Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2

Dovnload 2.7 Mb.

Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2Pagina12/14
Datum25.10.2017
Grootte2.7 Mb.

Dovnload 2.7 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL I VAN HET VORSTENDOM LIECHTENSTEIN

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

BIJLAGE 1
Centrale overheidsinstanties

Goederen Drempelwaarde: 130 000 BTR
Dienstverlening Drempelwaarde: 130 000 BTR
Constructiediensten Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

Lijst van instanties:
Government of the Principality of Liechtenstein

Courts of the Principality of Liechtenstein

Parliament of the Principality of Liechtenstein

Aantekeningen bij bijlage 1
1. Onder centrale overheidsinstanties vallen tevens alle ondergeschikte diensten van elke overheidsinstantie, tenzij de ondergeschikte dienst zelf een rechtspersoon is.
2. De volgende aanbestedingen vallen niet onder deze overeenkomst:
- aanbestedingen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen met betrekking tot FSC 58 (communicatie- en beschermingsapparatuur en coherente stralingsapparatuur) uit Canada;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van apparatuur voor luchtverkeersleiding bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
totdat ten genoegen van het Vorstendom Liechtenstein is aangetoond dat de betrokken partijen voldoende wederkerige toegang tot hun eigen aanbestedingsmarkten bieden aan de goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit het Vorstendom Liechtenstein.
3. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op leveranciers en dienstverleners uit Japan, Korea en de Verenigde Staten, voor zover deze landen de gunning van contracten aan leveranciers of dienstverleners van andere dan de genoemde partijen – die kleine of middelgrote ondernemingen zijn in de zin van de desbetreffende bepalingen van de wetgeving van het Vorstendom Liechtenstein – betwisten, totdat ten genoegen van het Vorstendom Liechtenstein is aangetoond dat deze landen niet langer discriminerende maatregelen toepassen ten gunste van bepaalde nationale kleine ondernemingen en ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren.

BIJLAGE 2


Niet-centrale instanties

Goederen Drempelwaarde: 200 000 BTR
Dienstverlening Drempelwaarde: 200 000 BTR
Constructiediensten Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

Lijst van instanties:
1. Public Authorities at local level
2. Alle publiekrechtelijke instellingen14.

Aantekeningen bij bijlage 2
1. De volgende aanbestedingen vallen niet onder deze overeenkomst:
a) aanbestedingen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen met betrekking tot leveranciers, diensten en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
b) aanbestedingen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen met betrekking tot goederen, diensten, leveranciers en dienstverleners uit Canada;
c) aanbestedingen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen met betrekking tot FSC 58 (communicatie- en beschermingsapparatuur en coherente stralingsapparatuur) uit Canada;
totdat ten genoegen van het Vorstendom Liechtenstein is aangetoond dat de betrokken partijen voldoende wederkerige toegang tot hun eigen aanbestedingsmarkten bieden aan de goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit het Vorstendom Liechtenstein.
2. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op leveranciers en dienstverleners uit:
- Israël, Japan en Korea, voor zover deze landen de gunning van contracten opgenomen in punt 2 van bijlage 2 betwisten, totdat ten genoegen van het Vorstendom Liechtenstein is aangetoond dat zij de dekking voor de niet-centrale overheidsinstanties volledig hebben gemaakt.
- Israël, Japan en Korea, voor zover deze landen de gunning van contracten door de instanties van het Vorstendom Liechtenstein betwisten waarvan de waarde lager is dan het drempelbedrag dat op dezelfde categorie aanbestedingen van deze partijen van toepassing is;
- Japan, Korea en de Verenigde Staten, voor zover deze landen de gunning van contracten aan leveranciers of dienstverleners van andere dan de genoemde partijen – die kleine of middelgrote ondernemingen zijn in de zin van de desbetreffende bepalingen van de wetgeving van het Vorstendom Liechtenstein – betwisten, totdat ten genoegen van het Vorstendom Liechtenstein is aangetoond dat deze landen niet langer discriminerende maatregelen toepassen ten gunste van bepaalde nationale kleine ondernemingen en ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren.
BIJLAGE 3
Alle andere instanties die aanbesteden overeenkomstig

de bepalingen van deze overeenkomst

Goederen Drempelwaarde: 400 000 BTR
Dienstverlening Drempelwaarde: 400 000 BTR
Werkzaamheden Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

Lijst van instanties:
Alle aanbestedende overheidsbedrijven waarvan de aanbestedingen vallen onder de EER-richtlijn nutsbedrijven die aanbestedende instantie (bijvoorbeeld die welke onder bijlage 1 en 2 vallen) of overheidsbedrijf15 in de zin van de richtlijn nutsbedrijven zijn en een of meer van de volgende activiteiten verrichten:

(i) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten die aan het publiek een dienst verlenen op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van drinkwater, of de drinkwatertoevoer aan die netten (zoals beschreven onder titel I);


(ii) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten die aan het publiek een dienst verlenen op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van elektriciteit, of de elektriciteitstoevoer aan die netten (zoals beschreven onder titel II);
(iii) de beschikbaarstelling of exploitatie van netten16 van openbare dienstverlening op het gebied van stadsvervoer, waaronder stadsspoorwegen, automatische systemen, tram, trolleybus, bus of kabel (zoals beschreven onder titel III);
(iv) de exploitatie van een geografisch gebied met het doel luchthaven- of andere terminalfaciliteiten ter beschikking van de luchtvervoerders te stellen (zoals beschreven onder titel IV);
(v) de exploitatie van een geografisch gebied met het doel binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten ter beschikking te stellen van vervoerders over zee of over de binnenwateren (zoals beschreven onder titel V);
(vi) het verstrekken van postdiensten (zoals beschreven onder titel VI).
I. Productie, transport of distributie van drinkwater
Overheidsdiensten en overheidsbedrijven die drinkwater produceren, transporteren en distribueren. Dergelijke overheidsdiensten en overheidsbedrijven opereren op basis van plaatselijke wetgeving of daarop gebaseerde individuele overeenkomsten.
- Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland
- Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Unterland
II. Productie, transport of distributie van elektriciteit
Overheidsdiensten en overheidsbedrijven voor de productie, het transport of de distributie van elektriciteit die opereren op basis van machtiging tot onteigening.
- Liechtensteinische Kraftwerke
III. Aanbestedende diensten in de sector van stadsspoorwegen, automatische systemen, tram, trolleybus, bus of kabel
LIECHTENSTEINmobil
IV. Aanbestedende diensten in de sector luchthavenfaciliteiten
Geen
V Aanbestedende diensten in de sector binnenhavens
Geen
VI. Postdiensten
Liechtensteinische Post AG, maar uitsluitend voor activiteiten waarvoor zij exclusieve rechten heeft.

Aantekeningen bij bijlage 3
1. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten die een aanbestedende dienst plaatst voor andere doeleinden dan de uitvoering van hun activiteiten als omschreven in deze bijlage of voor de uitvoering van dergelijke activiteiten in een niet-EER-land;
2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten:
a) die een aanbestedende dienst bij een met hem verbonden onderneming17 plaatst, of
b) die een gemeenschappelijke onderneming, uitsluitend bestaande uit verscheidene aanbestedende diensten, voor de uitoefening van een relevante activiteit in de zin van de punten (i) tot en met (vi) van deze bijlage bij een met een van deze aanbestedende diensten verbonden onderneming plaatst;
mits ten minste 80 % van de gemiddelde omzet die de verbonden onderneming de laatste drie jaar op het gebied van goederen, diensten of constructiediensten heeft behaald, afkomstig is van de levering van deze diensten of goederen aan de ondernemingen waarmee zij verbonden is.
Wanneer in verband met de datum van oprichting of aanvang van de bedrijfsactiviteiten van een verbonden onderneming de omzet over de afgelopen drie jaar niet beschikbaar is, kan zij ermee volstaan aan te tonen, onder andere door het extrapoleren van bedrijfsactiviteiten, dat de in dit lid bedoelde omzet aannemelijk is.
3. Deze overeenkomst is niet van toepassing op aankopen door instanties in deze bijlage:
a) die een gemeenschappelijke onderneming, uitsluitend bestaande uit verscheidene aanbestedende diensten, voor de uitoefening van de activiteiten in de punten (i) tot en met (vi) van deze bijlage bij een van deze aanbestedende diensten plaatst; of
b) die een aanbestedende dienst plaatst bij een dergelijke gemeenschappelijke onderneming waarvan zijzelf deel uitmaakt, mits die gemeenschappelijke onderneming is opgericht om de betrokken activiteit gedurende een periode van ten minste drie jaar uit te oefenen en het instrument tot oprichting van die gemeenschappelijke onderneming bepaalt dat de aanbestedende diensten waaruit zij bestaat, daar voor ten minste dezelfde termijn deel van zullen uitmaken.
4. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten voor de aankoop van water en voor de levering van energie of brandstoffen voor de productie van energie.
5. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten die worden geplaatst door andere aanbestedende diensten dan een overheidsinstantie die drinkwater en elektriciteit leveren aan netten bestemd voor openbare dienstverlening, indien zij dit drinkwater of deze elektriciteit zelfstandig produceren en verbruiken ten behoeve van de uitoefening van andere dan de in de punten (i) en (iii) van deze bijlage beschreven activiteiten, en mits de levering aan het openbare net uitsluitend afhangt van het eigen verbruik van de dienst en gemiddeld over de laatste drie jaren, met inbegrip van het lopende jaar, niet meer bedraagt dan 30 % van de totale drinkwater- of energieproductie van de dienst.
6. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten ten behoeve van de wederverkoop of de verhuur aan derden, indien de aanbestedende dienst geen bijzonder of exclusief recht heeft op de verkoop of verhuur van het onderwerp van de opdracht en dit door andere diensten vrijelijk kan worden verkocht of verhuurd onder dezelfde voorwaarden als door de aanbestedende dienst,
7. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten door aanbestedende diensten die een busdienst leveren indien andere entiteiten hetzij in het algemeen, hetzij in een specifiek geografisch gebied, onder dezelfde voorwaarden dezelfde dienst mogen aanbieden.
8. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten door aanbestedende diensten die een in deze bijlage beschreven activiteit uitoefenen wanneer deze activiteit volledig is blootgesteld aan marktconcurrentie.
9. De volgende aanbestedingen vallen niet onder deze overeenkomst:
a) opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van:
(i) productie, transport en distributie van drinkwater waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit Canada en de Verenigde Staten;
(ii) elektriciteit met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit Canada en Japan;
(iii) stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- en busdiensten waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot goederen, diensten, leveranciers en dienstverleners uit Canada, Japan en de Verenigde Staten;
(iv) busdiensten die onder deze bijlage vallen met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit Israël en Korea;
b) opdrachten van instanties in deze bijlage met betrekking tot het aanschaffen van producten van de GS-codes 8504, 8535, 8537 en 8544 (elektrische transformatoren, contactstoppen, schakelaars en geïsoleerde kabels) met betrekking tot leveranciers uit Israël en Korea, en GS-codes 85012099, 85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390 en 8536 met betrekking tot leveranciers uit Israël;
c) het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van apparatuur voor luchtverkeersleiding bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
d) het aanschaffen van diensten met betrekking tot partijen die de dienstverleningscontracten, voor de desbetreffende instanties van de bijlagen 1 en 3 en de desbetreffende dienstencategorie in deze bijlagen niet in hun dekking opnemen,
totdat ten genoegen van het Vorstendom Liechtenstein is aangetoond dat de betrokken partijen voldoende wederkerige toegang tot hun eigen aanbestedingsmarkten bieden aan de goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit het Vorstendom Liechtenstein.
10. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op leveranciers en dienstverleners uit:
- Israël, Japan en Korea, voor zover deze landen de gunning van contracten door de instanties van het Vorstendom Liechtenstein betwisten waarvan de waarde lager is dan het drempelbedrag dat op dezelfde categorie aanbestedingen van deze partijen van toepassing is,
- Japan, Korea en de Verenigde Staten, voor zover deze landen de gunning van contracten aan leveranciers of dienstverleners van andere dan de genoemde partijen – die kleine of middelgrote ondernemingen zijn in de zin van de desbetreffende bepalingen van de wetgeving van het Vorstendom Liechtenstein – betwisten, totdat ten genoegen van het Vorstendom Liechtenstein is aangetoond dat deze landen niet langer discriminerende maatregelen toepassen ten gunste van bepaalde nationale kleine ondernemingen en ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren.

BIJLAGE 4


Goederen

Tenzij anders bepaald, is deze overeenkomst van toepassing op alle goederen.


BIJLAGE 5
Dienstverlening

Deze overeenkomst is van toepassing op de volgende diensten die worden gespecificeerd overeenkomstig de voorlopige centrale productenclassificatie (CPC) van de Verenigde Naties zoals vervat in document MTN.GNS/W/120:Omschrijving
Onderhoud en reparatie 6112, 6122, 633, 886
Vervoer te land, met inbegrip van vervoer met gepantserde wagens, 712 (met uitzondering van en koeriersdiensten, met uitzondering van vervoer van post 71235), 7512, 87304
Personen- en vrachtvervoer door de lucht, met uitzondering van 73 (met uitzondering van vervoer van post 7321)
Postvervoer te land, met uitzondering van vervoer per spoor, en

door de lucht 71235, 7321


Telecommunicatiediensten 752
Financiële diensten: ex 81
a) Verzekeringen 812, 814
b) bankdiensten en diensten in verband met beleggingen18
Computerdiensten en aanverwante diensten 84
Diensten van accountants, financieel controleurs en boekhouders 862
Markt- en opinieonderzoek 864
Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer en aanverwante

diensten 865, 86619


Diensten van architecten; diensten van ingenieurs en 867

geïntegreerde diensten van ingenieurs, diensten in verband

met stedenbouw en landschapsarchitectuur; aanverwante

wetenschappelijke en technische adviezen; keuring en controle


Reclamewezen 871
Reiniging en beheer van gebouwen 874, 82201-82206
Diensten van uitgeverijen en drukkerijen, voor een vast bedrag of op contractbasis 88442
Afvalwater- en afvalverzameling en ‑verwerking 94

Aantekeningen bij bijlage 5
1. Diensten die bedrijven moeten gunnen aan een ander bedrijf op grond van een uitsluitend recht dat is ingesteld bij bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, zijn niet inbegrepen.
2. De aanbesteding door aanbestedende diensten die onder de bijlagen 1 en 3 vallen, van een van de diensten die onder deze bijlage vallen, valt voor wat betreft de dienstverlener van een bepaalde partij uitsluitend onder deze overeenkomst voor zover deze partij deze dienst in haar bijlage 5 heeft opgenomen.
BIJLAGE 6
Constructiediensten

Lijst van Afdeling 51 CPC:
Voorbereidende werkzaamheden op bouwterreinen 511
Algemene bouwkundige werken 512
Algemene bouwkundige werkzaamheden voor civieltechnische werken 513
Installatie en assemblage 514
Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 515
Installatiewerkzaamheden 516
Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 517
Overige 518

Aantekening bij bijlage 6
1. De aanbesteding door aanbestedende diensten die onder de bijlagen 1 en 3 vallen, van een van de diensten die onder deze bijlage vallen, valt voor wat betreft de dienstverlener van een bepaalde partij uitsluitend onder deze overeenkomst voor zover deze partij deze dienst in haar bijlage 6 heeft opgenomen.

BIJLAGE 7


ALGEMENE AANTEKENINGEN EN AFWIJKINGEN VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL IV

1. Deze overeenkomst is niet van toepassing op:


- het aanschaffen van landbouwproducten in het kader van steunprogramma's voor de landbouw en voedselhulpprogramma's;
- de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal door omroeporganisaties en op overeenkomsten betreffende zendtijd.
2. De verstrekking van diensten, waaronder constructiediensten, in het kader van aanbestedingsprocedures overeenkomstig deze overeenkomst is onderworpen aan de voorwaarden en kwalificaties voor markttoegang en nationale behandeling zoals die door het Vorstendom Liechtenstein worden vereist in overeenstemming met zijn verbintenissen in het kader van de GATS.
3. Opdrachten door aanbestedende diensten waarop de bijlagen 1 en 2 van toepassing zijn en die verband houden met activiteiten op het gebied van drinkwater, energie, vervoer en postdiensten vallen niet onder deze overeenkomst, tenzij ze onder bijlage 3 vallen.
4. Op grond van artikel II, hoofdstuk 2, a), ii, is deze overeenkomst niet van toepassing op kapitaalbeleggingen van verzekerde personen door overheidsinstellingen of ondernemingen zoals publieke verzekerings- en pensioenfondsen.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  • Aantekeningen bij bijlage 1
  • Goederen
  • Aantekeningen bij bijlage 2
  • II. Productie, transport of distributie van elektriciteit
  • IV. Aanbestedende diensten in de sector luchthavenfaciliteiten Geen V Aanbestedende diensten in de sector binnenhavens Geen VI. Postdiensten
  • Aantekeningen bij bijlage 3
  • Aantekeningen bij bijlage 5
  • Aantekening bij bijlage 6

  • Dovnload 2.7 Mb.