Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2

Dovnload 2.7 Mb.

Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2Pagina7/14
Datum25.10.2017
Grootte2.7 Mb.

Dovnload 2.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Instellingen

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministry of the Interior)

 • Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (Netherlands Institute for the Fire Service and for Combating Emergencies) (NIBRA)

 • Nederlands Bureau Brandweer Examens (Netherlands Fire Service ExaminationBoard) (NBBE)

 • Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie National Institute for Selection and Education of Policemen) (LSOP)

 • 25 afzonderlijke politieregio's – (25 individual police regions)

 • Stichting ICTU (ICTU Foundation)

 • Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (Cooperation Service Police Netherlands)

 • Ministerie van Economische Zaken (Ministry of Economic Affairs)

 • Stichting Syntens – (Syntens)

 • Van Swinden Laboratorium B.V. – (NMi van Swinden Laboratory)

 • Nederlands Meetinstituut B.V. – (Nmi Institute for Metrology and Technology)

 • Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) – (Netherlands Agency for Aerospace Programmes)

 • Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (Netherlands Board of Tourism and Conventions)

 • Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Cooperative Body of the provincial governments of the Northern Netherlands)

 • Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.(Oost N.V.) – Development Agency East Netherlands

 • LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)

 • Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) – (NOM Investment Development)

 • Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) – (North Brabant Development Agency)

 • Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta) – (Independent Post and Telecommunications Authority)

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (Central Bureau of Statistics) (CBS)

 • Energieonderzoek Centrum Nederland – (Energy Research Centre of The Netherlands) (ECN)

 • Stichting PUM (Programma Uitzending Managers) (Netherlands Management Consultants Programme)

 • Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR Netherlands: Centre of Expertise) (MVO)

 • Kamer van Koophandel Nederland (Netherlands Chamber of Commerce)

 • Ministry of Finance

 • De Nederlandse Bank N.V. – (Netherlands Central Bank)

 • Autoriteit Financiële Markten – (Netherlands Authority for the Financial Markets)

 • Pensioen- & Verzekeringskamer – (Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)

 • Ministry of Justice

 • Stichting Reclassering Nederland (SRN) – (Netherlands Rehabilitation Agency)

 • Stichting VEDIVO – (VEDIVO Agency, Association for Managers in the (Family) Guardianship)

 • Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen – (Guardianship and Family Guardianship Institutions)

 • Stichting Halt Nederland (SHN) – (Netherlands Halt (the alternative) Agency)

 • Particuliere Internaten – (Private Boarding Institutions)

 • Particuliere Jeugdinrichtingen – (Penal Institutions for Juvenile Offenders)

 • Schadefonds Geweldsmisdrijven – (Damages Fund for Violent Crimes)

 • Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) – (Agency for the Reception of Asylum Seekers)

 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) – (National Support and Maintenance Agency)

 • Landelijke organisaties slachtofferhulp – (National Victim Compensation Organisations)

 • College Bescherming Persoongegevens – (Netherlands Data Protection Authority

 • Raden voor de Rechtsbijstand – (Legal Assistance Councils)

 • Stichting Rechtsbijstand Asiel – (Asylum Seekers Legal Advice Centres)

 • Stichtingen Rechtsbijstand – (Legal Assistance Agencies)

 • Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) – (National Bureau against Racial Discrimination)

 • Clara Wichman Instituut – (Clara Wichman Institute)

 • Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

 • Bureau Beheer Landbouwgronden – (Land Management Service)

 • Faunafonds – (Fauna Fund)

 • Staatsbosbeheer – (National Forest Service)

 • Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding – (Netherlands Bureau for Food and Nutrition Education)

 • Universiteit Wageningen – (Wageningen University and Research Centre)

 • Stichting DLO – (Agricultural Research Department)

 • (Hoofd) productschappen – (Commodity Boards)

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministry of Education, Culture and Science)

De bevoegde autoriteiten van:

 • de openbare of uit de openbare kas bekostigde scholen voor basisonderwijs in de zin van de Wet op het primair onderwijs;

 • de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen voor basisonderwijs in de zin van de Wet op het primair onderwijs;

 • de openbare of uit de openbare kas bekostigde scholen en inrichtingen voor bijzonder en voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op de expertisecentra;

 • de openbare of uit de openbare kas bekostigde scholen en inrichtingen voor voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • de openbare of uit de openbare kas bekostigde instellingen in de zin van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs;

 • de uit de openbare kas bekostigde universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs, de Open Universiteit en de academische ziekenhuizen in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • schoolbegeleidingsdiensten in de zin van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra;

 • landelijke pedagogische centra in de zin van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten;

 • omroeporganisaties in de zin van de Mediawet, voor zover deze voor meer dan 50 % door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden bekostigd;

 • diensten als bedoeld in de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten;

 • overige organisaties en instellingen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap die voor meer dan 50 % door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden bekostigd.

 • Alle organisaties die voor meer dan 50 % door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden bekostigd, bijvoorbeeld:

 • Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP);

 • Commissariaat voor de Media (CvdM);

 • Informatie Beheer Groep (IB-Groep);

 • Koninklijke Bibliotheek (KB);

 • Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW);

 • Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO);

 • Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO);

 • Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst;

 • Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten;

 • Fonds voor de scheppende toonkunst;

 • Mondriaanstichting;

 • Nederlands fonds voor de film;

 • Stimuleringsfonds voor de architectuur;

 • Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing;

 • Fonds voor de letteren;

 • Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds;

 • Nederlandse Omroepstichting (NOS);

 • Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO);

 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO);

 • Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO);

 • Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF);

 • Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic);

 • Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs;

 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG);

 • Stichting ICT op school;

 • Stichting Anno;

 • Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom);

 • Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE);

 • Stichting Kennisnet;

 • Stichting Muziek Centrum van de Omroep;

 • Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF);

 • Stichting Centraal Bureau voor Genealogie;

 • Stichting Ether Reclame (STER);

 • Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw;

 • Stichting Radio Nederland Wereldomroep;

 • Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL);

 • Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD);

 • Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt;

 • Stichting Nationaal Restauratiefonds;

 • Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie;

 • Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving;

 • Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland;

 • Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie;

 • Nederlandse Taalunie;

 • Stichting Participatiefonds voor het onderwijs;

 • Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent;

 • Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF;

 • Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut;

 • College van Beroep voor het Hoger Onderwijs;

 • Vereniging van openbare bibliotheken NBLC;

 • Stichting Muziek Centrum van de Omroep;

 • Nederlandse Programmastichting;

 • Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties;

 • Stichting Lezen;

 • Centrum voor innovatie van opleidingen;

 • Instituut voor Leerplanontwikkeling;

 • Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting;

 • Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie;

 • Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs;

 • BVE-Raad;

 • Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven;

 • Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs;

 • Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs;

 • Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie;

 • Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs;

 • Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO;

 • Stichting SoFoKles;

 • Europees Platform;

 • Stichting mobiliteitsfonds HBO;

 • Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum;

 • Stichting minderheden Televisie Nederland;

 • Stichting omroep allochtonen;

 • Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht;

 • School der Poëzie;

 • Nederlands Perscentrum;

 • Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum;

 • Bibliotheek voor varenden;

 • Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden;

 • Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken;

 • Nederlandse luister- en braillebibliotheek;

 • Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang;

 • Bibliotheek Le Sage Ten Broek;

 • Doe Maar Dicht Maar;

 • ElHizjra;

 • Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten;

 • Fund for Central and East European Bookprojects;

 • Jongeren Onderwijs Media;

 • Ministry of Social Affairs and Employment

 • Sociale Verzekeringsbank – (Social Insurance Bank)

 • Sociaal Economische Raad (SER) – (Social and Economic Council in the Netherlands)

 • Raad voor Werk en Inkomen (RWI) – (Council for Work and Income)

 • Centrale organisatie voor werk en inkomen – (Central Organisation for Work and Income)

 • Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen – (Implementing body for employee insurance schemes)

 • Ministry of Transport, Communications and Public Works

 • RDW, Dienst Wegverkeer

 • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) – (Air Traffic Control Agency)

 • Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) – (Netherlands maritime pilots association)

 • Regionale Loodsencorporatie (RLC) – (Regional maritime pilots association)

 • Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment

 • Kadaster – (Public Registers Agency)

 • Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting – (Central Housing Fund)

 • Stichting Bureau Architectenregister – (Architects Register)

 • Ministry of Health, Welfare and Sport

 • Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

 • College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) – (Medicines Evaluation Board)

 • Commissies voor gebiedsaanwijzing

 • College sanering Ziekenhuisvoorzieningen – (National Board for Redevelopment of Hospital Facilities)

 • Zorgonderzoek Nederland (ZON) – (Health Research and Development Council)

 • Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen – (Law on Medical Appliances)

 • N.V. KEMA/Stichting TNO Certification – (KEMA/TNO Certification)

 • College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) – (National Board for Hospital Facilities)

 • College voor Zorgverzekeringen (CVZ) – (Health Care Insurance Board)

 • Nationaal Comité 4 en 5 mei – (National 4 and 5 May Committee)

 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) – (Pension and Benefit Board)

 • College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) – (Health Service Tariff Tribunal)

 • Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

 • Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) – (Foundation for the Advancement of Public Health and Envireonment)

 • Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

 • Stichting Sanquin Bloedvoorziening – (Sanquin Blood Supply Foundation)

 • College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG (Supervisory Board of Health Care Insurance Committees for registration of professional health care practices)

 • Ziekenfondsen – (Health Insurance Funds)

 • Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) – (Netherlands Transplantation Foundation)

 • Regionale Indicatieorganen (RIO's) – (Regional bodies for Need Assessment).

Oostenrijk

 • Alle organen die onderworpen zijn aan het begrotingstoezicht van de "Rechnungshof" (de Rekenkamer), behalve die welke een bedrijfsmatig of commercieel karakter hebben.

Polen

(1) Publieke universiteiten en academische instellingen • Uniwersytet w Białymstoku

 • Uniwersytet w Gdańsku

 • Uniwersytet Śląski

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 • Uniwersytet Łódzki

 • Uniwersytet Opolski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Szczeciński

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • Uniwersytet Warszawski

 • Uniwersytet Rzeszowski

 • Uniwersytet Wrocławski

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im, St Staszica w Krakowie

 • Politechnika Białostocka

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Gdańska

 • Politechnika Koszalińska

 • Politechnika Krakowska

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Łódzka

 • Politechnika Opolska

 • Politechnika Poznańska

 • Politechnika Radomska im, Kazimierza Pułaskiego

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 • Politechnika Szczecińska

 • Politechnika Śląska

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Politechnika Warszawska

 • Politechnika Wrocławska

 • Akademia Morska w Gdyni

 • Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie

 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 • Szkoła Główna Handlowa

 • Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

 • Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej

 • Akademia Podlaska w Siedlcach

 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

 • Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie

 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

 • Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 • Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • Akademia Rolnicza w Lublinie

 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

 • Akademia Rolnicza w Szczecinie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu

 • Akademia Medyczna w Białymstoku

 • Akademia Medyczna imt Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 • Akademia Medyczna w Gdańsku

 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 • Akademia Medyczna w Lublinie

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

 • Akademia Medyczna w Warszawie

 • Akademia Medyczna im, Piastów Śląskich we Wrocławiu

 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu

 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

 • Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

 • Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 • Akademia Obrony Narodowej

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 • Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta

 • Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu

 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 • Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 • Akademia Muzyczna w Krakowie

 • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 • Akademia Muzyczna im, Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

 • Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 • Akademia Sztuk Pięknych Katowicach

 • Akademia Sztuk Pięknych im, Jana Matejki w Krakowie

 • Akademia Sztuk Pięknych im, Władysława Strzemińskiego w Łodzi

 • Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 • Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im, Leona Schillera w Łodzi

 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks, Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 • Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Witelona w Legnicy

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Amosa Kodeńskiego w Lesznie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Stanisława Staszica w Pile

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Gródka w Sanoku

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

(2) Culturele instellingen van regionale en lokale overheden

(3) Nationale parken • Babiogórski Park Narodowy

 • Białowieski Park Narodowy

 • Biebrzański Park Narodowy

 • Bieszczadzki Park Narodowy

 • Drawieński Park Narodowy

 • Gorczański Park Narodowy

 • Kampinoski Park Narodowy

 • Karkonoski Park Narodowy

 • Magurski Park Narodowy

 • Narwiański Park Narodowy

 • Ojcowski Park Narodowy

 • Park Narodowy "Bory Tucholskie"

 • Park Narodowy Gór Stołowych

 • Park Narodowy "Ujście Warty"

 • Pieniński Park Narodowy

 • Poleski Park Narodowy

 • Roztoczański Park Narodowy

 • Słowiński Park Narodowy

 • Świętokrzyski Park Narodowy

 • Tatrzański Park Narodowy

 • Wielkopolski Park Narodowy

 • Wigierski Park Narodowy

 • Woliński Park Narodowy

(4) Publieke scholen voor basis- en voortgezet onderwijs

(5) Publieke radio- en televisieomroepen • Telewizja Polska S.A. (Polish TV)

 • Polskie Radio S.A. (Polish Radio)

(6) Openbare musea, schouwburgen, bibliotheken en andere openbare culturele instellingen

 • Muzeum Narodowe w Krakowie

 • Muzeum Narodowe w Poznaniu

 • Muzeum Narodowe w Warszawie

 • Zamek Królewski w Warszawie

 • Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

 • Muzeum Żup Krakowskich

 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

 • Państwowe Muzeum na Majdanku

 • Muzeum Stutthof w Sztutowie

 • Muzeum Zamkowe w Malborku

 • Centralne Muzeum Morskie

 • Muzeum "Łazienki Królewskie"

 • Muzeum Pałac w Wilanowie

 • Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

 • Muzeum Wojska Polskiego

 • Teatr Narodowy

 • Narodowy Stary Teatr Kraków

 • Teatr Wielki – Opera Narodowa

 • Filharmonia Narodowa

 • Galeria Zachęta

 • Centrum Sztuki Współczesnej

 • Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 • Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

 • Instytut im, Adama Mickiewicza

 • Dom Pracy Twórczej w Wigrach

 • Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

 • Instytut Dziedzictwa Narodowego

 • Biblioteka Narodowa

 • Instytut Książki

 • Polski Instytut Sztuki Filmowej

 • Instytut Teatralny

 • Filmoteka Narodowa

 • Narodowe Centrum Kultury

 • Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 • Muzeum Historii Polski w Warszawie

 • Centrum Edukacji Artystycznej

(7) Publieke onderzoeksinstellingen, R&D-instellingen en andere instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

(8) Publieke autonome beheereenheden gezondheidszorg, opgericht door regionale of lokale overheden of verenigingen daarvan(9) Overige

 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych – (Polish Information and Foreign Investment Agency)

Portugal

 • Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial – (Public institutions without commercial or industrial character)

 • Serviços públicos personalizados – (Public services having legal personality)

 • Fundações públicas – (Public foundations)

 • Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde – (Public institutions for education, scientific research and health)

 • INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)

 • Instituto do Consumidor – (Institute for the Consumer)

 • Instituto de Meteorologia – (Institute for Meteorology)

 • Instituto da Conservação da Natureza – (Institute for Natural Conservation)

 • Instituto da Agua – (Water Institute)

 • ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal

 • Instituto do Sangue – (Portuguese Blood Institute)

Roemenië

 • Academia Română (Romanian Academy)

 • Biblioteca Naţională a României (Romanian National Library)

 • Arhivele Naţionale (National Archives)

 • Institutul Diplomatic Român (Romanian Diplomatic Institute)

 • Institutul Cultural Român (Romanian Cultural Institute)

 • Institutul European din România (European Institute of Romania)

 • Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (Investigation Institute of Communism Crimes)

 • Institutul de Memorie Culturală (Institute for Cultural Memory)

 • Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (National Agency for Education and Training Community Programs)

 • Centrul European UNESCO pentru Invăţământul Superior (UNESCO European Centre for Higher Education)

 • Comisia Naţională a României pentru UNESCO (Romanian National Commission for UNESCO)

 • Societatea Română de Radiodifuziune (Romanian Radio-Broadcasting Company)

 • Societatea Română de Televiziune (Romanian Television Company)

 • Societatea Naţională pentru Radiocomunicaţii (National Radio Communication Company)

 • Centrul Naţional al Cinematografiei (National Cinematography Centre)

 • Studioul de Creaţie Cinematografică (Studio of Cinematography Creation)

 • Arhiva Naţională de Filme (National Film Archive)

 • Muzeul Naţional de Artă Contemporană (National Museum of Contemporary Art)

 • Palatul Naţional al Copiilor (National Children’s Palace)

 • Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate (National Centre for Scholarships Abroad)

 • Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor (Agency for Student Support)

 • Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (Romanian Olympic and Sports Committee)

 • Agenţia pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN) (Agency for Youth European Cooperation)

 • Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT) (National Agency for Supporting Youth Initiatives)

 • Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport (National Research Institute for Sports)

 • Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (National Council for Combating Discrimination)

 • Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (State Secretariat for December 1989 Revolutionaries Problems)

 • Secretariatul de Stat pentru Culte (State Secretariat for Cults)

 • Agenţia Naţională pentru Locuinţe (National Agency for Housing)

 • Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (National House of Pension and Other Social Insurance Right)

 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (National House of Health Insurance)

 • Inspecţia Muncii (Labor Inspection)

 • Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Central State Office for Special Problems)

 • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (General Inspectorate for Emergency Situations)

 • Agenţia Naţională de Consultanţă Agrícola (National Agency for Agricultural Counseling)

 • Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (National Agency for Improvement and Zoo-technical Reproduction)

 • Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Central Laboratory of Phytosanitary Quarantine)

 • Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (Central Laboratory for Seeds and Planting Material Quality)

 • Insitutul pentru Controlul produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (Institute for the Control of Veterinary Biological Products and Medicine)

 • Institutul de Igienă şi Sănătate Publică şi Veterinară (Hygiene Institute of Veterinary Public Health)

 • Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (Institute for Diagnosis and Animal Health)

 • Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor (State Institute for Variety Testing and Registration)

 • Banca de Resurse GeneticeVegetale (Vegetal Genetically Resources Bank)

 • Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonele Miniere (National Agency for the Development and the Implementation of the Mining Regions Reconstruction Programs)

 • Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (National Agency for Dangerous Chemical Substances)

 • Agenţia Naţională de Controlul Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice (National Agency for the Control of Strategic Exports and Prohibition of Chemical Weapons)

 • Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" Tulcea (Administration for Natural Biosphere Reservation "Danube-Delta" Tulcea)

 • Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA) (National Forests Administration)

 • Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (National Administration of State Reserves)

 • Administraţia Naţională Apele Române (National Administration of Romanian Waters)

 • Administraţia Naţională de Meteorologie (National Administration of Meteorology)

 • Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor (National Commission for Materials Recycling)

 • Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (National Commission for Nuclear Activity Control)

 • Agenţia Manageriala de Cercetare Stiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic (Managerial Agency for Scientific Research, Innovation and Technology Transfer- AMCSIT)

 • Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "RoEduNet" (Office for Administration and Operation of Data Communication Network – RoEduNe)

 • Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (State Inspection for the Control of Boilers, Pressure Vessels and Hoisting Equipment)

 • Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (Romanian Centre for Instruction and Training of Personnel Engaged in Naval Transport)

 • Inspectoratul Navigaţiei Civile (INC) (Inspectorate for Civil Navigation)

 • Regia Autonomă Registrul Auto Român (Autonomous Public Service Undertaking - Romanian Auto Register)

 • Agenţia Spaţială Română (Romanian Space Agency)

 • Scoala Superioară de Aviaţie Civilă (Superior School of Civil Aviation)

 • Aeroclubul României (Romanian Air-club)

 • Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni (Training Centre for Industry Personnel Busteni)

 • Centrul Român de Comerţ Exterior (Romanian Centre for Foreign Trade)

 • Centrul de Formare şi Management Bucureşti (Management and Formation Centre for Commerce Bucharest)

 • Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii militare (Research Agency for Military Techniques and Technology)

 • Asociaţia Română de Standardizare (ASRO) (Romanian Association of Standardization)

 • Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) (Romanian Accreditation Association)

 • Comisia Naţională de Prognoză (CNP) (National Commission for Prognosis)

 • Institutul Naţional de Statistică (INS) (National Institute for Statistics)

 • Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) (National Commission for Transferable Securities)

 • Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) (Insurance Supervisory Commission)

 • Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Supervisory Commission of Private Pensions System)

 • Consiliul Economic şi Social (CES) (Economic and Social Council)

 • Agenţia Domeniilor Statului (Agency of State Domains)

 • Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (National Trade Register Office)

 • Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (Authority for State Assets Recovery)

 • Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (National Council for Study of the Security Archives)

 • Avocatul Poporului (Peoples’ Attorney)

 • Institutul Naţional de Administraţie (INA) (National Institute of Administration)

 • Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (National Inspectorate for Personal Records)

 • Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) (State Office for Inventions and Trademarks)

 • Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Romanian Copyright Office)

 • Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice (National Office for Historical Monuments)

 • Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării banilor (ONPCSB) (National Office for Preventing and Combating Money Laundering)

 • Biroul Român de Metrologie Legală (Romanian Bureau of Legal Metrology)

 • Inspectoratul de Stat în Construcţii (State Inspectorate for Constructions)

 • Compania Naţională de Investiţii (National Company for Investments)

 • Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (Romanian National Company of Motorways and National Roads)

 • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (National Agency for Land Registering and Real Estate Advertising)

 • Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare (National Administration of Land Improvements)

 • Garda Financiară (Financial Guard)

 • Garda Naţională de Mediu (National Guard for Environment)

 • Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (National Institute for Criminological Expertise)

 • Institutul Naţional al Magistraturii (National Institute of Magistracy)

 • Scoala Nationala de Grefieri (National School for Court Clerks)

 • Administraţia Generală a Penitenciarelor (General Administration of Penitentiaries)

 • Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (The National Registry Office for Classified Information (ORNISS)

 • Autoritatea Naţională a Vămilor (National Customs Authority)

 • Banca Naţională a României (National Bank of Romania)

 • Regia Autonomă "Monetăria Statului" (Autonomous Public Service Undertaking "State Mint of Romania")

 • Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale" (Autonomous Public Service Undertaking "Printing House of the National Bank")

 • Regia Autonomă "Monitorul Oficial" (Autonomous Public Service Undertaking "Official Gazette")

 • Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (National Office for Heroes Cult)

 • Oficiul Român pentru Adopţii (Romanian Adoption Office)

 • Oficiul Român pentru Imigrări (Romanian Emigration Office)

 • Compania Naţională "Loteria Română" (National Company "Romanian Lottery")

 • Compania Naţională "ROMTEHNICA" (National Company "ROMTEHNICA")

 • Compania Naţională "ROMARM" (National Company "ROMARM")

 • Agenţia Naţională pentru Romi (National Agency for Roms)

 • Agenţia Naţională de Presă "ROMPRESS" (National News Agency "ROMPRESS")

 • Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" (Autonomous Public Service Undertaking "Administration of State Patrimony and Protocol")

 • Institute şi Centre de Cercetare (Research Institutes and Centers)

 • Institute şi Centre de Cercetare (Research Institutes and Centers)

 • Instituţii de Invăţământ de Stat (Education States Institutes)

 • Universităţi de Stat (State Universities)

 • Muzee (Museums)

 • Biblioteci de Stat (State Libraries)

 • Teatre de Stat, Opere, Operete, filarmonica, centre şi case de Cultură, (State Theaters, Operas, Philharmonic Orchestras, Cultural houses and Centers)

 • Reviste (Magazines)

 • Edituri (Publishing Houses)

 • Inspectorate Scolare, de Cultură, de Culte (School, Culture and Cults Inspectorates)

 • Complexuri, Federaţii şi Cluburi Sportive (Sport Federations and Clubs)

 • Spitale, Sanatorii, Policlinici, Dispensare, Centre Medicale, Institute medico-Legale, Staţii Ambulanţă (Hospitals, sanatoriums, Clinics, Medical Units, Legal-Medical Institutes, Ambulance Stations)

 • Unităţi de Asistenţă Socială (Social Assistance Units)

 • Tribunale (Courts)

 • Judecătorii (Law Judges)

 • Curţi de Apel (Appeal Courts)

 • Penitenciare (Penitentiaries)

 • Parchetele de pe lângă Instanţele Judecătoreşti (Prosecutor's Offices)

 • Unităţi Militare (Military Units)

 • Instanţe Militare (Military Courts)

 • Inspectorate de Poliţie (Police Inspectorates)

 • Centre de Odihnă (Resting Houses)

Slovenië

 • Javni zavodi s podroèja vzgoje, izobraževanja ter športa (Public institutes in the area of child care, education and sport)

 • Javni zavodi s podroèja zdravstva (Public institutes in the area of health care)

 • Javni zavodi s podroèja socialnega varstva (Public institutes in the area of social security)

 • Javni zavodi s podroèja kulture (Public institutes in the area of culture)

 • Javni zavodi s podroèja raziskovalne dejavnosti (Public institutes in the area of science and research)

 • Javni zavodi s podroèja kmetijstva in gozdarstva (Public institutes in the area of agriculture and forestry)

 • Javni zavodi s podroèja okolja in prostora (Public institutes in the area of environment and spatial planning)

 • Javni zavodi s podroèja gospodarskih dejavnosti (Public institutes in the area of economic activities)

 • Javni zavodi s podroèja malega gospodarstva in turizma (Public institutes in the area of small enterprises and tourism)

 • Javni zavodi s podroèja javnega reda in varnosti (Public institutes in the area of public order and security)

 • Agencije (Agencies)

 • Skladi socialnega zavarovanja (Social security funds)

 • Javni skladi na ravni države in na ravni obèin (Public funds at the level of the central government and local communities)

 • Družba za avtoceste v RS (Motorway Company in the Republic of Slovenia)

 • Organisaties die door de centrale overheid of lokale organen zijn opgericht en onder de begroting van de Republiek Slovenië of van lokale overheden vallen

 • Andere rechtspersonen die vallen onder de definitie van overheidslichaam in ZJN-2, artikel 3, lid 2

Slowakije

 • Rechtspersonen die op grond van bepaalde wetgeving of bestuursrechtelijke maatregelen zijn opgericht of gecreëerd om te voorzien in behoeften van algemeen belang, die geen bedrijfsmatig of commercieel karakter hebben en die tegelijk aan ten minste een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • zij worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd door een aanbestedende dienst, d.w.z. een dienst van de centrale overheid, gemeente of regio dan wel een andere rechtspersoon, die tegelijk voldoet aan de voorwaarden van artikel 1, lid 9, onder a), b) of c), van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad;

 • zij worden beheerd door of staan onder toezicht van een aanbestedende dienst, d.w.z. een dienst van de centrale overheid, gemeente of regio dan wel een andere publiekrechtelijke instelling, die tegelijk voldoet aan de voorwaarden van artikel 1, lid 9, onder a), b) of c), van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad;

 • een aanbestedende dienst, d.w.z. een dienst van de centrale overheid, gemeente of regio dan wel een andere rechtspersoon, die tegelijk voldoet aan de voorwaarden van artikel 1, lid 9, onder a), b) of c), van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, benoemt of kiest meer dan de helft van de leden van het leidinggevend of toezichthoudend orgaan ervan.

Het gaat bij dergelijke personen om publiekrechtelijke instellingen die activiteiten verrichten in het kader van bijvoorbeeld:

 • Wet nr. 532/2010 inzake de Slowaakse radio en televisie;

 • Wet nr. 581/2004 inzake ziektekostenverzekeraars, als gewijzigd bij Wet nr. 719/2004 op de publieke ziektekostenverzekering overeenkomstig Wet nr. 580/2004 inzake de ziektekostenverzekering als gewijzigd bij Wet nr. 718/2004;

 • Wet nr. 121/2005 waarbij de geconsolideerde Wet nr. 461/2003 op de sociale verzekering, als gewijzigd, is gepubliceerd.

Finland

Publieke of onder toezicht van de overheid staande organen en ondernemingen, behalve die welke een commercieel of bedrijfskarakter hebben.Zweden

Alle niet-commerciële organen waarvan de overheidsopdrachten onderworpen zijn aan het toezicht van de Zweedse mededingingsautoriteit, met inbegrip van bijvoorbeeld:

- Nordiska Museet (Nordic Museum)

-Tekniska Museet (National Museum of Science and Technology)Verenigd Koninkrijk

Instellingen

 • Design Council

 • Health and Safety Executive

 • National Research Development Corporation

 • Public Health Laboratory Service Board

 • Advisory, Conciliation and Arbitration Service

 • Commission for the New Towns

 • National Blood Authority

 • National Rivers Authority

 • Scottish Enterprise

 • Ordnance Survey

 • Financial Services Authority

Categorieën

 • Gesubsidieerde scholen

 • Universiteiten en colleges die grotendeels gefinancierd worden door andere aanbestedende diensten

 • Nationale musea

 • Research Councils (raden belast met de bevordering van onderzoek)

 • Fire Authorities (brandweer)

 • National Health Service Strategic Health Authorities

 • Police Authorities (politiediensten)

 • New Town Development Corporations (verenigingen voor de ontwikkeling van nieuwe steden)

 • Urban Development Corporations (verenigingen voor stadsontwikkeling)


Bijlage 3
Nutsbedrijven die aanbestedingen uitschrijven overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst

Benodigdheden

Drempels: 400 000 BTR


Dienstverlening

Gespecificeerd in bijlage 5

Drempels: 400 000 BTR
Werkzaamheden

Gespecificeerd in bijlage 6

Drempels: 5 000 000 BTR

Alle aanbestedende overheidsbedrijven waarvan de aanbestedingen vallen onder de EU-richtlijn nutsbedrijven die aanbestedende instantie (bijvoorbeeld die welke onder bijlage 1 en 2 vallen) of overheidsbedrijf5 in de zin van de richtlijn nutsbedrijven zijn en een of meer van de volgende activiteiten verrichten:


a) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten die aan het publiek een dienst verlenen op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van drinkwater, of de drinkwatertoevoer aan die netten;
b) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten die aan het publiek een dienst verlenen op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van elektriciteit, of de elektriciteitstoevoer aan die netten;
c) het verstrekken van luchthaven- of andere terminalfaciliteiten voor vervoer door de lucht;
d) het verstrekken van zeehaven-, binnenhaven- of andere terminalfaciliteiten voor vervoer over zee of over de binnenwateren;
e) de beschikbaarstelling of exploitatie van netten6 van openbare dienstverlening op het gebied van stadsvervoer (waaronder stadsspoorwegen, automatische systemen, tram, trolleybus, bus of kabel);
f) de beschikbaarstelling of exploitatie van netten van openbare dienstverlening op het gebied van vervoer per trein7;

Indicatieve lijsten van aanbestedende instanties en overheidsbedrijven die aan de hiervoor vermelde criteria voldoen, zijn bijgevoegd.Aantekeningen bij bijlage 3
1. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten voor het verrichten van een hiervoor vermelde activiteit, wanneer zij worden blootgesteld aan de concurrentie op de desbetreffende markt.
2. De overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten van aanbestedende diensten die in deze bijlage zijn opgenomen:
- voor de aankoop van water en voor de levering van energie of brandstoffen voor de productie van energie;
- voor andere doeleinden dan de uitvoering van hun activiteiten als omschreven in deze bijlage of voor de uitvoering van dergelijke activiteiten in een niet-EER-land;
- ten behoeve van de wederverkoop of de verhuur aan derden, mits de aanbestedende dienst geen bijzonder of exclusief recht heeft op de verkoop of verhuur van het onderwerp van de opdracht en dit door andere diensten vrijelijk kan worden verkocht of verhuurd onder dezelfde voorwaarden als door de aanbestedende dienst
3. De levering van drinkwater of elektriciteit aan netten bestemd voor openbare dienstverlening door een andere aanbestedende dienst dan de aanbestedende instantie wordt niet als een onder a) of b) van deze bijlage bedoelde activiteit beschouwd, wanneer:
- de productie van drinkwater of elektriciteit door de betrokken dienst geschiedt omdat het verbruik ervan noodzakelijk is voor de uitoefening van een andere dan de onder a) tot en met f) van deze bijlage bedoelde activiteit; en
- de levering aan het openbare net uitsluitend afhangt van het eigen verbruik van de dienst en gemiddeld over de laatste drie jaren, met inbegrip van het lopende jaar, niet meer bedroeg dan 30 % van de totale drinkwater- of energieproductie van de dienst.
4. I. Mits aan de in punt II vermelde voorwaarden is voldaan, is deze overeenkomst niet van toepassing op opdrachten:
(i) die een aanbestedende dienst bij een met hem verbonden onderneming8 plaatst, of
(ii) die een gemeenschappelijke onderneming, uitsluitend bestaande uit verscheidene aanbestedende diensten, voor de uitoefening van de onder a) tot en met f) van deze bijlage bedoelde activiteiten bij een met een van deze aanbestedende diensten verbonden onderneming plaatst.
II. Lid I is van toepassing op opdrachten voor diensten of leveringen mits ten minste 80 % van de gemiddelde omzet die de verbonden onderneming de laatste drie jaar op het gebied van het verlenen van diensten of leveringen heeft behaald, afkomstig is van het verlenen van deze diensten of leveringen aan de ondernemingen waarmee zij verbonden is9.
5. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten:
(i) die een gemeenschappelijke onderneming, uitsluitend bestaande uit verscheidene aanbestedende diensten, voor de uitoefening van de onder a) tot en met f) van deze bijlage bedoelde activiteiten bij een met een van deze aanbestedende diensten verbonden onderneming plaatst; of
(ii) die een aanbestedende dienst plaatst bij een dergelijke gemeenschappelijke onderneming waarvan zijzelf deel uitmaakt, mits die gemeenschappelijke onderneming is opgericht om de betrokken activiteit gedurende een periode van ten minste drie jaar uit te oefenen en het instrument tot oprichting van die gemeenschappelijke onderneming bepaalt dat de aanbestedende diensten waaruit zij bestaat, daar voor ten minste dezelfde termijn deel van zullen uitmaken.
6. De volgende aanbestedingen vallen niet onder deze overeenkomst:
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van:
(i) productie, transport en distributie van drinkwater waarop deze bijlage van toepassing is;
(ii) productie, transport en distributie van elektriciteit waarop deze bijlage van toepassing is;
(iii) luchthavenfaciliteiten waarop deze bijlage van toepassing is;
(iv) zeehaven-, binnenhaven- of andere terminalfaciliteiten waarop deze bijlage van toepassing is; en
(v) stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- en busdiensten waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot benodigdheden, diensten, leveranciers en dienstverleners uit Canada;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van productie, transport en distributie van drinkwater waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- aankopen door aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van zeehaven-, binnenhaven- of andere terminalfaciliteiten waarop deze bijlage van toepassing is van baggerdiensten of in verband met de scheepsbouw met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van apparatuur voor luchtverkeersleiding bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van luchthavenfaciliteiten waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten en Korea;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn in de sector stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- en busdiensten waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van stadsspoorwegen waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit Japan;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn in de spoorwegsector waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit Armenië; Canada; Japan; de Verenigde Staten; Hongkong, China; Singapore en het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van hogesnelheidstreinen en infrastructuur voor hogesnelheidstreinen met betrekking tot goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit Korea;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van goederen of diensten die onderdeel vormen van een aanbesteding maar zelf niet onder deze overeenkomst vallen bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van productie, transport en distributie van elektriciteit waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit Japan;
- het aanschaffen van producten van de GS-codes 8504, 8535, 8537 en 8544 (elektrische transformatoren, contactstoppen, schakelaars en geïsoleerde kabels), door aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van de productie, het transport en de distributie van elektriciteit waarop deze bijlage van toepassing is, met betrekking tot leveranciers uit Korea;
- het aanschaffen van producten van de GS-codes 85012099, 85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390, 8504, 8535, 8536, 8537 en 8544, door aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van de productie, het transport en de distributie van elektriciteit waarop deze bijlage van toepassing is, met betrekking tot leveranciers uit Israël;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van busdiensten waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit Israël;
totdat ten genoegen van de EU is aangetoond dat de betrokken partijen voldoende wederkerige toegang tot hun eigen aanbestedingsmarkten bieden aan de goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit de EU.
7. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op leveranciers en dienstverleners uit Japan, Korea en de Verenigde Staten, voor zover deze landen de gunning van contracten aan leveranciers of dienstverleners van andere dan de genoemde partijen – die kleine of middelgrote ondernemingen zijn in de zin van de desbetreffende bepalingen van de wetgeving van de Europese Unie – betwisten, totdat ten genoegen van de Europese Unie is aangetoond dat deze landen niet langer discriminerende maatregelen toepassen ten gunste van bepaalde nationale kleine ondernemingen en ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren;
De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op Japan en Korea, voor zover deze landen de gunning van contracten door de instanties van de Europese Unie betwisten waarvan de waarde lager is dan het drempelbedrag dat op dezelfde categorie aanbestedingen van deze partijen van toepassing is.
8. De volgende aanbestedingen vallen niet onder deze overeenkomst:
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van stadsvervoer waarop deze bijlage van toepassing is van de volgende goederen en diensten:
a) GS 44.06 Houten dwarsliggers en wisselhouten voor spoor- en tramwegen;
b) GS 68.10 Dwarsliggers van beton voor spoor- en tramwegen en elementen van beton voor geleidebanen voor luchtkussentreinen;
c) GS 73.02 Bestanddelen van spoorbanen van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails;
d) GS 85.30.10 Elektrische signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen;
e) GS Hoofdstuk 86 Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer;
f) Bouwwerkzaamheden voor civieltechnische werken ten behoeve van spoorwegen vallend onder CPC-code 51310 (Bouwwerkzaamheden voor civieltechnische werken ten behoeve van wegen (met uitzondering van verhoogde wegen), straten, spoorwegen en start- en landingsbanen op vliegvelden;
g) Bouwwerkzaamheden voor civieltechnische werken ten behoeve van spoor- en metrotunnels vallend onder CPC-code 51320 (Bouwwerkzaamheden voor civieltechnische werken ten behoeve van bruggen, verhoogde wegen, tunnels en metrotunnels);
h) Reparatie en onderhoud van locomotieven (met inbegrip van opknappen), rollend materieel (met inbegrip van opknappen), spoorbanen, verkeerstekens en installatie van treinmotoren vallend onder CPC-code 88680 (Reparatie van andere transportuitrusting, voor een vast bedrag of op contractbasis).
met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit Japan,
totdat ten genoegen van de EU is aangetoond dat Japan zijn eigen aanbestedingsmarkt voor stadsvervoer volledig heeft opengesteld voor leveranciers, benodigdheden, dienstverleners en diensten uit de EU.
INDICATIEVE LIJSTEN VAN AANBESTEDENDE DIENSTEN EN OVERHEIDSBEDRIJVEN DIE VOLDOEN AAN DE CRITERIA VAN BIJLAGE 3
I. PRODUCTIE, TRANSPORT OF DISTRIBUTIE VAN DRINKWATER

België

 • Local authorities and associations of local authorities, for this part of their activities

 • Société Wallonne des Eaux

 • Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgarije

 • "Тузлушка гора" – ЕООД, Антоново

 • "В И К – Батак" – ЕООД, Батак

 • "В и К – Белово" – ЕООД, Белово

 • "Водоснабдяване и канализация Берковица" – ЕООД, Берковица

 • "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Благоевград

 • "В и К – Бебреш" – ЕООД, Ботевград

 • "Инфрастрой" – ЕООД, Брацигово

 • "Водоснабдяване" – ЕООД, Брезник

 • "Водоснабдяване и канализация" – ЕАД, Бургас

 • "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, Бургас

 • "Бързийска вода" – ЕООД, Бързия

 • "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Варна

 • "ВиК" ООД, к.к. Златни пясъци

 • "Водоснабдяване и канализация Йовковци" – ООД, Велико Търново

 • "Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг" – ЕООД, Велинград

 • "ВИК" – ЕООД, Видин

 • "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Враца

 • "В И К" – ООД, Габрово

 • "В И К" – ООД, Димитровград

 • "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Добрич

 • "Водоснабдяване и канализация – Дупница" – ЕООД, Дупница

 • ЧПСОВ, в.с. Елени

 • "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Исперих

 • "Аспарухов вал" ЕООД, Кнежа

 • "В И К – Кресна" – ЕООД, Кресна

 • "Меден кладенец" – ЕООД, Кубрат

 • "ВИК" – ООД, Кърджали

 • "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Кюстендил

 • "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Ловеч

 • "В и К – Стримон" – ЕООД, Микрево

 • "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Монтана

 • "Водоснабдяване и канализация – П" – ЕООД, Панагюрище

 • "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Перник

 • "В И К" – ЕООД, Петрич

 • "Водоснабдяване, канализация и строителство" – ЕООД, Пещера

 • "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Плевен

 • "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Пловдив

 • "Водоснабдяване–Дунав" – ЕООД, Разград

 • "ВКТВ" – ЕООД, Ракитово

 • ЕТ "Ердуван Чакър", Раковски

 • "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Русе

 • "Екопроект-С" ООД, Русе

 • "УВЕКС" – ЕООД, Сандански

 • "ВиК-Паничище" ЕООД, Сапарева баня

 • "Водоснабдяване и канализация" – ЕАД, Свищов

 • "Бяла" – ЕООД, Севлиево

 • "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Силистра

 • "В и К" – ООД, Сливен

 • "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Смолян

 • "Софийска вода" – АД, София

 • "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, София

 • "Стамболово" – ЕООД, Стамболово

 • "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Стара Загора

 • "Водоснабдяване и канализация-С" – ЕООД, Стрелча

 • "Водоснабдяване и канализация – Тетевен" – ЕООД, Тетевен

 • "В и К – Стенето" – ЕООД, Троян

 • "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Търговище

 • "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Хасково

 • "Водоснабдяване и канализация" – ООД, Шумен

 • "Водоснабдяване и канализация" – ЕООД, Ямбол

Tsjechische Republiek

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die waterbeheerdiensten verlenen als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder d) en e), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten.

Bijvoorbeeld:


 • Veolia Voda Česká Republika, a.s.

 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 • Severočeská vodárenská společnost a.s.

 • Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 • Ostravské vodárny a kanalizace a.s.Severočeská vodárenská společnost a.s.

Denemarken

 • Waterleveringsentiteiten als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de lov om vandforsyning m.v., zie Geconsolideerde Wet nr. 71 van 17 januari 2007.

Duitsland

 • Entiteiten die water produceren of distribueren overeenkomstig de Eigenbetriebsverordnungen of Eigenbetriebsgesetze van de Länder (openbare nutsbedrijven).

 • Entiteiten die water produceren of distribueren overeenkomstig de Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit van de Länder.

 • Entiteiten die water produceren overeenkomstig het Gesetz über Wasser- und Bodenverbände van 12 februari 1991, als laatstelijk gewijzigd op 15 mei 2002.

 • Overheidsbedrijven die water produceren of distribueren overeenkomstig de Kommunalgesetze, met name de Gemeindeverordnungen van de Länder.

 • Bedrijven die zijn opgericht overeenkomstig het Aktiengesetz van 6 september 1965, als laatstelijk gewijzigd op 5 januari 2007, of het GmbH-Gesetz van 20 april 1892, als laatstelijk gewijzigd op 10 november 2006, of die de rechtsvorm van Kommanditgesellschaft (commanditaire vennootschap) hebben, die water produceren of distribueren op grond van een speciaal contract met regionale of lokale overheden.

Estland

 • Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332):

 • AS Haapsalu Veevärk;

 • AS Kuressaare Veevärk;

 • AS Narva Vesi;

 • AS Paide Vesi;

 • AS Pärnu Vesi;

 • AS Tartu Veevärk;

 • AS Valga Vesi;

 • AS Võru Vesi.

Ierland

Entiteiten die water produceren of distribueren overeenkomstig de Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.Griekenland

 • "Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε." ("Ε.Υ.Δ.Α.Π." or "Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε."). De juridische status van de onderneming valt onder Geconsolideerde Wet nr. 2190/1920, Wet nr. 2414/1996 en, aanvullend, onder Wet nr. 1068/80 en Wet nr. 2744/1999.

 • "Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε." ("Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε."), die valt onder Wet nr. 2937/2001 (Grieks Staatsblad 169 Α') en Wet nr. 2651/1998 (Grieks Staatsblad 248 Α').

 • "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου" ("ΔΕΥΑΜΒ"), which operates pursuant to Law No 890/1979.

 • "Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης" (Gemeentelijke Waterleverings- en Rioolwaterafvoerondernemingen), die water produceren en distribueren overeenkomstig Wet nr. 1069/80 van 23 augustus 1980.

 • "Σύνδεσμοι Ύδρευσης" (Gemeentelijke en Communautaire Waterleveringsverenigingen) die werkzaam zijn overeenkomstig Presidentieel Decreet nr. 410/1995, ter uitvoering van de Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 • "Δήμοι και Κοινότητες" (Gemeenten en Gemeenschappen), die werkzaam zijn overeenkomstig Presidentieel Decreet nr. 410/1995, ter uitvoering van de Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Spanje

 • Mancomunidad de Canales de Taibilla.

 • Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

 • Canal de Isabel II

 • Agencia Andaluza del Agua

 • Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 • Andere publieke entiteiten die deel uitmaken of afhankelijk zijn van de "Comunidades Autónomas" of de "Corporaciones locales" en die actief zijn op het gebied van de drinkwaterdistributie.

 • Andere particuliere entiteiten die bijzondere of exclusieve rechten genieten die verleend zijn door de "Corporaciones locales" op het gebied van de drinkwaterdistributie.

Frankrijk

Regionale en lokale overheden en publieke lokale organen die drinkwater produceren of distribueren: • Régies des eaux (bijvoorbeeld: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)
 • Organen die water transporteren, leveren en produceren (bijvoorbeeld: Syndicat des eaux d'Ile de France, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin).

Italië

 • Organen belast met het beheer van de waterdistributie in de verschillende fasen, dit in het kader van de geconsolideerde wetten op de rechtstreekse verkrijging van zeggenschap over publieke diensten door lokale overheden en provincies, aangenomen bij Regio Decreto N°2578 van 15 oktober 1925, D.P.R, D.P.R. N°902 van 4 oktober 1986 en Wetgevingsdecreet N°267 van 18 augustus 2000 met de geconsolideerde wetten op de structurering van lokale overheden, en met name de artikelen 112 en 116.

 • Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141).

 • Ente acquedotti siciliani, opgericht bij Legge Regionale N°2/2 van 4 september 1979 en Legge Regionale N°81 van 9 augustus 1980, in liquidazione con Legge Regionale N°9 van 31 mei 2004 (art. 1).

 • Ente sardo acquedotti e fognature, opgericht bij Wet nr. 9 van 5 juli 1963. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 – confluita in ABBANOA S.p.A: ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 n°7 (art. 5, comma 1)- Legge finanziaria 2005.

Cyprus

 • Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, die in de gemeenten en andere gebieden water distribueren overeenkomstig de περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350.

Letland

 • Publiek- en privaatrechtelijke organisaties die zich bezighouden met de productie, de transmissie en de distributie van drinkwater via een vast net en die hun aankopen doen overeenkomstig de wet "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzçju iepirkumu likums".

Litouwen

 • Entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006), die de productie, het transport of de distributie van drinkwater verzorgen overeenkomstig de Wet op het beheer van drink- en afvalwater van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 82-3260, 2006).

Luxemburg

 • Diensten van de lokale overheden belast met de waterdistributie.

 • Verenigingen van lokale overheden die water produceren of distribueren en die zijn opgericht overeenkomstig de loi concernant la création des syndicats de communes van 23 februari 2001, als gewijzigd en aangevuld bij de Wet van 23 december 1958 en de Wet van 29 juli 1981, en overeenkomstig de loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre van 31 juli 1962:

 • Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est – SESE

 • Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre – SEBES

 • Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est – SIDERE

 • Syndicat des Eaux du Sud – SES

 • Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à Savelborn-Freckeisen

 • Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – SR

 • Syndicat de distribution d'eau des Ardennes – DEA

 • Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 • Syndicat des eaux du Centre – SEC

Hongarije

 • Entiteiten die drinkwater produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.

Malta

 • Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

 • Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Nederland

Entiteiten die water produceren of distribueren overeenkomstig de Waterleidingwet.Oostenrijk

Lokale overheden en verenigingen van lokale overheden die drinkwater produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig de Wasserversorgungsgesetze van de negen deelstaten.Polen

Water- en rioolwaterafvoerondernemingen in de zin van ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, die als economische activiteit water leveren aan het publiek of de rioolwaterafvoer verzorgen voor het publiek, waaronder: • AQUANET S.A., Poznań

 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A,

 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

 • Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugal

 • Intergemeentelijke Stelsels – Ondernemingen waarin de centraleoverheids- of andere publieke entiteiten (met een meerderheidsbelang) en particuliere ondernemingen participeren overeenkomstig Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, alterado pelo Decreto-Lei Nº 176/99 do 25 de Outubro 1999, Decreto-Lei Nº 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 en Decreto-Lei Nº 103/2003 do 23 de Maio 2003. Rechtstreeks beheer van staatswege is toegestaan.

 • Gemeentelijke Stelsels – Lokale overheden, verenigingen van lokale overheden, lokale overheidsdiensten, bedrijven die geheel of grotendeels in handen zijn van de overheid, of particuliere ondernemingen overeenkomstig Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006, en overeenkomstig Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993 gewijzigd bij Decreto-Lei Nº 176/99 van 25 oktober 1999, Decreto-Lei Nº 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 en Decreto-Lei Nº 103/2003 do 23 de Maio 2003).

Roemenië

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (Diensten van de lokale overheden en ondernemingen die water produceren, transporteren en distribueren), bijvoorbeeld: • S.C. APA –C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

 • S.C. APA –C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba

 • S.C. APA –C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba

 • Compania de Apă Arad

 • S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeş, Argeş

 • S.C. APA Canal 2000 S.A. Piteşti, Argeş

 • S.C. APA Canal S.A. Oneşti, Bacău

 • Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 • R.A.J.A. Aquabis Bistriţa, Bistriţa-Năsăud

 • S.C. APA Grup SA Botoşani, Botoşani

 • Compania de Apă, Braşov, Braşov

 • R.A. APA, Brăila, Brăila

 • S.C. Ecoaquasa Sucursala Călăraşi, Călăraşi, Călăraşi

 • S.C. Compania de Apă Someş S.A., Cluj, Cluj-Napoca

 • S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

 • Regia Autonomă Judeţeană de Apă, Constanţa, Constanţa

 • R.A.G.C. Târgovişte, Dâmboviţa

 • R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 • S.C. Apa-Canal S.A., Baileşti, Dolj

 • S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

 • R.A.J.A.C. Iaşi, Iaşi

 • Direcţia Apă-Canal, Paşcani, Iaşi

 • Societatea Naţională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovenië

Entiteiten die drinkwater produceren, transporteren of distribueren op basis van een concessie die is verleend overeenkomstig de Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) en de besluiten van de gemeenten.Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Koèevje D.O.O.

1330

Koèevje

5075556

Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski Obrat Obèine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski Obrat Obèine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski Obrat Obèine Lovrenc Na Pohorju

2344

Lovrenc Na Pohorju

1563068

Komuna, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno Podjetje Edš - Ekološka Družba, D.O.O. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno Podjetje Kovod Postojna, Vodovod, Kanalizacija, D.O.O., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno Podjetje Vrhnika Proizvodnja In Distribucija Vode, D.D.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno Podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno Podjetje Vodovod – Kanalizacija, D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno Podjetje Komunala Èrnomelj D.O.O.

8340

Èrnomelj

5063485

Komunala Radovljica, Javno Podjetje Za Komunalno Dejavnost, D.O.O.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, Javno Podjetje, D.O.O.

4000

Kranj

5067758

Javno Podjetje Komunala Cerknica D.O.O.

1380

Cerknica

5068002

Javno Komunalno Podjetje Radlje D.O.O. Ob Dravi

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

Jkp, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno Komunalno Podjetje Žalec D.O.O.

3310

Žalec

5073049

Komunalno Podjetje Ormož D.O.O.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno Komunalno Podjetje Zagorje Ob Savi, D.O.O.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo Mesto D.O.O., Javno Podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno Komunalno Podjetje Log D.O.O.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

Okp Javno Podjetje Za Komunalne Storitve Rogaška Slatina D.O.O.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno Podjetje Komunalno Stanovanjsko Podjetje Litija, D.O.O.

1270

Litija

5144558

Komunalno Podjetje Kamnik D.D.

1241

Kamnik

5144574

Javno Komunalno Podjetje Grosuplje D.O.O.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik Komunalno - Stanovanjsko Podjetje D.D.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno Podjetje Tržiè D.O.O.

4290

Tržiè

5157064

Komunala Metlika Javno Podjetje D.O.O.

8330

Metlika

5210461

Komunalno Stanovanjska Družba D.O.O. Ajdovšèina

5270

Ajdovšèina

5213258

Javno Komunalno Podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno Komunalno Podjetje Prodnik D.O.O.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje D.O.O.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, Komunalno Podjetje D.O.O.,Lendava

9220

Lendava - Lendva

5321387

Komunalno Podjetje Ptuj D.D.

2250

Ptuj

5466016

Javno Komunalno Podjetje Šentjur D.O.O.

3230

Šentjur

5475988

Javno Podjetje Komunala Radeèe D.O.O.

1433

Radeèe

5529522

Radenska-Ekoss, Podjetje Za Stanovanjsko, Komunalno In Ekološko Dejavnost, Radenci D.O.O.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro D.O.O. Vitanje; Komunala Vitanje, Javno Podjetje D.O.O.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno Podjetje Logatec D.O.O.

1370

Logatec

5874220

Režijski Obrat Obèine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski Obrat Obèine Turnišèe

9224

Turnišèe

5874726

Režijski Obrat Obèine Èrenšovci

9232

Èrenšovci

5874734

Režijski Obrat Obèine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski Obrat Obèina Kanal Ob Soèi

5213

Kanal

5883067

Režijski Obrat Obèina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski Obrat Obèina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski Obrat Obèine Zreèe

3214

Zreèe

5883415

Režijski Obrat Obèina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski Obrat Obèina Èrna Na Koroškem

2393

Èrna Na Koroškem

5914540

Vodovod - Kanalizacija Javno Podjetje D.O.O. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko - In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno Komunalno Podjetje Brezovica D.O.O.

1352

Preserje

5156572

Kostak, Komunalno In Stavbno Podjetje D.D. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni Sistemi Izgradnja In Vzdrževanje Vodokomunalnih Sistemov D.O.O. Velike LašèeVelike Lašèe

1314297

Vodovodna Zadruga Golnik, Z.O.O.

4204

Golnik

1332198

Režijski Obrat Obèine Dobrovnik

9223

Dobrovnik - Dobronak

1357409

Režijski Obrat Obèine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica D.D.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota Javno Podjetje D.O.O.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno Stanovanjsko Podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno Podjetje - Azienda Publica Rižanski Vodovod Koper D.O.O. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5067880

Mariborski Vodovod Javno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški Vodovod Sežana Javno Podjetje D.O.O.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod D.O.O. Koèevje

1330

Koèevje

5387647

Komunalno-Stanovanjsko Podjetje Ljutomer D.O.O.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna Zadruga Preddvor, Z.B.O.

4205

Preddvor

5874505

Režijski Obrat Obèina Laško

Laško
5880076

Režijski Obrat Obèine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski Obrat Obèine Raèe Fram

2327

Raèe

5884624

Vodovodna Zadruga Lom, Z.O.O.

4290

Tržiè

5918375

Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, D.O.O.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna Zadruga Senièno, Z.O.O.

4294

Križe

1926764

Ekoviz D.O.O.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, Javno Podjetje D.O.O.

5220

Tolmin

5880289

Obèina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, Podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled D.O.O.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno Stanovanjsko Podjetje D.D. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno Podjetje Centralna Èistilna Naprava Domžale - Kamnik D.O.O.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems Gospodarjenje Z Vodami D.O.O.

2000

Maribor

1534424

Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Mežica

2392

Mežica

1639285

Èistilna Naprava Lendava D.O.O.

9220

Lendava - Lendva

5066310

Nigrad Javno Komunalno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5072255

Javno Podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, D.O.O. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5156858

Javno Podjetje Komunala Izola, D.O.O. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola - Isola

5338271

Gop Gradbena, Organizacijska In Prodajna Dejavnost,D.O.O.

8233

Mirna

5708257

Stadij, D.O.O., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, Javno Komunalno Podjetje Idrija, D.O.O.

5280

Idrija

5105633

Javno Podjetje Okolje Piran

6330

Piran - Pirano

5874327

Režijski Obrat Obèina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Èista Narava, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slowakije

 • Entiteiten die een openbaar waterleidingnet voor de productie of het transport en de distributie van drinkwater ten behoeve van het publiek beheren op basis van een handelsvergunning en verklaring van professionele bekwaamheid voor het beheer van een waterleidingnet, afgegeven overeenkomstig Wet nr. 442/2002 als gewijzigd bij de Wetten nr. 525/2003, nr. 364/2004, nr. 587/2004 en nr. 230/2005.

 • Entiteiten die waterbeheerinstallaties beheren overeenkomstig de voorwaarden als genoemd in Wet nr. 364/2004 als gewijzigd bij de Wetten nr. 587/2004, en nr. 230/2005, op basis van een vergunning die is verleend overeenkomstig Wet nr. 135/1994 als gewijzigd bij de Wetten nr. 52/1982, nr. 595/1990, nr. 128/1991, nr. 238/1993, nr. 416/2001, nr. 533/2001 en tegelijk zorgen voor het transport of de distributie van drinkwater ten behoeve van het publiek overeenkomstig Wet nr. 442/2002 als gewijzigd bij de Wetten nr. 525/2003, nr. 364/2004, nr. 587/2004 en nr. 230/2005.

Bijvoorbeeld:

 • Bratislavská vodárenská spoloènos', a.s.

 • Západoslovenská vodárenská spoloènos', a.s.

 • Považská vodárenská spoloènos', a.s.

 • Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 • Stredoslovenská vodárenská spoloènos', a.s.

 • Podtatranská vodárenská spoloènos', a.s.

 • Východoslovenská vodárenská spoloènos', a.s.

Finland

 • Voor de waterlevering verantwoordelijke diensten vallende onder afdeling 3 van de Vesihuoltolaki//lagen om vattentjänster (119/2001).

Zweden

Lokale overheden en gemeentebedrijven die drinkwater produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.Verenigd Koninkrijk

 • Een onderneming die belast is met de watervoorziening of rioolwaterafvoer overeenkomstig de Water Industry Act 1991.

 • Een watervoorzienings- en rioolwaterafvoerdienst die is opgericht bij afdeling 62 van de Local Government etc (Scotland) Act 1994.

Department for Regional Development (Noord-Ierland)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

 • Finland
 • Verenigd Koninkrijk Instellingen
 • Benodigdheden
 • Aantekeningen bij bijlage 3
 • INDICATIEVE LIJSTEN VAN AANBESTEDENDE DIENSTEN EN OVERHEIDSBEDRIJVEN DIE VOLDOEN AAN DE CRITERIA VAN BIJLAGE 3
 • Tsjechische Republiek
 • Ierland
 • Nederland
 • Verenigd Koninkrijk

 • Dovnload 2.7 Mb.