Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bij eenzijdige informatieverschaffing De ondergetekende

Dovnload 32 Kb.

Bij eenzijdige informatieverschaffing De ondergetekendeDatum05.12.2018
Grootte32 Kb.

Dovnload 32 Kb.

Voorbeeld Geheimhoudingsovereenkomstbij eenzijdige informatieverschaffing
De ondergetekende:

Naam: Voorletter(s):

Adres:

Postcode:


.Woonplaats:

Geboortedatum:. Geboorteplaats:

verder te noemen en,
Naam: Voorletter(s):

Adres:

Postcode:
.Woonplaats:

Geboortedatum:. Geboorteplaats:

verder te noemen , komen het volgende overeen:

Artikel 1.

stemt erin toe dat hij door , wordt voorzien van vertrouwelijke informatie (hierna: de Informatie) betreffende:

Het doel van het verstrekken van deze informatie is:<(bijv.: mogelijk maken van onderzoek of beoordeling mogelijkheden tot samenwerking of waardering van commerciële mogelijkheden van octrooi) De informatie kan in elke vorm, mondeling of schriftelijk, worden verstrekt. De aldus bedoelde informatie wordt hierna aangeduid als de Informatie.>
Artikel 2.

zal alle voornoemde informatie die hem door of door haar aangewezen personen is of zal worden verstrekt behandelen als vertrouwelijke informatie die hij derhalve voor derden strikt geheim zal houden.
Artikel 3.

zal de Informatie uitsluitend bekend maken aan zijn werknemers voor zover deze daarvan kennis moeten nemen voor het realiseren van het bovenomschreven doel. zal zijn geheimhoudingsplicht ten aanzien van de Informatie integraal opleggen aan deze werknemers, die daartoe een afschrift van deze overeenkomst zullen ondertekenen.
Artikel 4.

is tot geheimhouding van de Informatie gehouden voor de duur van jaren na de dag waarop de betreffende Informatie door is verstrekt, of totdat de verstrekte gegevens van openbare bekendheid zijn geworden, buiten toedoen of nalaten van . Hij is echter niet tot geheimhouding verplicht betreffende die delen van de door verstrekte Informatie waarvan hij ten genoegen van kan aantonen dat deze reeds van openbare bekendheid waren dan wel reeds in zijn bezit waren voordat deze Informatie van werd ontvangen, dan wel via een derde, niet tot geheimhouding verplichte partij in zijn bezit zijn gekomen.
Paraaf gelezen en goed bevonden bovenstaande

Naam Naam
Artikel 5.

verplicht zich de Informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, in exploitatie te nemen of toe te passen voor enig ander doel dan hierboven omschreven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van .

Indien het gebruik van de Informatie door resulteert in rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke aanspraken zal deze rechten en/of aanspraken om niet overdragen aan .


Artikel 6.

zal geen octrooi aanvragen noch enig andere aanspraak maken, waar ook ter wereld, met betrekking tot de aan hem verstrekte Informatie en hij zal niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van of tenzij de octrooiaanvrage of de aanspraak betrekking heeft op informatie

waarvan ten genoegen van kan aantonen dat hij over deze informatie beschikte voordat hij door was geïnformeerd of de beschikking kreeg door een derde, niet tot geheimhouding verplichte partij.


Artikel 7.

is gerechtigd op ieder moment te besluiten geen nadere Informatie te verstrekken en alle reeds verstrekte informatie op eisen. Met inachtneming van het voorgaande is deze overeenkomst aangegaan voor , ingaande op . Na afloop van deze overeenkomst zullen de bepalingen in de artikelen 4, 5, 6, deze zin van 7, 8 en 9 van toepassing blijven totdat de laatste termijn van 5 jaar welke ingevolge artikel 5 tijdens de duur van de overeenkomst is gaan lopen, is verstreken. Voorts zal ieder gebruik van de hem verstrekte schriftelijke terstond bij afloop van de overeenkomst staken en de schriftelijk verstrekte Informatie aan retourneren.
Artikel 8.

Indien de verplichtingen in deze overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zal hij door dit enkele feit per gebeurtenis aan een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot verschuldigd zijn, onverminderd het recht van op volledige schadevergoeding.


Artikel 9.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen over de uitvoering

daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Aldus opgemaakt in tweevoud op ) te


Ingangsdatum overeenkomst:
Ondertekening
Naam Naam

handtekening handtekening

  • Paraaf gelezen en goed bevonden bovenstaande Naam
  • Ondertekening Naam

  • Dovnload 32 Kb.