Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bijlage [V – K. B. 10-5-96 – B. S. 20-6; W

Dovnload 215.45 Kb.

Bijlage [V – K. B. 10-5-96 – B. S. 20-6; WPagina1/3
Datum05.12.2018
Grootte215.45 Kb.

Dovnload 215.45 Kb.
  1   2   3

Z.I.V./G.V.

K.B. van 10-1-1991Bijlage


[V – K.B. 10-5-96 – B.S. 20-6; W – K.B. 20-7-05 – B.S. 29-7 – ed. 2](°)

BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JANUARI 1991 TOT VASTSTELLING VAN DE NOMENCLATUUR VAN DE REVALIDIATIEVERSTREKKINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 23, § 2, TWEEDE LID, VAN DE WET BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN GECOORDINEERD OP 14 JULI 1994 TOT VASTSTELLING VAN DE HONORARIA EN PRIJZEN VAN DIE VERSTREKKINGEN EN TOT VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING IN DIE HONORARIA EN PRIJZEN

(Belgisch Staatsblad 31-01-1991)Gewijzigd bij: K.B. 26-02-2003 – B.S. 28-02 – ed. 4

K.B. 11-02-2013 - B.S. 13-03 – ed. 2[K.B. 09-04-2017 - B.S. 26-04]

Opgeheven bij: K.B. 26-4-99 – B.S. 30-4 – ed. 1; Opnieuw opgenomen bij: K.B. 10-3-03 - B.S. 17-3 - ed. 1(°°)

HOOFDSTUK I.

DIETETETIEK- EN PODOLOGIE-VERSTREKKINGEN

[V – K.B. 22-10-10 – B.S. 6-12 – art. 7] (°°°)

[A. Diëtetiekverstrekkingen

794010 Individuele diëtistische evaluatie en/of interventie (zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwaliteitsvereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast) voor de rechthebbende die een zorgtraject-contract heeft gesloten (namelijk een samenwerkingscontract dat is ondertekend in het kader van de zorgtrajecten zoals bedoeld in artikel 5, § 1 van het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten), met een minimumduur van 30 minuten R 17.5[W - K.B. 9-4-17 - B.S. 26-4 – art. 1] (°)

771131 Individuele diëtistische evaluatie en/of interventie (zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwaliteitsvereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast), voor de rechthebbende die geen zorgtraject-contract heeft ondertekend, [], met een minimumduur van 30 minuten R 17,5

1. Een verzekeringstegemoetkoming in de prestatie 794010 mag worden verleend voor elke rechthebbende bedoeld in artikel 3, 1° en 2° van het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 die een zorgtraject-contract heeft gesloten, op voorwaarde dat:

- de prestatie voorgeschreven wordt door de huisarts die het zorgtraject-contract met de rechthebbende heeft getekend en die de precieze doelstellingen van de voorgeschreven diëtistische prestaties bepaalt; het voorschrift vermeldt dat het gaat om een voorschrift in het kader van de zorgtrajecten. De prestatie kan eventueel ook worden voorgeschreven door een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal medisch dossier van de rechthebbende;

- de diëtist voor de patiënt een voedingsdossier bijhoudt met informatie over zijn huidige voedingsgewoonten, de voorgestelde aanpassingen, de afgesproken therapeutische doelen en de resultaten;

- de diëtist jaarlijks schriftelijk rapporteert aan de huisarts.

2. Een verzekeringstegemoetkoming in de prestatie 771131 mag worden verleend voor elke aan diabetes lijdende rechthebbende op voorwaarde dat:

- de prestatie voorgeschreven wordt door de huisarts of door de behandelende geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde of in de endocrino-diabetologie of in de pediatrie;

- de rechthebbende houder is van een Diabetespas, zoals omschreven in punt C van dit artikel, en dat daarin de concrete behandelingsdoelen waarbij diëtetiek belangrijk is (gewicht, lipidemie) door de voorschrijvende arts zijn vermeld;

- de diëtist de datum van zijn prestaties in de Diabetespas inschrijft;

- de diëtist voor de patiënt een voedingsdossier bijhoudt met informatie over zijn huidige voedingsgewoonten, de voorgestelde aanpassingen, de onderwerpen waarover educatie werd gegeven, de afgesproken therapeutische doelen en de resultaten;

- de diëtist jaarlijks schriftelijk rapporteert aan de voorschrijvende arts.

3. Bovenvermelde verzekeringstegemoetkoming in de diëtistische prestaties is beperkt tot twee prestaties per kalenderjaar voor alle prestaties 794010 en 771131 samen, behalve voor de patiënten die een zorgtraject-contract hebben gesloten en die lijden aan chronische nierinsufficiëntie en zich in stadium 4 (3 prestaties per kalenderjaar) of stadium 5 (4 prestaties per kalenderjaar) bevinden. De voorschrijvende geneesheer bewaart in het globaal medisch dossier van de rechthebbende de elementen die aantonen dat werd voldaan aan de voorwaarden inzake het aantal voorgeschreven vergoedbare prestaties.

Op dezelfde dag mogen twee diëtistische prestaties plaatsvinden; in dat geval bedraagt de minimumduur 60 minuten.

Er is geen verzekeringstegemoetkoming verschuldigd:

- voor prestaties gedurende een hospitalisatie;

- als de rechthebbende in een ander reglementair of conventioneel kader reeds verstrekkingen geniet die diëtetiek omvatten.

4. Door een getuigschrift van verzorging verklaart de diëtist dat de geattesteerde verstrekking conform aan de voorgaande voorwaarden van verzekeringstegemoetkoming werd gepresteerd.

5. Deze verstrekkingen van diëtisten voorzien in onderhavig koninklijk besluit komen bovendien slechts voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in aanmerking als ze gegeven worden door een daartoe door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV erkende verstrekker.

Om erkend te worden als diëtist die de verstrekkingen voorzien in onderhavig koninklijk besluit die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging kan presteren, moeten de kandidaten hiertoe een aanvraag richten aan de leidend ambtenaar van deze Dienst met:

1° een afschrift van hun diploma dat een opleiding bekroont, die overeenstemt met een opleiding van minstens drie jaar in het kader van een voltijds hoger onderwijs in de voedings- en dieetleer met een leerprogramma zoals bepaald in het hoger aangehaald Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel van diëtist, inclusief een afschrift van de met vrucht doorlopen stage voorzien in bedoeld koninklijk besluit;

2° de verbintenis zich op straffen van terugbetaling te houden aan de hoger vermelde voorwaarden om de individuele diëtistische evaluatie en/of interventie te attesteren;

3° de verbintenis zich te houden, voor de in onderhavig koninklijk besluit voorziene verstrekkingen, van de voorziene honoraria.De Dienst voor geneeskundige verzorging maakt de lijst op van de aldus erkende diëtisten en wijst hun een erkenningsnummer toe.]

[V – K.B. 22-10-10 – B.S. 6-12 – art. 8] (°)

[B Podologieverstrekkingen

794032 Individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling (zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 15 oktober 2001 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de lijst voor de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast), voor de patiënt met type 2-diabetes die een zorgtraject-contract heeft gesloten (namelijk een samenwerkingscontract in het kader van de zorgtrajecten zoals bedoeld in artikel 5, § 1 van het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten), met een minimumduur van 45 minuten R 26,25

771153 Individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling (zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 15 oktober 2001 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast), voor de rechthebbende die geen zorgtraject-contract heeft ondertekend, maar die houder is van een Diabetespas, met een minimumduur van 45 minuten R 26,25

1. Een verzekeringstegemoetkoming in de prestatie 794032 mag worden verleend voor elke aan type 2-diabetes lijdende rechthebbende die een zorgtraject-contract heeft gesloten, op voorwaarde dat:

- de prestatie voorgeschreven wordt door de huisarts die het zorgtraject-contract met de rechthebbende heeft getekend; het voorschrift vermeld dat het gaat om een voorschrift in het kader van de zorgtrajecten. De prestatie kan eventueel ook worden voorgeschreven door een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal medisch dossier van de rechthebbende;

- de rechthebbende tot één van de volgende risicogroepen behoort:

- groep 1 (verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament)

- groep 2a (lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°)

- groep 2b (ernstiger orthopedische afwijkingen)

- groep 3 (vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot)

- het voorschrift de risicogroep vermeldt waartoe de rechthebbende behoort;

- de podoloog voor de patiënt een dossier bijhoudt waarin de hem toevertrouwde akten en technische prestaties genoteerd worden;

- de podoloog jaarlijks schriftelijk rapporteert aan de huisarts.

2. Een verzekeringstegemoetkoming in de prestatie 771153 mag worden verleend voor elke aan diabetes lijdende rechthebbende op voorwaarde dat:

- de prestatie voorgeschreven wordt door de huisarts of door de behandelende geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde, in de endocrino-diabetologie, in de heelkunde of in de orthopedische heelkunde:

- de rechthebbende tot één van de volgende risicogroepen behoort:

- groep 1 (verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament)

- groep 2a (lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°)

- groep 2b (ernstiger orthopedische afwijkingen)

- groep 3 (vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot)

- het voorschrift de risicogroep vermeldt waartoe de rechthebbende behoort;

- de patiënt houder is van een Diabetespas, zoals omschreven in punt C van dit artikel;

- de podoloog de datum van zijn prestaties in de diabetespas inschrijft;

- de podoloog voor de patiënt een dossier bijhoudt waarin de hem toevertrouwde akten en technische prestaties genoteerd worden;

- de podoloog jaarlijks schriftelijk rapporteert aan de voorschrijvende arts.

3. Bovenvermelde verzekeringstegemoetkoming in de podologieverstrekkingen is beperkt tot twee prestaties per kalenderjaar voor alle prestaties 794032 en 771153 samen. Die prestaties mogen niet op dezelfde dag plaatsvinden.

Er is geen verzekeringstegemoetkoming verschuldigd voor prestaties gedurende een hospitalisatie.

4. Door een getuigschrift van verzorging verklaart de podoloog dat de geattesteerde verstrekking conform aan de voorgaande voorwaarden van verzekeringstegemoetkoming werd gepresteerd.

5. De verstrekkingen van podologen voorzien in onderhavig koninklijk besluit komen bovendien slechts voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in aanmerking als ze gegeven worden door een daartoe door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV erkende verstrekker.

Om erkend te worden als podoloog die de verstrekkingen voorzien in onderhavig koninklijk besluit die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging kan presteren, moeten de kandidaten hiertoe een aanvraag richten aan de leidend ambtenaar van deze Dienst met:

1° een afschrift van hun diploma dat een opleiding bekroont, die overeenstemt met een opleiding van minstens drie jaar in het kader van een voltijds hoger onderwijs in de podologie met een leerprogramma zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 15 oktober 2001 betreffende de beroepstitel van podoloog, inclusief een afschrift van de met vrucht doorlopen stage voorzien in bedoeld koninklijk besluit;

2° de verbintenis zich op straffe van terugbetaling te houden aan de hoger vermelde voorwaarden op de individuele podologische evaluatie en/of interventie te attesteren;

3° de verbintenis zich te houden, voor de in onderhavig koninklijk besluit voorziene verstrekkingen, aan de voorziene honoraria.

De Dienst voor geneeskundige verzorging maakt de lijst op van de erkende podologen en wijst hun een erkenningsnummer toe.]C. De Diabetespas.

1. De Diabetespas waarvan sprake in onderhavig besluit is een document door de adviserend geneesheer gratis overgemaakt aan elke diabetische rechthebbende die erom vraagt aan de hand van een medisch attest.Het doel van de diabetespas, die in het bezit blijft van de rechthebbende, is een instrument te vormen :

- voor educatie van de diabetische rechthebbende en zijn omgeving zowel wat betreft de behandelingsdoelen en hoe ze te bereiken als wat betreft de maatregelen te nemen in geval van acute complicatie van de ziekte of haar behandeling;

- voor responsabilisering van de diabetische rechthebbende o.m. door het aangeven van de regelmatig terugkerende onderzoeken die moeten gedaan worden;

- van communicatie tussen de patiënt en de verschillende betrokken zorgverleners.

De Diabetespas is zo ontwikkeld dat hij minstens aan de hierboven aangegeven doelstelling beantwoordt.

De voor alle verzekeringsinstellingen geldende basistekst van deze pas wordt op voorstel van het College van geneesheren-directeurs door het Verzekeringscomité vastgelegd.

De verzekeringsinstelling kan aan deze minimum inhoud alle andere nuttige informatie toevoegen.

2. De Diabetespas geeft toegang tot de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de in onderhavige nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen voorziene prestaties.

HOOFDSTUK II.

ORTHOPTISCHE VERSTREKKINGEN[W – K.B. 15-4-02 – B.S. 7-5](°)

771536-771540

Individuele zitting voor revalidatie door een orthoptist die ten minste 30 minuten duurt..... R 17,5

[I - K.B. 25-4-04 - B.S. 1-6 - ed.1](°°)

771551-771562

Individuele revalidatiezitting door een orthoptist, die ten minste 60 minuten duurt R 35

[V - K.B. 25-4-04 - B.S. 1-6 - ed.1](°°°)

A. De zittingen 771536-771540 en 771551-771562 worden gewijd aan orthoptische behandelingen met schriftelijk tussentijds technisch verslag gestuurd aan de voorschrijvend geneesheer voorzien in punt B 1° of 2° hieronder en dat de evolutie beschrijft van de rechthebbende die de voorgeschreven behandeling volgt. Die zittingen kunnen omvatten :

- orthoptische oefeningen;

- amblyopiebehandeling;

- visuele stimulatie van slechtziende rechthebbenden;

- stimulatie van de visuele functies van rechthebbenden met neurofysiologische stoornissen;

- aanpassen van prismaglazen;

- aanpassen en leren manipuleren van "low-vision" hulpmiddelen.

[V - K.B. 25-4-04 - B.S. 1-6 - ed.1](°°°°)

B. 1. De zitting 771536-771540 moet worden voorgeschreven door een geneesheer-specialist voor oftalmologie.

2. De zitting 771551-771562 moet worden voorgeschreven door een geneesheer-specialist voor oftalmologie met een aanvullende erkenning als geneesheer-specialist voor functionele revalidatie. Zij wordt voorbehouden aan de rechthebbenden met een gezichtsdeficiëntie die gekenmerkt wordt door ofwel een gecorrigeerde gezichtsscherpte lager dan of gelijk aan 3/10 aan het beste oog, of door een of meer aantastingen van het gezichtsveld die meer dan 50 % van de centrale zone van 30° beslaan of die het gezichtsveld concentrisch verminderen tot minder dan 20°, ofwel door een volledige altitudinale hemianopsie, een oftalmoplegie, een oculomotorische apraxie of een oscillopsie (subjectieve instabiliteit van het gezichtsveld), ofwel door een ernstige gezichtsstoornis (zoals : visuele agnosie, verwaarlozing van een lichaamshelft, ontbreken van discriminatie figuurachtergrond...) die voortvloeit uit een geobjectiveerde cerebrale pathologie.

3. In alle gevallen moet de voorschrijvend geneesheer de volgende elementen preciseren :

- de aard van de stoornissen en van de gezichtsdeficiëntie, die het voorschrift van orthoptiezittingen rechtvaardigt;

- de doelstellingen die deze geneesheer nastreeft met het voorschrift van die zittingen;

- het type aangevraagde zittingen, alsook hun aantal en frequentie.[V - K.B. 25-4-04 - B.S. 1-6 - ed. 1](°)

C. 1 De aanvraag tot tegemoetkoming moet onverwijld op verzoek van de rechthebbende worden ingediend bij de adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds, zijn gewestelijke dienst of de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. De tegemoetkoming wordt geweigerd voor zittingen die meer dan 30 dagen vóór de datum van ontvangst door de adviserend geneesheer, zijn verricht.

2. De aanvraag moet de identificering van de orthoptist die de zittingen zal uitvoeren, mogelijk maken.[V - K.B. 25-4-04 - B.S. 1-6 - ed. 1](°°)

D. 1. Ieder akkoord voor verzekeringstegemoetkoming mag maximum betrekking hebben op een periode van drie maanden.

2. Indien de tegemoetkomingperiode moet worden verlengd, moet een medisch evolutieverslag, opgesteld door een geneesheer-specialist voor oftalmologie met een aanvullende erkenning van geneesheer-specialist voor functionele revalidatie, aan de aanvraag worden toegevoegd.

3. Voor eenzelfde pathologische toestand mag de periode van de verzekeringstegemoetkoming in totaal de duur van 6 maanden vanaf de eerste verrichte zitting, ongeacht het type zitting, niet overschrijden. Zij kan nooit verlengd of hernieuwd worden na deze duur.

4. Eenzelfde rechthebbende kan per dag maar één enkele verzekeringstegemoetkoming ontvangen voor een zitting 771536-771540 of voor een zitting 771551-771562.

5. Een rechthebbende kan geen verzekeringstegemoetkoming ontvangen voor een zitting 771536-771540 of voor een zitting 771551-771562, gedurende een periode van tegemoetkoming van de verzekering vastgelegd door het College van geneesheren-directeurs in het kader van de revalidatieovereenkomst afgesloten met welke revalidatie-eenheid dan ook voor de functionele revalidatie van rechthebbenden getroffen door een gezichtsstoornis.

[W – K.B. 10-5-96 – B.S. 20-6](°°°)

E. [W - K.B. 25-4-04 - B.S. 1-6](°°°°)

De zittingen verricht door een orthoptist worden vergoed voor zover ze zijn verleend door iemand die het bewijs van zijn bevoegdheid levert en door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging is erkend, op voorstel van het College van geneesheren-directeurs.[W – K.B. 10-5-96 – B.S. 20-6](°°°°°)

Het Verzekeringscomité maakt de lijst van de orthoptisten op en wijst hun een inschrijvingsnummer toe.[V – K.B. 22-10-10 – B.S. 6-12 – art. 9; W – K.B. 19-11-10 – B.S. 15-12 – art. 4] (°)

[De kandidaten voor de erkenning moeten inschrijving aanvragen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging en daarbij de bewijsstukken voegen waaruit hun bekwaming blijkt. Daartoe delen zij het type van de verworven opleiding en de gelopen stages (plaats en duur) mee en bezorgen zij een afschrift van de behaalde diploma’s of studiegetuigschriften.]

De orthoptisten die vroeger zijn erkend door het Rijksfonds voor de sociale reclassering van minder-validen of door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, blijven ambtshalve erkend en bevoegd om vergoedbare verstrekkingen te verrichten.

F. De orthoptisten verbinden zich ertoe voor de in deze bijlage vermelde verstrekkingen de honoraria na te leven die overeenkomen met de opgegeven coëfficiënten.

HOOFDSTUK III.

TOESTELLEN

§ 1. (°°) 1. [V – K.B. 28-1-99 – B.S. 26-2; W – K.B. 11-12-01 – B.S. 22-12 – ed. 2](°°°)

Electrolarynx na laryngectomie

771632 - 771643

Electrolarynx inclusief oplaadbare batterijen en batterijlader: het aan de rechthebbende aangerekende bedrag met een maximum van 855,23 EUR.

Deze verzekeringstegemoetkoming kan slechts worden toegekend:

- mits het toestel voorgeschreven is door de behandelende specialist voor otorhinolaryngologie;

- voor gelaryngectomiseeerde rechthebbenden waarbij geen spraakprothese kan worden geplaatst noch oesofagusspraak aangeleerd;

- mits de bedoelde voorschrijver de onmogelijkheid hiervan medisch argumenteert.

Het toestel moet worden geleverd door een door het RIZIV erkend gehoorprothesist die de nodige instructies voor een goed gebruik geeft.

De verzekeringstegemoetkoming voor dergelijke toestellen kan slechts hoogstens vijfjaarlijks worden toegekend, en dit uitsluitend voor zover het vroeger geleverde toestel niet bruikbaar meer is.

2. Uitwendige prothesen ingeval van verminking van het gelaat

771654 - 771665

Uitwendige orbito-oculaire prothese of uitwendige prothese van de neus, van de wang of van de oorschelp, vervaardigd volgens afgietsel.

Tweede lid opgeheven bij: K.B. 22-11-99 - B.S. 27-1-00 - ed. 2(°°°°)A. De prothese moet worden voorgeschreven door een geneesheer, specialist voor uitwendige pathologie.

Het voorschrift omvat een gedetailleerde beschrijving van de letsels.B. Het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming wordt door het College van geneesheren-directeurs vastgesteld op basis van een gedetailleerde beschrijving van de prothese en van een omstandig bestek die zijn opgemaakt door de leverancier.

3. [Opgeheven door: K.B. 26-2-03 – B.S. 28-2 – ed. 4 – art. 2] (°)

4. Optische hulpmiddelen voor slechtzienden

771713 - 771724

Optisch hulpmiddel voor slechtziendenA. De optische hulpmiddelen waarvoor een verzekeringstegemoetkoming voorzien is zijn:

- brillen met hoge additie, waarbij het dioptrisch verschil tussen de verte- en leescorrectie minstens 5 dioptrieën bedraagt (te vermelden op het voorschrift);

- loepesysteem volgens Galileï voor ver en/of dicht, met of zonder opsteeklens, al dan niet in een bril gemonteerd;

- loepesysteem volgens Kepler met of zonder opsteeklens of met instelbare scherpteregeling, al dan niet in een bril gemonteerd;B. De verzekeringstegemoetkoming in de levering van een optisch hulpmiddel zoals bedoeld onder A is voorbehouden aan de rechthebbende wiens gezichtsscherpte, na correctie, gelijk is aan of lager dan 2/10 of wiens gezichtsveld is versmald tot 15° of minder, voor zover het gebruik van dit optisch hulpmiddel het hem mogelijk maakt;

a) verder naar school te gaan en regelmatig de lessen te volgen van het lager, middelbaar, hoger, beroeps- of technisch onderwijs; die lessen moeten overdag worden gegeven en mogen niet beperkt zijn tot een gedeelte van het jaar;

b) een leercontract te vervullen waarvan de afsluiting is geregistreerd en de uitvoering wordt gecontroleerd door een erkend leersecretariaat;

c) een beroep verder uit te oefenen of te hervatten waardoor hij ofwel onder de sociale zekerheid van de werknemers ofwel onder het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen wordt;

d) de omscholing te volgen die door het College van geneesheren-directeurs is toegestaan en waarvan het programma uitdrukkelijk het gebruik van een optisch hulpmiddel zoals bedoeld onder A omvat.

C. De tegemoetkoming mag slechts worden toegestaan indien het optisch hulpmiddel voorgeschreven is door een geneesheer, specialist in de oftalmologie.

Dit voorschrift dient te omvatten:

a) de diagnose en de voornaamste symptomen ervan;

b) de gezichtsscherpte vóór en na de correctie (te specifiëren) en/of het gezichtsveld;

c) de exacte omschrijving van het voorgeschreven hulpmiddel die ten minste moet vermelden:

- het type hulpmiddel;

- mono- of binoculair;

- voor dicht of voor ver; zo met instelbare scherpteregeling: de motivatie hiervan;

- voor de loepesystemen: al dan niet in een bril gemonteerd.

[W – K.B. 10-5-96 – B.S. 20-6](°)

D. Om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen moet het optisch hulpmiddel worden afgeleverd door een door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging erkend opticien.

E. Het College van geneesheren-directeurs stelt het tegemoetkomingbedrag voor het optisch hulpmiddel vast op basis van een door de opticien opgemaakt en door de voorschrijvende oogarts geviseerd omstandig bestek.

Het bestek dient ook de nodige correctie van de aanwezige brekingsafwijkingen in het voorgeschreven optisch hulpmiddel te omvatten.[W – K.B. 10-5-96 – B.S. 20-6](°°)

5. [W – K.B. 11-12-01 – B.S. 22-12 – ed. 2] Materieel voor de behandeling thuis van ernstige hemocromatosen

771735


Infusiepomp: 495,79 EUR.

771750


Forfaitaire tegemoetkoming voor het toebehoren: 2,78 EUR.

A. De tegemoetkoming mag alleen worden toegestaan als de infusiepomp voorgeschreven wordt door een geneesheer, specialist voor kindergeneeskunde of voor inwendige geneeskunde. In het voorschrift moeten de aard van de aandoening, de toegepaste behandeling alsmede de frequentie ervan worden vermeld.

B. De vernieuwing aan de tegemoetkoming voor de infusiepomp mag pas worden toegestaan na een termijn van vier jaar na de datum van de vorige levering.

C. Voor het forfaitair bedrag waarin is voorzien onder nummer 771750, hangt de tegemoetkoming af van de voorgeschreven frequentie en is ze beperkt tot maximum 100 forfaitaire tegemoetkomingen per vier maanden.

[I – K.B. 10-5-96 – B.S. 20-6](°)

  1   2   3

  • Gewijzigd bij
  • [W
  • [

  • Dovnload 215.45 Kb.