Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bij de handreiking draaiboek weeralarm bouwveiligheid

Dovnload 165.75 Kb.

Bij de handreiking draaiboek weeralarm bouwveiligheidDatum23.10.2018
Grootte165.75 Kb.

Dovnload 165.75 Kb.

PIKETREGELING [C]

BIJ DE HANDREIKING DRAAIBOEK WEERALARM BOUWVEILIGHEID


PIKETREGELING / “WACHT- & WAAKDIENST”
De hierna volgende pagina’s tonen een onvolledig voorbeeld van een piketdienstregeling uit één van de gemeenten, die heeft bijgedragen aan de Handreiking Draaiboek weeralarm bouwveiligheid. De onvolledigheid schuilt in het ontbreken van specifieke gegevens per gemeente en een aantal ontbrekende bijlagen. Ook die zijn grotendeels gemeentespecifiek en dus is de onvolledigheid eigenlijk geen enkel bezwaar. Elke gemeente kan de regeling aanpassen naar eigen prioriteiten, organisatiemodel, benamingen, etc. Een aantal passages die heel specifiek gelden voor de leverende gemeente zijn geel gemarkeerd. Vooral deze passages behoeven aanpassing naar de situatie in de afnemende gemeente X met uitvoerende dienst Y.
Deze piketregeling is van een grote stad met o.a. een actieve afdeling die zich specifiek bezighoudt met het woningtoezicht. Ook voor een aantal andere taken die juist op het bouwtoezicht betrekking hebben, heeft deze gemeente de regeling ingesteld. Bij de uitvoering zijn een vijftal leidinggevenden en vele bij de beide afdelingen werkzame inspecteurs betrokken. Een dergelijke vorm van beschikbaarheid is alleen in grote organisaties mogelijk. Anderzijds geven wellicht ook de omvang en complexiteit van de bouwproductie en de bestaande gebouwenvoorraad plus de anonimiteit van de grote stad extra aanleiding tot zo’n veelomvattende aanpak.
In kleine gemeenten kan wellicht worden volstaan met een veel eenvoudiger model, dat bijvoorbeeld alleen wordt geactiveerd onder bepaalde omstandigheden zoals een ‘voorwaarschuwing’ van het KNMI voor extreem weer of in geval van verhoogd brandgevaar door langdurige droogte, vermoedens omtrent een pyromaan o.d. Bij zo’n beperkt gebruik van de regeling kan het model op de volgende pagina’s als ‘schrapbestek’ worden gebruikt: verwijderen wat niet van toepassing is en toevoegen en invullen wat noodzakelijk is.
We merken hierbij wel op, dat het wellicht toch raadzaam is het fenomeen ‘piketregeling’ in iets bredere zin te beschouwen, bijvoorbeeld als instrument in de verbetering van de handhaving, waartoe via het Besluit omgevingsrecht ook kwaliteitscriteria worden gesteld aan de organisatie waarmee het bevoegd gezag de taken op het vlak van het omgevingsrecht uitvoert.
Een opmerking nog over bijlage 4.7, p.. Misschien komt het vreemd over, dat in de ‘calamiteitenkoffer’ een EHBO-set ontbreekt. Juist om geen calamiteiten te veroorzaken is het echter juist een verstandige beslissing om de inhoud toe te spitsen op de specifieke expertise van deze inspecteurs. EHBO-activiteiten kan men immers beter overlaten aan degenen die hiertoe als EHBO-er of BHV-er zijn getraind.

logo
gemeente X, afdeling Y

CALAMITEITEN PROTOCOL


(Waak- en Wacht diensten) 1. Inleiding …………………………… 3

1.1 Algemeen……………………………………………………………. 3

1.2 Mobiele telefoon en Calamiteiten koffer …………..….…………. 3

1.3 Protocol gebruik dienstauto ………………………………………. 3

1.4 Taken en bevoegdheden ……………………….…… ………….. 3

1.5 Het treffen van noodvoorzieningen……………………………….. 4

1.6 Tijdelijke huisvesting………………………………………………... 4

1.7 Toegankelijkheid Archieven en Vastgoedinformatie…………….. 4 1. Veel voorkomende Calamiteiten 5

2.1. Brand………………………………………………………………… 6

2.2 Bouwvallig (deel) pand……………………………………………. 7

2.3 Lekkage/wateroverlast in een woning…………………………… 8

2.4 Geluidshinder door Bouwactiviteiten…………………………….. 9

2.5 Betreden Bouwterrein……………………………………………… 10
2.6 Kermis/Evenementen keuring…………………………………….. 11

2.7 Voorwaarschuwing extreme omstandigheden………………….. 12

 1. Telefoonlijsten

3.1 1e keus Aannemers……………………………………………… .. 14

  1. Overige Overheids diensten……………………….……………… 14

  2. Portier kantoor … / werkplaats … ……………………………..…. 14

  3. Telefoonnummers medewerkers Wacht- en waakdienst ….….. 15

3.5 Lijst van grote huiseigenaren / verhuurders………………….…. 16

3.6 Gemeentewerven ………………………………………………….. 17
 1. Bijlagen………………………………………………………………………. 18

4.1 Werkinstructie Waak- en wachtdiensten ?

  1. Wijkindeling inspecteurs buitendienst bouwwerken-in-uitvoering ?

  2. Wijkindeling inspecteurs bestaande gebouwenvoorraad ?

  3. Persprotocol gemeente X ?

  4. Meerjaren roosterindeling Waak- en Wachtdiensten ?

  5. Toegangsprotocol kantoor / werkplaats (18)

  6. Inhoud calamiteiten koffer (19)

  7. Registratie formulier ?

  8. Kilometer-administratie ?

4.10 Draaiboek weeralarm bouwveiligheid ?

datum

1. Inleiding  1. Algemeen (leest eerst Werkinstructie Calamiteiten gemeente X, zie bijlage 4.1)

Het verlenen van assistentie bij calamiteiten is een taak van de afdeling(en) … (en …) van de Gemeente X. Voor het uitoefenen van die taak buiten werktijd (bloktijden 16.00 – 09.00) is een waak- en wachtdienst van toepassing.

De waak- en wachtdiensten hebben als doel het voorkomen en tegengaan / beperken van acute onveilige en gevaarlijke situaties bij calamiteiten voor personen en goederen door de toestand van bouwwerken. Voor de juiste administratieve afhandeling dient de waak- en wachtdienst inspecteur de standaard registratie formulier in te vullen. ( zie bijlage 4.8 )


Bij omvangrijke calamiteiten wordt, naast de dienstdoende inspecteur, het crisisteam van de / Gemeente X ingeschakeld. (gaat buiten de portier om).

Het Crisisteam van de Gemeente X roept indien nodig rampenteam bijeen.


Mobiele telefoon en Calamiteitenkoffer

Voor de bereikbaarheid van de desbetreffende waak- en wachtdienst inspecteur heeft deze naast de ‘eigen’ bedrijfstelefoon ook een speciale mobiele telefoon voor waak- en wachtdiensten (06-12345678, pin code ****). Deze telefoon mag alleen worden gebruikt voor waak- en wachtdiensten. Het nummer dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Meldingen tijdens kantooruren worden, na ontvangst, naar de desbetreffende inspecteur (of leidinggevende) van een bepaald deelgebied doorverwezen.

Bij de waak- en wachtdienst behoort eveneens een calamiteitenkoffer. Hierin bevinden zich diverse hulpmiddelen die bij een oproep van nut zouden kunnen zijn. Voor de inhoud ervan zie bijlage 4.6.


  1. Protocol gebruik dienstauto gemeente X (kenteken ..-..-..)

Door hoofd afdeling Y is de dienstauto van deze afdeling beschikbaar gesteld voor de wacht- en waakdienst.

De dienstauto is beschikbaar voor de dienstdoende medewerker die hiervan gebruik wil maken of die de auto noodzakelijkerwijs nodig heeft.


De dienstauto mag de gehele week worden gebruikt. Reservering vooraf is noodzakelijk. Reservering kan bij …, gebouw …, kamer …, tstnr. ….
De dienstauto is in principe bedoeld voor de wacht- en waakdienst. Korte privé-afstanden zijn niet toegestaan /* alleen toegestaan, wanneer dat voor deze dienst noodzakelijk is. (* per gemeente te bepalen)

Alle verreden kilometers met reisdoel dienen te worden geregistreerd in de kilometer-administratie. Zie tabel bijlage 4.10.


1.4 Taken en bevoegdheden

De inspecteurs nemen bij tourbeurt aan de wacht- en waakdienstregeling deel. De taken zijn zowel coördinerend als inhoudelijk van aard. Elke inspecteur draait volgens een jaarlijks bijgewerkt weekrooster (bijlage 4.4) gedurende een week (woensdag tot woensdag). Het tijdstip voor de overdracht van de waak- en wachtdienst is woensdag 12.00 v.m. Wijzigingen in het weekrooster en/of bij ziekte dienen binnen de eigen afdeling opgelost te worden. Van elke oproep dient een standaard registratie formulier te worden ingevuld (zie bijlage 4.5 ).

Toepassing van bestuursdwang, bestaande uit het stilleggen van bouw- en sloopwerkzaamheden, is gemandateerd aan de daartoe gewezen ambtenaren.
1.5 Het treffen van noodvoorzieningen

Indien het treffen van noodvoorzieningen noodzakelijk is, moeten deze gericht zijn op het wegnemen van direct gevaar aan mens en goed. De inspecteur kan overgaan tot geven van die opdracht, nadat de eigenaar eerst de gelegenheid is gegeven de nodige maatregelen te nemen of de voorzieningen te treffen. Indien haast geboden is en de eigenaar is op dat moment onbekend, onbereikbaar of niet coöperatief ,dan dient de inspecteur actie te ondernemen met inachtneming van de belangen, dat wil zeggen: zo min mogelijk gevolgschade en/of onkosten) van de eigenaar van het object/bouwwerk

Een mondelinge last (tot uitvoering) dient de volgende werkdag schriftelijk aan de eigenaar te worden bevestigd.

De oproep van een bepaalde calamiteit dient de volgende dag, middels e-mail, aan de inspecteur, in wiens gebied de calamiteit zich voordeed, en diens leidinggevende te worden gemeld. De wacht- en waakdienst inspecteur draagt zorg voor registratie, dossiervorming en/of overdracht aan de inspecteur van de afdeling Y van het gebied waar zich de calamiteit heeft voorgedaan.


1.6 Tijdelijke huisvesting

Indien bij een calamiteit een woning onbewoonbaar is geraakt, dienen in eerste instantie de bewoners zelf voor al dan niet tijdelijke woonruimte zorg te dragen, omdat deze meestal in een inboedelverzekering is meegenomen.

In het meest uiterste geval waar dat niet geregeld is, kan door tussenkomst van de meldkamer van de Politie, de bewoners tijdelijke huisvesting in hotel of pension worden geboden. Alles op kosten van gedupeerde. Men kan alleen hierop een beroep als er sprake is van een flinke calamiteit.
1.7 Toegankelijkheid Archieven en Vastgoedinformatie

Het binnentreden van het kantoor … of de werkplaats … geschiedt conform de toegangsprotocollen daarvoor, zie bijlage 4.5.

Het archief van de afdeling Y bevindt zich in …. Alle tekeningen/microfiches zijn gerangschikt op jaartal, vervolgens op registratienummer. De ontsluiting van het archief geschiedt middels pandkaarten (geautomatiseerd) en … (applicatie). In de kamer van de archiefmedewerker(s) in … kan men, onder eigen inlog gegevens, het centrale systeem raadplegen (buiten kantooruren onbereikbaar).

In het archief in … bevinden zich alle tekeningen vanaf … tot heden. Tekeningen vóór … zijn op microfiches vastgelegd en de tekeningen zelf liggen in het Gemeentelijk Archief, buiten kantooruren onbereikbaar. Men maakt onderscheidt in “witte” (… – 19..) en “blauwe” (19.. – 19..) micro fiches. Alleen de “witte” micro fiches kunnen worden afgedrukt “ blauwe” niet.
Overzicht Archieven:JaarTekeningen in


Micro Fiches


Printen direct mogelijk1940 – 1956Gemeente Archief


Ja (wit)


Nee1957 – 1971Gemeente Archief


Ja (blauw)Nee


1972 – 1980


Gemeente Archief


NeeNee, inzage ook niet !


1981 – heden
Archief afdeling YNee


Tekeningen

beschikbaar

2. Veel voorkomende calamiteiten

In de praktijk kan de inspecteur te maken krijgen met calamiteiten van uiteenlopende aard.

Om inzicht te geven hoe te handelen is voor een aantal veel voorkomende gevallen de noodzakelijke te nemen stappen, in de vorm van een checklist, beschreven.
Vergeet niet alle relevante informatie op de Registratie formulier bij te houden !!!
Wat te doen bij:

2.1 Brand

2.2 Bouwvallig (deel) pand

2.3 Lekkage/wateroverlast in een wWning

2.4 Geluidshinder door Bouwactiviteiten

2.5 Betreden Bouwterrein

2.6 Kermis/Evenementen keuring

2.7 Voorwaarschuwing extreme weersomstandigheden


2.1 Brand

 1. Begeeft u zich zo spoedig mogelijk naar de plaats van de calamiteit;

 2. Meldt u zich bij de bevelvoerder van de Brandweer en verricht alle hierna volgende handelingen in overleg met de bevelvoerder;

 3. Op de hoogte stellen van de feitelijke situatie;

 4. Staat van het gebouw inspecteren;

 5. Dreigt instortingsgevaar, dan onveilige gebied afzetten;

 6. Bij vermoeden van aanwezigheid van asbest een gecertificeerd bedrijf of milieudienst nadere inspectie laten uitvoeren;

 7. Indien sloop uit een oogpunt van veiligheid vereist is, deze direct laten uitvoeren zo niet, eigenaar in de gelegenheid stellen zelf maatregelen te treffen;

 8. Na signaal brand meester gebouw ook binnen inspecteren op veiligheid;

 9. Zonodig beslissen of pand mag worden betreden door eigenaar en/of andere belanghebbenden (Let op ! Politie kan nog recherche willen uitvoeren);

 10. Zonodig pand (laten) afsluiten;

 11. Deelnemen aan evaluatiegesprek met alle betrokken partijen;

 12. Nazorg afspraken goed nakomen;

 13. Eventuele aanschrijvingen achteraf verzorgen;

 14. Inspectieverslag opmaken vergezeld van fotomateriaal.


Toelichting:

Bij zeer grote branden is vaak de crisismanager en de (waarnemend) burgemeester betrokken; in dat geval zullen alle activiteiten door een crisisteam gecoördineerd worden.


Tip:

Indien de eigenaar bereikbaar is, dan eventuele opdrachten tot het uitvoeren van werkzaamheden zoveel mogelijk door hem laten geven (dit bespaart administratief werk achteraf).
2.2 Bouwvallig (gedeelte van een) pand

Het kan hier gaan om bijvoorbeeld een schoorsteen, erker, balkon, loszittende stenen en dakpannen of dergelijke, maar ook om een pand, waarvan het dak en/of de gevels op instorten staan. Volg na melding de volgende stappen:


 1. Neemt u direct contact op met de melder van de klacht om de aard van de klacht gedetailleerd vast te stellen.

 2. Begeef u afhankelijk van gevaarlijke of onveilige situatie zo spoedig mogelijk naar de locatie;

 3. Stel u op de hoogte van de feitelijke situatie;

 4. Inspecteer de staat van het gebouw of het onderhavige onderdeel daarvan;

 5. Dreigt instortingsgevaar, dan laat u het onveilige gebied afzetten;

 6. Indien sloop of gedeeltelijke sloop uit een oogpunt van veiligheid vereist is, dan laat u dit direct uitvoeren zo niet, eigenaar in de gelegenheid stellen zelf maatregelen te treffen;

 7. U sluit zonodig het pand af;

 8. U komt de nazorg afspraken goed na;

 9. Eventuele aanschrijvingen verzorgt u achteraf;

 10. U maakt een inspectieverslag op vergezeld van fotomateriaal.


Toelichting:

De te nemen maatregelen moeten primair zijn gericht op het beschermen van personen tegen letsel ten gevolge van instorting en/of vallende materialen. Deze personen kunnen weggebruikers of bewoners/gebruikers van belendende panden zijn.


Tip:

Indien de eigenaar bereikbaar is, dan eventuele opdrachten tot het uitvoeren van werkzaamheden zoveel mogelijk door hem laten geven (dit bespaart administratief werk achteraf).
2.3 Lekkage wateroverlast in een woning

Bij (hevige) regenval kunnen spontaan lekkages optreden (meestal in woningen); ook een breuk in de waterleiding kan grote overlast bezorgen. Volg na de melding de volgende stappen:
 1. Neemt u direct contact op met de melder (meestal de bewoner) van de klacht om de omvang van de lekkage vast te stellen;

 2. Ga na of de bewoner zelf in staat is de lekkage tijdelijk op te vangen, zodat e.e.a. verder in kantooruren kan worden opgepakt;

 3. Informeer of de eigenaar al is ingeschakeld en in actie komt; neem zomogelijk zelf nog contact op met de eigenaar en verzoek hem direct actie te ondernemen;

 4. Indien dit geen effect heeft, neemt u dan zelf ter plaatse polshoogte;

 5. Neem afschermende maatregelen (bijv. afschermen met dekzeilen)om de lekkage tijdelijk op te heffen;

 6. Neem bij mogelijke kortsluiting contact op met de ENECO/Installateur;

 7. Schrijf in kantoortijd de eigenaar (achteraf) aan en verhaal de kosten voor de tijdelijke maatregelen e.e.a. conform de aanschrijvingsprocedure of draag e.e.a. gedocumenteerd over aan de collega, die regulier is belast met het werk.Tip:

Indien de eigenaar bereikbaar is, dan eventuele opdrachten tot het uitvoeren van werkzaamheden zoveel mogelijk door hem laten geven (dit bespaart administratief werk achteraf).
2.4 Geluidshinder a.g.v bouwactiviteiten


Het komt voor, dat er nachtelijke bouwactiviteiten worden verricht, die overlast geven (afvlinderen van vloeren, heiwerk e.d.). In de regel behoort hier vooraf toestemming voor te worden gevraagd. Bij binnenkomende klacht de volgende handelingen verrichten:
 1. Zoek contact met de politie (vaak komt de klacht bij hen binnen);

 2. Stel gezamenlijk met de Politie vast of en in hoeverre normwaardes (indicatie: avond 45 dB(A)/nacht 40 dB(A) in de stad) worden overschreden; de Politie beschikt over een geluidsmeter;

 3. Verzoek zonodig aan de uitvoerenden de werkzaamheden op vrijwillige basis te staken;

 4. Indien dit niet lukt dan kan de Politie op basis van de APV stilleggen; uitgangspunt: staken van de bouwwerkzaamheden gedurende de avond- en nachtsituatie (19.00-07.00 uur) indien de norm met 10 dB(A) of meer wordt overschreden e.e.a. in overleg met de Politie;

 5. Maak nadere afspraken met de bouwer over de voortzetting van de werkzaamheden of draag dit over aan de wijkinspecteur.Tip:

Indien de eigenaar bereikbaar is, dan eventuele opdrachten tot het uitvoeren van werkzaamheden zoveel mogelijk door hem laten geven (dit bespaart administratief werk achteraf).2.5 Betreden bouwterrein

Het komt in de praktijk voor, dat bouwterreinen onvoldoende zijn afgezet met hekwerken of dat de omheining is opengebroken.
 1. Bij binnenkomende klacht eerst trachten de verantwoordelijke aannemer en/of eigenaar te bereiken.

 2. Indien dit niet lukt dan zelf de situatie opnemen;

 3. Zonodig zelf hekken laten plaatsen of opnieuw deugdelijk (laten) afsluiten ;

 4. Schrijf in kantoortijd de eigenaar (achteraf) aan en verhaal de kosten voor de tijdelijke maatregelen e.e.a. conform de aanschrijvingsprocedure of draag e.e.a. gedocumenteerd over aan de collega, die regulier is belast met het werk.Tip:

Indien de eigenaar bereikbaar is, dan eventuele opdrachten tot het uitvoeren van werkzaamheden zoveel mogelijk door hem laten geven (dit bespaart administratief werk achteraf).2.6 Kermis / Evenementen keuring(Tekst ontbreekt)

2.7 Voorwaarschuwing extreme weersomstandigheden


Op grond van een door het KNMI afgegeven zgn. ‘voorwaarschuwing’ of eigen waarnemingen kan sprake zijn van een ontwikkeling als beschreven in het Draaiboek weeralarm bouwveiligheid (zie bijlage 4.11): neerslag > 43 mm, waarschijnlijk in de vorm van sneeuw of wind met stormkracht > 9 Beaufort.
Voorbeeld voorwaarschuwing >


Het is dan zaak extra op te letten op de weersomstandigheden zelf en op mogelijke gevolgen. Bij verse sneeuw geldt dat 1 mm neerslag in de vorm van regen equivalent is aan 10 mm sneeuw. Als we uitgaan van compacte sneeuw van enkele uren of dagen oud, dan rekent men met een soortelijk gewicht (s.g.) van 200 kg/m³. Vooral natte sneeuw bij temperaturen van lucht en oppervlak rond het vriespunt levert echter vaak een veel hoger s.g. op en dus een hoger risico voor het bezwijken of vervormen van constructies. Het is dus van belang om te letten op de hoeveelheid sneeuw, de soort (‘nat’ of ‘droog’) en de temperaturen.


Wind waait boven vlak terrein of open water meer constante, maar in bebouwd of begroeid gebied vaak veel onregelmatiger, meer vlagerig. De kracht kan daardoor sterker zijn, maar ook minder sterk. Als kritische grens wordt in ons land beschouwd: storm, windkracht of windsnelheid 9 Beaufort. Daarin rekent men reeds met het voorkomen van zwaardere windstoten, die dus een hogere snelheid hebben. Grove indicaties van de windkracht vindt u in onderstaande tabel:


Bft

Benaming

Km’/h

Knoop

= nm/h

Verschijnselen

6

krachtig

39-49

21-26problemen met paraplu's; hoeden waaien af

7

hard

50-61

27-33het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen

8

stormachtig

62-74

33,5-40twijgen breken van bomen, voortbewegen zeer moeilijk

9

storm

75-88


40,5-47,5

schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om, takken breken af, alleen zwaluwen en eenden vliegen nog

10

zware storm

89-102


48-55

grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om, bomen raken ontworteld, vogels blijven aan de grond

11

zeer zware storm/ orkaanachtig

103-117


56-63

grote schade aan bossen

12

orkaan

>117


>63

verwoestingen


1) Als de weersomstandigheden zich snel lijken te ontwikkelen in de richting zoals hiervoor beschreven, dus:

 • Aanhoudende val van natte sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt
  EN / OF:

 • Aanwakkerende wind vanaf windkracht 7

ziet het er naar uit, dat het tijd wordt het Draaiboek weeralarm bouwveiligheid in werking te stellen. Dat is de verantwoordelijkheid van de Coördinator Actiecentrum Weeralarm Bouwveiligheid: dhr./mw. ……………………………….. te bereiken via tel. …………………
2) Nadat deze is gewaarschuwd en besluit de leden van het Actiecentrum bijeen te roepen, blijft de piketdienst actief. De wacht- en waakdienst inspecteur let bij extreme sneeuwval in het bijzonder op verschijnselen als

 • Op het oog of ingemeten grote doorbuiging van liggers

 • Opbouwleidingen die strakker of juist slapper komen te staan

 • Scheurvorming in stuc-, tegel- en metselwerk

 • Vervorming van kolommen

 • Loslaten verbindingen tussen dakplaten e.d.

Bij wind met stormkracht zijn vooral indicaties van belang zoals genoemd in de windkrachttabel alsmede de volgende:

 • Geluid of beweging door losrakende gevelbeplating, delen dakconstructie, o.d.

 • Extreme bolling van grote glasoppervlakken; kraken of scheuren sponningen;

 • Gestoorde of schokkerige beweging van liften.

Ook het begin van schade en vervorming aan tijdelijke accommodaties voor evenementen (circustenten etc.) en hulpconstructies en voorzieningen voor bouwwerken-in-uitvoering (steigers, schoor- en stempelconstructies, bouwkranen, wegwaaien of omvallen bouwmaterialen, etc.) hoort tot de relevante waarnemingen.
3) De inspecteur meldt dergelijke waarnemingen aan het inmiddels ingestelde Actiecentrum, gevestigd in …, bereikbaar via tel. … of desnoods voorlopig nog aan de coördinator (tel. …).
4) Hij of zij is tevens beschikbaar om te worden ingezet in de door het Actiecentrum te formeren inspectieteams van BWT en brandweer. Zodra dit is gebeurd en door of namens de coördinator aan de inspecteur is medegedeeld, heeft deze de dienovereenkomstige taken en verantwoordelijkheden voor toezichthouders bouwwerken-in-uitvoering resp. zoals benoemd in bijlage [B] bij het Draaiboek.
5) Buiten het contact zoeken met eigenaren, beheerders, aannemers, etc. onderneemt de inspecteur vooruitlopend op het instellen van inspectieteams geen actie zonder voorafgaande afstemming met de coördinator.
3.1. 1e keus AANNEMERS

1 AAA

-sloop


-onderstempelen

-betimmeringen (blinderen)

-afzettingen (hekwerken)

-asbest

2 BBB

-sloop


-onderstempelen

-betimmeringen (blinderen)

-afzettingen (hekwerken

-geen asbest

3 CCC

-sloop -onderstempelen

-betimmeringen (blinderen)

-afzettingen (hekwerken)

-geen asbest

4 DDD

-betimmeringen (blinderen)

-hang en sluitwerk.


Overige bedrijven (deze bedrijven pas benaderen indien vorengenoemde niet kunnen assisteren)
Sloop/grondverzet bedrijf EEE

Loodg. Bedrijf FFF

Loodg. Bedrijf GGG

3.2 Overige overheids diensten

Brandweer 0##-#######

Politie Meldkamer 0900 8844

Milieudienst 0##-#######


(Bij grote calamiteiten wordt alles gecoördineerd door het Crisisteam Gemeente X, Raadhuis)

3.3 Portier kantoor / werkplaats


Portier 0##-#######3.4 Algemene lijst 06-nummers afdeling Y

Leiding
Naam Kantoor mobiel .

A # #


B # #

C # #


D # #

E # #
Naam


06-nummers


Naam


06-nummers

06-
06-
06-
06-
06-
06-
06-
06-
06-
06-
06-
06-
06-
06-
06-
06-


3.5 Lijst van grote huiseigenaren / verhuurders
3.6 Gemeente Werf / Werven / Werkplaatsen X
GemeenteWervenAdres


Telefoon


Fax


4.6 Toegangsprotocol kantoor … (semi statisch-archief en afdeling Y)


 • Inspecteur waak- en wachtdienst dient zich, middels zijn/haar pasje, bij de portier te legitimeren;
 • Portier controleert deze aan de hand van de hem in bezit zijnde smoelenboek;
 • Portier geeft sleutels aan inspecteur (gesloten envelop); • Portier registreert aankomst en vertrek inspecteur;


Volgende dag

 • Inspecteur waak- en wachtdienst overhandigt sleutel (… stuks) aan coördinator waak- en wacht diensten;
 • Coördinator overhandigt sleutels (… stuks) in gesloten envelop aan portier;
 • Coördinator ziet toe dat portier voor ontvangst aftekent bij de bij dit protocol behorende handtekeningenlijst;


Inhoud envelop (… stuks) 1. sleutel abcde

2. sleutel fghij

3. sleutel klmno


4.7 INHOUD KOFFER Waak- en Wacht diensten afdeling Y 1. Werkinstructie
 1. Stratenboek
 1. Schrijfgerei

 2. Schrijfblok met Klembord
 1. Kilometer registratieformulier
 1. Hardware - Opbergkoffer

“…” (merk),
- Lantaarn (oplaadbaar)

“…” (merk), Rechargable, + oplader.


- Foto Camera

“…” (merk, type, serienummer, toebehoren als memorycard, oplader, batterijen)


- Voice recorder

“…” (merk, type, serienummer, toebehoren)


- Zaktelefoon

“…” (merk, type, serienummer, toebehoren incl. parkeerkaart voor telefonisch betalen indien van toepassing in gemeente X)

- Parkeerontheffing

(alleen indien aldus geregeld in gemeente X)


Eigen uitrusting bestaande uit: - Werkjas

- Veiligheids schoenen

- Handschoenen

- Veiligheidsbril

- Helm

- Oordopjes- Zaktelefoon

Iedere ontvanger dient de inhoud, op volledigheid en bruikbaarheid, te controleren. Eventuele opmerkingen direct met de verstrekker bespreken.Achteraf reageren leidt meestal tot onnodige discussies!!!

Pagina 22-10-2018

 • CALAMITEITEN PROTOCOL
 • 2.2 Bouwvallig (gedeelte van een) pand
 • 2.3 Lekkage wateroverlast in een woning
 • 2.4 Geluidshinder a.g.v bouwactiviteiten
 • 2.5 Betreden bouwterrein
 • 2.6 Kermis / Evenementen keuring (Tekst ontbreekt) 2.7 Voorwaarschuwing extreme weersomstandigheden
 • 3.2 Overige overheids diensten
 • Volgende dag

 • Dovnload 165.75 Kb.