Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2

Dovnload 2.7 Mb.

Bijlage 1 1 protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake overheidsopdrachten 2Pagina9/14
Datum25.10.2017
Grootte2.7 Mb.

Dovnload 2.7 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL I VAN HONGKONG, CHINA

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)BIJLAGE 1:
Centrale overheidsinstanties

Drempelwaarde: 130 000 BTR voor goederen en diensten

5 000 000 BTR voor constructiediensten

Lijst van instanties:

1. Agriculture, Fisheries and Conservation Department

2. Architectural Services Department

3. Audit Commission

4. Auxiliary Medical Service

5. Buildings Department

6. Census and Statistics Department

7. Chief Executive's Office (Note)

8. Civil Aid Service

9. Civil Aviation Department

10. Civil Engineering and Development Department

11. Companies Registry

12. Correctional Services Department

13. Customs and Excise Department

14. Department of Health

15. Department of Justice

16. Drainage Services Department

17. Electrical and Mechanical Services Department

18. Environmental Protection Department

19. Fire Services Department

20. Food and Environmental Hygiene Department

21. Government Flying Service

22. Government Laboratory

23. Government Logistics Department

24. Government Property Agency

25. Government Secretariat

26. Highways Department

27. Home Affairs Department

28. Hong Kong Monetary Authority

29. Hong Kong Observatory

30. Hong Kong Police Force (including Hong Kong Auxiliary Police Force)

31. Hongkong Post

32. Immigration Department

33. Independent Commission Against Corruption

34. Independent Police Complaints Council

35. Information Services Department

36. Inland Revenue Department

37. Intellectual Property Department

38. Invest Hong Kong

39. Joint Secretariat for the Advisory Bodies on Civil Service and Judicial Salaries and Conditions of Service

40. Judiciary

41. Labour Department

42. Land Registry

43. Lands Department

44. Legal Aid Department

45. Leisure and Cultural Services Department

46. Marine Department

47. Office of the Ombudsman

48. Office of the Telecommunications Authority

49. Official Receiver's Office

50. Planning Department

51. Public Service Commission

52. Radio Television Hong Kong

53. Rating and Valuation Department

54. Registration and Electoral Office

55. Secretariat, Commissioner on Interception of Communications and Surveillance

56. Social Welfare Department

57. Student Financial Assistance Agency

58. Television and Entertainment Licensing Authority

59. Trade and Industry Department

60. Transport Department

61. Treasury

62. University Grants Committee Secretariat

63. Water Supplies Department

Aantekening bij bijlage 1
Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aanbesteding van vervoersdiensten met gepantserde wagens (CPC 87304) en telecommunicatie- en aanverwante diensten (CPC 752+754) door het Chief Executive’s Office.

BIJLAGE 2
Niet-centrale instanties

Hongkong, China heeft geen diensten die onder bijlage 2 vallen.

BIJLAGE 3
Andere instanties

Drempelwaarde: 400 000 BTR voor goederen en diensten

5 000 000 BTR voor constructiediensten

Lijst van instanties:

1. Airport Authority

2. Hospital Authority

3. Housing Authority and Housing Department

4. Kowloon-Canton Railway Corporation

5. MTR Corporation Limited
BIJLAGE 4
Goederen

Deze overeenkomst is van toepassing op alle goederen.BIJLAGE 5
Dienstverlening

Deze overeenkomst is van toepassing op de volgende diensten die worden gespecificeerd overeenkomstig de voorlopige centrale productenclassificatie (CPC) van de Verenigde Naties, die te vinden is op: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1
CPC

1. Computerdiensten en aanverwante diensten
- Diensten in verband met databanken en gegevensverwerking

843+844

- Onderhoud en reparatie van kantoormachines en -apparatuur met inbegrip van computers

845

- Andere computerdiensten

849

2. Verhuur/lease zonder bedieningspersoneel
- Schepen

83103

- Luchtvaartuigen

83104

- Andere transportmiddelen

83101+83102+83105

- Andere machines en werktuigen

83106+83109

3. Andere zakelijke diensten
- Onderhoud en reparatie van toestellen (m.u.v. zeeschepen, luchtvaartuigen of andere transportmiddelen)

633+8861-8866

- Markt- en opinieonderzoek

864

- Vervoer met gepantserde wagens

87304

- Reiniging van gebouwen

874

- Reclamewezen

871

- Diensten in verband met bosbouw en de exploitatie van bossen

8814

- Diensten in verband met de mijnbouw

883

4. Koeriersdiensten

7512

5. Telecommunicatie- en aanverwante diensten

(aantekening 1)

- Telecommunicatiediensten

752

- Aan telecommunicatie verwante diensten

754

6. Milieudiensten
- Afvalwaterinzameling en -behandeling

9401

- Afvalverzameling en -verwerking

9402

- Hygiënediensten en vergelijkbare diensten

9403

- Reiniging van uitlaatgassen

9404

- Bescherming van natuur en landschap

9406

7. Financiële diensten

ex 81
(uitzonderingen worden beschreven in aantekening 2)

- Alle verzekeringen en aanverwante diensten
- Bankwezen en andere financiële diensten
8. Vervoersdiensten
- Luchtvervoersdiensten
(met uitzondering van postvervoer)

731, 732, 734

- Wegvervoersdiensten

712, 6112, 8867Aantekeningen bij bijlage 5

1. Aanbieders van telecommunicatie- en aanverwante diensten hebben mogelijk een vergunning nodig uit hoofde van de telecommunicatiewet. Op grond van de ondernemingenverordening moeten aanbieders, om een aanvraag te mogen indienen voor deze vergunningen, in Hongkong gevestigd zijn.

2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op de volgende financiële diensten:

1. CPC 81402

Advies over verzekeringen en pensioenen2. CPC 81339

Financiële makelaardij3. CPC 8119+81323

Beheer van activa, bijvoorbeeld kasmiddelen of beleggingsportefeuilles, alle vormen van gezamenlijk investeringsbeheer, beheer van pensioenfondsen alsmede bewaargevings-, deposito- en trustdiensten.4. CPC 81339 of 81319

Vereffenings- en verrekeningsdiensten voor financiële activa met inbegrip van instrumenten, derivaten en andere verhandelbare stukken.5. CPC 8131 of 8133

Advies- en bemiddelingsdiensten en andere ondersteunende financiële diensten voor alle in punt 5, onder a), v) tot en met xvi), van de Bijlage betreffende financiële diensten bij de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten vermelde activiteiten, met inbegrip van kredietonderzoek en -analyse, onderzoek en advies aangaande investeringen en beleggingen, advies over overnames, bedrijfsreorganisaties en strategieën.

6. CPC 81339+81333+81321

Transacties voor eigen rekening of voor rekening van cliënten, op de beurs of op de onderhandse markt of anderszins, ten aanzien van:

- geldmarktinstrumenten (met inbegrip van cheques, effecten en depositocertificaten, enz.);

- deviezen;

- derivaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot termijninstrumenten en opties;

- wisselkoers- en rentetariefinstrumenten, waaronder producten als swaps, rentetermijncontracten, enz.;

- verhandelbare effecten; en

- andere verhandelbare stukken en financiële activa, met inbegrip van ongemunt goud en zilver.BIJLAGE 6
Constructiediensten

Deze overeenkomst is van toepassing op alle constructiediensten van afdeling 51 van de voorlopige centrale productenclassificatie (CPC) van de Verenigde Naties.
BIJLAGE 7
Algemene aantekeningen
ALGEMENE VOORWAARDEN GELDEND VOOR DE IN BIJLAGE 1 TOT EN MET 6 OPGENOMEN ENTITEITEN EN DIENSTEN

1. Deze overeenkomst is niet van toepassing op:

- Alle advies- en franchiseovereenkomsten;

- Luchtpostvervoer; en

- Wettelijke verzekeringen waaronder wettelijke aansprakelijkheid inzake voertuigen en schepen, en werkgeversaansprakelijkheid ten opzichte van werknemers.2. Hongkong, China wordt niet verplicht om grensoverschrijdende levering toe te staan van diensten die onder deze overeenkomst vallen, noch levering via commerciële aanwezigheid of de aanwezigheid van natuurlijke personen.


DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL i VAN IJSLAND

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)BIJLAGE 1
Centrale overheidsinstanties

Benodigdheden

Drempelwaarde: 130 000 BTR


Diensten (gespecificeerd in bijlage 5)

Drempelwaarde: 130 000 BTR


Constructiediensten (gespecificeerd in bijlage 6)

Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

Lijst van instanties:
Alle centrale overheidsinstanties (nationaal/federaal), inclusief ministeries en ondergeschikte diensten.
De volgende instanties zijn verantwoordelijk voor overheidsaanbestedingen:
- Ríkiskaup (State Trading Center)

- Framkvæmdasýslan (Government Construction Contracts)

- Vegagerð ríkisins (Public Road Administration)

- Siglingastofnun Íslands (Icelandic Maritime Administration)Aantekeningen bij bijlage 1
1. Onder centrale overheidsinstanties vallen tevens alle ondergeschikte diensten van elke overheidsinstantie, tenzij de ondergeschikte dienst zelf een rechtspersoon is.
2. De volgende aanbestedingen worden geacht niet onder deze overeenkomst te vallen:
- aanbestedingen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen met betrekking tot FSC 58 (communicatie- en beschermingsapparatuur en coherente stralingsapparatuur) uit Canada;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen, van apparatuur voor luchtverkeersleiding bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen, van goederen of diensten die onderdeel vormen van een aanbesteding maar zelf niet onder deze overeenkomst vallen, bij leveranciers en dienstverleners uit Canada en de Verenigde Staten;
totdat ten genoegen van IJsland is aangetoond dat de betrokken partijen voldoende wederkerige toegang tot hun eigen aanbestedingsmarkt bieden aan de goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit IJsland.
3. Wat aanbestedingen door diensten op het gebied van defensie en veiligheid betreft, vallen enkel de niet-gevoelige en niet voor oorlogsvoering bestemde materialen in de lijst bij bijlage 4 onder de overeenkomst.
4. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op leveranciers en dienstverleners uit Japan, Korea en de Verenigde Staten, voor zover deze landen de gunning van contracten aan leveranciers of dienstverleners van andere dan de genoemde partijen – die kleine of middelgrote ondernemingen zijn in de zin van de desbetreffende bepalingen van de IJslandse wetgeving – betwisten, totdat ten genoegen van IJsland is aangetoond dat deze landen niet langer discriminerende maatregelen toepassen ten gunste van bepaalde nationale kleine ondernemingen en ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren.

BIJLAGE 2


Niet-centrale instanties

Benodigdheden

Drempelwaarde: 200 000 BTR
Diensten (gespecificeerd in bijlage 5)

Drempelwaarde: 200 000 BTR
Constructiediensten (gespecificeerd in bijlage 6)

Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

Lijst van instanties:
1. Alle aanbestedende diensten van de regionale of plaatselijke overheden (waaronder alle gemeenten).
2. Alle andere instanties waarvan het aanschafbeleid in sterke mate gecontroleerd wordt door, afhankelijk is van of beïnvloed wordt door de centrale, regionale of plaatselijke overheid en die niet-commerciële of niet-bedrijfsmatige activiteiten verrichten.

Aantekeningen bij bijlage 2
1. De volgende aanbestedingen worden geacht niet onder deze overeenkomst te vallen:
- aanbestedingen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen met betrekking tot leveranciers, diensten en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- aanbestedingen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen met betrekking tot FSC 58 (communicatie- en beschermingsapparatuur en coherente stralingsapparatuur) uit Canada;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van apparatuur voor luchtverkeersleiding bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van goederen of diensten die onderdeel vormen van een aanbesteding maar zelf niet onder deze overeenkomst vallen bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten en Canada;
totdat ten genoegen van IJsland is aangetoond dat de betrokken partijen voldoende wederkerige toegang tot hun eigen aanbestedingsmarkt bieden aan de goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit IJsland.
2. IJsland breidt de voordelen van deze overeenkomst niet uit:
- tot de gunning van opdrachten door in bijlage 2 vermelde instanties aan leveranciers en dienstverleners uit Canada;
totdat ten genoegen van IJsland is aangetoond dat de betrokken partijen vergelijkbare en effectieve toegang tot de betreffende markten bieden aan IJslandse ondernemingen.
3. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op leveranciers en dienstverleners uit Japan, Korea en de Verenigde Staten, voor zover deze landen de gunning van contracten aan leveranciers of dienstverleners van andere dan de genoemde partijen – die kleine of middelgrote ondernemingen zijn in de zin van de desbetreffende bepalingen van de IJslandse wetgeving – betwisten, totdat ten genoegen van IJsland is aangetoond dat deze landen niet langer discriminerende maatregelen toepassen ten gunste van bepaalde nationale kleine ondernemingen en ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren.
4. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op Japan en Korea, voor zover deze landen de gunning van contracten door de in punt 2 van bijlage 2 genoemde instanties betwisten, totdat ten genoegen van IJsland is aangetoond dat zij de dekking voor de niet-centrale overheidsinstanties volledig hebben gemaakt.
5. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op Japan en Korea, voor zover deze landen de gunning van contracten door de instanties van IJsland betwisten waarvan de waarde lager is dan het drempelbedrag dat op dezelfde categorie aanbestedingen van deze partijen van toepassing is.

BIJLAGE 3Andere instanties (nutsbedrijven)

Benodigdheden

Drempelwaarde: 400 000 BTR
Diensten (gespecificeerd in bijlage 5)

Drempelwaarde: 400 000 BTR
Constructiediensten (gespecificeerd in bijlage 6)

Drempelwaarde: 5 000 000 BTR

Alle aanbestedende overheidsbedrijven waarvan de aanbestedingen vallen onder de EER-richtlijn nutsbedrijven die aanbestedende instantie (bijvoorbeeld die welke onder bijlage 1 en 2 vallen) of overheidsbedrijf10 in de zin van de richtlijn nutsbedrijven zijn en een of meer van de volgende activiteiten verrichten:


a) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten die aan het publiek een dienst verlenen op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van drinkwater, of de drinkwatertoevoer aan die netten;
b) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten die aan het publiek een dienst verlenen op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van elektriciteit, of de elektriciteitstoevoer aan die netten;
c) het verstrekken van luchthaven- of andere terminalfaciliteiten voor vervoer door de lucht;
d) het verstrekken van zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten voor vervoer over zee of over de binnenwateren;
e) de beschikbaarstelling of exploitatie van netten11 van openbare dienstverlening op het gebied van stadsvervoer (waaronder stadsspoorwegen, automatische systemen, tram, trolleybus, bus of kabel);
f) de beschikbaarstelling of exploitatie van netten van openbare dienstverlening op het gebied van vervoer per trein12.
g) de verlening van postdiensten.
Een indicatieve lijst van aanbestedende instanties en overheidsbedrijven die aan de hiervoor vermelde criteria voldoen, is bijgevoegd.

Aantekeningen bij bijlage 3
1. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten voor het verrichten van een hiervoor vermelde activiteit, wanneer zij worden blootgesteld aan de concurrentie op de desbetreffende markt.
2. De overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten van aanbestedende diensten die in deze bijlage zijn opgenomen:
- voor de aankoop van water en voor de levering van energie of brandstoffen voor de productie van energie;
- voor andere doeleinden dan de uitvoering van hun activiteiten als omschreven in deze bijlage of voor de uitvoering van dergelijke activiteiten in een niet-EER-land;
- ten behoeve van de wederverkoop of de verhuur aan derden, indien de aanbestedende dienst geen bijzonder of exclusief recht heeft op de verkoop of verhuur van het onderwerp van de opdracht en dit door andere diensten vrijelijk kan worden verkocht of verhuurd onder dezelfde voorwaarden als door de aanbestedende dienst.
3. De levering van drinkwater of elektriciteit aan netten bestemd voor openbare dienstverlening door een andere aanbestedende dienst dan de aanbestedende instantie wordt niet als een relevante activiteit zoals bedoeld onder a) of b) van deze bijlage beschouwd, wanneer:
- de productie van drinkwater of elektriciteit door de betrokken dienst geschiedt omdat het verbruik ervan noodzakelijk is voor de uitoefening van een andere dan de onder a) tot en met g) van deze bijlage bedoelde activiteit; en
- de levering aan het openbare net uitsluitend afhangt van het eigen verbruik van de dienst en gemiddeld over de laatste drie jaren, met inbegrip van het lopende jaar, niet meer bedroeg dan 30 % van de totale drinkwater- of energieproductie van de dienst.
4. I. Mits aan de in punt II vermelde voorwaarden is voldaan, is deze overeenkomst niet van toepassing op opdrachten:
(i) die een aanbestedende dienst bij een met hem verbonden onderneming13 plaatst, of
(ii) die een gemeenschappelijke onderneming, uitsluitend bestaande uit verscheidene aanbestedende diensten, voor de uitoefening van de onder a) tot en met g) van deze bijlage bedoelde activiteiten bij een met een van deze aanbestedende diensten verbonden onderneming plaatst.
II. Lid I is van toepassing op opdrachten voor diensten of leveringen mits ten minste 80 % van de gemiddelde omzet die de verbonden onderneming de laatste drie jaar op het gebied van het verlenen van diensten of leveringen heeft behaald, afkomstig is van het verlenen van deze diensten of leveringen aan de ondernemingen waarmee zij verbonden is.
Wanneer in verband met de datum van oprichting of aanvang van de bedrijfsactiviteiten van een verbonden onderneming de omzet over de afgelopen drie jaar niet beschikbaar is, kan zij ermee volstaan aan te tonen, onder andere door het extrapoleren van bedrijfsactiviteiten, dat de in dit lid bedoelde omzet aannemelijk is.
5. Deze overeenkomst is niet van toepassing op opdrachten:
(i) die een gemeenschappelijke onderneming, uitsluitend bestaande uit verscheidene aanbestedende diensten, voor de uitoefening van de onder a) tot en met g) van deze bijlage bedoelde activiteiten bij een met een van deze aanbestedende diensten verbonden onderneming plaatst; of
(ii) die een aanbestedende dienst plaatst bij een dergelijke gemeenschappelijke onderneming waarvan zijzelf deel uitmaakt, mits die gemeenschappelijke onderneming is opgericht om de betrokken activiteit gedurende een periode van ten minste drie jaar uit te oefenen en het instrument tot oprichting van die gemeenschappelijke onderneming bepaalt dat de aanbestedende diensten waaruit zij bestaat, daar voor ten minste dezelfde termijn deel van zullen uitmaken.
6. De volgende aanbestedingen worden geacht niet onder deze overeenkomst te vallen:
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van:
(i) productie, transport en distributie van drinkwater waarop deze bijlage van toepassing is;
(ii) productie, transport en distributie van elektriciteit waarop deze bijlage van toepassing is;
(iii) luchthavenfaciliteiten waarop deze bijlage van toepassing is;
(iv) zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten waarop deze bijlage van toepassing is; en
(v) stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- en busdiensten waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot benodigdheden, diensten, leveranciers en dienstverleners uit Canada;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van productie, transport en distributie van drinkwater waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- aankopen door aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten waarop deze bijlage van toepassing is van baggerdiensten of in verband met de scheepsbouw met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van apparatuur voor luchtverkeersleiding bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van luchthavenfaciliteiten waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten en Korea;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn in de sector stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- en busdiensten waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van stadsspoorwegen waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit Japan;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn in de spoorwegsector waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit Armenië; Canada; Japan; de Verenigde Staten; Hongkong, China; Singapore en het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van hogesnelheidstreinen en infrastructuur voor hogesnelheidstreinen met betrekking tot goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners uit Korea;
- het aanschaffen door aanbestedende diensten die onder deze bijlage vallen van goederen of diensten die onderdeel vormen van een aanbesteding maar zelf niet onder deze overeenkomst vallen bij leveranciers en dienstverleners uit de Verenigde Staten;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van productie, transport en distributie van elektriciteit waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit Japan;
- het aanschaffen van producten van de GS-codes 8504, 8535, 8537 en 8544 (elektrische transformatoren, contactstoppen, schakelaars en geïsoleerde kabels), door aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van de productie, het transport en de distributie van elektriciteit waarop deze bijlage van toepassing is, met betrekking tot leveranciers uit Korea;
- het aanschaffen van producten van de GS-codes 85012099, 85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390, 8504, 8535, 8536, 8537, en 8544, door aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van de productie, het transport en de distributie van elektriciteit waarop deze bijlage van toepassing is, met betrekking tot leveranciers uit Israël;
- opdrachten van aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van busdiensten waarop deze bijlage van toepassing is met betrekking tot leveranciers en dienstverleners uit Israël;
totdat ten genoegen van IJsland is aangetoond dat de betrokken partijen voldoende wederkerige toegang tot hun eigen aanbestedingsmarkten bieden aan de goederen, leveranciers, diensten en dienstverleners van IJsland.
7. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op leveranciers en dienstverleners uit Japan, Korea en de Verenigde Staten, voor zover deze landen de gunning van contracten aan leveranciers of dienstverleners van andere dan de genoemde partijen – die kleine of middelgrote ondernemingen zijn in de zin van de desbetreffende bepalingen van de IJslandse wetgeving – betwisten, totdat ten genoegen van IJsland is aangetoond dat deze landen niet langer discriminerende maatregelen toepassen ten gunste van bepaalde nationale kleine ondernemingen en ondernemingen van personen die tot minderheidsgroepen behoren.
8. De bepalingen van artikel XVIII zijn niet van toepassing op Japan en Korea, voor zover deze landen de gunning van contracten door de instanties van IJsland betwisten waarvan de waarde lager is dan het drempelbedrag dat op dezelfde categorie aanbestedingen van deze partijen van toepassing is.
INDICATIEVE LIJSTEN VAN AANBESTEDENDE DIENSTEN EN OVERHEIDSBEDRIJVEN DIE VOLDOEN AAN DE CRITERIA VAN BIJLAGE 3

1. De elektriciteitssector:
Landvirkjun (The National Power Company), Act No 42/1983.

Landsnet (Iceland Power Grid), Act No 75/2004.

Rafmagnsveitur ríkisins (The State Electric Power Works), Act No 58/1967.

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík Energy), Act No 139/2001.

Orkubú Vestfjarða (Vestfjord Power Company), Act No 40/2001.

Norðurorka, Act No 159/2002.

Hitaveita Suðurnesja, Act No 10/2001.

Andere entiteiten die elektriciteit produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig Wet nr. 65/2003.


2. Openbaar stadsvervoer:
Strætó (The Reykjavík Municipal Bus Service).

Andere entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig Wet nr. 73/2001 inzake openbaar stadsvervoer.


3. Luchthavens:
Flugmálastjórn Íslands (Directorate of Civil Aviation), Act No 100/2006.
4. Havens:
Siglingastofnun Íslands (Icelandic Maritime Administration).

Andere entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig de Havenwet nr. 61/2003.


5. Watervoorziening:
Publieke entiteiten die drinkwater produceren of distribueren overeenkomstig Wet nr. 32/2004 inzake gemeentelijke watervoorziening.
6. Postdiensten:
Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig Wet nr. 19/2002 inzake postdiensten.
BIJLAGE 4
Goederen

1. Tenzij anders vermeld, is deze overeenkomst van toepassing op alle goederen aangeschaft door de in de in bijlagen 1 tot en met 3 opgenomen diensten.


2. Deze overeenkomst is uitsluitend van toepassing op de goederen die worden beschreven in de hieronder vermelde hoofdstukken van de gecombineerde nomenclatuur en die worden aangeschaft door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de agentschappen voor defensie- of beveiligingsactiviteiten in IJsland:
Hoofdstuk 25: Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement
Hoofdstuk 26: Ertsen, slakken en assen
Hoofdstuk 27: Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was

met uitzondering van:

ex 27.10: bijzondere motorbrandstoffen
Hoofdstuk 28: Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen

met uitzondering van:

ex 28.09: springstoffen

ex 28.13: springstoffen

ex 28.14: traangas

ex 28.28: springstoffen

ex 28.32: springstoffen

ex 28.39: springstoffen

ex 28.50: toxische producten

ex 28.51: toxische producten

ex 28.54: springstoffen
Hoofdstuk 29: Organische chemische producten

met uitzondering van:

ex 29.03: springstoffen

ex 29.04: springstoffen

ex 29.07: springstoffen

ex 29.08: springstoffen

ex 29.11: springstoffen

ex 29.12: springstoffen

ex 29.13: toxische producten

ex 29.14: toxische producten

ex 29.15: toxische producten

ex 29.21: toxische producten

ex 29.22: toxische producten

ex 29.23: toxische producten

ex 29.26: springstoffen

ex 29.27: toxische producten

ex 29.29: springstoffen
Hoofdstuk 30: Farmaceutische producten
Hoofdstuk 31: Meststoffen
Hoofdstuk 32: Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt
Hoofdstuk 33: Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten
Hoofdstuk 34: Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's en tandtechnische waspreparaten
Hoofdstuk 35: Eiwitstoffen; lijm; enzymen
Hoofdstuk 37: Producten voor fotografie en cinematografie
Hoofdstuk 38: Diverse producten van de chemische industrie

met uitzondering van:

ex 38.19: toxische producten
Hoofdstuk 39: Kunststoffen (kunstharsen en andere kunststoffen, cellulose-esters en -ethers) en werken daarvan

met uitzondering van:

ex 39.03: springstoffen
Hoofdstuk 40: Rubber (natuurlijke en synthetische rubber en factis) en werken van rubber

met uitzondering van:

ex 40.11: kogelbestendige banden
Hoofdstuk 41: Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder
Hoofdstuk 42: Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen
Hoofdstuk 43: Pelterijen en bontwerk; namaakbont
Hoofdstuk 44: Hout, houtskool en houtwaren
Hoofdstuk 45: Kurk en kurkwaren
Hoofdstuk 46: Vlechtwerk en mandenmakerswerk
Hoofdstuk 47: Stoffen voor het vervaardigen van papier
Hoofdstuk 48: Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren
Hoofdstuk 49: Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen
Hoofdstuk 65: Hoofddeksels en delen daarvan

Hoofdstuk 66: Paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan


Hoofdstuk 67: Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar
Hoofdstuk 68: Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen
Hoofdstuk 69: Keramische producten
Hoofdstuk 70: Glas en glaswerk
Hoofdstuk 71: Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën
Hoofdstuk 73: Gietijzer, ijzer en staal
Hoofdstuk 74: Koper en werken van koper
Hoofdstuk 75: Nikkel en werken van nikkel
Hoofdstuk 76: Aluminium en werken van aluminium
Hoofdstuk 77: Magnesium en beryllium en werken daarvan
Hoofdstuk 78: Lood en werken van lood
Hoofdstuk 79: Zink en werken van zink
Hoofdstuk 80: Tin en werken van tin
Hoofdstuk 81: Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen
Hoofdstuk 82: Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van onedel metaal

met uitzondering van:

ex 82.05: gereedschappen

ex 82.07: gereedschappen, onderdelen


Hoofdstuk 83: Allerlei werken van onedele metalen
Hoofdstuk 84: Stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan

met uitzondering van:

ex 84.06: motoren

ex 84.08: andere motoren

ex 84.45: machines

ex 84.53: automatische gegevensverwerkende machines

ex 84.55: delen van machines van post 84.53

ex 84.59: kernreactoren


Hoofdstuk 85: Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan

met uitzondering van:

ex 85.13: telecommunicatieapparatuur

ex 85.15: zendtoestellen

Hoofdstuk 86: Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen; niet elektrische signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer,

met uitzondering van:

ex 86.02: gepantserde elektrische locomotieven

ex 86.03: andere gepantserde locomotieven

ex 86.05: gepantserde wagons

ex 86.06: reparatiewagens

ex 86.07: goederenwagens
Hoofdstuk 87: Automobielen, tractoren, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan

met uitzondering van:

ex 87.08: gevechtswagens en pantserauto’s

ex 87.01: tractoren

ex 87.02: militaire voertuigen

ex 87.03: takelwagens

ex 87.09: motorfietsen

ex 87.14: aanhangwagens


Hoofdstuk 89: Scheepvaart

met uitzondering van:

ex 89.01 A: oorlogsschepen
Hoofdstuk 90: Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen,

met uitzondering van:

ex 90.05: binocles (dubbele kijkers)

ex 90.13: diverse instrumenten, lasers

ex 90.14: telemeters

ex 90.28: elektrische en elektronische meetinstrumenten

ex 90.11: microscopen

ex 90.17: instrumenten voor de geneeskunde

ex 90.18: toestellen voor mechanische therapie

ex 90.19: orthopedische toestellen

ex 90.20: röntgentoestellen
Hoofdstuk 91: Uurwerken
Hoofdstuk 92: Muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen
Hoofdstuk 94: Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen

met uitzondering van:

ex 94.01 A: zitmeubelen voor luchtvaartuigen
Hoofdstuk 95: Stoffen geschikt om te worden gesneden of te worden gevormd, in bewerkte staat (werken daaronder begrepen)
Hoofdstuk 96: Bezems en borstels, kwasten en penselen, poederdonsjes en zeven
Hoofdstuk 98: Diverse werken

BIJLAGE 5


Dienstverlening

Deze overeenkomst is van toepassing op de volgende diensten die worden gespecificeerd overeenkomstig de voorlopige centrale productenclassificatie (CPC) van de Verenigde Naties zoals vervat in document MTN.GNS/W/120, met de in de noten bij deze bijlage gespecificeerde uitzonderingen*:Omschrijving CPC-indeling
Onderhoud en reparatie 6112, 6122, 633, 886
Vervoer te land, 712 (met uitzondering van met inbegrip van vervoer met gepantserde wagens, 71235), 7512, 87304

en koeriersdiensten, met uitzondering van vervoer van post

Personen- en vrachtvervoer door de lucht, 73 (met uitzondering van met uitzondering van vervoer van post 7321)
Postvervoer te land, met uitzondering van vervoer per spoor,

en door de lucht 71235, 7321


Telecommunicatiediensten 752
Financiële diensten: ex 81
a) Verzekeringen 812, 814

b) Bankdiensten en diensten in verband met beleggingen**


Computerdiensten en aanverwante diensten 84
Diensten van accountants, financieel controleurs en boekhouders 862
Markt- en opinieonderzoek 864
Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer en aanverwante 865, 866***

diensten
Diensten van architecten; diensten van ingenieurs 867

en geïntegreerde diensten van ingenieurs, diensten in verband

met stedenbouw en landschapsarchitectuur; aanverwante

diensten in verband met aanverwante wetenschappelijke en

technische adviezen; diensten voor keuring en controle


Reclamewezen 871
Reiniging en beheer van gebouwen 874, 82201-82206
Diensten van uitgeverijen en drukkerijen 88442

voor een vast bedrag of op contractbasis


Afvalwater- en afvalverzameling en ‑verwerking 94

Aantekeningen bij bijlage 5
* Met uitzondering van diensten die bedrijven moeten gunnen aan een ander bedrijf op grond van een uitsluitend recht dat is ingesteld bij bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen.
** Met uitzondering van financiële diensten betreffende de uitgifte, de verkoop, de aankoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, en door de centrale banken verleende diensten.
*** Met uitzondering van arbitrage en bemiddeling.
De aanbesteding door aanbestedende diensten die onder de bijlagen 1, 2 en 3 vallen, van een van de diensten die onder deze bijlage vallen, valt voor wat betreft de dienstverlener van een bepaalde partij uitsluitend onder deze overeenkomst voor zover deze partij deze dienst in haar bijlage 5 heeft opgenomen.

BIJLAGE 6


Constructiediensten

Lijst van Afdeling 51 CPC:
Alle diensten die in afdeling 51 zijn vermeld.

Aantekening bij bijlage 6
De aanbesteding door aanbestedende diensten die onder de bijlagen 1, 2 en 3 vallen, van een van de constructiediensten die onder deze bijlage vallen, valt uitsluitend onder deze overeenkomst wat betreft de dienstverlener van een bepaalde partij voor zover deze partij deze dienst in haar bijlage 6 heeft opgenomen.
BIJLAGE 7
Algemene aantekeningen

1. Deze overeenkomst is niet van toepassing op:


- overeenkomsten betreffende de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal door omroeporganisaties en op overeenkomsten betreffende zendtijd;
- opdrachten die worden gegund aan een entiteit die zelf een aanbestedende dienst is in de zin van de Wet inzake overheidsopdrachten: "Lög um opinber innkaup" (84/2007) op basis van een alleenrecht dat deze uit hoofde van bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen geniet.
2. De overeenkomst is niet van toepassing op de aanschaf van landbouwproducten in het kader van steunprogramma's voor de landbouw en voedselhulpprogramma's.
3. Opdrachten door aanbestedende diensten waarop de bijlagen 1 en 2 van toepassing zijn en die verband houden met activiteiten op het gebied van drinkwater, energie, vervoer, telecommunicatie en postdiensten vallen niet onder deze overeenkomst, tenzij ze onder bijlage 3 vallen.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  • DEFINITIEF AANBOD IN HET KADER VAN AANHANGSEL i VAN IJSLAND

  • Dovnload 2.7 Mb.