Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2

Dovnload 2.7 Mb.

Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2Pagina8/14
Datum25.10.2017
Grootte2.7 Mb.

Dovnload 2.7 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

II. PRODUCTIE, TRANSPORT OF DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT

België

 • Gemeenten en intercommunales, voor dat gedeelte van hun activiteiten

 • Société de Production d'Electricité / Elektriciteitsproductie Maatschappij.

 • Electrabel / Electrabel

 • Elia

Bulgarije

Entiteiten met een vergunning voor de productie, het transport, de distributie of de openbare levering door een eindleverancier van elektriciteit overeenkomstig artikel 39, lid 1, van de Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003): • АЕЦ Козлодуй - ЕАД

 • Болкан Енерджи АД

 • Брикел - ЕАД

 • Българско акционерно дружество Гранитоид АД

 • Девен АД

 • ЕВН България Електроразпределение АД

 • ЕВН България Електроснабдяване АД

 • ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

 • Енергийна компания Марица Изток III - АД

 • Енерго-про България - АД

 • ЕОН България Мрежи АД

 • ЕОН България Продажби АД

 • ЕРП Златни пясъци АД

 • ЕСО ЕАД

 • ЕСП „Златни пясъци” АД

 • Златни пясъци-сервиз АД

 • Калиакра Уинд Пауър АД

 • НЕК ЕАД

 • Петрол АД

 • Петрол Сторидж АД

 • Пиринска Бистрица-Енергия АД

 • Руно-Казанлък АД

 • Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

 • Слънчев бряг АД

 • ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД

 • ТЕЦ - Варна ЕАД

 • ТЕЦ "Марица 3" – АД

 • ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

 • Топлофикация Габрово – ЕАД

 • Топлофикация Казанлък – ЕАД

 • Топлофикация Перник – ЕАД

 • Топлофикация Плевен – ЕАД

 • ЕВН България Топлофикация – Пловдив - ЕАД

 • Топлофикация Русе – ЕАД

 • Топлофикация Сливен – ЕАД

 • Топлофикация София – ЕАД

 • Топлофикация Шумен – ЕАД

 • Хидроенергострой ЕООД

 • ЧЕЗ България Разпределение АД

 • ЧЕЗ Електро България АД

Tsjechische Republiek

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die elektriciteitsdiensten verlenen als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder c), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd.

Bijvoorbeeld:


 • ČEPS, a.s.

 • ČEZ, a. s.

 • Dalkia Česká republika, a.s.

 • PREdistribuce, a.s.

 • Plzeňská energetika a.s.

 • Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Denemarken

 • Entiteiten die elektriciteit produceren op basis van een vergunning overeenkomstig § 10 van de lov om elforsyning, zie Geconsolideerde Wet nr. 1115 van 8 november 2006.

 • Entiteiten die elektriciteit transporteren op basis van een vergunning overeenkomstig § 19 van de lov om elforsyning, zie Geconsolideerde Wet nr. 1115 van 8 november 2006.

 • Energinet Danmark of dochterondernemingen die volledig in handen zijn van Energinet Danmark, als transporteur van elektriciteit overeenkomstig lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, zie Wet nr. 1384 van 20 december 2004.

Duitsland

Lokale overheden, publiekrechtelijke instellingen of verenigingen van publiekrechtelijke instellingen, en overheidsbedrijven die aan andere bedrijven energie leveren, een energieleveringsnetwerk exploiteren of uit hoofde van eigendom het beschikkingsrecht hebben over een energieleveringsnetwerk overeenkomstig artikel 3, lid 18, van het Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) van 24 april 1998, laatstelijk gewijzigd op 9 december 2006.Estland

 • Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332):

 • AS Eesti Energia (Estonian Energy Ltd);

 • OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC);

 • AS Narva Elektrijaamad (Narva Power Plants Ltd);

 • OÜ Põhivõrk (Põhivõrk LLC).

Ierland

 • The Electricity Supply Board

 • ESB Independent Energy [ESBIE – electricity supply]

 • Synergen Ltd. [electricity generation]

 • Viridian Energy Supply Ltd. [electricity supply]

 • Huntstown Power Ltd. [electricity generation]

 • Bord Gáis Éireann [electricity supply]

 • Electricity Suppliers and Generators licensed under the Electricity Regulation Act 1999

 • EirGrid plc

Griekenland

"Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.", opgericht bij Wet nr. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ en werkzaam overeenkomstig Wet nr. 2773/1999 en Presidentieel Decreet nr. 333/1999.Spanje

 • Red Eléctrica de España, S.A.

 • Endesa, S.A.

 • Iberdrola, S.A.

 • Unión Fenosa, S.A.

 • Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 • Electra del Viesgo, S.A.

 • Andere entiteiten die zich bezighouden met de productie, het transport en de distributie van elektriciteit overeenkomstig de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico en overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van deze wet.

Frankrijk

 • Électricité de France, opgericht bij en werkzaam overeenkomstig Loi n°46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz van 8 april 1946, als gewijzigd.

 • RTE, beheerder van het elektriciteitstransportnet.

 • Entiteiten die elektriciteit distribueren, als genoemd in artikel 23 van Loi n°46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz van 8 april 1946, als gewijzigd (semioverheidsbedrijven voor de distributie, régies en soortgelijke diensten die bestaan uit regionale of lokale overheden). Bv.: Gaz de Bordeaux en Gaz de Strasbourg.

 • Compagnie nationale du Rhône

 • Electricité de Strasbourg

Italië

 • Ondernemingen van de Gruppo Enel met een vergunning voor de productie, de transmissie en de distributie van elektriciteit in de zin van Decreto Legislativo N°79 van 16 maart 1999 en achtereenvolgende wijzigingen en toevoegingen.

 • TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

 • Andere bedrijven die werkzaam zijn op basis van concessies overeenkomstig Decreto Legislativo N°79 van 16 maart 1999.

Cyprus

 • Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου established by the περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.

 • Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς was established in accordance with article 57 of the Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

Andere personen, entiteiten of bedrijven die een activiteit uitvoeren welke vastgesteld is in artikel 3 van Richtlijn 2004/17/EG en die werkzaam zijn op basis van een vergunning die toegekend is krachtens artikel 34 van περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 Ν{I. 122(I)/2003}.

Letland

VAS "Latvenergo" en andere bedrijven die zich bezighouden met de productie, de transmissie en de distributie van elektriciteit en die hun aankopen doen overeenkomstig de wet "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzçju iepirkumu likums".Litouwen

 • State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant

 • Akcinë bendrovë "Lietuvos energija"

 • Akcinë bendrovë "Lietuvos elektrinë"

 • Akcinë bendrovë Rytø skirstomieji tinklai

 • Akcinë bendrovë "VST"

 • Andere entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) die de productie, het transport of de distributie van elektriciteit verzorgen overeenkomstig de Elektriciteitswet van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 66-1984, 2000; nr. 107-3964, 2004) en de Kernenergiewet van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 119-2771, 1996).

Luxemburg

 • Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), die elektriciteit produceert of distribueert overeenkomstig de Convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg van 11 november 1927, goedgekeurd bij de Wet van 4 januari 1928.

 • Lokale overheden die belast zijn met het transport of de distributie van elektriciteit.

 • Société électrique de l'Our (SEO).

 • Syndicat de communes SIDOR.

Hongarije

Entiteiten die elektriciteit produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.Malta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)Nederland

Entiteiten die elektriciteit distribueren op basis van een vergunning van de provinciale overheid overeenkomstig de Provinciewet. Bijvoorbeeld: • Essent

 • Nuon

Oostenrijk

Entiteiten die een transmissie- of distributienet exploiteren overeenkomstig het Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998, als gewijzigd, of overeenkomstig de Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze van de negen deelstaten.Polen

Energieondernemingen in de zin van ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, waaronder: • BOT Elektrownia "Opole" S.A., Brzezie

 • BOT Elektrownia Bełchatów S.A,

 • BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

 • Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

 • Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o.

 • Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o.

 • Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 • Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

 • Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

 • Elektrownia "Kozienice" S.A.

 • Elektrownia "Stalowa "Wola" S.A.

 • Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 • Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

 • ENEA S.A., Poznań

 • Energetyka Sp. z o.o, Lublin

 • EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

 • ENION S.A., Kraków

 • Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

 • Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

 • Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

 • Łódzki Zakład Energetyczny S.A,

 • PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

 • Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

 • Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 • PSE-Operator S.A., Warszawa

 • Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A,

 • Zakład Elektroenergetyczny "Elsen" Sp. z o.o,, Częstochowa

 • Zakład Energetyczny Białystok S.A,

 • Zakład Energetyczny Łódź-Teren S,A.

 • Zakład Energetyczny Toruń S.A.

 • Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 • Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

 • Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 • Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

 • Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

 • Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A,

 • Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο.

 • Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 • Energetyka Południe S.A.

Portugal

1. Productie van elektriciteit

Entiteiten die elektriciteit produceren overeenkomstig:


 • Decreto-Lei nº29/2006, de 15 de Fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade.

 • Decreto-Lei nº 172/2006, de 23 de Agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido.

 • Entiteiten die elektriciteit produceren onder een speciale regeling overeenkomstig Decreto-Lei nº 189/88 de 27 de Maio, com a redacção dada pelos Decretos-Lei nº 168/99, de 18 de Maio, nº 313/95, de 24 de Novembro, nº 538/99, de 13 de Dezembro, nº 312/2001 e nº 313/2001, ambos de 10 de Dezembro, Decreto-Lei nº 339-C/2001, de 29 de Dezembro, Decreto-Lei nº 68/2002, de 25 de Março, Decreto-Lei nº 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, Decreto-Lei nº 225/2007, de 31 de Maio e Decreto-Lei nº 363/2007, de 2 Novembro.

2. Transport van elektriciteit:


Entiteiten die elektriciteit produceren overeenkomstig:

 • Decreto-Lei nº29/2006, de 15 de Fevereiro e do Decreto-lei nº 172/2006, de 23 de Agosto.

3. Distributie van elektriciteit:

 • Entiteiten die elektriciteit distribueren overeenkomstig Decreto-Lei nº29/2006, de 15 de Fevereiro, en Decreto-lei nº 172/2006, de 23 de Agosto.

 • Entiteiten die elektriciteit distribueren overeenkomstig Decreto-Lei nº 184/95, de 27 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 56/97, de 14 de Março e do Decreto-Lei nº 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção dada pelos Decreto-Lei nº 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei nº 341/90, de 30 de Outubro e Decreto-Lei nº 17/92, de 5 de Fevereiro.

Roemenië

 • Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA Bucureşti (Commercial Company for Electrical Power Production Hidroelectrica – SA Bucharest)

 • Societatea Naţională "Nuclearelectrica" SA (Nuclearelectrica S.A. National Company)

 • Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica SA (Commercial Company for Electrical Power and Thermal Energy Production Termoelectrica SA)

 • S.C. Electrocentrale Deva S.A. (SC Power Stations Deva SA)

 • S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. (SC Power Stations Bucharest SA)

 • S.C. Electrocentrale Galaţi SA (SC Power Stations Galaţi SA)

 • S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA (SC Power Stations Termoelectrica SA)

 • S.C. Complexul Energetic Craiova SA (Commercial Company Craiova Energy Complex)

 • S.C. Complexul Energetic Rovinari SA (Commercial Company Rovinari Energy Complex)

 • S.C. Complexul Energetic Turceni SA (Commercial Company Turceni Energy Complex)

 • Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA Bucureşti ("Transelectrica" Romanian Power Grid Company)

 • Societatea Comercială Electrica SA, Bucureşti

 • S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice

 • "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" S.A

 • S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 • "Electrica Furnizare Muntenia Nord" S.A

 • S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud (Electrical Energy Distribution and Supply Branch Electrica Muntenia Sud)

 • S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Distribution)

 • "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" S.A

 • S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Supply)

 • "Electrica Furnizare Transilvania Sud" S.A

 • S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Distribution)

 • "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" S.A

 • S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Supply)

 • "Electrica Furnizare Transilvania Nord" S.A

 • Enel Energie

 • Enel Distribuţie Banat

 • Enel Distribuţie Dobrogea

 • E.ON Moldova SA

 • CEZ Distribuţie

Slovenië

Entiteiten die elektriciteit produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig de Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen D.O.O.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska D.D.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje D.D.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana D.D.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska D.D.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor D.D.

2000

Maribor

5427223

Elektro - Slovenija D.O.O.

1000

Ljubljana

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O.

1000

Ljubljana

1946510

Infra D.O.O.

8290

Sevnica

2294389

Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Elektrièno Energijo, D.O.O.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri D.O.O.

2000

Maribor

Slowakije

Entiteiten die op basis van een vergunning voorzien in de productie, het transport via een transmissienet, de distributie en de levering aan het publiek van elektriciteit via een distributienetwerk overeenkomstig Wet nr. 656/2004.

Bijvoorbeeld:


 • Slovenské elektrárne, a.s.

 • Slovenská elektrizaèná prenosová sústava, a.s.

 • Západoslovenská energetika, a.s.

 • Stredoslovenská energetika, a.s.

 • Východoslovenská energetika, a.s.

Finland

Gemeentelijke entiteiten en overheidsbedrijven die elektriciteit produceren, en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van elektriciteitstransport- of elektriciteitsdistributienetwerken en voor het transport van elektriciteit dan wel voor het elektriciteitssysteem op basis van een vergunning overeenkomstig afdeling 4 of 16 van sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) en overeenkomstig laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).Zweden

Entiteiten voor het transport of de distributie van elektriciteit op basis van een concessie overeenkomstig ellagen (1997:857).Verenigd Koninkrijk

 • A person licensed under section 6 of the Electricity Act 1989

 • A person licensed under Article 10(1) of the Electricity (Northern Ireland) Order 1992

 • National Grid Electricity Transmission plc

 • System Operation Northern Irland Ltd

 • Scottish & Southern Energy plc

 • SPTransmission plc

III. LUCHTHAVENFACILITEITEN

België

 • Brussels International Airport Company

 • Belgocontrol

 • Luchthaven Antwerpen

 • Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

 • Société Wallonne des Aéroports

 • Brussels South Charleroi Airport

 • Liège Airport

Bulgarije

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (General Directorate "Civil Aviation Administration")

ДП "Ръководство на въздушното движение"

Exploitanten van burgerluchthavens voor publiek gebruik, aangewezen door de Ministerraad overeenkomstig artikel 43, lid 3, van de Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972): • "Летище София" ЕАД

 • "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД

 • "Летище Пловдив" ЕАД

 • "Летище Русе" ЕООД

 • "Летище Горна Оряховица" ЕАД

Tsjechische Republiek

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die in een bepaald geografisch gebied luchthavenfaciliteiten beschikbaar stellen en exploiteren (als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder i), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd).Bijvoorbeeld:

 • Česká správa letišť, s.p.

 • Letiště Karlovy Vary s.r.o.

 • Letiště Ostrava, a.s.

 • Správa Letiště Praha, s. p.

Denemarken

 • Luchthavens geëxploiteerd op basis van een vergunning overeenkomstig § 55, lid 1, van de lov om luftfart, zie Geconsolideerde Wet nr. 731 van 21 juni 2007.

Duitsland

 • Luchthavens als omschreven in artikel 38, lid 2, punt 1, van de Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung van 19 juni 1964, laatstelijk gewijzigd op 5 januari 2007.

Estland

 • Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332):

 • AS Tallinna Lennujaam (Tallinn Airport Ltd);

 • Tallinn Airport GH AS (Tallinn Airport GH Ltd).

Ierland

 • Airports of Dublin, Cork and Shannon managed byAer Rianta – Irish Airports.

 • Luchthavens geëxploiteerd op basis van een public use licence die is verleend overeenkomstig de Irish Aviation Authority Act 1993, als gewijzigd bij de Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, en waar lijndiensten worden uitgevoerd door luchtvaartuigen voor het openbaar vervoer van reizigers, post of vracht.

Griekenland

 • "Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας" ("ΥΠΑ"), die wordt geëxploiteerd overeenkomstig Wetgevingsdecreet nr. 714/70, als gewijzigd bij Wet nr. 1340/83, en waarvan de organisatie is geregeld bij Presidentieel Decreet nr. 56/89, als gewijzigd.

 • De onderneming "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών" bij Spata die wordt geëxploiteerd overeenkomstig Wetgevingsdecreet nr. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, "ίδρυση της εταιρείας "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε." έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις".

 • "Φορείς Διαχείρισης", overeenkomstig Presidentieel Decreet nr. 158/02 "Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (Grieks Staatsblad Α 137).

Spanje

 • Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Frankrijk

 • Luchthavens die worden geëxploiteerd door overheidsbedrijven overeenkomstig de artikelen L.251-1, L.260-1 en L.270-1 van de code de l'aviation civile.

 • Luchthavens die worden geëxploiteerd op basis van een concessie verleend door de overheid overeenkomstig artikel R.223-2 van de code de l'aviation civile.

 • Luchthavens die worden geëxploiteerd overeenkomstig een arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire.

 • Luchthavens die zijn opgericht door de overheid en waarvoor een overeenkomst geldt als bedoeld in artikel L.221-1 van de code de l'aviation civile.

 • Luchthavens die in eigendom aan een regionale of lokale overheid of aan een groep regionale of lokale overheden zijn overgedragen overeenkomstig Loi n°2004-809 van 13 augustus 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en met name artikel 28 daarvan:

 • Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro

 • Aérodrome d'Avignon

 • Aérodrome de Bastia-Poretta

 • Aérodrome de Beauvais-Tillé

 • Aérodrome de Bergerac-Roumanière

 • Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

 • Aérodrome de Brest Bretagne

 • Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

 • Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

 • Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

 • Aérodrome de Figari-Sud Corse

 • Aérodrome de Lille-Lesquin

 • Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

 • Aérodrome de Pau-Pyrénées

 • Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

 • Aérodrome de Poitiers-Biard

 • Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

 • Burgerluchthavens van de overheid die in beheer zijn gegeven aan een kamer van koophandel (artikel 7 van Loi n°2005-357 van 21 april 2005 relative aux aéroports en Décret n°2007-444 van 23 februari 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat):

 • Aérodrome de Marseille-Provence

 • Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre

 • Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu

 • Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

 • Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

 • Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

 • Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

 • Andere burgerluchthavens van de overheid die overeenkomstig Décret n°2005-1070 van 24 augustus 2005, als gewijzigd, zijn uitgesloten van overdracht aan een regionale of lokale overheid:

 • Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

 • Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

 • Aéroports de Paris (Loi n°2005-357 of 20 April 2005 and Décret n°2005-828 of 20 July 2005)

Italië

 • Vanaf 1 januari 1996 geldt het Decreto Legislativo N°497 van 25 november 1995, relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, dat diverse malen is verlengd en daarna is omgezet in wetgeving. Bij Legge N° 665 van 21 december 1996 is die entiteit per 1 januari 2001 definitief omgezet in een vennootschap (S.p.A).

 • Beheersentiteiten die bij speciale wetten zijn opgericht.

 • Entiteiten die luchthavenfaciliteiten exploiteren op basis van een concessie die is verleend overeenkomstig artikel 694 van de Codice della navigazione, Regio Decreto N°327 van 30 maart 1942.

 • Luchthavenentiteiten, zoals de beheerders SEA (Milaan) en ADR (Fiumicino).

Cyprus___Letland'>Cyprus

Letland

 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (State public limited liability company "Latvijas gaisa satiksme")

 • Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta 'Rīga'" (State public limited liability company "International airport 'Rīga'")

 • SIA "Aviasabiedrība "Liepāja" (Aviacompany Liepaja Ltd.).

Litouwen

 • State Enterprise Vilnius International Airport

 • State Enterprise Kaunas Airport

 • State Enterprise Palanga International Airport

 • State Enterprise "Oro navigacija"

 • Municipal Enterprise "Ðiauliø oro uostas"

 • Andere entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en die luchthavenfaciliteiten exploiteren overeenkomstig de Luchtvaartwet van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 94-2918, 2000).

Luxemburg

 • Aéroport du Findel.

Hongarije

 • Luchthavens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről.

 • Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, beheerd door Budapest Airport Rt. op basis van 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről en 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végzõ szervezetrõl.

Malta__L-Ajruport_Internazzjonali_ta"_Malta_(Malta_International_Airport)___Nederland'>Malta

 • L-Ajruport Internazzjonali ta" Malta (Malta International Airport)

Nederland

Luchthavens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de artikelen 18 e.v. van de Luchtvaartwet. Bijvoorbeeld: • Luchthaven Schiphol

Oostenrijk

 • Entiteiten met een vergunning overeenkomstig het Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, als gewijzigd, om luchthavenfaciliteiten beschikbaar te stellen.

Polen

 • Overheidsbedrijf "Porty Lotnicze", dat geëxploiteerd wordt op basis van ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze".

 • Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

 • Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 • Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o

 • Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

 • Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

 • Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o. o.

 • Port Lotniczy Wrocław S.A.

 • Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 • Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

 • Porty Lotnicze "Mazury- Szczytno" Sp. z o. o. w Szczytnie

 • Port Lotniczy Zielona Góra - Babimost

Portugal

 • ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., set up pursuant to Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro 1998.

 • NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., set up pursuant to Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro 1998.

 • ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., set up pursuant to Decreto-Lei No 453/91 do 11 de Dezembro 1991.

Roemenië

 • Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" SA (National Company "Bucharest Airports S.A.")

 • Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" (National Company "International Airport Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A.)

 • Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia"-SA (National Company International "International Airport Timişoara-Traian Vuia"-S.A.)

 • Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT SA" (Autonomous Public Service Undertaking "Romanian Air Traffic Services Administration ROMAT S.A.")

 • Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale (Airports under Local Councils’ subordination)

 • SC Aeroportul Arad SA (Arad Airport S.A. Commercial Company)

 • Regia Autonomă Aeroportul Bacău (Autonomous Public Service Undertaking Bacău Airport)

 • Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare (Autonomous Public Service Undertaking Baia Mare Airport)

 • Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca (Autonomous Public Service Undertaking Cluj Napoca Airport)

 • Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Craiova (Autonomous Public Service Undertaking International Craiova Airport)

 • Regia Autonomă Aeroportul Iaşi (Autonomous Public Service Undertaking Iaşi Airport)

 • Regia Autonomă Aeroportul Oradea (Autonomous Public Service Undertaking Oradea Airport)

 • Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare (Autonomous Public Service Undertaking Satu-Mare Airport)

 • Regia Autonomă Aeroportul Sibiu (Autonomous Public Service Undertaking Sibiu Airport)

 • Regia Autonomă Aeroportul Suceava (Autonomous Public Service Undertaking Suceava Airport)

 • Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureş (Autonomous Public Service Undertaking Târgu Mureş Airport)

 • Regia Autonomă Aeroportul Tulcea (Autonomous Public Service Undertaking Tulcea Airport)

 • Regia Autonomă Aeroportul Caransebeş

Slovenië

Publieke burgerluchthavens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01).Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1589423

Letalski Center Cerklje Ob Krki

8263

Cerklje Ob Krki

1913301

Kontrola Zraènega Prometa D.O.O.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana D.D.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, D.O.O.

6333

Seèovlje – Sicciole

Slowakije

Entiteiten die luchthavens exploiteren met goedkeuring van de overheid, en entiteiten die luchtvaartcommunicatiediensten verlenen overeenkomstig Wet nr. 143/1998 als gewijzigd bij de Wetten nr. 57/2001, nr. 37/2002, nr. 136/2004 en nr. 544/2004.

Bijvoorbeeld:


 • Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

 • Letisko Poprad – Tatry, a.s.

 • Letisko Košice, a.s.

Finland

Luchthavens onder beheer van de "Ilmailulaitos Finavia/Luftfartsverket Finavia", of van een gemeentelijk of overheidsbedrijf overeenkomstig de ilmailulaki/luftfartslagen (1242/2005) en laki Ilmailulaitoksesta/lag om Luftfartsverket (1245/2005).Zweden

 • Luchthavens die in handen zijn van en geëxploiteerd worden door de overheid overeenkomstig luftfartslagen (1957:297).

 • Luchthavens die in handen zijn van en geëxploiteerd worden door particulieren met een exploitatievergunning krachtens genoemde wet, wanneer deze vergunning voldoet aan de criteria van artikel 2, lid 3, van de richtlijn.

Verenigd Koninkrijk

 • Een lokale overheid die in een bepaald geografisch gebied luchthaven- of andere terminalfaciliteiten beschikbaar stelt aan luchtvervoerders.

 • Een luchthavenexploitant in de zin van de Airports Act 1986, die een luchthaven beheert die valt onder de economische regelgeving uit hoofde van Part IV van die wet.

 • Highland and Islands Airports Limited

 • An airport operator within the meaning of the Airports (Northern Ireland) Order 1994

BAA Ltd.
IV. ZEEHAVEN-, BINNENHAVEN- OF ANDERE AANLANDINGSFACILITEITEN

België

 • Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 • Havenbedrijf van Gent

 • Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

 • Port autonome de Charleroi

 • Port autonome de Namur

 • Port autonome de Liège

 • Port autonome du Centre et de l'Ouest

 • Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 • Waterwegen en Zeekanaal

 • De Scheepvaart

Bulgarije

ДП "Пристанищна инфраструктура"

Entiteiten die krachtens bijzondere of exclusieve rechten havens voor openbaar vervoer van nationaal belang (of delen daarvan) exploiteren, opgenomen in bijlage nr. 1 bij artikel 103a van de Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):


 • "Пристанище Варна" ЕАД

 • "Порт Балчик" АД

 • "БМ Порт" АД

 • "Пристанище Бургас" ЕАД

 • "Пристанищен комплекс – Русе" ЕАД

 • "Пристанищен комплекс – Лом" ЕАД

 • "Пристанище Видин" ЕООД

 • "Драгажен флот – Истър" АД

 • "Дунавски индустриален парк" АД

Entiteiten die krachtens bijzondere of exclusieve rechten havens voor openbaar vervoer van regionaal belang (of delen daarvan) exploiteren, opgenomen in bijlage nr. 2 bij artikel 103a van de Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 • "Фиш Порт" АД

 • Кораборемонтен завод "Порт - Бургас" АД

 • "Либърти металс груп" АД

 • "Трансстрой – Бургас" АД

 • "Одесос ПБМ" АД

 • "Поддържане чистотата на морските води" АД

 • "Поларис 8" ООД

 • "Лесил" АД

 • "Ромпетрол – България" АД

 • "Булмаркет – ДМ" ООД

 • "Свободна зона – Русе" ЕАД

 • "Дунавски драгажен флот" – АД

 • "Нарен" ООД

 • "ТЕЦ Свилоза" АД

 • НЕК ЕАД – клон "АЕЦ – Белене"

 • "Нафтекс Петрол" ЕООД

 • "Фериботен комплекс" АД

 • "Дунавски драгажен флот Дуним" АД

 • "ОМВ България" ЕООД

 • СО МАТ АД – клон Видин

 • "Свободна зона – Видин" ЕАД

 • "Дунавски драгажен флот Видин"

 • "Дунав турс" АД

 • "Меком" ООД

 • "Дубъл Ве Ко" ЕООД

Tsjechische Republiek

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die in een bepaald geografisch gebied zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten beschikbaar stellen of exploiteren voor vervoer door de lucht, over zee of over de binnenwateren (als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder i), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd).Bijvoorbeeld:

 • České přístavy, a.s.

Denemarken

 • Havens als bedoeld in § 1 van lov om havne, zie Wet nr. 326 van 28 mei 1999.

Duitsland

 • Zeehavens die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van territoriale overheden (Länder, Kreise, Gemeinden).

 • Binnenhavens die overeenkomstig de Wassergesetze van de Länder vallen onder de Hafenordnung.

Estland

 • Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332):

 • AS Saarte Liinid;

 • AS Tallinna Sadam

Ierland

 • Havens die overeenkomstig de Harbours Acts 1946 to 2000 worden geëxploiteerd.

 • Haven van Rosslare Harbour, die overeenkomstig de Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899 wordt geëxploiteerd.

Griekenland

 • "Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Β. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

 • "Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ε. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

 • "Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

 • "Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Η. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

 • "Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Κ. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

 • "Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

 • "Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

 • "Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Λ. Α.Ε."), pursuant to Law No 2932/01.

 • "Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ρ. Α.Ε"), pursuant to Law No 2932/01.

 • (Havendiensten).

 • Andere havens, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (Gemeente- en Prefectuurhavens) die vallen onder Presidentieel Decreet nr. 649/1977, Wet 2987/02, Presidentieel Decreet 362/97 en Wet 2738/99.

Spanje

 • Ente público Puertos del Estado

 • Autoridad Portuaria de Alicante

 • Autoridad Portuaria de Almería – Motril

 • Autoridad Portuaria de Avilés

 • Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 • Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 • Autoridad Portuaria de Baleares

 • Autoridad Portuaria de Barcelona

 • Autoridad Portuaria de Bilbao

 • Autoridad Portuaria de Cartagena

 • Autoridad Portuaria de Castellón

 • Autoridad Portuaria de Ceuta

 • Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

 • Autoridad Portuaria de Gijón

 • Autoridad Portuaria de Huelva

 • Autoridad Portuaria de Las Palmas

 • Autoridad Portuaria de Málaga

 • Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 • Autoridad Portuaria de Melilla

 • Autoridad Portuaria de Pasajes

 • Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 • Autoridad Portuaria de Santander

 • Autoridad Portuaria de Sevilla

 • Autoridad Portuaria de Tarragona

 • Autoridad Portuaria de Valencia

 • Autoridad Portuaria de Vigo

 • Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 • Andere havendiensten van de autonome gemeenschappen Andalusië, Asturië, Balearen, Canarische Eilanden, Cantabrië, Catalonië, Galicië, Murcia, Baskenland en Valencia.

Frankrijk

 • Port autonome de Paris, opgericht bij Loi n°68-917 van 24 oktober 1968 relative au port autonome de Paris.

 • Port autonome de Strasbourg, opgericht bij de convention van 20 mei 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, goedgekeurd bij de wet van 26 april 1924.

 • Ports autonomes die geëxploiteerd worden overeenkomstig de artikelen L. 111-1 et seq. van de code des ports maritimes en rechtspersoonlijkheid bezitten:

 • Port autonome de Bordeaux

 • Port autonome de Dunkerque

 • Port autonome de La Rochelle

 • Port autonome du Havre

 • Port autonome de Marseille

 • Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 • Port autonome de Pointe-à-Pitre

 • Port autonome de Rouen

 • Havens die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, in handen zijn van de overheid (décret n°2006-330 van 20 maart 2006 fixant la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) en in beheer zijn gegeven aan de lokale kamers van koophandel:

 • Port de Fort de France (Martinique)

 • Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

 • Port-Réunion (île de la Réunion)

 • Ports de Saint-Pierre et Miquelon

 • Havens die geen rechtspersoonlijkheid bezitten en in eigendom zijn overgedragen aan de regionale of plaatselijke overheden en waarvan het beheer is toevertrouwd aan de lokale kamers van koophandel (artikel 30 van Loi n°2004-809 van 13 augustus 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, als gewijzigd bij Loi n°2006-1771 van 30 december 2006):

 • Port de Calais

 • Port de Boulogne-sur-Mer

 • Port de Nice

 • Port de Bastia

 • Port de Sète

 • Port de Lorient

 • Port de Cannes

 • Port de Villefranche-sur-Mer

 • Voies navigables de France, publiek orgaan dat valt onder artikel 124 van Loi n°90-1168 van 29 december 1990, als gewijzigd.

Italië

 • Havens van de staat (Porti statali) en andere havens die overeenkomstig de Codice della navigazione, Regio Decreto N°327 van 30 maart 1942 worden beheerd door de Capitaneria di Porto.

 • Autonome havens (enti portuali) die overeenkomstig artikel 19 van de Codice della navigazione, Regio Decreto N°327 van 30 maart 1942 bij bijzondere wetgeving zijn opgericht.

Cyprus

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, opgericht bij de περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973.Letland

Diensten die havens besturen overeenkomstig de wet "Likumu par ostām": • Rīgas brīvostas pārvalde

 • Ventspils brīvostas pārvalde

 • Liepājas speciālas ekonomiskās zona pārvalde

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

 • Skultes ostas pārvalde

 • Lielupes ostas pārvalde

 • Engures ostas pārvalde

 • Mērsraga ostas pārvalde

 • Pāvilostas ostas pārvalde

 • Rojas ostas pārvalde

Andere instellingen die hun aankopen doen overeenkomstig wet "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzçju iepirkumu likums" en havens besturen overeenkomstig de wet "Likumu par ostām".

Litouwen

 • Overheidsbedrijf Zeehavendienst Klaipėda, werkzaam overeenkomstig de Wet op de Zeehavendienst Klaipėda van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 53-1245, 1996);

 • Overheidsbedrijf "Vidaus vandens kelių direkcija", werkzaam overeenkomstig de Wet op het vervoer over de binnenlandse waterwegen van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 105-2393, 1996);

 • Andere entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en die in de sector zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten werkzaam zijn overeenkomstig de Wet op het vervoer over de binnenlandse waterwegen van de Republiek Litouwen.

Luxemburg

 • Port de Mertert, opgericht en geëxploiteerd overeenkomstig de loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle van 22 juli 1963, als gewijzigd.

Hongarije

 • Havens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről.

Malta__L-Awtorita`_dwar_it-Trasport_ta_Malta_(Malta_Transport_Authority)___Nederland'>Malta

 • L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malta Maritime Authority)

Nederland

Aanbestedende entiteiten op het gebied van zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten. Bijvoorbeeld: • Havenbedrijf Rotterdam

Oostenrijk

 • Binnenhavens die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van de Länder of Gemeinden.

Polen

Entiteiten die opgericht zijn op basis van ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, waaronder: • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A,

 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 • Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

 • Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

 • Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

 • Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugal

 • APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., pursuant to Decreto-Lei No 335/98 do 3 de Novembro 1998.

 • APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., pursuant to Decreto-Lei No 336/98 of do 3 de Novembro 1998.

 • APS – Administração do Porto de Sines, S.A., pursuant to Decreto-Lei No 337/98 do 3 de Novembro 1998.

 • APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., pursuant to Decreto-Lei No 338/98 do 3 de Novembro 1998.

 • APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., pursuant to Decreto-Lei No 339/98 do 3 de Novembro 1998.

 • Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), pursuant to Decreto-Lei No 146/2007, do 27 de Abril 2007.

Roemenië

 • Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" SA Constanţa

 • Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile SA"

 • Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "RADIONAV" SA

 • Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"

 • Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime"

 • Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" SA

 • Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea şi Turnul-Măgurele

Slovenië

Zeehavens die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van de overheid en die een economische publieke dienst verlenen overeenkomstig de Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99).Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5144353

LUKA KOPER D.D.

6000

KOPER - CAPODISTRIA

5655170

Sirio d.o.o.

6000

KOPER

Slowakije

Entiteiten die met goedkeuring van de overheid niet-publieke binnenhavens exploiteren voor het riviervervoer door vervoersbedrijven, en entiteiten die door de overheid zijn opgericht voor de exploitatie van publieke rivierhavens overeenkomstig Wet nr. 338/2000 als gewijzigd bij de Wetten nr. 57/2001 en nr. 580/2003.Finland

 • Havens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/

 • lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) en havens die vallen onder een vergunning overeenkomstig afdeling 3 van de laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).

 • Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Zweden

Havens en aanlandingsfaciliteiten overeenkomstig lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn en förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.Verenigd Koninkrijk

 • Een lokale overheid die in een bepaald geografisch gebied zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten verleent voor het vervoer over zee of over de binnenwateren.

 • Een havendienst in de zin van artikel 57 van de Harbours Act 1964.

 • British Waterways Board

 • Een havendienst als omschreven in afdeling 38, lid 1, van de Harbours Act (Northern Ireland) 1970


V. AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOR STADSSPOORWEG-, TRAM-, TROLLEYBUS- EN BUSDIENSTEN

België

 • Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 • Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut) / Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 • Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 • Particuliere ondernemingen die bijzondere of exclusieve rechten genieten.

Bulgarije

 • "Метрополитен" ЕАД, София

 • "Столичен електротранспорт" ЕАД, София

 • "Столичен автотранспорт" ЕАД, София

 • "Бургасбус" ЕООД, Бургас

 • "Градски транспорт" ЕАД, Варна

 • "Тролейбусен транспорт" ЕООД, Враца

 • "Общински пътнически транспорт" ЕООД, Габрово

 • "Автобусен транспорт" ЕООД, Добрич

 • "Тролейбусен транспорт" ЕООД, Добрич

 • "Тролейбусен транспорт" ЕООД, Пазарджик

 • "Тролейбусен транспорт" ЕООД, Перник

 • "Автобусни превози" ЕАД, Плевен

 • "Тролейбусен транспорт" ЕООД, Плевен

 • "Градски транспорт Пловдив" ЕАД, Пловдив

 • "Градски транспорт" ЕООД, Русе

 • "Пътнически превози" ЕАД, Сливен

 • "Автобусни превози" ЕООД, Стара Загора

 • "Тролейбусен транспорт" ЕООД, Хасково

Tsjechische Republiek

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- en busdiensten verlenen als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder f), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd.

Bijvoorbeeld:


 • Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost

 • Dopravní podnik města Brna, a.s.

 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

 • Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 • Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Denemarken

 • DSB

 • DSB S-tog A/S

 • Entiteiten die het openbaar busvervoer (normale, geregelde diensten) verzorgen op basis van een vergunning overeenkomstig lov om buskørsel, zie Geconsolideerde Wet nr. 107 van 19 februari 2003.

 • Metroselskabet I/S

Duitsland

Bedrijven die op basis van een vergunning het openbaar korteafstandsvervoer verzorgen overeenkomstig het Personenbeförderungsgesetz van 21 maart 1961, laatstelijk gewijzigd op 31 oktober 2006.Estland

 • Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332).

 • AS Tallinna Autobussikoondis;

 • AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis;

 • Narva Bussiveod AS.

Ierland

 • Iarnród Éireann [Irish Rail]

 • Railway Procurement Agency

 • Luas [Dublin Light Rail]

 • Bus Éireann [Irish Bus]

 • Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

 • Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig de gewijzigde Road Transport Act 1932.

Griekenland

 • "Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε." ("Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.") (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A.), established and operating pursuant to Legislative Decree No 768/1970 (Α΄273), Law No 588/1977 (Α΄148) and Law No 2669/1998 (Α΄283).

 • "Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς" ("Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.") (Athens-Piraeus Electric Railways), established and operating pursuant to Laws Nos 352/1976 (Α΄ 147) and 2669/1998 (Α΄283)

 • "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε." ("Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.") (Athens Urban Transport Organization S.A.), established and operating pursuant to Laws Nos 2175/1993 (Α΄211) and 2669/1998 (Α΄283)

 • "Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε." ("Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε."), (Company of Thermal Buses S.A.) established and operating pursuant to Laws Nos 2175/1993 (Α΄211) and 2669/1998 (Α΄283).

 • "Αττικό Μετρό Α.Ε." (Attiko Metro S.A.), established and operating pursuant to Law No 1955/1991

 • "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης" ("Ο.Α.Σ.Θ."), established and operating pursuant to Decree No 3721/1957, Legislative Decree No 716/1970 and Laws Nos 866/79 and 2898/2001 (Α'71).

 • "Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων" ("Κ.Τ.Ε.Λ."), operating pursuant to Law No 2963/2001 (Α'268).

 • "Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω", otherwise known as "ΡΟΔΑ" and "ΔΕΑΣ ΚΩ" respectively, operating pursuant to Law No 2963/2001 (Α'268).

Spanje

 • Entiteiten die het openbaar stadsvervoer verzorgen overeenkomstig "Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local" van 2 april 1985; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local en overeenkomstige regionale wetgeving, indien van toepassing.

 • Entiteiten die het openbaar busvervoer verzorgen overeenkomstig de derde overgangsbepaling van "Ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres".

Voorbeelden:

 • Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 • Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 • Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 • Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 • Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 • Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

 • Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

 • Entitat Metropolitana de Transport - AMB

 • Eusko Trenbideak, s.a.

 • Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

 • Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

 • Consorcio de Transportes de Mallorca

 • Metro de Madrid

 • Metro de Málaga, S.A.,

 • Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Frankrijk

 • Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig artikel 7-II van de Loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 van 30 december 1982.

 • Régie des transports de Marseille

 • RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 • Régie départementale des transports du Jura

 • RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

 • Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français en andere entiteiten die vervoersdiensten verlenen op basis van een vergunning van het Syndicat des transports d'Ile-de-France, overeenkomstig Ordonnance n°59-151 of 7 January 1959 , als gewijzigd, en de decreten tot uitvoering daarvan met betrekking tot de organisatie van het reizigersvervoer in de regio Ile-de-France.

 • Réseau ferré de France, State-owned company set up by Law n°97-135 of 13 February 1997

 • Regionale of lokale overheden of groepen van regionale of lokale overheden die vervoer organiseren (bijvoorbeeld: Communauté urbaine de Lyon)

Italië

Entiteiten en ondernemingen die openbaar vervoer per spoor, automatische systemen, tram, trolleybus en bus verzorgen of de desbetreffende infrastructuur op nationaal, regionaal of lokaal niveau beheren.

Bijvoorbeeld:


 • Entiteiten en ondernemingen die het openbaar vervoer verzorgen op basis van een vergunning overeenkomstig Decreto van het Ministro dei Trasporti N°316 van 1 december 2006 "Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale".

 • Entiteiten en ondernemingen die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig artikel 1, lid 4 of lid 15, van Regio Decreto N° 2578 van 15 oktober 1925 – Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

 • Entiteiten en ondernemingen die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig Decreto Legislativo N°422 van 19 november 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, onder de voorwaarden van artikel 4, lid 4, van Legge N°59 van 15 maart 1997 – als gewijzigd bij Decreto Legislativo N° 400 van 20 september 1999 en bij artikel 45 van Legge N°166 van 1 augustus 2002.

 • Entiteiten en ondernemingen die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig artikel 113 van de geconsolideerde wetten op de organisatie van lokale overheden, aangenomen bij Legge N°267 van 18 augustus 2000, als gewijzigd bij artikel 35 van Legge N°448 van 28 december 2001.

 • Entiteiten en ondernemingen die werkzaam zijn op basis van een concessie overeenkomstig artikel 242 of 256 van Regio Decreto N°1447 van 9 mei 1912 tot goedkeuring van de geconsolideerde wetten op le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

 • Entiteiten, ondernemingen en plaatselijke overheden die werkzaam zijn op basis van een concessie overeenkomstig artikel 4 van Legge N°410 van 4 juni 1949 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

 • Entiteiten en ondernemingen die werkzaam zijn op basis van een concessie overeenkomstig artikel 14 van Legge N°1221 van 2 augustus 1952 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Cyprus

Letland

Publiek- en privaatrechtelijke organisaties die ten minste in steden als Riga, Jurmala Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne en Ventspils reizigers per bus, trolleybus en/of tram vervoeren.Litouwen

 • Akcinė bendrovė "Autrolis"

 • Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus autobusai"

 • Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno autobusai"

 • Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus troleibusai"

 • Andere entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) die stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- en busdiensten verlenen overeenkomstig de Wet op het spoorwegvervoer van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 119-2772, 1996).

Luxemburg

 • Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

 • Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

 • Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE).

 • Busondernemingen die opereren overeenkomstig het Règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées van 3 februari 1978.

Hongarije

 • Entiteiten die openbaar lokaal en langeafstandsvervoer per bus volgens dienstregeling verzorgen overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.

 • Entiteiten die nationaal openbaar reizigersvervoer per spoor verzorgen overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről.

Malta

 • L-Awtorita` dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority)

Nederland

Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig hoofdstuk II (Openbaar Vervoer) van de Wet Personenvervoer. Bijvoorbeeld: • RET (Rotterdam)

 • HTM (Den Haag)

 • GVB (Amsterdam)

Oostenrijk

 • Entiteiten met een vergunning krachtens het Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, als gewijzigd, of het Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999, als gewijzigd.

Polen

 • Entiteiten die stadsspoorwegdiensten verlenen op basis van een concessie verleend overeenkomstig de ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

 • Entiteiten die het stedelijk openbaar busvervoer verzorgen op basis van een vergunning overeenkomstig de ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, en entiteiten die het openbaar stadsvervoer verzorgen.

Waaronder:

 • Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

 • Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok

 • Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz

 • Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. Lublin

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA., Wrocław

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο,ο., Olsztyn

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Świdnicy

 • Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

 • Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 • Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

 • Polbus - PKS Sp. z o.o., Wrocław

 • Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο.ο.

 • Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.ο.ο

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

 • Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór" Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z.o.o

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

 • Tramwaje Śląskie S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z.ο.ο.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.

 • PKS w Suwałkach S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z.o.o

 • PKS Nowa Sól Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o, w Przemyślu

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunik〱㤯ji Samochodowej w Pozn瑮敤吠

 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 • Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 • Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 • Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugal

 • Metropolitano de Lisboa, E.P., overeenkomstig Decreto-Lei No 439/78 do 30 de Dezembro de 1978

 • Lokale overheden, lokale diensten en lokale overheidsbedrijven als bedoeld in Wet nr. 58/98 van 18 augustus 1998, die vervoersdiensten verlenen overeenkomstig Lei No 159/99 do 14 de Septembro 1999.

 • Overheidsdiensten en -bedrijven die spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig Lei No 10/90 do 17 de Março 1990.

 • Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig artikel 98 van Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 do 31 de Dezembro 1948).

 • Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig Lei No 688/73 do 21 de Dezembro 1973.

 • Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig Decreto-Lei No 38144 do 31 de Dezembro 1950.

 • Metro do Porto, S.A, overeenkomstig Decreto-Lei No 394-A/98 do 15 de Dezembro 1998, als gewijzigd bij Decreto-Lei No 261/2001 do 26 September 2001.

 • Normetro, S.A, overeenkomstig Decreto-Lei No 394-A/98 van 15 december 1998, als gewijzigd bij Decreto-Lei No 261/2001 do 26 de Septembro 2001.

 • Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., overeenkomstig Decreto-Lei No 24/95 do 8 de Fevereiro 1995.

 • Metro do Mondego, S.A., overeenkomstig Decreto-Lei No 10/2002 do 24 de Janeiro2002.

 • Metro Transportes do Sul, S.A., overeenkomstig Decreto-Lei No 337/99 do 24 de Agosto 1999.

 • Lokale overheden en lokale overheidsbedrijven die vervoersdiensten verlenen overeenkomstig Lei No 159/99 do 14 de Septembro 1999.

Roemenië

 • S.C. de Transport cu Metroul Bucureşti – "Metrorex" SA (Bucharest Subway Transport Commercial Company "METROREX S.A.")

 • Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători (Local Autonomous Public Service Undertakings for Urban Passenger Transport)

Slovenië

Ondernemingen die het stedelijk openbaar busvervoer verzorgen overeenkomstig de Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O. Dekani

6271

DEKANI

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota D.D.

9000

MURSKA SOBOTA

5097053

Alpetour Potovalna Agencija

4000

KRANJ

5097061

ALPETOUR, Špedicija In Transport, D.D. Škofja Loka

4220

ŠKOFJA LOKA

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice D.O.O.

8250

BREŽICE

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

CELJE

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

NOVA GORICA

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

LJUBLJANA

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

MARIBOR

5352657

I & I - Avtobusni Prevozi D.D. Koper

6000

KOPER - CAPODISTRIA

5357845

Meteor Cerklje

4207

CERKLJE

5410711

KORATUR Avtobusni Promet In Turizem D.D. Prevalje

2391

PREVALJE

5465486

INTEGRAL, Avto. Promet Tržič, D.D.

4290

TRŽIČ

5544378

KAM-BUS Družba Za Prevoz Potnikov, Turizem In Vzdrževanje Vozil, D.D. Kamnik

1241

KAMNIK

5880190

MPOV Storitve In Trgovina D.O.O. Vinica

8344

VINICA

Slowakije

 • Vervoerders die op basis van een vergunning het openbaar reizigersvervoer per tram, trolleybus of op een andere, bijzondere wijze in de stad verzorgen dan wel het openbaar reizigersvervoer per kabelbaan verzorgen, dit overeenkomstig artikel 23 van Wet nr. 164/1996 als gewijzigd bij de Wetten nr. 58/1997, nr. 260/2001, nr. 416/2001 en nr. 114/2004.

 • Vervoerders die het binnenlands openbaar busvervoer volgens dienstregeling op het Slowaakse grondgebied of ook op een deel van het grondgebied van een ander land, of op een bepaald deel van het Slowaakse grondgebied verzorgen op basis van een vergunning om de buslijn te exploiteren, of op basis van een vervoersvergunning voor een bepaald traject, die wordt verleend overeenkomstig Wet nr. 168/1996 als gewijzigd bij de Wetten nr. 386/1996, nr. 58/1997, nr. 340/2000, nr. 416/2001, nr. 506/2002, nr. 534/2003 en nr.114/2004.

Bijvoorbeeld:

 • Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 • Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

 • Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

 • Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finland

Entiteiten die een buslijn exploiteren op basis van een speciale of exclusieve vergunning overeenkomstig de laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä//lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), alsmede gemeentelijke vervoersdiensten en overheidsbedrijven die het openbaar vervoer per bus, spoor of metro verzorgen of een bepaald net onderhouden om dergelijk vervoer te kunnen verzorgen.Zweden

 • Entiteiten die stadsspoorweg- of tramdiensten verlenen overeenkomstig lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik en lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

 • Publieke of particuliere entiteiten die een trolleybus- of busdienst exploiteren overeenkomstig lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik en yrkestrafiklagen (1998:490).

Verenigd Koninkrijk

 • London Regional Transport

 • London Underground Limited

 • Transport for London

 • Een dochteronderneming van Transport for London in de zin van afdeling 424, lid 1, van de Greater London Authority Act 1999.

 • Strathclyde Passenger Transport Executive

 • Greater Manchester Passenger Transport Executive

 • Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 • Brighton Borough Council

 • South Yorkshire Passenger Transport Executive

 • South Yorkshire Supertram Limited

 • Blackpool Transport Services Limited

 • Conwy County Borough Council

 • Een persoon die een Londense lokale dienst als omschreven in afdeling 179, lid 1, van de Greater London Authority Act 1999 (een busdienst) verleent krachtens een overeenkomst die Transport for London is aangegaan in het kader van afdeling 156, lid 2, van die wet, of krachtens een overeenkomst met een dochtervervoersonderneming als omschreven in afdeling 169 van die wet.

 • Northern Ireland Transport Holding Company

 • Een persoon met een vergunning voor het vervoer over de weg in het kader van afdeling 4, lid 1, van de Transport Act (Northern Ireland) 1967, die hem ertoe machtigt om overeenkomstig die vergunning een lijndienst te onderhouden.


VI. AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SPOORWEGSECTOR

België

 • SNCB Holding / NMBS Holding

 • Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

 • Infrabel

Bulgarije

 • Национална компания "Железопътна инфраструктура"

 • "Български държавни железници" ЕАД

 • "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД

 • "БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)" ЕООД

 • "БДЖ – Товарни превози" ЕООД

 • "Българска Железопътна Компания" АД

 • "Булмаркет – ДМ" ООД

Tsjechische Republiek

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die spoorwegdiensten verlenen als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder f), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd.Bijvoorbeeld:

 • ČD Cargo, a.s.

 • České dráhy, a.s

 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Denemarken

 • DSB

 • DSB S-tog A/S

 • Metroselskabet I/S

Duitsland

 • Deutsche Bahn AG.

 • Other undertakings providing railway services to the public pursuant to Article 2(1) of the Allgemeines Eisenbahngesetz of 27 December 1993, as last amended on 26 February 2008.

Estland

 • Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.02.07, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56.332).

 • AS Eesti Raudtee;

 • AS Elektriraudtee.

Ierland

 • Iarnród Éireann [/Irish Rail]

 • Railway Procurement Agency

Griekenland

 • "Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε." ("Ο.Σ.Ε. Α.Ε."), pursuant to Law No 2671/98.

 • "ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε." pursuant to Law No 2366/95.

Spanje

 • Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

 • Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

 • Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

 • Eusko Trenbideak (Bilbao).

 • Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV).

 • Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca).

 • Ferrocarril de Soller

 • Funicular de Bulnes

Frankrijk

 • Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en andere spoorwegnetten die opengesteld zijn voor het openbaar vervoer, als bedoeld in titel II, hoofdstuk 1, van de Loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 van 30 december 1982.

 • Réseau ferré de France, State-owned company set up by Law n° 97-135 of 13 February 1997.

Italië

 • Ferrovie dello Stato S. p. A. including le Società partecipate

 • Entiteiten en ondernemingen die spoorwegdiensten verlenen op basis van een concessie overeenkomstig artikel 10 van Koninklijk Besluit nr. 1447 van 9 mei 1912 tot goedkeuring van de geconsolideerde wetten op le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

 • Entiteiten en ondernemingen die spoorwegdiensten verlenen op basis van een concessie overeenkomstig artikel 4 van Wet nr. 410 van 4 juni 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

 • Entiteiten en ondernemingen of lokale overheden die spoorwegdiensten verlenen op basis van een concessie overeenkomstig artikel 14 van Wet nr. 1221 van 2 augustus 1952 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

 • Entiteiten en ondernemingen die openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van het decreto legislativo N°422 van 19 november 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – als gewijzigd bij decreto legislativo N°400 van 20 september 1999 en bij artikel 45 van Legge N°166 van 1 augustus 2002.

Cyprus

Letland

 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"

 • Valsts akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens"

Litouwen

 • Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"

 • Andere entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) die spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig de Wet op het spoorwegvervoer van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 72-2489, 2004).

Luxemburg

 • Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Hongarije

 • Entiteiten die publieke spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről en op basis van een vergunning overeenkomstig 45/2006. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok mûködésének engedélyezéséről.

Bijvoorbeeld:

 • Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Nederland

Aanbestedende entiteiten in de spoorwegsector. Bijvoorbeeld: • Nederlandse Spoorwegen

 • ProRail

Oostenrijk

 • Österreichische Bundesbahn.

 • Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie.

 • Entiteiten met een vergunning krachtens het Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, als gewijzigd, om luchthavenfaciliteiten beschikbaar te stellen.

Polen

Entiteiten die spoorwegdiensten verlenen op basis van de ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 8 września 2000 r., waaronder: • PKP Intercity Sp. Z o.o.

 • PKP Przewozy Regionalne Sp. Z o.o.

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. Z o.o.

 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. Z ο.ο.

 • PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. Z o.o.

Portugal

 • CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., pursuant to Decreto-Lei No 109/77 do 23 de Março 1977.

 • REFER, E.P., pursuant to Decreto-Lei No 104/97 do29 de Abril 1997.

 • RAVE, S.A., pursuant to Decreto-Lei No 323-H/2000 of 19 de Dezembro 2000.

 • Fertagus, S.A., pursuant to Decreto-Lei 78/2005, of 13 de Abril.

 • Overheidsdiensten en -bedrijven die spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig Lei No 10/90 do 17 de Março 1990.

 • Particuliere bedrijven die spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig Lei No 10/90 do 17 de Março 1990, in het geval van speciale of exclusieve rechten.

Roemenië

 • Compania Naţională Căi Ferate – CFR;

 • Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "CFR – Marfă";

 • Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "CFR – Călători"

Slovenië

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

LJUBLJANA

Slowakije

 • Entiteiten die in de spoorweg-, kabelbaan- en aanverwante sectoren werkzaam zijn overeenkomstig Wet nr. 258/1993 als gewijzigd bij de Wetten nr. 152/1997 en nr. 259/2001.

 • Entiteiten die het openbaar spoorwegvervoer verzorgen in het kader van Wet nr. 164/1996 als gewijzigd bij de Wetten nr. 58/1997, nr. 260/2001, nr. 416/2001 en nr. 114/2004 en op basis van Regeringsdecreet nr. 662 van 7 juli 2004.

Bijvoorbeeld:

 • Železnice Slovenskej republiky, a.s.

 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finland

VR Osakeyhtiö/ /VR AktiebolagZweden

 • Publieke entiteiten die spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig järnvägslagen (2004:519) en järnvägsförordningen (2004:526). Regionale en lokale publieke entiteiten die regionale of lokale spoorwegverbindingen onderhouden overeenkomstig (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

 • Particuliere entiteiten die spoorwegdiensten verlenen op basis van een vergunning die is verleend overeenkomstig förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, wanneer deze vergunning voldoet aan artikel 2, lid 3, van de richtlijn.

Verenigd Koninkrijk

 • Network Rail plc

 • Eurotunnel plc

 • Northern Ireland Transport Holding Company

 • Northern Ireland Railways Company Limited

 • Aanbieders van spoorwegdiensten die werkzaam zijn op basis van bijzondere of exclusieve rechten verleend door het ministerie van Transport of door een andere bevoegde dienst.

BIJLAGE 4


Goederen

1. Tenzij anders vermeld, is deze overeenkomst van toepassing op alle goederen aangeschaft door de in de bijlagen 1 tot en met 3 opgenomen diensten.


2. Deze overeenkomst is uitsluitend van toepassing op de goederen die worden beschreven in de hieronder vermelde hoofdstukken van de gecombineerde nomenclatuur en die worden aangeschaft door de ministeries van Defensie en agentschappen voor defensie- of beveiligingsactiviteiten van België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italïe, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk:
Hoofdstuk 25: Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement
Hoofdstuk 26: Ertsen, slakken en assen
Hoofdstuk 27: Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was
met uitzondering van:

ex 27.10: bijzondere motorbrandstoffen


Hoofdstuk 28: Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen
met uitzondering van:

ex 28.09: springstoffen

ex 28.13: springstoffen

ex 28.14: traangas

ex 28.28: springstoffen

ex 28.32: springstoffen

ex 28.39: springstoffen

ex 28.50: toxische producten

ex 28.51: toxische producten

ex 28.54: springstoffen


Hoofdstuk 29: Organische chemische producten
met uitzondering van:

ex 29.03: springstoffen

ex 29.04: springstoffen

ex 29.07: springstoffen

ex 29.08: springstoffen

ex 29.11: springstoffen

ex 29.12: springstoffen

ex 29.13: toxische producten

ex 29.14: toxische producten

ex 29.15: toxische producten

ex 29.21: toxische producten

ex 29.22: toxische producten

ex 29.23: toxische producten

ex 29.26: springstoffen

ex 29.27: toxische producten

ex 29.29: springstoffen


Hoofdstuk 30: Farmaceutische producten
Hoofdstuk 31: Meststoffen
Hoofdstuk 32: Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt
Hoofdstuk 33: Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten
Hoofdstuk 34: Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's en tandtechnische waspreparaten
Hoofdstuk 35: Eiwitstoffen; lijm; enzymen
Hoofdstuk 37: Producten voor fotografie en cinematografie
Hoofdstuk 38: Diverse producten van de chemische industrie
met uitzondering van:

ex 38.19: toxische producten


Hoofdstuk 39: Kunststoffen (kunstharsen en andere kunststoffen, cellulose-esters en -ethers) en werken daarvan
met uitzondering van:

ex 39.03: springstoffen


Hoofdstuk 40: Rubber (natuurlijke en synthetische rubber en factis) en werken van rubber
met uitzondering van:

ex 40.11: kogelbestendige banden


Hoofdstuk 41: Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder
Hoofdstuk 42: Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen
Hoofdstuk 43: Pelterijen en bontwerk; namaakbont
Hoofdstuk 44: Hout, houtskool en houtwaren
Hoofdstuk 45: Kurk en kurkwaren
Hoofdstuk 46: Vlechtwerk en mandenmakerswerk
Hoofdstuk 47: Stoffen voor het vervaardigen van papier
Hoofdstuk 48: Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren
Hoofdstuk 49: Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen
Hoofdstuk 65: Hoofddeksels en delen daarvan
Hoofdstuk 66: Paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan
Hoofdstuk 67: Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar
Hoofdstuk 68: Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen
Hoofdstuk 69: Keramische producten
Hoofdstuk 70: Glas en glaswerk
Hoofdstuk 71: Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën
Hoofdstuk 73: Gietijzer, ijzer en staal
Hoofdstuk 74: Koper en werken van koper
Hoofdstuk 75: Nikkel en werken van nikkel
Hoofdstuk 76: Aluminium en werken van aluminium
Hoofdstuk 77: Magnesium en beryllium en werken daarvan
Hoofdstuk 78: Lood en werken van lood
Hoofdstuk 79: Zink en werken van zink
Hoofdstuk 80: Tin en werken van tin
Hoofdstuk 81: Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen
Hoofdstuk 82: Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van onedel metaal
met uitzondering van:

ex 82.05: gereedschappen

ex 82.07: gereedschappen, onderdelen
Hoofdstuk 83: Allerlei werken van onedele metalen
Hoofdstuk 84: Stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan
met uitzondering van:

ex 84.06: motoren

ex 84.08: andere motoren

ex 84.45: machines

ex 84.53: automatische gegevensverwerkende machines

ex 84.55: delen van machines van post 84.53

ex 84.59: kernreactoren
Hoofdstuk 85: Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan
met uitzondering van:

ex 85.13: telecommunicatieapparatuur

ex 85.15: zendtoestellen
Hoofdstuk 86: Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen; niet elektrische signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer
met uitzondering van:

ex 86.02: gepantserde elektrische locomotieven

ex 86.03: andere gepantserde locomotieven

ex 86.05: gepantserde wagons

ex 86.06: reparatiewagens

ex 86.07: goederenwagens


Hoofdstuk 87: Automobielen, tractoren, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan
met uitzondering van:

ex 87.08: gevechtswagens en pantserauto’s

ex 87.01: tractoren

ex 87.02: militaire voertuigen

ex 87.03: takelwagens

ex 87.09: motorfietsen

ex 87.14: aanhangwagens
Hoofdstuk 89: Scheepvaart
met uitzondering van:

ex 89.01 A: oorlogsschepen


Hoofdstuk 90: Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen
met uitzondering van:

ex 90.05: binocles (dubbele kijkers)

ex 90.13: diverse instrumenten, lasers

ex 90.14: telemeters

ex 90.28: elektrische en elektronische meetinstrumenten

ex 90.11: microscopen

ex 90.17: instrumenten voor de geneeskunde

ex 90.18: toestellen voor mechanische therapie

ex 90.19: orthopedische toestellen

ex 90.20: röntgentoestellen


Hoofdstuk 91: Uurwerken
Hoofdstuk 92: Muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen
Hoofdstuk 94: Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen
met uitzondering van:

ex 94.01 A: zitmeubelen voor luchtvaartuigen


Hoofdstuk 95: Stoffen geschikt om te worden gesneden of te worden gevormd, in bewerkte staat (werken daaronder begrepen)

Hoofdstuk 96: Bezems en borstels, kwasten en penselen, poederdonsjes en zeven

Hoofdstuk 98: Diverse werken

Bijlage 5:
Dienstverlening

Deze overeenkomst is van toepassing op de volgende diensten die worden gespecificeerd overeenkomstig de voorlopige centrale productenclassificatie (CPC) van de Verenigde Naties zoals vervat in document MTN.GNS/W/120*:
Omschrijving

CPC-indeling

Onderhoud en reparatie

6112, 6122, 633, 886

Vervoer te land, met inbegrip van vervoer met gepantserde wagens en koeriersdiensten, met uitzondering van vervoer van post

712 (met uitzondering van 71235), 7512, 87304

Personen- en vrachtvervoer door de lucht, met uitzondering van vervoer van post

73 (met uitzondering van 7321)

Postvervoer te land, met uitzondering van vervoer per spoor, en door de lucht

71235, 7321

Telecommunicatiediensten

752

Financiële diensten:

ex 81

a) Verzekeringen

812, 814

b) Bank- en investeringsdiensten***

Computerdiensten en aanverwante diensten

84

Diensten van accountants, financieel controleurs en boekhouders

862

Markt- en opinieonderzoek

864

Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer en aanverwante diensten

865, 866****

Diensten van architecten; diensten van ingenieurs en geïntegreerde diensten van ingenieurs, diensten in verband met stedenbouw en landschapsarchitectuur; aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen; keuring en controle

867

Reclamewezen

871

Reiniging en beheer van gebouwen

874, 82201 - 82206

Diensten van uitgeverijen en drukkerijen, voor een vast bedrag of op contractbasis

88442

Afvalwater- en afvalverzameling en -verwerking

94Aantekeningen bij bijlage 5
1. De aanbesteding door aanbestedende diensten vallend onder de bijlagen 1, 2 en 3 van een van de diensten die onder deze bijlage vallen, valt voor wat betreft de dienstverlener van een bepaalde partij uitsluitend onder deze overeenkomst voor zover deze partij deze dienst in haar bijlage 5 heeft opgenomen.

2.* Met uitzondering van diensten die bedrijven moeten gunnen aan een ander bedrijf op grond van een uitsluitend recht dat is ingesteld bij bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen.


3.*** - Met uitzondering van de aanbesteding of verwerving van diensten van belastingadviseurs en depositarissen, vereffenings- en managementdiensten voor officiële financiële instellingen of van diensten in verband met de verkoop, aflossing en distributie van de overheidsschuld, met inbegrip van leningen, staatsobligaties, promessen en andere effecten.
- In Zweden worden betalingen van en aan overheidsinstanties verricht via het Zweedse postgirosysteem (Postgiro).
4.**** Met uitzondering van arbitrage en bemiddeling.

Bijlage 6
Constructiediensten en concessieovereenkomsten voor werken

A/ Constructiediensten
Lijst van Afdeling 51 CPC:
Alle diensten die in afdeling 51 zijn vermeld.
B/ Concessieovereenkomsten voor werken
Wanneer concessieovereenkomsten voor werken worden gegund door aanbestedende diensten van de bijlagen 1 en 2, is daarop het beginsel van nationale behandeling van toepassing voor de dienstverleners in de bouwnijverheid van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Nederland met betrekking tot Aruba, en Zwitserland, mits de waarde ervan gelijk is aan of meer bedraagt dan 5 000 000 BTR en voor de dienstverleners in de bouwnijverheid van Korea, mits de waarde ervan gelijk is aan of meer bedraagt dan 15 000 000 BTR.

Aantekening bij bijlage 6
De aanbesteding door aanbestedende diensten vallend onder de bijlagen 1, 2 en 3 van een van de constructiediensten die onder deze bijlage vallen, valt uitsluitend onder deze overeenkomst wat betreft de dienstverlener van een bepaalde partij voor zover deze partij deze dienst in haar bijlage 6 heeft opgenomen.
Lijst van Afdeling 51 CPCGroep

Klasse

Subklasse

Titel

Overeenkomstige ISCI-code

Afdeling 5bouwnijverheid en gebouwen: gronden
Afdeling

51
Bouwnijverheid
511Voorbereidende werkzaamheden op bouwterreinen5111

51110

Inspectie van bouwterreinen

4510
5112

51120

Sloopwerkzaamheden

4510
5113

51130

Inrichten en ruimen van bouwterreinen

4510
5114

51140

Graafwerkzaamheden en grondverzet

4510
5115

51150

Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw

4510
5116

51160

Steigerbouw

4520

512Algemene en utiliteitsbouw5121

51210

Een- en tweegezinswoningen

4520
5122

51220

Meergezinswoningen

4520
5123

51230

Opslagplaatsen en fabrieksgebouwen

4520
5124

51240

Gebouwen voor commerciële doeleinden

4520
5125

51250

Openbare amusementsgebouwen

4520
5126

51260

Hotels, restaurants en dergelijke gebouwen

4520
5127

51270

Gebouwen voor onderwijs

4520
5128

51280

Gebouwen voor gezondheidszorg

4520
5129

51290

Overige gebouwen

4520

513Weg- en waterbouw5131

51310

Wegen (met uitzondering van verhoogde wegen), straten, spoorwegen en start- en landingsbanen op vliegvelden

4520
5132

51320

Bruggen, verhoogde wegen, tunnels en metrotunnels

4520
5133

51330

Waterwegen, havens, dammen en andere waterwerken

4520
5134

51340

Pijpleidingen, kabels en hoogspanningsleidingen over lange afstand

4520
5135

51350

Plaatselijke pijpleidingen en kabels; bijkomende werken

4520
5136

51360

Bouwwerken voor mijnbouw en industriële industrie

4520
5137
Sport- en recreatievoorzieningen


51371

Stadions en sportvelden

452051372

Overige sport- en recreatievoorzieningen (bv. zwembaden, tennisbanen, golfbanen)

4520
5139

51390

Weg- en waterbouw, n.e.g.

4520

514

5140

51400

Monteren en optrekken van geprefabriceerde constructies

4520

515Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw5151

51510

Bouw van funderingen, heien

4520
5152

51520

Boren van waterputten

4520
5153

51530

Dakbedekking en waterdicht maken van bouwwerken

4520
5154

51540

Betonwerk

4520
5155

51550

Buigen en monteren van staal, met inbegrip van lassen

4520
5156

51560

Metselwerk

4520
5159

51590

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

4520

516Installatiewerkzaamheden5161

51610

Installatie van verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingsapparatuur

4530
5162

51620

Loodgieterswerk: waterleiding en waterafvoer

4530
5163

51630

Installatie van gasaansluitingen

4530
5164
Elektrische installatie


51641

Elektrische bedrading

453051642

Installatie van brandalarm

453051643

Installatie van inbraakalarm

453051644

Installatie van antennes

453051649

Overige elektrische installatie

4530
5165

51650

Isolatiewerkzaamheden (elektrische bedrading, vocht, warmte- en geluidsisolatie)

4530
5166

51660

Installatie van hek- en traliewerken

4530
5169
Overige installatiewerkzaamheden


51691

Installatie van liften en roltrappen

453051699

Overige installatiewerkzaamheden n.e.g.

4530

517Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen5171

51710

Glaszetterswerk

4540
5172

51720

Stukadoorswerk

4540
5173

51730

Schilderwerk

4540
5174

51740

Leggen en zetten van vloer- en wandtegels

4540
5175

51750

Overige vloer- en wandafwerking

4540
5176

51760

Schrijnwerk: hout en metaal

4540
5177

51770

Aanbrengen van decoraties binnenshuis

4540
5178

51780

Aanbrengen van ornamentele werken

4540
5179

51790

Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

4540

518

5180

51800

Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedieningspersoneel, voor burgerlijke en utiliteitsbouw en weg- en waterbouw

4550

BIJLAGE 7:
ALGEMENE AANTEKENINGEN EN AFWIJKINGEN VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL IV BIJ AANHANGSEL I VAN DE EU

1. Deze overeenkomst is niet van toepassing op:


- opdrachten voor landbouwproducten ter ondersteuning van steunprogramma's voor de landbouw en voedingsmiddelenhulpprogramma's (bv. voedingsmiddelenhulp met inbegrip van noodhulp), en
- overheidsopdrachten betreffende de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal door omroeporganisaties en op overeenkomsten betreffende zendtijd.
2. Opdrachten door aanbestedende diensten waarop de bijlagen 1 en 2 van toepassing zijn en die verband houden met activiteiten op het gebied van drinkwater, energie, vervoer en postdiensten vallen niet onder deze overeenkomst, tenzij ze onder bijlage 3 vallen.
3. Finland maakt een voorbehoud ten aanzien van de toepassing van deze overeenkomst op de Ålandeilanden (Ahvenanmaa).
4. Door uitbreiding van de Europese Unie wordt het toepassingsgebied van de overeenkomst vergroot en neemt het aantal mogelijkheden voor wederzijdse opdrachten in het kader van de overeenkomst toe (besluit van het Comité uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, onder a), van 23 april 2004 en besluit van het Comité uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, onder a), van 11 december 2006).


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

 • Malta
 • Zweden
 • III. LUCHTHAVENFACILITEITEN België
 • Spanje Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) Frankrijk
 • Cyprus Letland
 • Luxemburg Aéroport du Findel. Hongarije
 • Malta L-Ajruport Internazzjonali ta" Malta (Malta International Airport) Nederland
 • IV. ZEEHAVEN-, BINNENHAVEN- OF ANDERE AANLANDINGSFACILITEITEN België
 • Denemarken Havens als bedoeld in § 1 van lov om havne, zie Wet nr. 326 van 28 mei 1999. Duitsland
 • Cyprus
 • Malta L-Awtorita Marittima ta Malta (Malta Maritime Authority) Nederland
 • Oostenrijk Binnenhavens die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van de Länder of Gemeinden. Polen
 • V. AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOR STADSSPOORWEG-, TRAM-, TROLLEYBUS- EN BUSDIENSTEN België
 • Malta L-Awtorita` dwar it-Trasport ta Malta (Malta Transport Authority) Nederland
 • VI. AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SPOORWEGSECTOR België
 • Denemarken DSB DSB S-tog A/S Metroselskabet I/S Duitsland
 • Ierland Iarnród Éireann [/Irish Rail] Railway Procurement Agency Griekenland
 • Luxemburg Chemins de fer luxembourgeois (CFL). Hongarije
 • Malta Nederland
 • Finland
 • Aantekeningen bij bijlage 5
 • Aantekening bij bijlage 6
 • Lijst van Afdeling 51 CPC

 • Dovnload 2.7 Mb.