Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bhic toegang 178 Resoluties Raad van State

Dovnload 100.82 Kb.

Bhic toegang 178 Resoluties Raad van StatePagina1/2
Datum10.10.2017
Grootte100.82 Kb.

Dovnload 100.82 Kb.
  1   2

BHIC toegang 178

Resoluties Raad van State


inv.nr. 184

dienstjaar 1642 – 13 microfichesMeierij van ’s-Hertogenbosch


folio 12 – 8 januari

Rekest van Claes Smijter aannemer van de poort en de bruggen op Nobelsfort te ’s-Hertogenbosch klagende dat hij geen betaling heeft ontvangen van rentmeester Schuijl of rentmeester Zuerius wat wel gaat over een ordonnantie van 10.000 gl. - zie ook folio 45 verso

folio 15 - zaterdag 11 januari

Akte betreffende de executie van de prelaat van de abdij van Bern en haar pastoors i.v.m. de betaling van de tienden en molens in de meierij van ’s-Hertogenbosch, ook de remissie van het recht dat de gewezen bisschop van ’s-Hertogenbosch Ophovius jaarlijks gehouden was te betalen volgens het reglement op de tienden en de molens, waarover door de ingezetenen van Heeswijk en Berlicum werd geklaagd

folio 19 verso – dinsdag 14 januari

Graaf Frits van Nassau geeft in een rekest aan dat de Raad hem in het jaar 1634 vergund heeft te ’s-Hertogenbosch te mogen bewonen een gedeelte van het Kruisbroedersklooster voor een periode van 8 jaren mits dragende de onkosten van reparaties die aldaar nodig zijn en die hoog zijn opgelopen

folio 19 verso – dinsdag 14 januari

Rekest van de regenten en ingezetenen van Loon aan de Staten Generaal waarin wordt geklaagd dat de hoogschout Bergaigne enigen van hen dreigt met arrestatie en executie overvalt en heeft de stadhouder en enige inwoners al laten arresteren en wil hen 100 gl. laten betalen ten regarde dat ze de 27e oktober 1641 in de mis aldaar zouden zijn geweest, welke arrestatie is geschied op het bloot zeggen van een zekere ruiter genaamd Jan van Loon en verzoeken nu zich te mogen verdedigen en gehoord mogen worden en dat de hoogschout verboden mag worden iemand van hen te arresteren; bovendien verzoekt men dat degenen die gearresteerd zijn uit hun detentie ontslagen mogen worden

folio 20 – dinsdag 14 januari

Ontvanger Gans en controleur Vermeer schrijven aan de Raad vanuit ’s-Hertogenbosch dat zij niettegenstaande hun executie en de arrestatie van enige gebruikers der tienden toekomende aan het Kapittel van Oirschot gedaan, tot geen betaling kunnen komen van achterstallige betalingen van de genoemde tienden en molens [met details]

folio 23 – donderdag 16 januari

Schrijven van de commandeur te ’s-Hertogenbosch, van commies Ride opzichter en Bilderbeeck van de 14e december 1641 inhoudende dat ze geweest zijn bij het nieuwe werk aan de Orthenpoort in de stad en gezien hebben dat de aarden wallen boven op de muur doorgaans zodanig gemaakt zijn volgens de last zoals aan Frans Blom is gegeven; ook is geconstateerd dat de corps des gardes en ‘schilderhuijssen’ [schildwachten] op een behoorlijke plaats zijn gemaakt [met details]

folio 31 – dinsdag 21 januari

Commies Losecaat schrijft vanuit ’s-Hertogenbosch dat geen plaats is in het nieuwe magazijn geschikt gemaakt wordt om alle affuiten en karren die aldaar in voorraad zijn in het droge te plaatsen en geeft in overweging om de granen op de zoldering te leggen

folio 32 – woensdag 22 januari

Henrick Dankaert pachter van de impost van turf en kolen te ’s-Hertogenbosch geeft in een rekest aan dat de magistraat aldaar niettegenstaande voorgaande orders van de Raad de brouwers nog steeds geen verbod oplegt om geen Schotse kolen te mogen stoken omdat zulks schadelijk zou zijn t.a.v. zijn pacht

folio 34 – woensdag 22 januari

Rekest van Michiel Janss. Kerkckepoort tegen die van Eindhoven betreffende een zekere pretensie van 200 gl. over de werken die door hem aldaar zijn gemaakt en zich tevens beklagende over een resolutie van de Raad van 12 decmber 1641 verzoekende om surseance van executie

folio 34 verso – donderdag 23 januari

Rekest van Huijbert Gerrits van Rhenen aannemer van het repareren van fort Isabella buiten ’s-Hertogenbosch verzoekende om het restant van zijn bedongen loon

folio 38 – vrijdag 24 januari

Missive van Andries de Fresne rentmeester der domeinen te ’s-Hertogenbosch nl. dat hij het plakkaat van 15 september 1641 betreffende de beleende heerlijkheden in de Meierij van ’s-Hertogenbosch in stad en meierij heeft laten publiceren en op 15 december 1641 waren de drie maanden verlopen maar nog niemand had de betreffende bescheiden overgebracht behalve de heer van Bergeijk, waarop hij iedere heerlijkheid heeft gemaand de stukken over te sturen

folio 38 – vrijdag 24 januari

Rekest van de gezamenlijke ingezetenen van de Meierij waarin ze, evenals in een vorig rekest, verzoeken ontlast te mogen blijven van de onkosten als gevolg van de nieuwe Orthendijk te ’s-Hertogenbosch [met details]

folio 38 verso – vrijdag 24 januari

Hoogschout Bergaigne schrijft vanuit ’s-Hertogenbosch aan de Raad dat hij in ’t volbrengen van zijn last tegen die van Loon zes wagens met paarden binnen ’s-Hertogenbosch heeft laten uitspannen, maar daarop is bij hem gekomen advocaat Herlaer met de kastelein van ’t huis te Loon die zei last te hebben om de zaak via compositie af te handelen, maar gestreefd wordt naar een akkoord [details]

folio 42 verso – maandag 27 januari

Rekest van Frans Blom om betaling van de buitenwerken met verschillende declaraties en andere documenten die zijn overhandigd aan opzichter Bilderbeeck

folio 43 – maandag 27 januari

Er is gedelibereerd over het verzoek van de Clarissen van Boxtel om approbatie van de verkoop van een bepaald huis en erf dat buiten medeweten van het land verkocht is, maar men houdt vast aan de voorgaande resolutie van 14 december 1641

folio 44 verso – dinsdag 28 januari

Verzoek van Ivo (?) van den Hovel inwoner van de vrijheid Waalwijk om twee merriepaarden daarheen te mogen vervoeren maar niet zonder een attestatie van de magistraat aldaar

folio 44 verso – dinsdag 28 januari

Jan Joosten van Nieupoort geeft in een rekest aan dat hij te ’s-Hertogenbosch heeft gepacht de impost van het zeep en het zout en hij ondervindt dat veel burgers die hun vrijdom ten plattelande zijn hebbende weigerig zijn de biljetten te ontvangen en het hoofdgeld te betalen wat ook geldt voor de militaire officieren die het weigeren omdat ze in dienst zijn van de staat

folio 45 verso – dinsdag 28 januari

Rekest van de gezamenlijke schippers binnen ’s-Hertogenbosch verzoekende om betaling van hun verdiensten over 1640 te velde, wat betaald moet worden vanuit de legerlasten

folio 47 verso – donderdag 30 januari

Een brief geschreven door de Heer van Brederode te ’s-Hertogenbosch m.b.t. de klachten van de schippers die om betaling over 1640 hebben verzocht; e mogen op dezelfde voet betaald worden als de schippers in Holland [met details]

folio 57 – dinsdag 4 februari

De Heer van Brederode schrijft vanuit ’s-Hertogenbosch dat de lieden wier huizen aan het Ortheneind zijn afgebroken [met details]

folio 57 – dinsdag 4 februari

Pieter van Balen pastoor van Bergeijk die in een rekest aangeeft dat hij van al zijn tienden op ieder mud een daalder betaalt m.u.v. die onder Dommelen gelegen die daarvan zijn vrijgesteld volgens een akkoord

folio 58 – woensdag 5 februari

Rekest van de regenten van Engelen bij ’s-Hertogenbosch waarbij ze verzoeken niet in ongelegenheid te vervallen vanwege de vijand verwijzend naar het fort

folio 58 verso – woensdag 5 februari

Memorie van opzichter Bilderbeeck i.v.m. enige nodige kleine reparaties te ’s-Hertogenbosch aan het huis van de gouverneur en op de forten

folio 59 – woensdag 5 februari

Rekest van Gerrit van Andel en Jan van Andel uit Waalwijk met wie een akkoord is gesloten over het weiden van hun beesten te Besoijen en Capelle in het land van Heusden en Altena en ze daarna mogen halen en vervoeren

folio 61 verso – vrijdag 7 februari

Rekest van de ingezetenen van het kwartier Maasland met een verzoek ontlast te worden van meebetalen aan de onkosten van de nieuwe Orthendijk te ’s-Hertogenbosch

folio 67 verso – maandag 10 februari

Advies van rentmeester Schuijl op een rekest van Reinier Brel (?) groenroede van ’s-Hertogenbosch inhoudende dat genoemde Brel en Albert Jans van Backhuijsen in het jaar 1631 vergund is voor een periode van 16 jaren een deel van het Minderbroederklooster om het te approprieren tot een lakenhal, te onderhouden en te gebruiken tegen een recognitie van 25 gl. per jaar en dat na afloop van die periode het weer aan het land zou vervallen [met details]

folio 74 – woensdag 12 februari

Rekest van de ingezetenen van Budel over de grote schade die ze hebben geleden door de ‘Lamboijsche trouppes’ begroot op een bedrag van ruim 21.000 gl. ; ze krijgen uitstel van betaling van hun redemptiepenningen voor een periode van 6 maanden

folio 76 – donderdag 13 februari

Rekest van Dirck Henricx en Jan Marcelis die om kwijtschelding verzoeken van twee mud rogge die nog achter zijn aan het kantoor van de domeinen staande op een hooiveld van een bunder

folio 79 verso – vrijdag 14 februari

Rekest van de kerkenraad van Eindhoven verzoekende om sauvegarde en akte van traktement voor de schoolmeester die ze daar hebben aangesteld in plaats dat er van de andere zijde twee paapse schoolmeesters aangesteld zijn, maar het verzoek wordt afgeslagen

folio 79 verso – vrijdag 14 februari

Johan Dreijschoor ontvanger der gemene middelen te ’s-Hertogenbosch waarin ook genoemd worden de ontvangers Gans en Willeboor en rentmeester der domeinen de Fresne

folio 80 – vrijdag 14 februari

Rekest vanwege de predikanten van het classis van ’s-Hertogenbosch verwijzend naar een resolutie van de Raad van 1 oktober 1641 met het verzoek dat rentmeester Schuijl gelast mag worden om hen 40 gl. te betalen i.v.m. hun classicale onkosten

folio 80 – vrijdag 14 februari

Everhard Schuijl predikant te ’s-Hertogenbosch wiens huis door de verkoping der geestelijke goederen mede is verkocht waaraan hij enge reparaties heeft laten uitvoeren die hem nog niet zijn vergoed; de Raad gaat op zijn verzoek om vergoeding niet in

folio 81 – vrijdag 14 februari

Rekest van de gedeputeerden der ingezetenen van Budel die verzoeken om 20 paarden naar Budel te mogen vervoeren welk getal paarden hen is ontnomen door de Lamboijsche troepen, welk rekest wordt doorgestuurd naar ontvanger Gans

folio 84 – maandag 17 februari

De predikanten van het classis van ’s-Hertogenbosch hebben een rekest gestuurd naar de Staten Generaal aangevende dat Johannes Pistorius die in zijn leven het fort Isabella en andere forten heeft bediend als predikant voor een traktement van 200 gl. en dat na diens dood die plaats door de supplianten is overgenomen zodanig dat de gemeente aldaar zeer is toegenomen, van welke overname ze ontlast willen worden en verzoeken om een nieuwe predikant voor de forten; het rekest wordt doorgestuurd naar rentmeester Schuijl om advies

folio 88 verso – woensdag 19 februari

Memorie i.v.m. enige reparaties te ’s-Hertogenbosch op de onderscheiden forten welke memorie wordt overhandigd aan controleur Lobbrecht die alles zal gaan bezichtigen en de noodzakelijke reparaties onder te brengen onder de post der fortificatiewerken

folio 90 verso – donderdag 20 februari

Rekest van de ingezetenen van de vrijheid Oisterwijk over de schade geleden door inkwartiering van het Staatse krijgsvolk sinds 1639 welke schade is begroot op 1535 gl.


folio 92 – vrijdag 21 februari

De ingezetenen van Sint Oeden

rode, Schijndel, Geldrop, veghel, Erp, Beek bij Aarle, Aarle Rixtel, Mierlo en Lieshout in het kwartier van Peelland melden in een rekest dat zij in 1638 door Zijne Hoogheid zijn gelast karren, wagens en paarden te leveren nader gespecificeerd in een toegevoegde lijst, begroot op een bedrag van 7940 gl. waarvan nog slechts 3790 gl. en 15 st. is vergoed; ze verzoeken deze onkosten te mogen omslaan over het hele kwartier van Peelland

folio 93 verso – vrijdag 21 februari

Verzoek van Adriaen Corneliss, Gijsbert Adriaens en Jan Gijsberts allen uit Baardwijk om samen vijf paarden te mogen uitvoeren

folio 94 – vrijdag 21 februari

Rekest van de predikanten van ’s-Hertogenbosch waarin ze verzoeken om vermeerdering van hun traktement met 100 gl. naar het voorbeeld van Maastricht en andere steden, waarna informatie over andere plaatsen wordt gegeven

folio 95 verso – zaterdag 22 februari

Rekest van Claes Smijter aangevende dat rentmeester Zuerius hem bijna voldaan heeft i.v.m. de 10.000 gl. waarvoor de ordonnantie is afgegeven via rentmeester Schuijl op 10 juli 1641, maar Zuerius doet hier moeilijk over – zie ook folio 109 verso

folio 97 verso – zaterdag 22 februari

Ontvanger Gans schrijft vanuit ’s-Hertogenbosch dat hem de Raad uit kracht van haar Ho: Mo: resolutie van 1 mei 1641 toegezonden heeft een akte om te negotiëren een bedrag van 7000 gl. om aan Frans Blom aannemer van het vergroten van het Orthenfort aldaar, een ordonnantie van een gelijke som om het eerste kwart te voldoen; ook heeft hij al het 2e en 3e kwart voldaan

folio 99 – dinsdag 25 februari

Rekest van Vrouwe Catharina Maes weduwe van wijlen Jonker Geraert van Broeckhoven die haar residentie te Bergeijk heeft en verzoekt om twee carospaarden te mogen uitvoeren waarover ze een brief heeft geschreven aan procureur generaal Martini, maar het verzoek wordt niet gehonoreerd [is goetgevonden in het versoeck niet te treden]

folio 99 verso – dinsdag 25 februari

Rekest van de schippers van ’s-Hertogenbosch klagende dat ze nóg geen betaling hebben ontvangen over de dienst net hun schepen in de jaren 1640 en 1641 te velde gedaan [met details]

folio 100 – dinsdag 24 februari

Schout en borgemeester van Driel verzoeken in een rekest om de betaling van de 300 rijsbossen die ze aan de commandeur Sanders van fort Crevecoeur hebben geleverd ter opmaking van enige rijswerken aldaar

folio 101 verso – dinsdag 24 februari

De prelaat en de gezamenlijke conventualen van de abdij Postel geven in een rekest aan hun grote ongelegenheid waarin ze terecht zijn gekomen en problemen hebben met hun achterstallige betalingen die ze niet kunnen voldoen, op basis waarvan ontvanger Gans de rentmeester van de abdij in arrest houdt, welk bericht wordt doorgestuurd naar ontvanger Gans

folio 103 – woensdag 26 februari

De ingezetenen van de Baronie van Boxtel verzoeken in een rekest om kwijtschelding ba een oud restant van 4300 gl. en dat ze graag 1000 gl. willen opnemen ter vergoeding van de schade geleden door de inkwartiering der Franse troepen

folio 108 – zaterdag 1 maart

Rekest van luitenant kolonel Tienen commanderende te ’s-Hertogenbosch met verzoek om twee oude witte grauwe koetspaarden mag transporteren naar Stavelo in het land van Luik nl. aan zijn neef de Heer van Frepont (?) mits betalende licent en onder cautie

folio 108 verso – zaterdag 1 maart

Rentmeester De Fresne antwoordt in een schrijven van de 24e februari op hetgeen hem de 14e daarvoor is geschreven , dat hij ondanks alle inspanningen geen penningen op de domeinen heeft weten te bekomen

folio 114 – woensdag 5 maart

Dirck Bastiaens ‘tHooft verzoekt via een rekest dat de raad hem wil vergunnen contiinuering van het onderhoud van de fortificatiewerken op het fort Crevecoeur voor het traktement zoals de laatste drie jaren nl. 2620 gl.

folio 117 – vrijdag 7 maart

Geschreven wordt aan rentmeester De Fresne dat hij de Raad zonder uitstel moet berichten hoe het staat met het emploij van zijn laatste rekening van de domeinen staande tot zijn last ter somme van 8737 gl. 11 st. 2 penn. en de daarop volgende jaren tot nu toe

folio 117 verso – vrijdag 7 maart

Abraham Vermantels burger te ’s-Hertogenbosch geeft in een rekest aan dat hij de leverantie van stoffen en lakens aan de soldaten aldaar in garnizoen heeft verzorgd, van zowel de burgers als de soldaten in de periode 1637-1640,aangenomen voor een aanzienlijke som serviesbiljetten, waarvan hij niet betaald is tot zijn grote schade en verzoekt om betaling

folio 121 – zaterdag 8 maart

De regenten en ingezetenen van Loon op Zand hebben in een rekest de Staten Generaal bekend gemaakt dat zij op het zeggen van de pastoor aldaar in het gebruik van de kerk zijn voortgegaan zonder dat ze door de een of de ander zijn gemolesteerd, behalve dat zij sinds enige tijd zijn veroordeeld omdat zij willens en wetens in strijd met de plakkaten handelen en dat de hoogschout Bergaigne van ’s-Hertogenbosch enige personen en karren heeft laten arresteren wat hen voor grote kosten heeft gesteld, want ze moeten aan de hoogschout 3000 gl. betalen; Jacob van der Graeff beneficiaat van Tilburg zal 1000 gl. aan de hoogschout betalen en Benedictus van Kessel pastoor van Loon op Zand hoeft in het bedrag niet te contribueren

folio 124 verso – dinsdag 11 maart

De weduwe van Rogier van Boxmeer die in 1638 of 1639 van rentmeester Schuijl heeft gepacht de pastorale goederen van Lage Mierde en geeft in een rekest aan dat kort na die verpachting haar man is overleden en de pastorale tienden weer door anderen zijn gepacht zodat zij zelf er geen profijt meer van heeft gehad, maar wordt door rentmeester Schuijl toch nog aangemaand tot betaling van de jaarpacht, verzoekende dat men rentmeester Schuijl wil gelasten de betaling te laten geschieden door de huidige pachters

folio 125 – dinsdag 11 maart

Willem van Empel geeft in een rekest aan dat de prelaat van Floreffe het tiendeken van Rixtel heeft gepacht voor een bedrag van 150 gl. behalve de 8e penning die hij aan ontvanger Gans heeft betaald,, maar enkele ingezetenen van Rixtel houden vol dat de suppliant hiervoor ook dient te betalen niettegenstaande hij die niet hoger heeft gepacht als voorschreven is

folio 134 verso – zaterdag 15 maart

De gezamenlijke gedijkslaagden in de dijk te Orthen geven in een rekest aan dat zij volgens een octrooi van de Staten Generaal gehouden zijn dezelfde dijk te onderhouden en dat de kosten omgeslagen worden over het kwartier Maasland, maar die beweren niet gehouden te zijn tot betaling [discussie]

folio 137 – maandag 17 maart

Advies van ontvanger Gans op een rekest van de ingezetenen van Budel in kwartier Peelland i.v.m. kwijtschelding van hun contributie, de uitvoer van enige paarden, de geleden oorlogsschade door de Lamboijsche troepen, de ruim 18 paarden die hen zijn afgenomen en dat ze hun achterstallige betalingen niet kunnen opbrengen

folio 138 – maandag 17 maart

Hoogschout Bergaigne geeft te kennen dat Jacob van de Graeff beneficiaat van Tilburg zich misdragen heeft tegen de plakkaten van het land nl. dat van de retorsie waarvoor hij een boete heeft gekregen van 1000 gl.

folio 138 verso – maandag 17 maart

De Staten Generaal reageren op een brief van de Raad i.v.m. het rekest van de schippers te ’s-Hertogenbosch en de slotconclusie is dat de schippers ten spoedigste betaald dienen te worden

folio 141 verso – dinsdag 18 maart

Rekest van de ingezetenen van Steensel in de Meierij van ’s-Hertogenbosch klagende over hun armoede met verzoek om kwijtschelding van hun redemptiepenningen, gevolgd door een notitie over een proces voor de Raad te Brussel in een zaak tegen de ingezetenen van Achel onder het land van Luik over een contributie als onderdeel van 10.000 gl. ; ze verzoeken daarom 16 bunders gemeijnt te mogen verkopen bestaande uit steriele heidegrond waar ze verder toch geen profijt van zouden hebben en dat ze ter plaatse ook enige slagturf mogen verkopen

folio 142 verso – dinsdag 18 februari

Rekest van de kerkenraad van Eindhoven waarbij ze insisteren om een gereformeerde schoolmeester mogen aanstellen tot het geven van onderwijs aan de jeugd tegen een traktement van 150 gl.

folio 146 – donderdag 20 maartBenedictus van Loon pastoor te Loon op Zand heeft in een rekest aan de Staten Generaal een verklaring verzocht of hij buiten de meierij in de baronie van Breda in het dorp Dongen op een boerenhuis of schuur met zijn kapelaans voortaan de openbare dienst mag doen wat niet strijdig zou zijn met het plakkaat der retorsie en dat verschillende priesters uit de Meierij in de baronie dienst zijn doende, behalve dat deze Raad aan de abt van Postel zou toegestaan hebben aldaar met drie priesters dienst te mogen doen; in een resolutie van de 18e hebben die Staten Generaal goedgevonden te verklaren dat de suppliant noch ook geen andere paapse geestelijke persoon binnen de meierij van ’s-Hertogenbosch wezende of die daaruit hebben moeten uitwijken binnen dezelfde Meierij of ook daar buiten in plaatsen ressorterende onder deze Staat enige exercitie van pauselijke religie in ’t openbaar noch ook in ’t heimelijk hetzij in groot of klein zullen mogen doenop straffe van wat de plakkaten van de Staten Generaal voor de Meierij is vastgelegd en wat degenen aangaat die uit de Meierij gevlucht zijn en de exercitie van de pauselijke religie daarbuiten in andere plaatsen ressorterende onder deze Staat uitoefenen, ook door de Raad verboden worden op arbitrale correctie; wel verstaande dat de exercitie van de pauselijke religie gelaten wordt aan andere pauselijke geestelijkheid bij publieke order van de Staat hier bevorens is gepermitteerd geweest en nog steeds wordt getolereerd wordt in enige plaatsen ressorterende onder deze Staat en aan de vijand contributie betalende; voorts, wat het aanbrengen betreft, dat deze Raad toegestaan zoude hebben aan de abt van Postel en ook nog drie priesters met hem, te mogen gebruiken de kerk aldaar en bij gevolg daarin of in een andere gelegenheid exercitie van de pauselijke religie te doen; dat de Staten Generaal dat niet kunnen aannemen; maar in geval dat de Raad boven vermoeden zodanige exercitie van paapse religie op de ene of andere voet aan de genoemde abt en zijn drie priesters zouden mogen hebben toegestaan, verzoekende Staten Generaal de Raad die exercitie van pauselijke religie aanstonds te laten ophouden op straffe dat de genoemde abt en priesters ter contrarie doende zullen verbeuren de boeten zoals begrepen staan in de plakkaten van de Staat ten opzichte van de Meierij van ’s-Hertogenbosch uitgegeven; na deliberatie is goedgevonden via een publieke waarschuwing daarvan te formeren, drukken en aanplakken te verbieden aan alle geestelijken die uit de Meierij van ’s-Hertogenbosch hebben moeten vluchten of wijken binnen de Meierij maar ook daar buiten enige exercitie van pauselijke religie in het openbaar of in het heimelijk te doen op straffe van de aangegeven boeten en speciaal ook aan de abt van Postel door de hoogschout van den Bosch te doen verbieden hetgeen hem bij resolutie van 19 december 1641 was toegestaan nl. de uitdeling van aalmoezen aldaar te mogen doen naast twee of drie priesters van genoemd godshuis [=klooster of abdij] en de priesters mogen geen andere christelijke dienst doen voor anderen

folio 148 – vrijdag 21 maart

Rekest van Adriaen Post burger en koopman te ’s-Hertogenbosch en zijn vrijheid ten plattelande hebbende en met hem is een akkoord gesloten dat hij met zijn rijpaarden vrij uit en in de staat mag rijden om zijn handel te drijven zonder gehouden te zijn dit op het kantoor der licenten en konvooien te laten registreren, maar als hij van paard verandert dat hij het dan voor de eerste maal aan het kantoor moet opgeven en laten aantekenen

folio 152 – zaterdag 22 maart

Is voorgedragen het concept van de publicatie tegen de pauselijke geestelijkheid in en buiten de Meierij van ’s-Hertogenbosch ingesteld volgens een resolutie van de Raad van de 20e van deze maand en het is als volgt gearresteerd [=aangenomen]:

“Den Raedt van State der Vereenigde Nederlanden verbiet hiermede wel uijtdruckelijck aen alle persoonen sijnde van de geestelickheijt der paepsche religie die uijt crachte van de retorsien uijt het quartier der Meijerije van ‘sHertogenbosch hebben moeten wijcken eenigerhande exercitie van de selve paepsche religie te doen noch in ’t openbaer als in ’t heijmelick noch in’t groot noch in’t cleijn binnen het gemelte quartier ende Meijerije van ‘sHertogenbosch noch oock daerbuijten in andere plaetsen resorterende onder den Staet deser Vereenichde Nederlanden op de peenen begrepen in de placcaten van retorsie voor soo veel de voors. Meijerije concernerende; ende anders is, op pene van arbitrale correctie, wel verstaende dat de exercitie van de voorn: paepsche religie gelaten wort aen andere pauselicke geestelicheijt sulcx ende in dier voegen deselve bij publique ordre van desen Staet hier te voren toegelaten geweest ende al noch getolereert wordt in eenige plaetsen resorterende onder desen Staet ende aen den vijant contributie betalende, ende ten eijnde niemant hiervan ignorantie en pretendere etc. “

folio 165 – donderdag 3 april

De prelaat van Postel geeft in een rekest aan dat hem en ook twee of drie van zijn priesters toegestaan is via een resolutie van 19 december 1641 de uitdeling der aalmoezen in de abdij van Postel te doen mits hen onthoudende van enige geestelijke dienst voor iemand van buiten te doen maar dat die vrijdom nu door hoogschout Bergaigne is verboden

folio 171 verso – woensdag 9 april

Aert Heijmans wonende te Baardwijk in het land van Heusden aan wie geaccordeerd is twee paarden te mogen vervoeren

folio 172 – woensdag 9 april

Kapitein Maximiliaen de Sanders commandeur op het fort Crevecoeur maakt via een rekest kenbaar dat hij tot versterking van de wallen en tot conservatie van de corpsgardes aldaar rondom het fort 1427 iepen heeft laten planten en 57 lindebomen zowel op de wal als op de straten samen voor een bedrag van 636 gl. 14 st. , maar in de declaratie is 346 gl. opgegeven

folio 175 verso donderdag 10 april

De regenten en gezamenlijke ingezetenen van Heeswijk en Berlicum in kwartier Maasland geven in een rekest aan dat de Staten Generaal via een resolutie van de 4e maart hebben goedgevonden dat de tienden in genoemde dorpen, toebehorende aan de abdij van Berne en haar pastoors vervallend sedert het overlijden van de jongst afgestorven abt, zouden vanwege de genoemde abdij van Berne contribueren en daarin gecontinueerd worden naar behoren volgens een order van de Raad van 16 juni 1634 [met details]

folio 176 verso – vrijdag 11 april

Henricus Conradi predikant te ’s-Hertogenbosch maakt via een rekest kenbaar dat hij een zoon heeft genaamd Samuel Comradi die onlangs een apothekerswinkel aldaar is begonnen en nu het Grote Gasthuis bediend wordt van medicamenten door een apotheker genaamd Anthoni Pas, die daartoe via een resolutie van de raad van 15 mei 1635 is gemachtigd wn dat de andere apotheker die hetzelfde gasthuis mede bedient enige tijd geleden vandaar is vertrokken, zodat de suppliant verzoekt of zijn zoon naast apotheker Pas, om beurten wel te verstaan, aan het gasthuis medicamenten mogen leveren; de Raad gaat akkoord

folio 177 – vrijdag 11 april

De ingezetenen van Someren geven via een rekest te kennen dat de hoeve van de erfgenamen van Wouter Goijaerts den Tengieter [vgl. tingieter] sinds het jaar 1638 ledig ligt en dat ie belast is met een cijns van 8 mudden rogge en aan andere lasten 150 gl. moet opbrengen; de hoeve wordt nu verpacht onder conditie dat de huurders de gezamenlijke lasten zullen dragen en de pachtpenningen voldoen; het rekest wordt doorgestuurd naar Andries de Fresne rentmeester der domeinen

folio 178 – vrijdag 11 april

De regeerders van de stad Helmond geven in een rekest aan dat zij van oude tijden gewoon zijn geweest in hun stad accijnzen te heffen met consent en octrooi van de souvereine heren de Hertogen van Brabant waarvan de laatste concessie is verlopen in 1632 [met details]

folio 178 – vrijdag 11 april

Rekest van de ingezetenen van Oerle in kwartier Kempenland te kennen gevende dat zij sinds 1640 aan uitteringen van het Staatse leger een schade hebben gehad van 2500 gl. verzoekende die mogen valideren aan hun contributie, maar dat verzoek wordt afgeslagen

folio 181 – vrijdag 11 april

Rekest van de gezamenlijke gedijkslaagden in de dijk te Orthen – zie folio 134 verso

folio 187 verso – woensdag 16 april

Rentmeester Schuijl adviseert in zijn schrijven van 11 maart op het rekest van de predikanten van ’s-Hertogenbosch verzoekende om een traktement van 500 gl. bestemd voor de nieuwe predikant voor de forten en dat sinds 1633 door een order van de Raad de forten omtrent ’s-Hertogenbosch zijn bediend door Johannes Pistorius conrector van de Latijnse school aldaar, daar voor hem ie toegelegd een traktement van 200 gl. ; dat na zijn overlijden sinds 1636 het fort Isabella is waargenomen omdat de andere forten om de 14 dagen van garnizoen zin veranderd en de predikanten van ‘sBosch zich vanwege de retorsie zich binnen de stad hebben moeten retireren maar Jan Leenders van Aelst mr. in de Latijnse school aldaar nog op het fort preekte

folio 191 – donderdag 17 april

Ontvanger Gans heeft een advies uitgebracht op een rekest van de regenten van Steensel i.v.m. de kwijtschelding van hun contributie

folio 193 verso – vrijdag 18 april

Frans Blom heeft te kennen gegeven bij monde en daarna bij geschrift aan de Raad dat hij het metselwerk van het nieuwe fort Willem Maria te ’s-Hertogenbosch in zoverre heeft gemaakt maar dat sinds de laatste dag van de maand er geen steen meer gemetseld is, terwijl nog eeen muur gemetseld moet worden [met andere details]

folio 198 verso – dinsdag 22 april

Rekest van Marytgen weduwe van Jan Janssen Brocken te kennen gevende dat met de aanleg van het Orthenfort van haar land is afgenomen ter waarde van 4000 gl. en dat het huis op het fort Willem Maria voorheen Papenbril genaamd waar ze woonachtig was is afgebroken; dat zijn volgens de Heer Nobel daarom mocht wonen in een klein huisje waar de portier van het predikherenklooster placht te zitten, welk klooster nu, op order van de raad afgebroken is, vandaar dat ze aan de Raad verzoekt haar voor dit verlies jaarlijks toe te leggen 7 of 8 pond Vlaams om een ander huiske te kunnen huren; rentmeester Schuijl wordt om advies gevraagd

folio 200 verso – woensdag 23 april

Memorie van Frans Blom over het bolwerk van fort Willem Marie, de ‘schilderhuijskens’ en dat de muur zal blijven zoals hij nu is, en over een nieuw schilderhuiske [= schildwachthuisje] dat driegt in de gracht te vallen; voort verzoekt hij om een ordonnantie van 600 gl. voor een jaar huur voor het ‘Geweldigenshuijs’ en het magazijn te ’s-Hertogenbosch ; dat commies Losecaat gehoord mag worden wat hij aan het magazijn nog graaf gerepareerd wilde hebben; na deliberatie is goedgevonden dat hij moet stoppen met het schildwachtershuisje op het uitgeweken bolwerk tot nader order van de na communicatie met Zijne Hoogheid

folio 201 – woensdag 23 april

Is goedgevonden te schrijven aan de rentmeester der domeinen i.v.m. het slot van zijn rekening ter somme van 9 à 10.000 gl. ten laste van ontvanger Dreijschoor

folio 202 verso – woensdag 23 april

Cornelis van Cuijk griffier van de stad ’s-Hertogenbosch geeft in een rekest aan dat naast zijn huis in de Peperstraat een klein huisje staat dat geestelijk goed is, dat elk jaar door rentmeester Schuijl wordt verhuurd en nu wordt bewoond door Jacob van Oerle [met details]

folio 204 – vrijdag 25 april

De magistraat van ’s-Hertogenbosch geeft schriftelijk te kennen aan de Raad dat het emaneren [= uitgeven] van de plakkaten van de Staat de scholen dusdanig vermeerderen dat die door rector en conrector en de ondermeester niet naar behoren kunnen worden waargenomen en verzoeken de Raad nog 400 gl. te accorderen voor een 4e schoolmeester opdat de jonge jeugd naar behoren onderwezen mag worden welke 400 gl. aan het land zijn vervallen door het overlijden van een koster aldaar; de Raad gaat akkoord met dit verzoek

folio 204 verso – vrijdag 25 april

Rekest van de gezamenlijke ingezetenen van Oirschot over het vervoer van hun eigen gewas

folio 209 – maandag 28 april

Francois Roeloffs burger en koopman te Eindhoven geeft in een rekest aan dat hij van daar op order van de commandeur Huijgens door een partij soldaten te Breda gevangen is genomen maar uit handen van de soldaten wist te ontkomen en verzoekt om vergoeding en schadeloosstelling

folio 211 – dinsdag 29 april

Huurovereenkomst overgeleverd door Frans Blom betreffende een huis in ’s-Hertogenbosch dat ten dele wordt gebruikt door de geweldigen en ten dele als magazijn was ingericht

folio 212 verso – woensdag 30 april

Remonstrantie van de magistraat van ’s-Hertogenbosch aan de Staten Generaal m.b.t. de grote achterstand in servicien waarin de burgers zijn vervallen nl. een som van 209760 gl. 2 st. 6 den te betalen door ontvanger Dreijschoor maar die zegt dat het niet mogelijk voor hem is dat geld te betalen; voorts worden melding gemaakt van de afgebroken huizen aan het Ortheneinde [lange akte] – zie ook folio 238 verso

folio 216 verso – donderdag 1 mei

Advies van rentmeester Schuijl op een rekest van de weduwe van Rogier van Boxmeer m.b.t. de tienden van de pastorale goederen van Lage Mierde en van Helmond die voor 1638 zijn verpacht door Willem van Empel voor 10 mud koren [met details]

folio 224 – zaterdag 3 mei

De ingezetenen van Sint Oedenrode geven in een rekest aan dat hen in 1638 is geaccordeerd een remissie van 6 maanden vanwege hun achterstand in contributies maar ontvanger Gans zegt nu dat het akkoord niet langer geldt

folio 226 verso – zaterdag 3 mei

De magistraat van de stad ’s-Hertogenbosch maakt schriftelijk bekend aan de Raad van State dat zij op basis van de resolutie van 28 november 1641 tot tweemaal toe hebben geschreven aan die van het gerecht van Antwerpen ten einde zij zouden hebben te inquireren of een zekere Adriaen van Meerwijck zich kwalificeert substituut te zijn van het officie fiscaal te Brussel last heeft om de ingezetenen van de Meierij van ’s-Hertogenbosch ter zake van het lichten van hun gewoonlijke schrijfbrieven in materie van appellatie als anders van den gerechte van ’s-Hertogenbosch te molesteren [met details] – zie ook folio 237, 270 verso, 289 verso

folio 227 – zaterdag 3 mei

De kerkmeesters van de Sint Janskerk te ’s-Hertogenbosch verzoeken via een rekest ontlast te mogen worden van twee renten de ene van 25 gl. en de andere van 42 gl. en dat de rentmeester der geestelijke goederen gelast mag worden hen daar niet meer mee lastig te vallen

folio 231 verso – woensdag 7 mei

Rekest van de ingezetenen van de heerlijkheid Geffen in kwartier Maasland met een verzoek om remissie

folio 233 verso – donderdag 8 mei

Rekest van Jonker Gijsbert Pieck van Tienhoven president schepen te ’s-Hertogenbosch over het vervoer van twee koetspaarden

folio 235 verso – vrijdag 9 mei

De Clarissen van de baronie van Boxtel geven in een rekest aan dat ze in ’s-Hertogenbsoch hebben staan een zeker huis dat ze publiek hebben verkocht en verzoeken dat de Raad die verkoop ondersteunt

folio 238 – zaterdag 10 mei

Abraham Vermandel burger te ’s-Hertogenbosch die aan het land 12.600 gl. en 17 st. ten achter is m.b.t. servicien volgens de afrekening daarvan – zie ook folio 247, folio 381 verso

folio 241 – maandag 12 mei

Rekest van de kerkenraad van Eindhoven i.v.m. de betaling van hun schoolmeester


folio 241 verso – maandag 12 mei

Rekest van de ingezetenen van Breugel dat is doorgestuurd naar rentmeester Schuijl om advies

folio 246 – woensdag 14 mei

Frans Roeloffs inwoner te Eindhoven die aan het garnizoen van Breda contentement moet geven


folio 251 – vrijdag 16 mei

Johan van Woestinghoven schout van het kwartier Peelland vertoont bij rekest dat hij uit kracht van een authorisatie van de Ho: Mo; de magistraat en de wethouders van Erp, Veghel, Tongelre, Nuenen, Rixtel, Aarle Beek, Stiphout en Gerwen met de gehuchten Op- en Nederwetten heeft ontslagen van hun eed van getrouwheid aan de pandheren van de dorpen gedaan met verbod geen andere heren meer te kennen als de Staten Generaal als Hertogen van Brabant, in welke akte wordt genoemd Jonker van Eijck pandheer van Nuenen e.o. die 1225 gl. pretendeert volgens een kopie van de verpandbrieven van de Koning van Spanje – zie ook folio 475

folio 251 verso – vrijdag 16 mei

Memorie van kapitein Blijenburch commanderende het fort Engelen bij ’s-Hertogenbosch over het verdiepen van de gracht, het plaatsen van een oven in het logement van genoemde kapitein in welke akte wordt genoemd een zekere Coenraet Sacharias

folio 254 – zaterdag 17 mei

Rekest van Guillielmo Ciermans ontvanger generaal van de licenten van de Koning van Spanje ter plattenlande van Brabant residerende in het dorp Vught bij ’s-Hertogenbosch aangevende dat hij aldaar dankzij een speciale sauvegarde van de Raad is komen wonen en de Heer van Obdam heeft hem als gevangene over laten brengen van Heusden onder voorwendsel dat hij Jan Vernen (?) gewezen schepen te Vught in Loon zou hebben aangesteld om in zijn naam ten platten lande mede te ontvangen het voorschreven licent, gelijk ook deze Vernen al is gevangen geweest maar wederom met zijn borgen is ontslagen [met details] – zie ook folio 301 verso

folio 255 verso – zaterdag 17 mei

Uitgebreide remonstrantie van de gecommitteerden van de stad ’s-Hertogenbosch inhoudende dat de stad sinds 1638 een achterstand in betaling heeft van 65.347 gl. volgens het contract dat met hen is afgesloten over het genot van een gedeelte der middelen die binnen de stad verpacht worden tot verzorging van turf en kaarsen voor de corpsgardes en daarnaast het maken van poorten en bruggen buiten kosten van het land, wat niet langer te bekostigen is [met details] – zie ook folio 262 verso

folio 264 – woensdag 21 mei

Rekest van de ingezetenen van de meierij van ’s-Hertogenbosch over de ongelegenheid waarin ze zijn vervallen door de executies van ontvanger Gans m.b.t. hun lopende contributies en verzoeken om surseance van betaling

folio 266 verso – vrijdag 23 mei

Hoogschout Bergaigne stuurt een kopie door van een biljet van de Koning van Spanje uitgegeven om de heerlijkheden en domeinen in Brabant en Overmase te belenen en de oude partijen te verhogen, welk biljet ook in de meierij is uitgestuurd

folio 267 verso – vrijdag 23 mei

Rekest van de gezamenlijke ingezetenen van de dorpen en plaatsen in de Meierij waarin ze aangeven dat ze na de reductie van de stad al diverse keren geklaagd hebben over de menigvuldige uitteringen, brandschattingen en buitensporigheden begaan door de ruiters en soldaten van Staatse zijde en of daartegen wel verscheiden ordonnanties en plakkaten zijn uitgegeven maar dat ondanks dat de overlast maar niet ophoudt, met verzoek daar opnieuw passende maatregelen in te nemen – zie ook folio 278

folio 277 verso – woensdag 28 mei

De Heer van Brederode als gouverneur van de stad ’s-Hertogenbosch geeft in een remonstrantie aan hoe hard het nodig is dat een redoute gemaakt wordt buiten de Hinthamerpoort op de Koedijk mede ter versterking van het aldaar aangelegde nieuwe werk; nodig is; voorts spreekt hij over munitie o.a. 300 musketten en 20 halve cartouren (?) en dat een majoor wordt aangesteld die daar verantwoordelijk voor is

folio 279 verso – vrijdag 30 mei

Rekest van de kanunniken van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat hun kapittel onder verschillende dorpen enige tienden hebben liggen maar de ingezetenen zijn niet tevreden met het mudgeld dat de Staten Generaal daarop gesteld heeft gebruikende daartoe onbehoorlijke middelen en de supplianten verzoeken de Raad hierin te voorzien, welk rekest wordt doorgestuurd naar rentmeester Schuijl om advies – zie ook folio 331

folio 280 – vrijdag 30 mei

Jonker Pieck van Tienhoven mag 6 veulens, elk 1 of 2 jaar oud, vervoeren mits hij de daarvoor staande ’s lands betalingen voldoet

folio 280 – vrijdag 30 mei

Advies van ontvanger Gans op een rekest van de prelaat van Postel die om remissie heeft verzocht van alle achterstallige betalingen

folio 285 – zaterdag 31 mei

Rekest van de regenten van de stad Helmond i.v.m. het octrooi om binnen de stad accijns te mogen heffen, weggeleden en andere imposten mits betalende een cijns van 6 gl. aan de domeinen, die onbetaald staat sinds 1632

folio 289 verso – maandag 2 juni

Majoor Tuijl e opzichter Bilderbeeck te ’s-Hertogenbosch hebben op aangeven van de majoor van het fort St.Anthonis geschreven dat het muurwerk aldaar niet naar behoren is gemaakt en hebben dat aan aannemer Frans Blom te kennen gegeven die verklaart dat, als het zo is, dat het buiten zijn kennis is geschied [met details]

folio 292 – dinsdag 3 juni

Men schrijft aan Zijne Hoogheid dat het buitenwerk van het nieuwe fort te ’s-Hertogenbosch zover is gevorderd dat het niet alleen in defensie maar ook genoegzaam buiten perikel is en dat nu de aannemer zal beginnen de grachten droog te maken, maar het binnenste bolwerk schijnt gescheurd en gebarsten te zijn en dient opnieuw opgemaakt te worden op het moment dat de grachten droog staan; omdat het nog vroeg in de zomer is adviseert men het nu te doen omdat er genoeg materialen kunnen worden aangevoerd en voldoende volk kan werken

folio 292 verso – dinsdag 3 juni

Mr. Christiaen van Beresteijn pensionaris der stad ’s-Hertogenbosch heeft een akkoord kunnen sluiten over het vervoer van een bruin ruinpaard

folio 295 verso – woensdag 4 juni

De Staten Generaal, gezien hebbende de rescriptie van de Raad over de achterstallige betalingen van ’s-Hertogenbosch en hebben een nadere remonstrantie gelezen die de stad heeft gepresenteerd, welke achterstand een bedrag betreft van 65.347 gl. en 11 st. in verband waarmee de Staten Generaal bepaalde voorstellen doet en hierbij ontvanger Zuerius noemt [met details – lange akte]

folio 297 verso – donderdag 5 juni

Rekest van Bartel Adriaens voerman te kennen gevende dat hij eigen gewas vanuit Tongelre, Son en Breugel vervoert, maar de Staatse troepen molesteren hem omdat hij geen licentie zou hebben, maar daar is hij voor eigen gewas van vrijgesteld

folio 312 verso – woensdag 11 juni

Na deliberatie is goedgevonden dat rentmeester Zuerius geen betaling zal verrichten uit de extraordinaris bede i.v.m. afgebroken huizen te ‘s-Hertogenbosch

folio 315 – donderdag 12 juni

Rekest van de ingezetenen van Heeze tegen de drossaard en de rentmeester van de graaf van Warfuse met een verzoek om interpretatie van de resolutie van 27 november 1641 – zie ook folio 535

folio 317 – donderdag 12 juni

De erfgenamen van Jacob van Berchem wonende binnen de vrijheid Oss vertonen in een rekest dat hun grootvader in 1590 van de Koning van Spanje heeft verkregen als Hertog van Brabant een huisplaats of werf van omtrent 20 roeden op de sluis te gewande met een zekere visserij, watering, wielen en uitvlieten nog een waardje gelegen in het midden op de Maas voor een cijns van 2 gl. en 10 st., wat hem daarna toch weer is afgenomen doe enige particulieren die beweerden dat die bezittingen hen toekwamen

folio 318 – vrijdag 13 juni

Zijne Hoogheid antwoordt op een eerder schrijven dat hij geweest is op het Nieuwe Fort te ’s-Hertogenbosch en geconstateerd heeft dat het binnenste bolwerk niet zo’n groot gevaar van instorten kent als aan de Raad is gerapporteerd, maar aan het buitenwerk zou nog wel gewerkt moeten worden; ook is sprake van een brede weg die naar Orthen is aangelegd waar eerst een kade placht te liggen, een weg waar wagens en paarden, zelfs met kanonnen, overheen kunnen gaan; de Orthenpoort zou beter toegedamd moeten worden

folio 320 – vrijdag 13 juni

De prior en de gezamenlijke conventualen van het klooster der Predikheren te ’s-Hertogenbosch geven in een rekest aan dat hun goederen na de reductie van de stad zijn geconfisqueerd zijnde, een zekere Herman van Rijsingen geweest zijnde monnik van het genoemde convent, van de raad verkregen heeft 50 gulden te betalen door rentmeester Schuijl boven de 50 gl. die hij uit de geestelijke goederen te ’s-Hertogenbosch is trekkende, waarmee de genoemde Rijsingen zich niet vergenoegd hield, maar de supplianten geven aan nog 100 gl. van hem te moeten krijgen uit kracht van een appointement van 21 april 1641 – zie ook folio 551 verso

folio 326 – maandag 16 juni

Rekest van de regenten van Reusel in kwartier Kempenland voor wie een akkoord is gesloten over een nieuwe akte om eigen gewas te mogen vervoeren mits het niet gaat om koopmanschappen zoals vermeld in het plakkaat van 10 februari 1634

folio 325 – donderdag 19 juni

Rekest van de gewezen pachter en medestander van d eimpost van de bieren binnen ’s-Hertogenbosch aan wie is vergund een mandement in cas d’appèl tegen een sententie door de schepenen aldaar gewezen voor Adriaen Jans van Dinther

folio 325 verso – donderdag 19 juni

Verzoek van Anthonis Dircks bakker geboren te ’s-Hertogenbosch die ammunitiebrood heeft gebakken, welk verzoek wordt doorgestuurd naar de commandant van de stad om advies

folio 341 – zaterdag 21 juni

De gasthuismeester van het Groot Gasthuis te ’s-Hertogenbosch en de geweldige Lorain aldaar geven in een rekest te kennen dat hen is competerende i.v.m. het logeren en onderhouden van enige soldaten uit het leger van de Koning van Frankrijk in 1635 een bedrag van 227 gl. 9 st. waarvan de ordonnantie is gepasseerd op 31 maart 1638die nog onder commies Casembroot berust, waarop de supplianten verzoeken de ordonnantie te voldoen

folio 344 – maandag 23 juni

Rekest van Adriana en Maria dochters van predikant Schulius te ’s-Hertogenbosch die om prompte betaling verzoeken van achterstallige serviciebiljetten die zij in handen hebben [met details]

folio 346 – dinsdag 24 juni

Joris Lorrain geweldige provoost te ’s-Hertogenbosch geeft aan in een rekest dat hem bij het slot van de rekening afgedaan op de conferentie te Roosendaal nog competeert een bedrag van 3906 gl. 12 st. over mondkosten en verteringen van ’s vijands gevangenen ten zijnen huize gedaan, welke som hij ’n maand geleden heeft ontvangen via commies Kieboom; voorts rept hij over een post van 2282 gl. zoals aangegeven in de generale lijst van Calloosche gevangenen die hij via Kieboom heeft ontvangen

folio 353 verso - vrijdag 27 juni

Rekest van de ingezetenen van het kwartier Maasland i.v.m. de nieuwe dijk op Orthen [met details]

folio 359 verso – maandag 30 juni

Zéér uitgebreide akte met veel details over de servicien van de stad ’s-Hertogenbosch


folio 361 – maandag 30 juni

Rekest van de ingezetenen van Eindhoven en omliggende dorpen i.v.m. het vervoer van eigen gewas

folio 364 verso – dinsdag 1 juli

Gezien is het advies van ontvanger Gans op een rekest van de ingezetenen van Sint Oedenrode

folio 364 – woensdag 2 juli

Dirck van den Broeck wonende te Eindhoven die in een rekest aangeeft dat hij onlangs door een partij soldaten van Breda hem daar gevankelijk naar toe gebracht hebben omdat enige ingezetenen van Eindhoven aan bepaalde soldaten daar te voren een paap die in de meierij van ’s-Hertogenbosch gevangen was hebben ontnomen, maar hij is niet in Eindhoven geweest en ook van de religie, welk rekest wordt overhandigd aan de commandeur van Breda met verzoek de suppliant te ontslaan

folio 364 verso – woensdag 2 juli

Rentmeester Schuijl adviseert op het rekest van de kerkenraad van Eindhoven i.v.m. de betaling van hun schoolmeester; daar zijn aangesteld tot schoolmeester op 16 november 1634 Jan Pels en daarna in februari 1636 Wouter Verwiel die weer vertrokken is; gage 150 gl.

folio 365 – woensdag 2 juli

Schrijven van de 25e juni met een advies van rentmeester Schuijl op een rekest van de religieuzen van het Clarissenklooster te Boxtel dat hem de 4e mei is doorgestuurd, dat de Raad op 1 december 1641 goedgevonden heeft de verkoping van het huis te niet te doen omdat het zonder kennis van de Raad was geschied en dat de rentmeester de verkoping opnieuw zou moeten doen en de inkomende penningen in een rekening moet verantwoorden [met details]

folio 365 verso – woensdag 2 juli

Rekest van de ingezetenen van Tongelre aangevende dat ze gehinderd worden door Staatse soldaten tijdens hun vervoer van eigen gewas

folio 365 verso – donderdag 3 juli

Rekest van Francois Aelbrechts baljuw burger en notaris te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat van alle oude tijden voor de reductie van de stad aldaar geweest is een zeker college genaamd ‘collegium bonorum infantum’ bestaande in een regent of rentmeester en 11 arme studenten ingeboren burgerkinderen die door het genoemde college in alles werden onderhouden; nu is het zo dat na het overgaan van de stad, de paap die regent was van dat college uit de stad is vertrokken en alle 11 studenten heeft meegenomen, met nadere informatie over de verkoop van de college-goederen [met nadere details]

folio 371 verso – maandag 7 juli

Rekest van de ingezetenen van Sint Oedenrode verzoeken nogmaals vergoeding van de schade die ze gelegen hebben en dat ze zullen mogen volstaan met de tax die daarop is gesteld op 19 maart 1638; de Raad gaat akkoord met een vermindering van 1/3 part dat nog met één jaar wordt gecontinueerd onder bepaalde condities

folio 373 verso – dinsdag 8 juli

Rekest van Catharina Maes weduwe van Jonker Gerraert van Broeckhoven in zijn leven Heer van Bergeijk , maar het verzoek dat ze hierin deed is afgeslagen

folio 386 – woensdag 16 juli

De ingezetenen van Budel verzoeken om 6 maanden surseance van betaling – zie folio 74

folio 390 – vrijdag 18 juli

Rekest van die van de gereformeerde religie van Loon op Zand waarin ze melden dat de vorster hen diverse malen met executie heeft gedreigd i.v.m. een betaling van een boete opgelegd door de hoogschout van ’s-Hertogenbosch i.v.m. de overtreding van het plakkaat der retorsie zijnde dezelfde die van de paapse religie en de supplianten vinden dat zij in deze kwestie onschuldig zijn – zie ook folio 464 verso

folio 398 verso – maandag 21 juli

Rekest van de ingezetenen van Oerle Zeelst en Meerveldhoven over het vervoer van hun eigen gewas dat ze vrij mogen vervoeren

folio 399 – dinsdag 22 juli

Rekest van Francois Roeloffs burger te Eindhoven die momenteel te Breda in detentie zit over de paap [= pastoor] van Meijl die te Eindhoven aan een arrestatie is ontkomen en Francois meent ook onschuldig te zijn en verzoekt ontslagen te worden uit zijn detentie

folio 400 – woensdag 23 juli

Rekest van de vrouwe gravinne van Megen over het graafschap met alle appendentien en dependentiën waaronder begrepen het veer te Megen wat enige jaren heeft stil gelegen en tegenwoordig door de Staten Generaal is gepermitteerd aan de Heer van Batenburg en de heer van Oijen [met details]

folio 401 verso – woensdag 23 juli

Johan van der Horst koopman te ’s-Hertogenbosch meldt in een rekest dat hij in 1638 naast andere kooplui met contant geld heeft gekocht verscheiden serviesbiljetten van ruiters en soldaten bedragende volgens de magistraat aldaar een som van 6458 gl. 1 st. en verzoekt om een obligatie

folio 407 verso – zaterdag 26 juli

Rekest aan de Raad gepresenteerd op de naam van Jonker Gijsbert Pieck president der stad ’s-Hertogenbosch, Johan Verstegen en Aelbrecht van Breugel beiden licenciaat in de rechten en oud-raden der stad, als ook N. de Roij doctor van het Groot Gasthuis aldaar, met hun consorten, allen geërfden binnen het dorp Rosmalen over het afdragen van lasten waaraan ze gehouden zijn terwijl die van Berlicum, buurdorp van Rosmalen, dit weigeren te doen [met details]

folio 409 – maandag 28 juli

Rekest van de ingezetenen van de stad ’s-Hertogenbosch i.v.m. de achterstallige serviesgelden

folio 416 verso – vrijdag 1 augustus

Aan Hendrik Jacobs van Weert olieslager te ’s-Hertogenbosch is geaccordeerd dat hij twee merriepaarden mag vervoeren onder licent en cautie

folio 425 verso – vrijdag 8 augustus

Verzoek van Johan van Dreijsschoir ontvanger der gemene middelen te ’s-Hertogenbosch met verzoek om aggreatie van zijn obligatie van de genegotieerde penningen op zijn kantoor lopende nl. 114.150 gulden

folio 429 – zaterdag 9 augustus

Rekest van de ingezetenen van Heeze i.v.m. de communicatie van de drossaard en Adriaen Wouter Snoeckx

folio 429 verso – maandag 11 augustus

Schrijven van de hoogschout van ’s-Hertogenbosch en ontvanger De fresne, dat de vijand via een biljet gepubliceerd heeft dat op 12 mei jl. in de raadkamer der financiën te Brussel verschillende onbeleende heerlijkheden verpand zouden worden in en buiten de Meierij waaronder mede begrepen Kerpen en Lommersum [met details] – zie ook folio 614 verso

folio 437 verso – donderdag 14 augustus

Rekest van Michiel Jansse Keulepoort [in andere akten ook Kerkepoort – erg dubieus] over een betaling door Eindhoven

folio 438 – donderdag 14 augustus

Rekest op naam van Eijtel Frederick Prins van Zolern als vrijheer van Hedel m.b.t. het Hedelse Veer [misschien Zollern]

folio 439 verso – donderdag 14

Rekest van Anna Magdalena van Merode vrouw van Jonker Henrick van Deurne (?) i.v.m. de contributies ten laste van het dorp Asten – zie ook folio 454

folio 446 verso – maandag 18 augustus

Met Frans Blom is geaccordeerd dat hij de 10 paarden die hij heeft gebruikt t.b.v. ’s lands werken nl. twee zwarte merries, vier bruine ruinen, een grijze ruin, een bruin ruinpaard, een zwarte gekolde ruin en een zwarte ruin, mag verkopen aan huislieden van de meierij van ‘s-Hertogenbosch

folio 447 verso – maandag 18 augustus

Johan van Dreijschoor ontvanger van de gemene middelen te ’s-Hertogenbosch merkt in een rekest op dat de heren gecommitteerden van de Raad in maart jl. in de stad zijn geweest en o.a. hebben aanbesteed het bemetselen en bestraten van de weg voorbij de kleine schans voor 18.000 gl., twee muren van het ravelijn voor de Sint Janspoort voor 22.200 gl., het repareren van het hoornwerk en de halve maan aan de Hinthamerpoort voor 3950 gl., en de schansen voor 2800 gl., met details over de betaling

folio 454 verso – vrijdag 22 augustus

Commandeur kapitein Sanders schrijft vanuit fort Crevecoeur dat Zijne Hoogheid de compagnie van kapitein Winsheijm met patent van daar heeft laten vertrekken naar Grave zodat er maar een deel van zijn compagnie binnen is en de rest te Alem, Empel, Jaccatra en de redoute op de contrescharp; Zijne Hoogheid heeft hem op zijn remonstrantie geantwoord dat hij de buitenredouten met zo weinig mogelijk volk moet bezetten, dat die niet afgebrand of afgebroken mochten worden; voorts vraagt hij of men hem van enig gecommandeerd volk wil voorzien, dat de zandplaat aldaar nog steeds aanwast zodat men aan drie bolwerken droogvoets kan komen als ook door de contrescharpsgracht; hij dient wel bedacht te zijn voor de vijand die bij het fort zou kunnen komen

folio 456 – vrijdag 23 augustus

Jan Anthonis pachter van het boomgaardfruit te ’s-Hertogenbosch geeft in een rekest aan dat hij in zijn pacht schade geleden heeft doordat de magistraat van de stad een verbod heeft ingesteld op het maken van pruimen waarover al een groot rumoer is gegroeid en en vele korven en manden door de soldaten en anderen vermorzeld zijn; de Raad meldt hem dat hij als hij actie wil ondernemen zich moet wenden tot de magistraat van de stad

folio 459 – zaterdag 24 augustus

Frans Blom wordt geadviseerd om in verband met de tien paarden die hij wil uitvoeren of verkopen vijf akten te maken van paspoorten van elk van twee paarden en de naam van de uitvoerder blanco te laten

folio 460 verso – maandag 26 augustus

Rekest van drossaard en schepenen en de gezamenlijke ingezetenen van Berghem die zoveel schade hebben geleden door het doormarcheren en de uitteringen van vijandelijke partijen dat ze onmogelijk hun maandelijkse contributie kunnen voldoen

folio 462 – dinsdag 26 augustus

De regenten en inwoners van Schijndel geven in een rekest aan dat zij door uitteringen van het krijgsvolk waardoor ze in de uiterste extremiteit gebracht zijn; bovendien zijn ze in de maand juli getroffen door een storm met hagelstenen waardoor al hun veldvruchten geheel zijn vernield, naast andere schade die ze geleden hebben; ze verzoeken vervolgens om compassie van de raad en hopen op remissie op hun lasten

folio 464 verso – donderdag 28 augustus

Die van Loon op Zand zouden 3000 gl. moeten betalen vanwege het overtreden door die van de roomse religie van het plakkaat – zie folio

folio 465 – donderdag 28 augustus

Rekest van de borgemeesters en gecommitteerden van Budel voor wie de akte wordt vernieuw dom 12 paarden van daar uit te mogen voeren zoals hen op de 17e maart al is toegestaan, welke akte overigens nooit is gebruikt en wordt nu ingetrokken


folio 465 – donderdag 28 augustus

Reactie van ontvanger Gans op de surseance van betaling voor een periode van zes maanden voor die van Budel


folio 465 verso – donderdag 28 augustus

De pachter van de wijnen te ’s-Hertogenbosch die in een rekest aangeeft dat de wijnkopers aldaar trachten in te voeren dat de wijnen waarvan zij biljetten hebben gehaald om buiten te ….op de karren geladen zijnde, maar buiten kennis van de pachter, verwijzend naar het 7e art. van de betreffende ordonnantie en verzoekt de Raad aan te geven hoe art.22 van de ordonnantie geïnterpreteerd moet worden en dat deze fraude tegengegaan moet worden [met details]

  1   2


Dovnload 100.82 Kb.