Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bienvenue Dupont Le jour où monsieur Dupont … De dag waarop meneer Dupont …

Dovnload 46.94 Kb.

Bienvenue Dupont Le jour où monsieur Dupont … De dag waarop meneer Dupont …Datum25.10.2017
Grootte46.94 Kb.

Dovnload 46.94 Kb.

Bienvenue Dupont » 
Le jour où monsieur Dupont … De dag waarop meneer Dupont …

a épousé madame Dupont … mevrouw Dupont heeft gehuwd …

il a dit: … heeft hij gezegd : …

«ma puce, … « mijn vlo, …

mon crapaud, … mijn pad, …

ma gazelle, … mijn gazelle, …

avec moi … met mij …

ta vie sera belle ». zal jouw leven mooi zijn ».


Ce jour-là, … Die dag, …

madame Dupont … mevrouw Dupont …

imaginait déjà une vie … stelde zich al een leven voor …

pleine de rires, … vol gelag, …

pleine de jeux, … vol spelletjes, …

pleine d’enfants. vol kinderen, …


Monsieur Dupont, lui, … Meneer Dupont, hij, …

voyait sa boutique … zag zijn winkel …

pleine de charcuterie. vol met (varkens)vleeswaren.
Et puis, … En toen, …

cinq garçons sont nés, … zijn vijf jongens geboren, …

un chaque année. één ieder jaar.
Gaston d’abord, … Gaston eerst, …

parce que ça va bien … omdat dat goed past …

avec Dupont, … bij Dupont, …

puis Léon, … dan Léon, …

parce que ça va bien … omdat dat goed past …

avec Gaston … bij Gaston …

et enfin Yvon, Raymond … en tenslotte Yvon, Raymond …

et Odilon. en Odilon.


Pour chaque naissance … Bij (voor) iedere geboorte …

monsieur Dupont invite … nodigt meneer Dupont uit …

la fée Abondance, … de fee Overvloed, …

parce qu’elle permet … omdat zij toestaat …

de manger beaucoup, … veel te eten, …

la fée Politesse, … de fee Beleefdheid, …

parce que c’est elle qui… omdat zij het is die …

souffle les “bonjour”, de (woorden) ”goedendag” influistert,

les “s’il vous plaît” … ’’alstublieft’’ …

et les “merci” … en ’’bedankt’’ …

qui vont toujours très bien … die (het) altijd heel goed doen (gaan) …

dans une charcuterie … in een varkensslagerij …


et enfin … en tenslotte …

la fée Quapadebosse, … de fee Diegeenbulteeft …

parce qu’elle interdit … omdat zij verbiedt …

de bouger … te bewegen …

et protège donc … en dus beschermt …

de toutes les bosses. tegen alle bulten.


En se penchant … Terwijl ze zich buigen …

sur le bébé … over de baby …

les trois fées … de drie feeën …

font un petit “zigouzi” … maken een klein “zigzagie” …

sur le front, … op het voorhoofd, …

un petit “pinçouilli” … en een “knepertje” …

sur le derrière et … op het achterwerk en …

elles s’en vont. zij gaan ervandoor.


Les cinq garçons … De vijf jongens …

grandissent sans un pli. groeien op zonder tegenslag

Ils sont roses, … Zij zijn rose, …

ronds et polis, … rond en beleefd, …

mangent tout le temps … eten de hele tijd …

du saucisson, … worst, …

ils regardent la télévision … ze kijken naar de televisie …

et dès qu’une cliente entre … en zodra een klant binnenkomt …

dans la charcuterie, … in de slagerij, …

ils crient tous … schreeuwen ze alemaal …

du même ton : … op dezelfde toon : …

« Bonjour madame », … « Goedendag mevrouw », …

« Merci madame », … « Bedankt mevrouw », …

« Au revoir madame ». « Tot ziens mevrouw ».


Tous les dimanches, … iedere zondag, …

ils vont au parc … gaan ze naar het park …

pourqu’on les voit. opdat men hen ziet.
Monsieur Dupont … Meneer Dupont …

marche devant, … loopt vooraan, …

l’air de dire : … alsof hij zeggen wil : …

« Si vous voulez … « Als u wilt …

des beaux garçons, … mooie jongens, …

mangez donc … eet dan …

des bons saucissons. » lekkere worstjes. »
Et petit à petit … En langzamerhand …

la queue s’allonge … wordt de rij langer …

devant la charcuterie. voor de slagerswinkel.
et voilà que … en dan …

la sixième année, … het zesde jaar, …

madame Dupont accouche … bevalt mevrouw Dupont …

d’un sixième bébé. van een zesde baby.


C’est une fille, … Het is een meisje, …

une toute petite, … een heel klein, …

petite fille. meisje.
Qu’elle est légère! … Wat is ze licht ! …

On n’en fera même pas … Men zal er zelfs niet van maken …

une caissière ! een kassajuffrouw !
Et comme monsieur Dupont … En omdat meneer Dupont …

n’avait pensé qu’à … alleen had gedacht aan …

un prénom de garçon, … een jongensnaam, …

il s’en va … gaat hij weg …

en disant : … al zeggend : …

«tu lui trouveras bien un nom ». « jij moet (zult) maar een naam voor hem vinden.


Alors, … Dan, …

Madame Dupont murmure: … mompelt mevrouw Dupont : …

« Ma puce, mon trésor, … « Mijn vlo, mijn schat, …

mon petit-pois, … mijn erwtje, …

tu t’appelleras “Bienvenue” ». jij zult “Welkom” heten. »
Monsieur Dupont … Meneer Dupont …

n’invite aucune fée … nodigt geen enkele fee uit …

à se pencher … om zich te buigen …

sur ce bébé, … over deze baby.


Alors Bienvenue pousse … Dus groeit Welkom …

comme-ci, comme ça, … zo, op haar gangetje …

mange seulement … eet alleen …

de temps en temps, … zo nu en dan, …

elle fait des chutes, … ze valt, …

elle a des bosses, … ze krijgt bulten.


Quand ça la prend … Wanneer ze een heeft (dat haar neemt) …

elle dit « zut » et « crotte » … zegt ze « verdikkeme » en « poep » …


Dans le village, … In het dorp, …

il y a des gens … zijn er mensen …

qui commencent à dire … die beginnen te zeggen …

que les garçons Dupont … dat de jongentjes Dupont …

ressemblent à … lijken op …

des petits cochons et, … varkentjes en , …

petit à petit, … langzamerhand, …

la queue diminue … wordt de rij kleiner …

devant la charcuterie. voor de slagerswinkel.
Madame Dupont … Mevrouw Dupont …

a plus de temps … heeft meer tijd …

pour s’occuper de … om te zorgen voor …

ses enfants. haar kinderen.


Avec leurs jeux … Met hun spelletjes …

et leur ------ … en hun --------- …

Bienvenue et … Welkom en …

Madame Dupont commencent … mevrouw Dupont beginnen …

à faire envie aux garçons. de jongens enthousiast te maken.

(zin te maken bij de jongens)


Alors, … Dan, …

Bienvenue a une idée. heeft Welkom een idee.

Elle fait revenir … Zij laat terugkomen …

la fée Abondance, … de fee Overvloed, …

la fée Politesse … de fee Beleefdheid …

et la fée Quapadebosse … en de fee Diegeenbulteeft …

pour défaire … om ongedaan te maken …

le petit “zigouzi” … het kleine “zigzagie” …

sur le front … op het voorhoofd …

et le petit “pinçouilli” … en het knepertje …

sur le derrière. op het achterwerk.
Depuis, … Sindsdien, ”

les garçons Dupont … de jongens Dupont ”

mangent normalement, … eten normaal, …

c’est à dire … dat wil zeggen …

de temps en temps, … zo nu en dan, …

ils jouent, … zij spelen, …

se font des bosses … ze lopen bulten op …

et ont même appris … en hebben zelfs geleerd …

à dire « zut » et « crotte ». « verdikkeme » en « poep » te zeggen.
Alors le soir, … En ‘s avonds, …

quand monsieur Dupont … wanneer meneer Dupont …

rentre du travail, … thuiskomt van zijn (het) werk, …

il fait tourner … laat hij draaien …

toute la famille … heel het gezin …

dans ses bras … in zijn armen …

en disant : … al zeggend : …

« Mes petits loups, … « Mijn wolfjes, …

mes crapauds, … mijn padden, …

mes poussins, … mijn kuikens, …avec vous … met jullie …

la vie me plaît bien. » bevalt het leven mij. »


Dovnload 46.94 Kb.