volgt nl. 8 tot 8 dagen


folio 377 – woensdag 20 april 1785

Rekest van Arnoldus van Dommelen uit Knegsel in kwartier Kempenland [er staat Peelland] inhoudende dat tussen hem en een zekere Hendrik Aerts op 20 mei 1782 een kwestie was gerezen en de suppliant in zijn dronkenschap en onbezonnenheid zijn snaphaan had gelost en enige hagel had toegebracht aan Hendrik Aerts die zich in zijn huis had teruggetrokken; de kwestie is aangebracht bij de hoogschout van stad en meierij waarop een dagement volgde op de criminele rol en de suppliant verzocht de kwestie te verklaren ‘civil en composibel’ want hij had liever geen criminele procedure, maar dat verzoek werd van de hand gewezen; Hendrik Aerts overleed in juli 1783 ruim een jaar na die gebeurtenis en diens broer Johannes Aerts was overgegaan tot een verzoening. – zie ook folio 506, 630


folio 400 – maandag 25 april 1785

Reactie op een missive van J.W. van Nouhuys stadhouder van de kwartierschout van kwartier Peelland aangaande een procedure voor de Raad van Brabant van Karel Frederik Wesselman Heer der heerlijkheid Helmond tegen een zekere Jacob Berkers geërfde te Aarle Rixtel.


folio 400 – maandag 25 april 1785

Reactie vanuit een onderzoek van een missive van Jacobus Althoffer stadhouder van de kwartierschout van kwartier Oisterwijk op een rekest van resp. Marcelis Hendriks en Hendrik van den Borne kerkmeesters der roomse kerkschuur van Hulsel over diverse aanpassingen aan hun kerkschuur mbt het interieur en exterieur [met diverse details].


folio 420 – maandag 2 mei 1785

Missive van de hoogschout van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch van de 20e april jl. inhoudende dat op 22 augustus 1783 in zowel binnen de stad als te Rosmalen in kwartier Maasland diverse joden en jodinnen waren gearresteerd die behoorden tot een dievenbende , huisbrekers en binders en die bijna allemaal met een mindere of meerdere straf en sommigen van hen tot de doodstraf zijn veroordeeld en dat de enige die van deze gevangenen was overgebleven en nog in hechtenis werd gehouden genaamd was Bernd Israël alias Barel Polne die zich had schuldig gemaakt aan diverse kapitale delicten zowel binnen als buiten de republiek en volgens de gewone loop der rechtspleging zou ook hij tot de doodstraf veroordeeld moeten worden; het vorig jaar echter had een zekere Simon Hertog, ook van de Joodse natie, zich in een rekest gewend tot Zijne Doorluchtige Hoogheid de Heer Prins Erfstadhouder met het verzoek om juist aan die gevangene, voor zover hij was veroordeeld tot de doodstraf, gratie te verlenen; van de erfstadhouder verscheen op 1 maart een appointement met de volgende tekst:

“Conform het ingenomen advis van den Raad van Braband, te verklaaren dat in het verzoek niet konde worden getreeden; niet te min aan gemelde hoogschout en scheepenen vry en onverlet laatende wanneer sy gesaamentlyk vermeenden, dat de delicten door den gevangene gepleegt en geconfesseert [bekend] van dien aart en natuur waren, dat hy deswegens aan lyf en leeven wel strafbaar soude weesen, edog, dat het belang der justitie vorderde, dat de doodstraffe aan hem niet werde ter executie gelegd en dat hy ten nutte der justitie geduurende syn leeven lang verbleeve in besloote hegtenis, het zy dan in een tugthuis in de generaliteitslanden en dat zy scheepenen qua judices hun ongeregitigt en onbevoegt oordeelende, van de straffen by de wetten en placaaten van den lande tegens zulke boosdoenders bepaaldelyk gestatueert, te commuteeren, alsdan de nodige qualificatie daar toe te verzoeken; vermeenende gemelde hoogschout en scheepenen gesamentlyk en ook speciaal dat het belang der justitie ten opsigte van de voorsz. gevangene vorderde, dat de doodstraf aan hem niet werde ter executie gelegd, maar dat hy ten nutte en dienst der justitie geduurende syn leeven lang werde geconfineert in een tugthuis binnen de generaliteit; dan dat aan scheepenen ontbrak de bevoegtheid om qua judices de doodstraffe van voorsz. gevangene te kunnen commuteeren [= veranderen in] in een soodanig confinement; versoekende derhalven daartoe de nodige qualificatie en authorisatie ten eynde sy den gemelde gevangene Bernd Israël alias Baerel Polne, in plaats van tot de doodstraffe konnen condemneeren tot een confinement in het tugthuis binnen Breda, ten kosten van de vier quartieren der Meyerye “; een kopie wordt doorgestuurd naar de Raad van Brabant. – zie ook folio 450 authorisatie wordt gegeven
folio 462 – vrijdag 13 mei 1785

Rekest van de kolonel commandant van Pattkul Posendorf, kolonel Van der Duyn en luitenant kolonel Van Imhof, major Bost, ritmeester Straelman, ritmeester Sobels en ritmeester Schroutenbach die allen een compagnie leiden uit het regiment cavalerie van generaal major Van Stocken, thnas in garnizoen te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat de supplianten van tijd tot tijd leveranties van paarden voor hun resp. compagnieën bekomende, het niet zelden gebeurt dat enige van die paarden bij de proef niet geschikt genoeg bevonden worden voor ’s lands dienst en door levering van andere paarden moeten worden vervangen; dat ’s lands pachter op de impost van paarden te ’s-Hertogenbosch sustineerde dat aan hem in die gevallen impost betaald zou moeten worden volgens art.5 van de de Ho: Mo: ordonnantie op de impost voor de stad ’s-Hertogenbosch van 6 februari 1716 meebrengende ‘dat de ruiters in ’s lands dienst weesende zullen geeven den twintigsten penning van de paarden die vermangeld worden volgens de ordonnantie van Braband op het verhandelen van paarden” – [met details].


folio 486 – donderdag 19 mei 1785

Rekest van Jan Lodewijk Henkel, Dirk van der Ley, Jan Ophorst, George Hendrik Otto, Jacob Hulst en Marinus de Bruijn in het jaar 1778 met en naast de inmiddels overleden Thomas Joannes Bain [die het drossaardambt had waargenomen] welke personen hadden gefungeerd als schepenen en regenten der grondheerlijkheid Venloon of Loon op Zand in kwartier Oisterwijk als ook Bartholomeus Albertus van Gelsdorp [of is Geldrop bedoeld?] secretaris der grondheerlijkheid inhoudende dat een zekere Adriaan van Beek inwoners van Loon op Zand van zich had kunnen verkrijgen om op een lasterlijke wijze af te geven en te divulgeren [= gemeen maken, ruchtbaar maken, verspreiden] dat zij supplianten hem Van Beek op een schelmachtige wijze hadden getaxeerd en dat zij allemaal maar schelmen waren en dat de verpondingsbriefjes door hen maar waren gemaakt ‘om den boer te bederven’.en soortgelijke ‘calumneuse’ [= lasterende] en geheel ongegronde verdichtselen meer; dat zij supplianten de voornoemde Van Beek extra judicieel hadden doen interpelleren [= verzoeken, sturen, verhinderen] dan vermits hij geenszins kwam te ‘defereren’ [= aanbrengen, overgeven, opdragen, verklikken] aan die billijke requisitie [= verzoek] van de supplianten, zijn vervolgens gemeend hadden hem door ‘convenabele’ [geschikte, passende] rechtsmiddelen daar toe te moeten constringeren [= dwingen], ten welken einde zij supplianten zich dan ook te dier tijd tot bekoming van de nodige permissie zich daartoe hadden gewend tot de Ho: Mo: met het verzoek dat de judicature [= vonnis, rechtspleging] over die zaak mocht worden gedemandeerd [= bevelen, belasten] aan schepenen der stad ’s-Hertogenbosch, welk verzoek haar Ho: Mo: bij resolutie van 12 juni 1778 gunstig hadden geaccordeerd met deze bijvoeging echter, ‘dat de supplianten niet te min verdagt moesten zyn, by aldien by uitterlyk gewysde soude mogen bevonden worden, met geen genoegsaam fundament te hebben geprocedeert, dat sy dan deselve kosten niet souden mogen brengen ten laste van de gemeente, maar gehouden zyn die uyt hun privé beursen te betaalen’ [met meer details] – zie ook folio 1321 [2 tekstkolommen]


folio 502 – maandag 23 mei 1785

Rekest van de pastoor en kerkmeesters van de roomse gemeente te Someren in kwartier Peelland die een aanvraag indienen om hun kerkschuur naar het oosten toe te mogen vergroten ter lengte van 13 voeten rijnlandse maat en voorts geven ze een uitgebreid voorstel met allerhande details die ze willen realiseren zowel van buiten als van binnen hun kerkschuur [in 2 ½ tekstkolom] – zie ook folio 621 reactie van stadhouder Nouhuijs


folio 514 – woensdag 25 mei 1785

Rekest van Pieter Bouwens zijnde van de ware gereformeerde religie en mits zijn minderjarigheid geassisteerd door zijn vader ook Pieter Bouwens gewezen kolonel in Staatse dienst bij de cavalerie inhoudende dat door het overlijden van David Constantyn du Tour een kanunnikenplaats [kanoniksdye] vacant is in het kapittel van Sint Pieter te Oirschot en de suppliant hiermee was begunstigd door zijn vader als patroon laïcaal van het genoemde kapittel voor een vierde zoals blijkt uit de akte van collatie en een verzoek wordt ingediend om approbatie van die collatie.


folio 543 – woensdag 1 juni 1785

Rekest van Adrianus van der Meer notaris en procureur te Oss in kwartier Maasland inhoudende dat de suppliant door Mr. Adriaan Bout commissaris van het generaliteits klein zegel in de plaats en na overlijden van Adriaan de Grandt was aangesteld tot collecteur en distributeur van het klein zegel binnen kwartier Maasland voornoemd, welke aanstelling loopt vanaf 1 juni, met verzoek om approbatie van die aanstelling.

folio 559 – maandag 6 juni 1785

Memorie van vanuit de Raad van State over de commissie die in de baronie van Breda en de Meierij van ’s-Hertogenbosch aanwezig zullen zijn bij de verpachting der tienden aan welke commissieleden een paspoort zal worden uitgereikt om met twee koetsen, ieder bespannen met vier of zes paarden en de nodige bagage en provisie en de rivieren kunnen passeren en repasseren zonder betaling van ’s lands gerechtigheid.


folio 574 – vrijdag 10 juni 1785

Missive van P.D.Santvoort inhoudende dat A.L.Loeff bekend heeft gemaakt dat zijn broer Philip Loeff was overleden waardoor er een beurs vacant is van 100 gl. die zou geconfereerd zijn op de persoon van Johannes Hermans Krom [is met pen bijgeschreven]


folio 604 – donderdag 16 juni 1785

Rekest van de gezamenlijke leden van het Kramersgilde of zgn. Leege-Ambagt [er staat Kamersgilde] binnen de stad Helmond inhoudende dat oudtijds het gilde een gildekaart had maar die is inmiddels zoek geraakt en onvindbaar en aangezien de wanorde binnen het gilde aan het toenemen is waar tegen men wil optreden hebben de supplianten daarom een concept-gildekaart opgesteld en verzoeken om de approbatie van die kaart door de Ho: Mo: en dat de dekens van het gilde geautoriseerd mogen worden het reglement te publiceren en aan te plakken; een kopie wordt doorgestuurd naar de Haagse heren belast met de inhoud van plakkaten en reglementen.


folio 615 – maandag 20 juni 1785

Rekest van Johannes Koll lidmaat van de gereformeerde religie zoals blijkt uit een afgegeven attestatie inhoudende dat hij suppliant bij commissie van de raad en rekening van de Doorluchtige Huize van Bergen op den Zoom van 15 april jl. in plaats van wijlen Benjamin de Vos was aangesteld tot gerichts-vorster der heerlijkheden Sint Michielsgestel en Gemonde en op 24 mei is door hem de eed afgelegd en nu verzoekt hij om approbatie van die aanstelling; akkoord.


folio 621 – dinsdag 21 juni 1785

Rekest van Pieter Bouwens [zie ook 514] gewezen kolonel der cavalerie in staatse dienst inhoudende dat Guiliam Charles Graaf van Merode Baron van Petersheim en Lanacken en Maria Josepha Gravin van Lannoy en van Liberchis geboren gravin van Merode Princesse van Everberg en van Rubempré moeder van genoemde Guiliam aan de suppliant hebben verkocht en getransporteerd het recht om bij tourbeurt te confereren ¼ van de prebenden van het kapittel van Sint Pieter te Oirschot, zoals blijkt uit een notariële akte van notaris J.F. de Mendure gepasseerd te Brussel op 4 juni 1783.


folio 629 – donderdag 23 juni 1785

Onderzoek van een missive van Coenraad Versfelt drossaard der heerlijkheid Alem in kwartier Maasland op een rekest gepresenteerd door pastoor en kerkmeesters der roomse kerkschuur te Alem met voorstellen tot het plaatsen van een nieuw altaar en preekstoel, het verven van het houtwerk, reparatie aan dak en muren.


folio 657 – vrijdag 1 juli 1785

Missive van de hoogschout van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch op een rekest van G.Hogendorp predikant in de Hervormde Gemeente der stad Zierikzee mede voor zijn verdere familie over zijn zuster Lucia Hogendorp en haar dochter Susanna Catharina Sasburg die in detentie zitten op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch en voor de eerste pleit hij voor een confinement op een zekere plaats en voor de dochter zou gezorgd moeten worden voor een betere en geregelde opvoeding als ten laste van hem suppliant en zijn familie en ze blijven in detentie tot het moment dat er een schikking is getroffen


folio 657 – vrijdag 1 juli 1785

Rekest van Barebt Croes wonende te Oss lidmaat van de gereformeerde kerk zoals blijkt uit de bijgevoegde attestatie aangevende dat door het overlijden van Barent Croes den Ouden het vorsters- en schuttersambt van de stad Oss vacant is geraakt en Johan van Meeuwen als eigenaar van dat ambt heeft hem suppliant in die functie aangesteld en de suppliant dient een verzoek in tot approbatie van die aanstelling.


folio 661 – maandag 4 juli 1785

Missive van H.de Lannoy ontvanger van ’s lands middelen te ’s-Hertogenbosch i.v.m. een bedrag van 427-10-14 betreffende salarissen verdiend door de vendumeester, afslager, oplanger en stadsomroeper bij de verkoop van de goederen en meubilair van Z.H. de Hertog van Brunswijk volgens het extract onder kopie en die voornemens is zich te vestigen in de hoofdstad ’s-Hertogenbosch – zie ook folio 10212


folio 683 – donderdag 7 juli 1785

Rekest van Leonardus Pieters van Roij uit Oirschot in kwartier Peelland alwaar hij zijn poorterrecht had ontvangen en Johanna van den Heuvel weduwe van Pieter van Roij eveneens uit Oirschot, fabrikanten in hoeden inhoudende dat de eerste suppliant naast zijn moeder en broer gedurende vele jaren en met succes de nodige inspanningen had aangewend om hun fabriek in houden te Oirschot uit te breiden en te vergroten en de hoeden voor de civiele prijs, doch dat de zware kosten die ze moesten besteden dat deels belette en de stoffen voor hun fabriek moesten ze in Hollandse steden inkopen, waardoor ze ook hun invoerrechten daarover moesten betalen ten kantore van de konvooien en licenten, maar ze betogen dat de kooplieden in lakens en bont uit Tilburg Eindhoven en Helmond vrijdom van betaling genoten van de onbereide stoffen die tot hun fabricage vereist waren en ze pleiten ook voor paspoorten om zodoende vrijgesteld te zijn van ’s lands gerechtigheden; een kopie wordt doorgestuurd naar de Haagse heren belast met de zaken van de zee en advies in te winnen bij het college der admiraliteit.


folio 711 – dinsdag 12 juli 1785

Rekest van Jan van Heusden secretaris der dorpen van Hoge en Lage Mierde en Hulsel in kwartier Oisterwijk inhoudende dat haar Ho: Mo: bij resolutie van 29 maart 1784 de suppliant gunstig hadden gepermitteerd om de persoon van Jan Willem van Crullenberg als gezworen klerk te mogen aanstellen; idem dat de vader van Jan Willem van Crullenberg impotent geworden en overleden zijnde hij zijn broer J.C. van Crullenberg als in zijn vaders plaats als secretaris te Bladel Reusel en Steensel opgevolgd zijnde, had moeten behulpzaam zijn en dus van zijn engagement met de suppliant afgezien had en mitsdien de suppliant van haar Ho: Mo: permissie geen gebruik had kunnen maken; dat de suppliant inmiddels naar een ander bekwaam persoon omziende ontmoet had de persoon van Cornelis de Roon uit Lage Mierde, zijnde van de ware gereformeerde religie en van een eerlijk en deugdzaam gedrag en bekwaam om de zaken ter secretarie waar te nemen en Van Roon wordt als gezworen klerk aangesteld onder bepaalde condities; idem wordt genoemd Arend Meyer in leven secretaris te Hoogeloon; een kopie gaat naar de Haagse heren belast met de Meierijse zaken.- zie ook folio 975 [3 tekstkolommen]- zie ook folio 1065


folio 714 – woensdag 13 juli 1785

Rekest van de gecommitteerden en regenten der dorpen van kwartier Oisterwijk inhoudende dat de kwartierschouten en ordinaris gecommitteerden notoir onbevoegd waren zich enige directie omtrent de begeving der agentplaats van de Meierij aan te matigen dezelfde nochtans in 1761 van zich had kunnen verkrijgen de persoon van T.P.Pypers tot agent der Meierij zonder enige de minste concurrentie van regenten der respectieve dorpen en plaatsen aan te stellen; in 1784 is, na overlijden van Pypers, is een nieuwe agent aangesteld in de persoon van F. van Maanen [met de nodige details en een verwijzing naar resoluties van 18 juni 1683 en 7 februari 1714.


folio 760 – vrijdag 22 juli 1785

Rekest van de gecommitteerden der regenten van stad en vrijheid Oss en van Geffen Lith en Lithoijen in kwartier Maasland uitmakende de polder van het Hoog Hemaal als ook de gecommitteerden van de polders Van der Eijgen en het Laag Hemaal en van Empel en Meerwijk uitmakende de vier polders in kwartier Maasland aan wie het bestuur toebehoort van de Schutlakensedam en de kaden verwijzend naar de kosten van onderhoud van de genoemde dam en kaden. – zie ook folio 931


folio 776 – dinsdag 26 juli 1785

Rekest van Hendrik Vermeer wonende te Nistelrode in kwartier Maasland lidmaat der gereformeerde kerk zoals blijkt uit de bijgevoegde attestatie die, na de vrijwillige afstand van Barend Croes het vorsters- en schuttersambt vacant is en hij door Johan van Meeuwen eigenaar van genoemd ambt is aangesteld tot vorster te Nistelrode zoals blijkt uit de commissiebrief, met verzoek om approbatie.


folio 778 – dinsdag 26 juli 1785

Onderzoek van een missive van J.W. van Nouhuys stadhouder van de kwartierschout van kwartier Peelland met advies op een rekest van Willem van Ommeren, Jacob Hendrik van Ommeren en Willem van Ravenstein schepenen te Bakel die om remissie verzoeken van een boete hen opgelegd vanwege het ontijdig inschrijven, ondertrouwen en laten gaan van het eerste gebod van een zekere Maria Biesbosch van Roseveld met Martinus Martens strijdig met het plakkaat van 3 juni 1750; akkoord maar de supplianten zullen wel gehouden zijn vanwege hun onvoorzichtig gedrag ten behoeve van de diaconie-armen van Bakel een som van 10 zilveren dukaten te betalen en een extract zal toegestuurd worden aan stadhouder Nouhuys.


folio 816 – maandag 8 augustus 1785

Missive van schepenen gezworenen raden van ’s-Hertogenbosch inhoudende dat een aantal commercierende kooplieden en inwoners als ook schippers en verdere geïnteresseerden op een rekest van die van Waalwijk gelegen in de Langstraat tussen Baardwijk en Besoijen en behorende onder kwartier Oisterwijk die bezig waren met het verdiepen van hun vaart tegelijk met aanwijzing van het nadeel dat daaruit voor de stadscommercie zou kunnen resulteren [met veel details].


folio 825 – donderdag 11 augustus 1785

Reactie vanuit de Raad van State en de Haagse heren belast met de Meierijse zaken handelend over schade aan personen huizen en goederen door brandstichting of roverijen o.a. aan het adres van predikanten en andere personen van de gereformeerde godsdienst door brandstichters vagebonden en landlopers; gevolgd door een rapport van de Haagse heren belast met de inhoud van plakkaten en reglementen et de vraag of het niet wenselijk is enige veranderingen aan te brengen in het plakkaat van 3 juni 1750 tegen ongelijke, lees gemengde huwelijken.


folio 828 – vrijdag 12 augustus 1785

Rekest van Maria Felix weduwen van wijlen Leonardus van Berten uit Boxtel in kwartier Oisterwijk inhoudende dat de suppliante door het overlijden van haar man van alle middelen van bestaan is beroofd en ze niet in staat is de kost te verdienen en tot uiterste armoede was vervallen en was aangewezen op de alimentatie via de diaconie-armen en dat Johannes Goossens zoon van wijlen Marcelis Goossens uit Boxtel als collator der beurzen gesticht door wijlen Sebert van Collenberg staande ten name van Leonardus van Berten haar suppliante minderjarige zoon die thans 14 jaren oud is en het inkomen van die fundatie nu vacant is maar het is bij continuatie geconfereerd op haar genoemde zoon en ze verzoekt om approbatie van die collatie.


folio 906 – vrijdag 2 september 1785

Rekest van Godefridus van de Poel en Joost van de Goor in kwaliteit als fungerende armmeesters binnen de stad en vrijheid Oss in kwartier Maasland inhoudende dat de supplianten en hun voorgangers in hun genoemde kwaliteit sedert immemoriale tijden eigenaars en bezitters waren geweest van een zeker perceel groot 5 hond gelegen op den Brand liggende in een zekere kamp genaamd de Kwade Kamp en hun voorgangers hebben die 5 hond ook altijd verpacht en daarvan de revenuen genoten zonder tegenzeggen of oppositie van iemand; maar nu meldt zich een zekere Teunis van Erp eigenaar van de Kwade Kamp en die betwist het recht van de armmeesters en men is gaan procederen tegen Van Erp en verzoeken de kosten daarvan te mogen verhalen op de gemeente [met details].


folio 935 – woensdag 14 september 1785

Rekest van pastoor en kerkmeesters van de roomse kerkschuur of kerkhuisinge van Helmond in kwartier Peelland die permissie hadden gevraagd om hun kerkschuur aanzienlijk uit te breiden omdat het getal der communicanten al 2100 bedroeg buiten hen die nog tot communicant zijn aangenomen en in de akte melden ze allerlei details over de uitvoering van al die aanpassingen; een kopie wordt doorgestuurd naar de drossaard van de stad.- folio 1152 reactie van Daniel Cornelis Wesselman drossaard der stad [2 tekstkolommen] – zie ook 1323 [4 tekstkolommen]


folio 938 – donderdag 15 september 1785

Missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch ‘representerende in navolging van hunne voorsaaten dat volgens de privilegiën en geregtigheeden van het Land van Braband, de Baanderheeren, Edelen, Steeden en Vryheeden Dorpen en andere Ingezeetenen van dien was belooft en beswooren, dat in den Raade van Braband tot administratie der justitie geene persoonen en dus geene Raadsheeren of andere Beampten als Fiscaal, Procureur Generaal en Griffier souden mogen worden aangesteld, dan die niet alleen in de Provincie van Braband gebooren maar die ook aldaar woonagtig en gegoed zyn; dat de Officiers als Hoogschouten en Quartierschouten in Braband moesten zyn gebooren en niemand van hun, van wat staat of conditie hy zy, der selver Officieren van Justitie mogten bedienen in pagt, Pantschap of Beleeninge, op pœne van nulliteit, maar dat in tegendeel de Officiers deselve in Persoon moesten waarneemen’ – hierna volgt nog een uitgebreid relaas t.a.v. die privileges ! – zie ook folio 1066


folio 957 – donderdag 22 september 1785

Rekest van Theodorus Henricus Antonius van Oultremont de Warfusée Heer der heerlijkheid Drunen in kwartier Oisterwijk inhoudende dat bij het 13e art. van het reglement op de politieke reformatie van 1 april 1660 gestatueerd was: dat in het aanstellen van schepenen, tienmannen, achtmannen of vijfmannen altijd geprefereerd zouden worden Brabanders en genaturaliseerden, de gekwalificeerdsten en meest geërfden en onder deze die van de gereformeerde religie, voor alle anderen en alwaar geen ‘genoegsaame stoffe’ was, gekozen en geëmployeerd zouden mogen worden de onpartijdigste en geschiktste pausgezinden; het ging hem om de interpretatie van dit artikel [met nadere details].


folio 976 – donderdag 22 september 1785

Onderzoek van een rekest van de regenten der heerlijkheid Vlierden in kwartier Peelland inhoudende dat de week- en jaarmarkten te allen tijde waren bedoeld om de commercie te bevorderen en daarom zijn in de Meierij zoveel dorpen met dit soort markten waarvoor men een octrooi krijgt en voor Vlierden geldt de handel in paarden en rundvee en ze vragen octrooi aan voor markten op resp. de 1e dinsdag in april, de 1e dinsdag na Sint Hubertus in november en wel bij en rondom het raadhuis in de kom van het dorp; akkoord tegen een recognitiecijns van 3 gulden.


folio 991 – maandag 26 september 1785

Rekest van Boudewijn van Besooijen zijnde van competente ouderdom en van de gereformeerde religie die is aangesteld tot vorster en gerechtsbode te Beek en Donk in kwartier Peelland door de Heer van Beek en Donk.


folio 991 – maandag 26 september 1785

Rekest van pastoor en kerkmeesters van de roomse kerkschuur van Aarle Rixtel onder kwartier Peelland die permissie vragen om een nieuwe kerkschuur te ogen bouwen op de plaats van de oude waarvan ze een tekening mee sturen van de plattegrond en of ze hun diensten zo lang mogen doen in een nabij gelegen huis zo lang de bouw van de nieuwe kerkschuur dit vereist. – zie ook folio 1321 in een reactie van stadhouder Nouhuys


folio 1000 – woensdag 28 september 1785

Rekest van Justus van der Hoeven griffier van kwartier Maasland, secretaris te Oss en dijkschrijver van het Hoog Hemaal met een verzoek om het secretarisambt te Oss bij substitutie te laten waarnemen, welk verzoek wordt doorgestuurd naar de Haagse heren belast met de Meierijse zaken. – zie ook folio 1377


folio 1023 – dinsdag 4 oktober 1785

Rekest van de oversten en dekens van de Oude Schuts van St.Joris binnen de vrijheid Waalwijk in kwartier Oisterwijk inhoudende dat genoemde plaats is voorzien van een botermarkt en dat de boter bij particulieren gewogen werd zonder dat men een octrooi of waag had en dat op veel plaatsen in de Meierij de resp. schutterijen een octrooi is verleend voor het oprichten van een waag waarin de boter en andere koopwaren voor een gering loon tbv het gilde gewogen werden en ze dienen nu een verzoek in om een waag te mogen oprichten tbv hun schutterij; een kopie van het rekest wordt doorgestuurd naar de Haagse heren belast met de Meierijse zaken.


folio 1079 – woensdag 19 oktober 1785

Rekest van Dirk Pagez predikant te Berlicum en Middelrode over de diefstal in zijn pastorie op 4 december 1783 met verzoek om schadeloosstelling [ zie ook inv.nr.122] [dubbele tekstkolom].


folio 1090 – vrijdag 21 oktober 1785

Rekest van Lodewijk Jan Babtist Sweerts de Landas decaan van het kapittel van Sint Pieter te Oirschot inhoudende dat het presentiegeld geprofiteerd wordende bij de aanwezige kanunniken zowel op de verpachting der tienden als op het doen van de rekening van het kapittel geheel betaald werd uit twee delen van de kapittelinkomsten zonder dat het land, gelijk in de andere uitgaven iets contribueert; dat des niettegenstaande de presente sterflieden altoos hun aandeel in de genoemde presentiegelden profiteerden en van ouds geprofiteerd hadden; dat de kanunniken die door andere patronen van het kapittel werden aangesteld zich somtijds hadden gewend tot de Ho: Mo: en verzocht dat aan hen zou worden gepermitteerd iemand aan te stellen, om hun persoon op de voorgestelde kapittelvergaderingen te representeren, het welk op het bericht van de rentmeester van het kapittel doorgaan door haar Ho: Mo: was geaccordeerd, gelijk zulks mede door sommige sterflieden gedurende der zelver minderjarigheid was geobtineerd; dat de suppliant niet de minste intentie had om enige kritiek te geven op de genomen besluiten maar dat hij niettemin toch de vrijheid nam de Ho: Mo: in consideratie te geven dat het presentiegeld een emolument is hetwelk genoten werd voor de tegenwoordigheid op de vergaderingen en dus geschikt was om de kanunniken te animeren tot het verschijnen op die vergaderingen;dat derhalve het aanstellen van representanten geheel strijdig was met het oogmerk der inrichting, verzoekende den suppliant dat haar Ho: Mo: gelieven te resolveren om voortaan aan geen kanunniken of sterflieden enige autorisatie te verlenen tot het aanstellen van anderen om hun persoon te representeren dan alleen in geval van minderjarigheid, wat geen betrekking heeft op de kanunniken die reeds een representant hebben; bovendien zou dit in het resolutieboek van het kapittel geregistreerd moeten worden; een kopie wordt gezonden aan de leden van het kapittel om daar hun belang op kenbaar te maken.


folio 1153 – vrijdag 4 november 1785

Rekest van de regenten van Vught in het kwartier van Oisterwijk die permissie hebben gevraagd om vier putten te mogen stellen elk van een dubbele pomp voorzien om in geval van brand die te kunnen gebruiken, voorts vragen ze verlof om de pastorie te mogen repareren, een nieuwe school te mogen zetten, blusmaterialen te mogen aankopen, twee brandspuiten te mogen maken en een brandspuithuisje alsmede het maken van pompen en putten met verzoek hen daartoe een octrooi te verlenen, waarna 14 artikelen of condities volgen mbt de uitvoering en het kostenplaatje [3 tekstkolommen].


folio 1163 – dinsdag 8 november 1785

Missive van wijlen de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Van Hogendorp van Hofweegen voordragende aan de Raad van State dat de regenten van Erp in kwartier Peelland hem in kennis hadden gesteld dat ze op de heide tussen Erp en Boekel , in het land van Ravenstein, hadden ontdekt dat daar twee palen waren neergezet, vermoedelijk door die van Boekel en dat vier van hun gecommitteerden zich naar de heide hadden begeven en zagen daar twee blauw geverfde palen lang omtrent 10 voeten met een bordje daaraan waar op stond: ‘Chur Phaltisches Bayers Territoir, Territoire Electorale Palatina Baviere’ en dat die palen naar hun mening en de overtuiging van enkele ingezetenen, ver binnen de limieten van hun dorp en dus op het territorium van deze staat waren geplaatst de ene omtrent 20 en de andere omtrent 100 treden; die missive is vervolgens gezonden aan die van de leen- en tolkamer te ’s-Hertogenbosch om hun consideratie over deze zaak en die kwamen tot de conclusie dat ze geen andere elucidatien [verklaring, opheldering] dab wat er in de missive van de raad en rentmeester generaal beschreven was en dat reeds in de vorige eeuw [de 17e eeuw dus] al een meningsverschil was tussen Erp en Boekel over hun grensscheiding, maar dat ook in het jaar 1764 de stadhouder van het kwartier van Peelland zich had gewend tot de Ho: Mo: maar die poging had geen verder gevolg opgeleverd waarop de stadhouder enige bescheiden had toegestuurd naar de Raad van State; dat het meningverschil dus wederom opgelaaid was en de Raad van State had gemeend hun beschouwing daaromtrent te moeten toesturen aan de Staten Generaal met het verzoek om de klachten van die van Erp voor te leggen aan Zijne Keurvorstelijke Doorluchtigheid van Beieren en de Paltz, met een voorstel om dat meningsverschil en grensconflict in den minne te schikken door commissarissen van beide zijden te benoemen em op approbatie van beide soevereinen tot een goede einde te brengen; een kopie zou gezonden worden aan agent Slicher die de kopie zou overhandigen aan de Heer Cornet de extraordinaris afgezant van de Keurvorst van de Paltz zodat de keurvorst daarvan kennis zou kunnen nemen en stappen zou kunnen ondernemen om tot een minnelijke schikking te kunnen komen.


folio 1188 – woensdag 16 november 1785

Rekest van Johannes den Bronder te ’s-Hertogenbosch i.v.m. de alimentatie van Andries Benedictus de Bronder waarvan een kopie wordt overhandigd aan de magistraat van de stad.


folio 1189 – woensdag 16 november 1785

Missive van J.W. van Nouhuys stadhouder van de kwartierschout van kwartier Peelland als reactie op het rekest van Godefridus Schuurmans pastoor en Peter van de Ven en Thomas van Roij kerkmeesters van de roomse gemeente te Breugel die permissie hebben gevraagd om hun bouwvallige kerkschuur te mogen afbreken en om ter plaatse een nieuwe te bouwen volgens het bijgevoegde bestek en tekening welk verzoek wordt goedgekeurd en vervolgens worden alle details opgesomd i.v.m. de nieuwbouw [3 tekstkolommen].


folio 1231 – donderdag 1 december 1785

Rekest van Dirk Jan Hoecks en Jan Heuvelmans kerkmeesters van de roomse gemeente te Bergeijk op het zgn. Loo over de bouw van een nieuwe kerkschuur in den Hof van de weduwe Heuvelmans waarvan een kopie wordt doorgestuurd naar de Haagse heren belast met de Meierijse zaken. – zie ook folio 1377 en 1378 waarbij de kerkmeesters Jan Braakhuizen, Francois Nyssen en Willem Spooren worden genoemd mbt de vergroting van de kerkschuur aan het zgn. Hof of Eykereinde en spreekt men van de Roomse kerkschuur genaamd de Heijkerk gelegen op het Luikse territorium op de grond van het dorp Luiksgestel en ook wordt uit 1780 kerkmeester Adriaan van Poppel genoemd [met details]


folio 1256 – dinsdag 6 december 1785

Belang van Anthony Abraham Stokmans en Johannes Stokmans i.v.m. een rekest van de regenten van het Gereformeerde Burgerweeshuis te ’s-Hertogenbosch van 5 maart 1784 op de beurzen uit de fundatie van Cornelis Aartse van Eersel door hem aangekaart als voogden over hun minderjarige pupillen Christiaan Elsevier Stokmans verwekt door Samuël Stokmans en Johanna Geertruyda Elsevier dochter van Christiaan Elsevier wiens oudgrootmoeder een zuster was geweest van de fundateur Cornelis Aartse van Eersel en nu was een beurs vacant vanwege het voltrekken en verlaten van de studie door Jan Bernard Sandifort, van welke supplianten in hun kwaliteit als voogden over de naaste en oudste bloedverwant Christiaan Elsevier Stokmans en dus collator uit den bloede [dan nog minderjarig] het inkomen hadden geconfereerd op Jan Aegidius Stokmans broer van de naaste bloedverwant en zijnde van de gereformeerde religie met verzoek om approbatie van die collatie en daarvan een akte in forma uit te geven; mitsgaders dat de ontvanger der beurzen in ’s-Hertogenbosch als dan mag worden gelast het inkomen dier beurzen of beneficie uit te reiken van de tijd dat de benoemde beursier de Triviale Scholen was gaan waarnemen, op grond dat die familie door continuele ongelukkige omstandigheden circa 15 à 16 jaren van het genot van dat inkomen ontzet was geweest; een kopie met bijlage wordt doorgestuurd naar de generaliteitsrekenkamer.


folio 1238 – woensdag 7 december 1785

Missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch aangevende dat een groot aantal commercierende kooplieden en inwoners als ook ’s lands stadspachter van de impost op het brandhout en de turf binnen de stad als mede diverse eigenaren van plantages en landerijen gelegen in d Meierij van ’s-Hertogenbosch zich tot hen hadden gewend breedvoerig klagende over verschillende vexaties en afvorderingen van brandhout, boomstaken, turf, stro, bezems, bezemrijs, ja zelfs geld voor de militaire wachten, de garnizoens-ondermajor of zijn collecteur aan het Fort Isabelle en alle land- en waterpoorten binnen de stad, van de landlieden die de voorschreven behoeften met hun karren of vaartuigen daarheen brengen, met een verzoek dat de Ho: Mo: maatregelen en voorzieningen willen treffen om die vexaties, knevelarijen en wederrechtelijke afvorderingen tegen te gaan [met details].


folio 1325 – vrijdag 16 december 1785

Rekest van de ordinaris gecommitteerden van kwartier Maasland waar men geen reglement kende op het schutten van beesten en ander vee en nu sturen ze een concept-reglement in waarvan men verwacht dat de Ho: Mo: hun voorstellen zullen goedkeuren maar er word top gewezen dat een dergelijk reglement eigenlijk moet komen van de gecommitteerden der dorpen in het kwartier en dat dit als agendapunt wordt opgenomen in de kwartiersvergadering en daar wordt dit verzoek voorlopig afgewezen.


folio 1349 – donderdag 22 december 1785

Rekest van Bernard Half-Wassenaer Heer van Nieuwkuijk en Onsenoort verzoekende om de gevangenen van Nieuwkuijk te Onsenoort te plaatsen en zulks zou worden geconsidereerd even of zij te Nieuwkuijk wezenlijk in hechtenis waren zonder dat daarmee enige prejuditie aan de privileges der Brabanders zou worden toegebracht of dat, mits de Ho: Mo: daarin bezwaren zouden aantekenen haar Ho: Mo: als dan de regenten van Nieuwkuijk zouden gelieven te gelasten om, met concurrentie van den suppliant, te Nieuwkuijk een behoorlijk raadhuis te bouwen en dat met kelders te voorzien om aldaar gevangenen te kunnen plaatsen, in welk geval den suppliant bereid is uit zijn privé-beurs te contribueren een som van 200 gl. naast andere inkomsten die gegenereerd zouden kunnen worden uit andere middelen samen tot een som van 1400-2-4 ½ en in overleg met de drossaard van Nieuwkuijk zou ook een dienaar van de justitie en klapwaker aangesteld kunnen worden op kosten van de gemeente tegen een traktement van 80 gl. en kleding of zoveel meer als men oordelen zou en zulks in plaats van de gewezen dienaar en klapwaker die tot heden niet meer dan 65 gl. genoot aan traktement welke som vanwege de duurte der levensmiddelen niet meer toereikend zou zijn; een kopie wordt doorgestuurd naar de Haagse heren belast met de Meierijse zaken.


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMERBHIC 178 inv.nr.123 Resoluties van de Staten Generaal dienstjaar 1785

  • EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

  • Dovnload 78.23 Kb.