Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2

Dovnload 2.7 Mb.

Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2Pagina13/14
Datum25.10.2017
Grootte2.7 Mb.

Dovnload 2.7 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL I VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR WAT ARUBA BETREFT

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

BIJLAGE 1
Centrale overheidsinstanties

Benodigdheden

Drempelwaarde: 100 000 BTR
Dienstverlening

Drempelwaarde: 100 000 BTR
Constructiediensten

Drempelwaarde: 4 000 000 BTR

Lijst van instanties:


Ministry of General Affairs (Note 1)

Ministry of Justice and Education

Ministry of Finance, Communication, Utilities and Energy (Note 2)

Ministry of Health and Sport

Ministry of Integration, Infrastructure and Environment

Ministry of Economic Affairs, Social Affairs and Culture

Ministry of Tourism, Transportation and Labour

Parliament of Aruba

Raad van Advies (Council of Advisers)

Algemene Rekenkamer Aruba (Court of Auditors Aruba)

Dienst Openbare Werken (Department of Public Works)

Serlimar (Environmental Agency)

Sociale Verzekeringsbank (Social Insurance Bank)

Algemene Ziektekosten Vereniging (General Health Insurance Association)

Instituto Medico San Nicolas (Medical Institute)

Wegen Infrastructuur Fonds (Infrastructure Fund)Aantekeningen bij bijlage 1
1. Voor het ministerie van Algemene Zaken is deze overeenkomst niet van toepassing op haar ondergeschikte dienst Veiligheidsdienst Aruba.
2. Voor het Ministerie van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie is deze overeenkomst niet van toepassing op haar ondergeschikte dienst Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

BIJLAGE 2


Niet-centrale overheidsinstanties

Niet van toepassing voor Aruba (Aruba heeft geen niet-centrale overheden).

BIJLAGE 3
Alle andere instanties

Benodigdheden

Drempelwaarde: 400 000 BTR
Dienstverlening

Drempelwaarde: 400 000 BTR
Constructiediensten

Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

Lijst van instanties:
BIJLAGE 4
Goederen

Tenzij anders vermeld, is deze overeenkomst van toepassing op alle goederen aangeschaft door de in de bijlagen 1 tot en met 3 opgenomen diensten.


BIJLAGE 5
Dienstverlening

Deze overeenkomst is van toepassing op de volgende diensten die worden gespecificeerd overeenkomstig de voorlopige centrale productenclassificatie (CPC) van de Verenigde Naties zoals vervat in document MTN.GNS/W/120:


Omschrijving CPC-indeling
Juridische dienstverlening 861
Diensten van accountants, financieel controleurs en boekhouders 862
Diensten van belastingconsulenten 863
Diensten van ingenieurs 8672
Computerdiensten 841
Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer 865
Diensten in verband met advies op het gebied van bedrijfsbeheer 866
Reiniging van gebouwen 874
Franchising 8929
a) Verzekeringen 812, 814
b) Bankdiensten en diensten in verband met beleggingen
Banken en effectenhandel 811, 813
Hotels 6411
Amusement 9619
Recreatieterreinen en stranden 96491
Sport 9641
Vervoer over water (goederen- en personenvervoer) 72
Ondersteunende activiteiten voor het vervoer over water: vrachtbehandeling 74
Goederenvervoer: tussenpersonen/verzending van goederen 74
Ondersteunende activiteiten voor het vervoer over water: opslag 74
Wegvervoer 71231, 71234, 71239
Makelaarsdiensten 821, 822
Diensten van uitgeverijen en drukkerijen 88442
Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs 924, 929
Koeriersdiensten 7512
Markt- en opinieonderzoek 864
Reclamewezen 871
Verpakkingsdiensten 876
Hotel- en vergelijkbare accommodatiediensten 641
Telecommunicatiediensten 752

BIJLAGE 6


Constructiediensten

Lijst van aangeboden constructiediensten
Constructiediensten en diensten van ingenieurs op het gebied van bouwnijverheid 51

DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL i VAN Noorwegen

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

BIJLAGE 1
Centrale overheidsinstanties

Goederen

Drempelwaarde: 130 000 BTR
Dienstverlening

Drempelwaarde: 130 000 BTR
Constructiediensten

Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

Alle centrale overheidsinstanties.


Een indicatieve lijst van centrale overheidsinstanties is bijgevoegd.

Aantekeningen bij bijlage 1
1. Onder centrale overheidsinstanties vallen tevens alle ondergeschikte diensten van elke overheidsinstantie, tenzij de ondergeschikte dienst zelf een rechtspersoon is.
2. De volgende aanbestedingen vallen niet onder deze overeenkomst:
- aanbestedingen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen met betrekking tot FSC 58 (communicatie- en beschermingsapparatuur en coherente stralingsapparatuur) uit Canada;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van apparatuur voor luchtverkeersleiding bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
totdat ten genoegen van Noorwegen is aangetoond dat de betrokken partijen voldoende wederkerige toegang tot hun eigen aanbestedingsmarkt bieden aan de goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit Noorwegen.
3. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op leveranciers en dienstverleners uit Japan, Korea en de Verenigde Staten, voor zover deze landen de gunning van contracten aan leveranciers of dienstverleners van andere dan de genoemde partijen – die kleine of middelgrote ondernemingen zijn in de zin van de desbetreffende bepalingen van de Noorse wetgeving – betwisten, totdat ten genoegen van Noorwegen is aangetoond dat deze landen niet langer discriminerende maatregelen toepassen ten gunste van bepaalde nationale kleine ondernemingen en ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren.
Indicatieve lijst van centrale overheidsinstanties:
Statsministerens kontor Office of the Prime Minister
Regjeringsadvokaten Office of the Attorney General
Arbeidsdepartementet Ministry of Labour
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) The Norwegian Labour and Welfare Service

Arbeidsretten The Labour Court

Arbeidstilsynet The Norwegian Labour Inspection Authority

Pensjonstrygden for sjømenn Pension Insurance for Seamen

Petroleumstilsynet Petroleum Safety Authority

Riksmeklingsmannen State mediator

Statens arbeidsmiljøinstitutt The National Institute of Occupational Health

Trygderetten The National Insurance Appeal Body

Statens Pensjonskasse The Norwegian Public Service Pension Fund
Barne-, likestillings og inkluderings- Ministry of Children, Equality and

Departementet Social Inclusion
Barneombudet The Ombudsman for Children in Norway

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs

Forbrukerombudet The Consumer Ombudsman

Forbrukerrådet The Norwegian Consumer Council

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker County Social Welfare Boards

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Directorate of Integration and Diversity

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen The Contact Committee for Immigrants and

og myndighetene (KIM) Authorities

Likestillings- og diskrimineringsnemnda The Equality and Anti-Discrimination
Tribunal

Likestilling- og diskrimineringsombudet The Equality and Anti-Discrimination


Ombud

Statens Institutt for Forbruksforskning National Institute for Consumer


Research
Finansdepartementet Ministry of Finance
Finanstilsynet The Financial Supervisory Authority

of Norway

Folketrygdfondet Folketrygdfondet

Norges Bank Central Bank of Norway

Senter for statlig økonomistyring The Norwegian Government Agency for

Financial Management

Skattedirektoratet Directorate of Taxes

Statens innkrevingssentral The Norwegian National Collection Authority

Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise


Fiskeri- og kystdepartementet Ministry of Fisheries and Coastal Affairs
Fiskeridirektoratet Directorate of Fisheries

Havforskningsinstituttet Institute of Marine Research

Kystverket The Norwegian Coastal Administration

Nasjonalt institutt for ernærings- og The National Institute of Nutrition and

sjømatforskning Seafood Research
Fornyings-, administrasjons- og Ministry of Government Administration

Kirkedepartementet Reform and Church Affairs
Bispedømmerådene The Diocesan Councils

Datatilsynet The Data Inspectorate

Departementenes servicesenter Government Administration Services

Det praktisk-teologiske seminar Practical Theological Seminar

Direktoratet for forvaltning og IKT The Agency for Public Management and

eGovernment

Fylkesmannsembetene The County Governors

Gáldu – Kompetansesenter for urfolks rettigheter Gáldu – Resource Center for the Right of

Indigenous Peoples

Internasjonalt reindriftssenter International Center for Reindeer Husbandry

Kirkerådet National Council of the Church of Norway

Konkurransetilsynet Norwegian Competition Authority

Nidarosdomens restaureringsarbeider The Restoration Workshop of Nidaros

Cathedral

Opplysningsvesenets Fond The Norwegian State Church Endowment

Personvernnemnda Data Protection Tribunal Norway

Sametinget The Sámediggi

Statsbygg The Directorate of Public Construction and

Property
Forsvarsdepartementet Ministry of Defence
Forsvaret Norwegian Armed Forces

Forsvarets Forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment

Forsvarsbygg Norwegian Defence Estates Agency

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Norwegian National Security Authority


Helse- og omsorgsdepartementet Ministry of Health and Care Services
Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory

Board


Helsedirektoratet Norwegian Directorate of Health

Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet The Norwegian Governmental Appeal Board

Regarding Medical Treatment Abroad

Nasjonalt folkehelseinstitutt Norwegian Institute of Public Health

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Norwegian Knowledge Centre for Health

Services


Norsk pasientskadeerstatning The Norwegian System of Compensation

to Patients

Pasientskadenemnda The Patients' Injury Compensation Board

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda National Board for Preimplantation Genetic

Diagnosis

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell The Norwegian Registration Authority for

Health Personnel

Statens helsepersonellnemnd Norwegian Appeal Board for Health

Personnel

Statens helsetilsyn Norwegian Board of Health Supervision

Statens Institutt for rusmiddelforskning National Institute for Alcohol and

Drug Research

Statens Legemiddelverk Norwegian Medicines Agency

Statens Strålevern Norwegian Radiation Protection Authority

Vitenskapskomiteen for mattrygghet Norwegian Scientific Committee for Food

Safety
Justis- og politidepartementet Ministry of Justice and the Police


Den høyere påtalemyndighet The Higher Prosecuting Authority

Den militære påtalemyndighet The Military Prosecuting Authority

Direktoratet for nødkommunikasjon Directorate for Emergency Communication

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap The Directorate for Civil Protection

and Emergency Planning

Domstoladministrasjonen National Courts Administration

Hovedredningssentralen Joint Rescue Coordination Centre

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker The Norwegian Criminal Cases Review

Commission

Kontoret for voldsoffererstatning The Norwegian Criminal Injuries

Compensation Authority

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning The Norwegian Correctional Services

Politidirektoratet The National Police Directorate

Politiets sikkerhetstjeneste The Norwegian Police Security Service

Sekretariatet for konfliktrådene National Mediation Service

Siviltjenesten The Administration of Conscientious

Objection

Spesialenheten for politisaker Norwegian Bureau for the Investigation of

Police Affairs

Statens sivilrettsforvaltning The Norwegian Civil Affairs Authority

Utlendingsdirektoratet The Directorate of Immigration

Utlendingsnemnda (UNE) The Immigration Appeal Board


Kommunal og Regionaldepartementet Ministry of Local Government and

Regional Development
Distriktssenteret Centre of Competence on Rural Development

Husbanken The Norwegian State Housing Bank

Husleietvistutvalget i Oslo, Akershus, Bergen The Rent Disputes Tribunal in Oslo,

og Tronheim Akershus, Bergen and Trondheim

Statens bygningstekniske etat National Office of Building Technology and

Administration


Kulturdepartementet Ministry of Cultural Affairs
Arkivverket The National Archival Services of

Norway


Kunst i offentlige rom, KORO Public Art Norway

Lotteri- og stiftelsestilsynet The Norwegian Gaming and Foundation

Authority

Medietilsynet The Norwegian Media Authority

Nasjonalbiblioteket The National Library of Norway

Norsk Filminstitutt National Film Board

Norsk Kulturråd Arts Council Norway

Norsk lokalhistorisk institutt The Norwegian Institute of Local History

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norwegian Sound and Braille Library

Rikskonsertene The Norwegian Concert Institute

Riksteatret The Norwegian Touring Theatre

Språkrådet The Language Council of Norway


Kunnskapsdepartementet Ministry of Education and Research
Artsdatabanken The Norwegian Biodiversity Information

Centre


BIBSYS BIBSYS

Foreldreutvalget for grunnopplæringen The National Parents' Committee for Primary and Secondary Education

Meteorologisk institutt Norwegian Meteorological Institute

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Norwegian Agency for Quality Assurance in

Education

Norges forskningsråd The Research Council of Norway

Norgesuniversitetet Norway Opening University

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd Norwegian Social Research

og aldring (NOVA)

Norsk utenrikspolitisk institutt Norwegian Institute of International

Affairs

Samordna opptak The Norwegian Universities and Colleges

Admission Service

Senter for IKT i utdanningen The Norwegian Centre for ICT in Education

Senter for internasjonalisering av høyere The Norwegian Centre for International

utdanning Cooperation in Higher Education

Statens fagskole for gartnere og

blomsterdekoratører (Vea)

Statens lånekasse for utdanning The Norwegian State Educational Loan Fund

Statlige universiteter og høyskoler Universities and University Colleges

Utdanningsdirektoratet Norwegian Directorate for Education and

Training

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Norwegian Institute for Adult Learning
Landbruks- og matdepartementet Ministry of Agriculture and Food
Bioforsk Norwegian Institute for Agriculture

and Environmental Research

Mattilsynet Norwegian Food Safety Authority

Norsk institutt for skog og landskap Norwegian Forest and Landscape Institute

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Norwegian Agricultural Economics Research Institute

Reindriftsforvaltningen Norwegian Reindeer Husbandry Administration

Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority

Veterinærinstituttet National Veterinary Institute


Miljøverndepartementet Ministry of the Environment
Direktoratet for Naturforvaltning Directorate for Nature Management

Klima- og forurensningsdirektoratet Climate and Pollution Agency

Norsk kulturminnefond Norwegian Cultural Heritage Fund

Norsk Polarinstitutt Norwegian Polar Research Institute

Riksantikvaren Directorate for Cultural Heritage

Statens Kartverk Norwegian Mapping Authority


Nærings- og handelsdepartementet Ministry of Trade and Industry
Direktoratet for mineralforvaltning med Directorate of Mining with

Bergmesteren for Svalbard Commissioner of Mines at Svalbard

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) GIEK

Justervesenet Norwegian Metrology Service

Norges geologiske undersøkelse The Geological Survey of Norway

Norsk akkreditering Norwegian Accreditation

Norsk romsenter Norwegian Space Agency

Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate

Skipsregistrene The Norwegian International Ship Register

Patentstyret Norwegian Industrial Property Office

Brønnøysundregistrene The Brønnøysund Register Centre
Olje- og energidepartementet Ministry of Petroleum and Energy
Norges vassdrags- og energidirektorat Norwegian Water Resources and Energy

Directorate

Oljedirektoratet Norwegian Petroleum Directorate
Samferdselsdepartementet Ministry of Transport and

Communication
Jernbaneverket The Norwegian National Railway Administration

Luftfartstilsynet Civil Aviation Authority Norway

Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications

Authority

Statens havarikommisjon Accident Investigation Board Norway

Statens jernbanetilsyn Norwegian Rail Authority

Statens vegvesen Norwegian Public Roads Administration

Utenriksdepartementet Ministry of Foreign Affairs
Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) Norwegian Agency for Development

Cooperation

Fredskorpset FK Norway
Stortinget The Storting
Stortingets ombudsmann for forvaltningen Stortingets Ombudsman for Public

- Sivilombudsmannen Administration

Riksrevisjonen Office of the Auditor General
Domstolene Courts of Law

BIJLAGE 2


Niet-centrale instanties

Goederen

Drempelwaarde: 200 000 BTR
Dienstverlening

Drempelwaarde: 200 000 BTR
Constructiediensten

Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

1. Alle niet-centrale overheidsinstanties op regionaal (provinciaal) of plaatselijk (gemeentelijk) niveau.
2. Alle publiekrechtelijke instellingen.
Een lichaam wordt als publiekrechtelijk aangemerkt wanneer het:
(1) is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang andere dan die van commerciële of industriële aard, en
(2) rechtspersoonlijkheid heeft, en
(3) ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de staat, of door regionale of plaatselijke overheden of door andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van deze laatste, ofwel de leden van het bestuurs-, het leidinggevende of het toezichthoudende orgaan voor meer dan de helft door de staat, de regionale of plaatselijke overheid of door andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.
3. Alle verenigingen bestaande uit een of meer van de instanties die onder de bovenstaande punten 1 en 2 vallen.
4. Een indicatieve lijst van de aanbestedende instanties die publiekrechtelijke instellingen zijn, is bijgevoegd.

Aantekeningen bij bijlage 2
1. De volgende aanbestedingen vallen niet onder deze overeenkomst:
- aanbestedingen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen met betrekking tot leveranciers, diensten en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- aanbestedingen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen met betrekking tot FSC 58 (communicatie- en beschermingsapparatuur en coherente stralingsapparatuur) uit Canada;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van apparatuur voor luchtverkeersleiding bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
totdat ten genoegen van Noorwegen is aangetoond dat de betrokken partijen voldoende wederkerige toegang tot hun eigen aanbestedingsmarkt bieden aan de goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit Noorwegen.
2. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op leveranciers en dienstverleners uit:
- Japan, Korea en de Verenigde Staten, voor zover deze landen de gunning van contracten aan leveranciers of dienstverleners van andere dan de genoemde partijen – die kleine of middelgrote ondernemingen zijn in de zin van de desbetreffende bepalingen van de wetgeving van Noorwegen – betwisten, totdat ten genoegen van Noorwegen is aangetoond dat deze landen niet langer discriminerende maatregelen toepassen ten gunste van bepaalde nationale kleine ondernemingen en ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren;
- Japan, voor zover dit land de gunning van contracten door de instanties van Noorwegen betwist waarvan de waarde lager is dan het drempelbedrag dat op dezelfde categorie aanbestedingen van deze partij van toepassing is.
3. Voor wat betreft goederen, diensten, leveranciers en dienstverleners uit Canada is deze bijlage uitsluitend van toepassing op aanbestedingen door niet-centrale overheidsinstanties op regionaal (provinciaal) niveau.

Indicatieve lijst van de aanbestedende instanties die publiekrechtelijke instellingen zijn:


Enova SF

Enova SF

Garantiinstituttet for eksportkreditt, GIEK

The Norwegian Guarantee Institute

Helse Sør-Øst RHF

South-Eastern Norway Regional Health Authority

Helse Vest RHF

Western Norway Regional Health Authority

Helse Midt-Norge RHF

Central Norway Regional Health Authority

Helse Nord RHF

Northern Norway Regional Health Authority

Innovasjon Norge

Innovation Norway

Norsk Rikskringkastning, NRK

The Norwegian Broadcasting Corporation

Universitetssenteret på Svalbard AS

The University Centre in Svalbard

Uninett AS

Uninett, The Norwegian Research Network

Simula Research Laboratory AS

Simula Research Laboratory AS

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norwegian Social Science Data services

AS (NSD)

AS (NSD)Categorieën:
- Statsbanker (State Banks)

- Musea die in handen zijn van en geëxploiteerd worden door de overheid


BIJLAGE 3
Andere instanties (nutsbedrijven)

Goederen

Drempelwaarde: 400 000 BTR
Dienstverlening

Drempelwaarde: 400 000 BTR
Constructiediensten

Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

1. Alle aanbestedende overheidsbedrijven waarvan de aanbestedingen vallen onder de EER-richtlijn nutsbedrijven die aanbestedende instantie (d.w.z. die welke onder bijlage 1 en bijlage 2 vallen) of overheidsbedrijf20 in de zin van de richtlijn nutsbedrijven zijn en een of meer van de volgende activiteiten verrichten:
a) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten die aan het publiek een dienst verlenen op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van drinkwater, of de drinkwatertoevoer aan die netten;
b) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten die aan het publiek een dienst verlenen op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van elektriciteit, of de elektriciteitstoevoer aan die netten;
c) het verstrekken van luchthaven- of andere terminalfaciliteiten aan luchtvervoerders;
d) het verstrekken van zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten aan vervoerders over zee of over de binnenwateren;
e) de beschikbaarstelling of exploitatie van netten21 van openbare dienstverlening op het gebied van stadsvervoer (waaronder stadsspoorwegen, automatische systemen, tram, trolleybus, bus of kabel);
2. Een indicatieve lijst van andere instanties (nutsbedrijven) is bijgevoegd.
Aantekeningen bij bijlage 3
1. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten voor het verrichten van een hiervoor vermelde activiteit, wanneer de activiteit rechtstreeks wordt blootgesteld aan concurrentie op markten waartoe de toegang niet beperkt is.
2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op aankopen door in deze bijlage opgenomen instanties:
a) voor de aankoop van water en voor de levering van energie of brandstoffen voor de productie van energie;
b) voor andere doeleinden dan de uitvoering van hun activiteiten als omschreven in deze bijlage of voor de uitvoering van dergelijke activiteiten in een niet-EER-land;
c) ten behoeve van de wederverkoop of de verhuur aan derden, indien de aanbestedende dienst geen bijzonder of exclusief recht heeft op de verkoop of verhuur van het onderwerp van de opdracht en dit door andere diensten vrijelijk kan worden verkocht of verhuurd onder dezelfde voorwaarden als door de aanbestedende dienst
3. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten:
a) die een aanbestedende dienst bij een met hem verbonden onderneming22 plaatst, of
b) die een gemeenschappelijke onderneming, uitsluitend bestaande uit verscheidene aanbestedende diensten, voor de uitoefening van een relevante activiteit zoals bedoeld onder a) tot en met e) van deze bijlage bij een met een van deze aanbestedende diensten verbonden onderneming plaatst.
mits ten minste 80 % van de gemiddelde omzet die de verbonden onderneming de laatste drie jaar op het gebied van goederen, diensten of constructiediensten heeft behaald, afkomstig is van het leveren van deze diensten of goederen aan de ondernemingen waarmee zij verbonden is.
Wanneer in verband met de datum van oprichting of aanvang van de bedrijfsactiviteiten van een verbonden onderneming de omzet over de afgelopen drie jaar niet beschikbaar is, kan zij ermee volstaan aan te tonen, onder andere door het extrapoleren van bedrijfsactiviteiten, dat de in dit lid bedoelde omzet aannemelijk is.
4. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten:
a) die een gemeenschappelijke onderneming, uitsluitend bestaande uit verscheidene aanbestedende diensten, voor de uitoefening van de onder a) tot en met e) van deze bijlage bedoelde activiteiten bij een met een van deze aanbestedende diensten verbonden onderneming plaatst; of
b) die een aanbestedende dienst plaatst bij een dergelijke gemeenschappelijke onderneming waarvan zijzelf deel uitmaakt, mits die gemeenschappelijke onderneming is opgericht om de betrokken activiteit gedurende een periode van ten minste drie jaar uit te oefenen en het instrument tot oprichting van die gemeenschappelijke onderneming bepaalt dat de aanbestedende diensten waaruit zij bestaat, daar voor ten minste dezelfde termijn deel van zullen uitmaken.
5. De levering van drinkwater of elektriciteit aan netten bestemd voor openbare dienstverlening door een andere aanbestedende dienst dan de aanbestedende instantie wordt niet als een relevante activiteit zoals bedoeld onder a) of b) van deze bijlage beschouwd, wanneer:
a) de productie van drinkwater of elektriciteit door de betrokken dienst geschiedt omdat het verbruik ervan noodzakelijk is voor de uitoefening van een andere dan de onder a) tot en met e) van deze bijlage bedoelde activiteit; en
b) de levering aan het openbare net uitsluitend afhangt van het eigen verbruik van de dienst en gemiddeld over de laatste drie jaren, met inbegrip van het lopende jaar, niet meer bedroeg dan 30 % van de totale drinkwater- of energieproductie van de dienst.
6. De volgende aanbestedingen vallen niet onder deze overeenkomst:
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van:
(i) productie, transport en distributie van drinkwater waarop deze bijlage van toepassing is;
(ii) luchthavenfaciliteiten waarop deze bijlage van toepassing is;
(iii) zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten waarop deze bijlage van toepassing is; en
(iv) stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- en busdiensten waarop deze bijlage van toepassing is
met betrekking tot goederen, diensten, leveranciers en dienstverleners uit Canada;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van productie, transport en distributie van drinkwater waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van apparatuur voor luchtverkeersleiding bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van luchthavenfaciliteiten waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten en Korea;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn in de sector stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- en busdiensten waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;


  • opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van stadsspoorwegen waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit Japan;

- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van busdiensten waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit Israël


totdat ten genoegen van Noorwegen is aangetoond dat de betrokken partijen voldoende wederkerige toegang tot hun eigen aanbestedingsmarkt bieden aan de goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit Noorwegen.
7. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op leveranciers en dienstverleners uit:
- Japan, Korea en de Verenigde Staten, voor zover deze landen de gunning van contracten aan leveranciers of dienstverleners van andere dan de genoemde partijen – die kleine of middelgrote ondernemingen zijn in de zin van de desbetreffende bepalingen van de wetgeving van Noorwegen – betwisten, totdat ten genoegen van Noorwegen is aangetoond dat deze landen niet langer discriminerende maatregelen toepassen ten gunste van bepaalde nationale kleine ondernemingen en ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren;
- Japan, voor zover dit land de gunning van contracten door de instanties van Noorwegen betwist waarvan de waarde lager is dan het drempelbedrag dat op dezelfde categorie aanbestedingen van deze partij van toepassing is.

Indicatieve lijst van andere instanties (nutsbedrijven):
1. Drinkwater
Publieke entiteiten die water produceren of distribueren overeenkomstig het Forskrift om vannforsyning og drikkevann (FOR 2001-12-09 1372).
Bijvoorbeeld:

Asker og Bærum vannverk Asker and Bærum Water Network

Bergen vannverk Bergen Drinking Water Network
2. De elektriciteitssector
Overheidsinstanties die elektriciteit produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig Lov om erverv av vannfall mv. kap. I, jf. kap V (LOV 1917-12-14 16), Lov om vasdragsreguleringer (LOV-1917-12-14 17), Lov om vassdrag og grunnvann (LOV-2000-11-24 82) of Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (LOV 1990-06-29 50).
Bijvoorbeeld:

Alta Kraftverk Alta Power Plant

Bingsfoss Kraftverk Bingfoss Power Plant
3. Luchthavens:
Overheidsinstanties die luchthavenfaciliteiten beheren overeenkomstig Lov om luftfart (LOV-1993-06-11 101).
Bijvoorbeeld:

Avinor AS Avinor AS


4. Havens:
Overheidsinstanties die werkzaam zijn overeenkomstig Lov om havner og farvann (LOV 20009-04-17 19)
Bijvoorbeeld:

Oslo havn Port of Oslo

Stavangerregionens havn Port of Stavanger
5. Openbaar stadsvervoer
Overheidsinstanties die als een van hun activiteiten de exploitatie hebben van netten van openbare dienstverlening op het gebied van vervoer door middel van automatische systemen, stadsspoorwegen, tram, trolleybus, bus of kabel overeenkomstig Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunellbane og forstadsbane m.m. (LOV 1993-06-11 100), Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (LOV 2002-06-21 45) of Lov om anlegg av taugbaner og løipestrenger (LOV 1912-06-14 1).

BIJLAGE 4


Goederen

1. Tenzij anders bepaald, is deze overeenkomst van toepassing op de aanschaf van alle goederen.
2. Deze overeenkomst is uitsluitend van toepassing op de volgende goederen die worden beschreven in de hieronder vermelde hoofdstukken van de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven (nomenclatuur van Brussel) en die worden aangeschaft door het ministerie van Defensie, haar ondergeschikte diensten en diensten op het gebied van veiligheid:
Hoofdstuk 25: Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement

Hoofdstuk 26: Ertsen, slakken en assen

Hoofdstuk 27: Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was; met uitzondering van:

ex 27.10 bijzondere motorbrandstoffen

Hoofdstuk 28: Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen; met uitzondering van:

ex 28.09 springstoffen

ex 28.13 springstoffen

ex 28.14 traangas

ex 28.28 springstoffen

ex 28.32 springstoffen

ex 28.39 springstoffen

ex 28.50 toxische producten

ex 28.51 toxische producten

ex 28.54 springstoffen

Hoofdstuk 29: Organische chemische producten, met uitzondering van:

ex 29.03 springstoffen

ex 29.04 springstoffen

ex 29.07 springstoffen

ex 29.08 springstoffen

ex 29.11 springstoffen

ex 29.12 springstoffen

ex 29.13 toxische producten

ex 29.14 toxische producten

ex 29.15 toxische producten

ex 29.21 toxische producten

ex 29.22 toxische producten

ex 29.23 toxische producten

ex 29.26 springstoffen

ex 29.27 toxische producten

ex 29.29 springstoffen

Hoofdstuk 30: Farmaceutische producten

Hoofdstuk 31: Meststoffen

Hoofdstuk 32: Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt

Hoofdstuk 33: Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten

Hoofdstuk 34: Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's en tandtechnische waspreparaten

Hoofdstuk 35: Eiwitstoffen; lijm; enzymen

Hoofdstuk 37: Producten voor fotografie en cinematografie

Hoofdstuk 38: Diverse producten van de chemische industrie, met uitzondering van:

ex 38.19 toxische producten

Hoofdstuk 39: Kunstmatige plastische stoffen, ethers en esters van cellulose, kunstharsen en werken daarvan; met uitzondering van:

ex 39.03 springstoffen

Hoofdstuk 40: Rubber (natuurlijke en synthetische rubber en factis) en werken van rubber, met uitzondering van:

ex 40.11 kogelbestendige banden

Hoofdstuk 41: Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder

Hoofdstuk 42: Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

Hoofdstuk 43: Pelterijen en bontwerk; namaakbont

Hoofdstuk 44: Hout, houtskool en houtwaren

Hoofdstuk 45: Kurk en kurkwaren

Hoofdstuk 46: Vlechtwerk en mandenmakerswerk

Hoofdstuk 47: Stoffen voor het vervaardigen van papier

Hoofdstuk 48: Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren

Hoofdstuk 49: Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen.

Hoofdstuk 65: Hoofddeksels en delen daarvan

Hoofdstuk 66: Paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede
delen daarvan


Hoofdstuk 67: Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar

Hoofdstuk 68: Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen

Hoofdstuk 69: Keramische producten

Hoofdstuk 70: Glas en glaswerk

Hoofdstuk 71: Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën

Hoofdstuk 73: Gietijzer, ijzer en staal

Hoofdstuk 74: Koper en werken van koper

Hoofdstuk 75: Nikkel en werken van nikkel

Hoofdstuk 76: Aluminium en werken van aluminium

Hoofdstuk 77: Magnesium en beryllium en werken daarvan

Hoofdstuk 78: Lood en werken van lood

Hoofdstuk 79: Zink en werken van zink

Hoofdstuk 80: Tin en werken van tin

Hoofdstuk 81: Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen

Hoofdstuk 82: Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; met uitzondering van:

ex 82.05 gereedschappen

ex 82.07 gereedschappen, onderdelen

Hoofdstuk 83: Allerlei werken van onedele metalen

Hoofdstuk 84: Stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen; met uitzondering
van:


ex 84.06 motoren

ex 84.08 andere motoren

ex 84.45 machines

ex 84.53 automatische gegevensverwerkende machines

ex 84.55 delen van machines van post 84.53

ex 84.59 kernreactoren

Hoofdstuk 85: Elektrische machines, apparaten en toestellen; artikelen voor elektrotechnisch
gebruik; met uitzondering van:


ex 85.13 telecommunicatieapparatuur

ex 85.15 zendtoestellen

Hoofdstuk 86: Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan;
met uitzondering van:


ex 86.02 gepantserde elektrische locomotieven

ex 86.03 andere gepantserde locomotieven

ex 86.05 gepantserde wagons

ex 86.06 reparatiewagens

ex 86.07 goederenwagens

Hoofdstuk 87: Automobielen, tractoren, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen, voor
vervoer over land; met uitzondering van:


ex 87.01 tractoren

ex 87.02 militaire voertuigen

ex 87.03 takelwagens

ex 87.08 gevechtswagens en pantserauto’s

ex 87.09 motorfietsen

ex 87.14 aanhangwagens

Hoofdstuk 89: Scheepvaart, met uitzondering van:

ex 89.01A oorlogsschepen

Hoofdstuk 90: Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; met uitzondering van:

ex 90.05 binocles (dubbele kijkers)

ex 90.13 diverse instrumenten, lasers

ex 90.14 telemeters

ex 90.28 elektrische en elektronische meetinstrumenten

ex 90.11 microscopen

ex 90.17 instrumenten voor de geneeskunde

ex 90.18 toestellen voor mechanische therapie

ex 90.19 orthopedische toestellen

ex 90.20 röntgentoestellen

Hoofdstuk 91: Uurwerken

Hoofdstuk 92: Muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen

Hoofdstuk 94: Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen; met uitzondering van:

ex 94.01A zitmeubelen voor luchtvaartuigen

Hoofdstuk 95: Stoffen geschikt om te worden gesneden of te worden gevormd, in bewerkte
staat (werken daaronder begrepen)


Hoofdstuk 96: Bezems en borstels, kwasten en penselen, poederdonsjes en zeven

Hoofdstuk 98: Diverse werken
BIJLAGE 5
Dienstverlening

Deze overeenkomst is van toepassing op de volgende diensten die worden gespecificeerd overeenkomstig de voorlopige centrale productenclassificatie (CPC) van de Verenigde Naties zoals vervat in document MTN.GNS/W/120, met de in de noten bij deze bijlage gespecificeerde uitzonderingen:


Omschrijving

CPC-indeling

Onderhoud en reparatie

6112, 6122, 633, 886

Vervoer te land, met inbegrip van vervoer met gepantserde wagens en koeriersdiensten, met uitzondering van vervoer van post

712 (met uitzondering van 71235), 7512, 87304

Personen- en vrachtvervoer door de lucht, met uitzondering van vervoer van post

73 (met uitzondering van 7321)

Postvervoer te land, met uitzondering van vervoer per spoor, en door de lucht

71235, 7321

Telecommunicatiediensten

752

Financiële diensten:

Ex 81, 812, 814

a) Verzekeringen
b) Bank- en investeringsdiensten
Computerdiensten en aanverwante diensten

84

Diensten van accountants, financieel controleurs en boekhouders

862

Markt- en opinieonderzoek

864

Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer en aanverwante diensten

865, 866

Diensten van architecten; diensten van ingenieurs en geïntegreerde diensten van ingenieurs, diensten in verband met stedenbouw en landschapsarchitectuur; aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen; keuring en controle

867

Reclamewezen

871

Reiniging en beheer van gebouwen

Diensten van uitgeverijen en drukkerijen, voor een vast bedrag of op contractbasis874, 822

88442


Afvalwater- en afvalverzameling en ‑verwerking

94Aantekeningen bij bijlage 5
1. Bij de bank- en investeringsdiensten onder financiële diensten in bovenstaande lijst zijn financiële diensten betreffende de uitgifte, de verkoop, de aankoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, en door de centrale banken verleende diensten niet inbegrepen.
2. Bij de diensten in verband met advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer in bovenstaande lijst zijn diensten voor arbitrage en bemiddeling niet inbegrepen.
3. De aanbesteding door aanbestedende diensten die onder de bijlagen 1, 2 en 3 vallen, van een van de diensten die onder deze bijlage vallen, valt voor wat betreft de dienstverlener van een bepaalde partij uitsluitend onder deze overeenkomst voor zover deze partij deze dienst in haar bijlage 5 heeft opgenomen.
4. Diensten die bedrijven moeten gunnen aan een ander bedrijf op grond van een uitsluitend recht dat is ingesteld bij bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, zijn niet inbegrepen.
BIJLAGE 6
Constructiediensten

Lijst van Afdeling 51 CPC:
Alle diensten die in afdeling 51 zijn vermeld.

Aantekening bij bijlage 6
De aanbesteding door aanbestedende diensten die onder de bijlagen 1, 2 en 3 vallen, van een van de diensten die onder deze bijlage vallen, valt voor wat betreft de dienstverlener van een bepaalde partij uitsluitend onder deze overeenkomst voor zover deze partij deze dienst in haar bijlage 6 heeft opgenomen.
BIJLAGE 7
Algemene aantekeningen

1. Deze overeenkomst is niet van toepassing op:
a) overheidsopdrachten betreffende de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal door omroeporganisaties en op overeenkomsten betreffende zendtijd;
b) de aanschaf van landbouwproducten in het kader van steunprogramma's voor de landbouw en voedselhulpprogramma's.
2. Opdrachten door aanbestedende diensten waarop de bijlagen 1 en 2 van toepassing zijn en die verband houden met activiteiten op het gebied van drinkwater, energie, vervoer en postdiensten vallen niet onder deze overeenkomst, tenzij ze onder bijlage 3 vallen.
3. Deze overeenkomst is niet van toepassing op Svalbard.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  • DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL i VAN Noorwegen

  • Dovnload 2.7 Mb.