Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage 2 Overzicht overbodige afstemmingsregelingen als gevolg van de Wabo Koppeling van procedures

Dovnload 16.85 Kb.

Bijlage 2 Overzicht overbodige afstemmingsregelingen als gevolg van de Wabo Koppeling van proceduresDatum01.08.2017
Grootte16.85 Kb.

Dovnload 16.85 Kb.

Bijlage 2

Overzicht overbodige afstemmingsregelingen als gevolg van de WaboKoppeling van procedures


* artikel 46 Ww: aanvraag om bouwvergunning wordt aangemerkt als een verzoek om een:

- ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, Wro,

- ontheffing als bedoeld in artikel 3.22 Wro,

- ontheffing als bedoeld in artikel 3.23 Wro,

- projectbesluit als bedoeld in de artikelen 3.10, 3.27 of 3.29 Wro,

- besluit als bedoeld in artikel 3.38, vierde lid, Wro,

- besluit als bedoeld in artikel 3.38, zesde lid, jo. 3.22 of 3.23 Wro,

- besluit als bedoeld in artikel 3.40, 3.41 of 3.42 Wro,

waarbij vervolgens de procedures op elkaar worden afgestemd.

* verplichting tot gelijktijdige indiening van een aanvraag om een bouw- en milieuvergunning (artikel 8.5, tweede lid, Wm).

* samenloopregeling sloop- en bouwvergunning als bedoeld in artikel 8.1.5 Mbv.

* coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 8.1.3.2 van de Wm voor een aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een vergunning voor zgn. indirecte lozingen op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.Aanhoudingsgronden


* aanhoudingsregeling bouwvergunning / milieuvergunning (artikel 52 Ww).

* aanhoudingsregeling bouwvergunning / vergunning op grond van de Mw (artikel 54 Ww).

* aanhoudingsregeling sloopvergunning op grond van artikel 8.1.4, derde lid, van de Mbv als:

- vergunning op grond van de Mw is vereist,

- vergunning op grond van de gemeentelijke monumentenverordening is vereist,

- sloopvergunning op grond van de WsdV (3.20 Wro) is vereist,

- aanlegvergunning op grond van de Wro is vereist.

* aanhoudingsplicht gebruiksvergunning / bouwvergunning op grond van artikel 6.1.4 van de Mbv.

* aanhoudingsregeling aanlegvergunning / een bestemmingsplan, een voorbereidingsbesluit en een verklaring als bedoeld in artikel 4.1, vijfde lid, of 4.3, vierde lid, Wro, alsmede een beschermd stads- of dorpsgezicht, waarvoor nog geen ter bescherming daarvan strekkend bestemmingsplan of beheersverordening geldt.

Inhoudelijke afstemming


* Artikel 1.12 van het Bouwbesluit 2003, afstemming ontheffing van het Bouwbesluit 2003 op voorschriften verbonden aan vergunning op grond van de Mw of de gemeentelijke of provinciale monumentenverordening.

* Zie ook de hierboven genoemde coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 8.1.3.2 van de Wm.Koppeling inwerkingtreding


* afstemmingsbepaling voor de inwerkingtreding van de milieuvergunning en de bouwvergunning op grond van artikel 20.8 Wm.

Koppeling van weigeringsgronden


* weigeringsgrond voor de bouwvergunning (artikel 44 Ww) als:

- vergunning op grond van de Mw is vereist en niet is verleend,

- vergunning op grond van gemeentelijke of provinciale monumentenverordening is vereist en niet is verleend.

* weigeringsgrond voor de aanlegvergunning (artikel 3.16, eerste lid, onder c, Wro) als:

- vergunning op grond van de Mw is vereist en niet is verleend,

- vergunning op grond van de gemeentelijke of provinciale monumentenverordening is vereist en niet is verleend.

* weigeringsgrond voor de sloopvergunning (artikel 3.20, derde lid, onder a, Wro) als:

- vergunning op grond van de Mw is vereist en niet is verleend,

- vergunning op grond van de gemeentelijke of provinciale monumentenverordening is vereist en niet is verleend.

* weigeringsgrond voor de sloopvergunning (artikel 8.1.6 Mbv) als:

- vergunning op grond van de Mw is vereist en niet is verleend,

- vergunning op grond van de gemeentelijke of provinciale monumentenverordening is vereist en niet is verleend,

- sloopvergunning als bedoeld in de WsdV (3.20 Wro) is vereist en niet is verleend,

- aanlegvergunning op grond van de Wro is vereist is vereist en niet is verleend.
Coördinatieregelingen


Tot slot zijn de coördinatieregelingen op grond van de paragraaf 14.1 van de Wm en de paragrafen 3.6.1 tot en met 3.6.3 van de Wro, niet meer nodig om zorg te dragen voor de inhoudelijke en procedurele afstemming van de besluiten die in de omgevingsvergunning worden geïntegreerd. Deze houden nog wel betekenis voor de afstemming van/met besluiten die niet in de omgevingsvergunning worden geïntegreerd.
  • Aanhoudingsgronden
  • Inhoudelijke afstemming
  • Koppeling inwerkingtreding
  • Coördinatieregelingen

  • Dovnload 16.85 Kb.