Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh

Dovnload 0.66 Mb.

Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláhPagina3/14
Datum05.12.2018
Grootte0.66 Mb.

Dovnload 0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

XXVII. Alle lof aan de eenheid van God en alle eer aan Hem, de soevereine Heer, de onvergelijkelijke en alglorierijke Heerser van het heelal, Die uit het volslagen niets de werkelijkheid aller dingen schiep, Die uit het niets aan de meest verfijnde en subtiele elementen van Zijn schepping bestaan gaf en Die om Zijn schepselen te bewaren voor de vernedering van verafzijn en de gevaren van uiteindelijke ondergang hen in Zijn koninkrijk van onvergankelijke heerlijkheid heeft opgenomen. Niets buiten Zijn alomvattende genade en Zijn aldoordringende barmhartigheid had dit ooit kunnen volbrengen. Hoe zou het anders voor het loutere niets mogelijk zijn geweest uit zichzelf de waardigheid en het vermogen te verkrijgen, om uit zijn staat van niet-zijn te treden in de wereld van het zijn?

Na de wereld en al hetgeen erin leeft en beweegt te hebben geschapen, verkoos Hij door de rechtstreekse werking van Zijn onbeperkte en soevereine Wil de mens te onderscheiden door hem het unieke vermogen te verlenen, Hem te kennen en lief te hebben - een vermogen dat beschouwd moet worden als de bezielende kracht, het voornaamste doel en de grondslag van de gehele schepping… Op de diepste werkelijkheid van ieder geschapen ding heeft Hij het licht van één Zijner namen laten schijnen en het ontvankelijk gemaakt voor de heerlijkheid van één van Zijn hoedanigheden. Op de wezenlijkheid van de mens echter richtte Hij de glans van al Zijn namen en hoedanigheden en maakte hem tot een spiegel van Zijn eigen wezen. Uit al het geschapene werd alleen de mens voor zulk een grote gunst, zulk een blijvende milddadigheid uitverkoren.

Deze krachten waarmede de Dagster van goddelijke milddadigheid en de Bron van hemelse leiding de wezenlijkheid van de mens heeft begiftigd, liggen evenwel in hem verborgen gelijk de vlam in de kaars verborgen is en de lichtstralen potentieel in de lamp aanwezig zijn. De uitstraling van deze krachten kan door wereldse begeerten worden verduisterd, evenals het licht van de zon verborgen kan blijven onder het stof en het vuil die de spiegel bedekken. Noch de kaars noch de lamp kan door eigen krachtsinspanning gaan branden, noch zal het de spiegel ooit mogelijk zijn zichzelf van het stof te bevrijden. Het is volkomen duidelijk dat de lamp nooit kan branden alvorens deze is aangestoken, en de spiegel, tenzij het stof is verwijderd, nooit het beeld van de zon kan weergeven of haar licht en haar heerlijkheid weerspiegelen.

En aangezien er geen band van directe gemeenschap kan zijn die de ene ware God met Zijn schepping verbindt en er geen enkele overeenkomst kan bestaan tussen het vergankelijke en de Eeuwige, het toevallige en de Absolute, heeft Hij beschikt dat in ieder tijdperk en iedere beschikking een zuivere en onbevlekte Ziel in de koninkrijken van hemel en aarde wordt geopenbaard. Aan dit ondoorgrondelijke, dit mysterieuze en hemelse Wezen heeft Hij een tweevoudige natuur toegekend: de stoffelijke die behoort tot de wereld van de stof en de geestelijke die uit het wezen van God Zelf is geboren. Bovendien heeft Hij Hem een dubbele rang verleend. De eerste rang die betrekking heeft op Zijn innerlijkste wezen duidt op Hem als Een wiens stem de stem van God Zelf is. Hiervan getuigt de traditie: "Veelvuldig en mysterieus is Mijn relatie tot God. Ik ben Hem, Hemzelf, en Hij is Ik, Mijzelf, behalve dat Ik ben Wie ik ben en Hij is Wie Hij is". En evenzo de woorden: "Verrijs, O Muhammad, want zie, de Beminde en de Geliefde zijn in U met elkaar verbonden en in U verenigd". Insgelijks zegt Hij: "Er is geen enkel onderscheid tussen U en Hen, behalve dat Zij Uw dienaren zijn". De tweede rang is de menselijke rang die toegelicht wordt door de volgende verzen: "Ik ben slechts een mens zoals u". "Zeg: Ere zij mijn Heer! Ben ik meer dan een mens, een apostel?" Deze Essenties van onthechting, deze schitterende Werkelijkheden zijn de kanalen van Gods aldoordringende genade. Geleid door het licht van nimmer falende leiding, en bekleed met de hoogste soevereiniteit, hebben Zij de opdracht de inspiratie van Hun woorden, de uitstralingen van Hun onfeilbare genade en de heiligende bries van Hun Openbaring aan te wenden voor de zuivering van ieder verlangend hart en iedere ontvankelijke geest van de droesem en het stof van aardse zorgen en beperkingen. Dan en alleen dan, zal het Pand van God, verborgen in de werkelijkheid van de mens, van achter de sluier van verborgenheid te voorschijn komen, even luisterrijk als de opkomende Hemelbol van goddelijke Openbaring, en het vaandel van Zijn geopenbaarde heerlijkheid planten op de top van 's mensen hart.

Uit de voorgaande passages en zinspelingen is het ontwijfelbaar duidelijk gemaakt dat er in de koninkrijken van hemel en aarde beslist een Wezen geopenbaard moet worden, een Essentie die zal handelen als een Manifestatie en Drager voor het overbrengen van de genade van de Goddelijkheid Zelf, de Opperheer van allen. Door de leringen van deze Dagster van Waarheid zal ieder mens vooruitgaan en zich ontwikkelen totdat hij de staat bereikt waarin alle verborgen krachten, waarmede zijn ware wezen werd begiftigd, aan de dag kunnen treden. Dit is het ware doel waartoe in ieder tijdperk en iedere godsbeschikking de Profeten Gods en Zijn uitverkorenen onder de mensen zijn verschenen en zulk een uit God geboren kracht en macht hebben getoond als alleen de Eeuwige kan openbaren.

Kan iemand met een gezond verstand zich ooit in alle ernst voorstellen dat, met het oog op bepaalde woorden waarvan hij de bedoeling niet kan begrijpen, de poort van Gods oneindige leiding ooit gesloten kan zijn voor de ogen der mensen? Kan hij zich ooit een begin of een einde voorstellen van deze goddelijke stralende Sterren, deze schitterende Lichten? Welke uitstortende vloed kan vergeleken worden met de stroom van Zijn alomvattende genade, en welke zegen kan de bewijzen van een zo grote en doordringende barmhartigheid overtreffen? Er kan absoluut geen twijfel over bestaan dat, zou de vloed van Zijn barmhartigheid en genade slechts één ogenblik aan de wereld worden onthouden, deze geheel zou vergaan. Om deze reden werden vanaf het begin dat geen begin heeft, de poorten van goddelijke barmhartigheid opengeworpen voor de gehele schepping, en de wolken der Waarheid zullen tot het einde dat geen einde heeft hun gunsten en milddadigheden steeds doen neerdalen op de vruchtbare bodem van menselijke bekwaamheid, werkelijkheid en persoonlijkheid. Op deze wijze is God steeds te werk gegaan vanaf het begin der tijden tot in alle eeuwigheid.


XXVIII. Gelukkig is de mens die op zal staan om Mijn Zaak te dienen en Mijn schone Naam te verheerlijken. Grijp Mijn Boek vast met de kracht van Mijn macht en houdt u strikt aan alle geboden, welke uw Heer, de Bestierder, de Alwijze, daarin heeft voorgeschreven. Zie, O Muhammad, hoe de uitspraken en de handelingen van de volgelingen van de Shí'ah Islam de vreugde en het vuur uit de eerste dagen hebben getemperd en de oorspronkelijke pracht van zijn licht hebben doen tanen. In de eerste dagen toen zij nog de leringen, verbonden met de naam van hun Profeet, de Heer der mensheid, volgden, werd hun loopbaan gekenmerkt door een onafgebroken reeks overwinningen en triomfen. Naarmate zij geleidelijk van het pad van hun volmaakte Leider en Meester afdwaalden, zij zich afwendden van Gods licht en het grondbeginsel van Zijn goddelijke eenheid verbasterden, en daar zij steeds meer hun aandacht vestigden op hen die slechts de onthullers waren van de kracht van Zijn Woord, werd hun macht in zwakheid, hun luister in schande, hun moed in vrees veranderd. Gij zijt getuige van de toestand waarin zij nu verkeren. Zie hoe zij zich gelijk hebben gesteld met Hem die het Middelpunt is van goddelijke eenheid. Zie, hoe hun euveldaden hen verhinderd hebben, op de Dag der Opstanding, het Woord van Waarheid, verheven zij Zijn heerlijkheid, te erkennen. Wij koesteren de hoop dat dit volk zich voortaan zal beschermen tegen ijdele verwachtingen en nutteloze verbeeldingen, en tot een juist begrip van de betekenis van de eenheid van God zal komen.

De Persoon van de Manifestatie is altijd de vertegenwoordiger en de spreekbuis van God geweest. Hij is in waarheid de Dageraad van Gods meest voortreffelijke titels en de Dageraadsplaats van Zijn verheven hoedanigheden. Als wie dan ook naast Hem geplaatst zou worden als Zijn gelijke, als zij beschouwd zouden worden als gelijkwaardig aan Zijn Persoon, hoe kan men dan volhouden dat het goddelijk Wezen Eén en Onvergelijkelijk is, dat Zijn Essentie ondeelbaar en weergaloos is? Overdenk hetgeen Wij, door de kracht van de waarheid, aan u hebben geopenbaard en behoor tot hen die de betekenis hiervan begrijpen.


XXIX. Het doel van God met de schepping van de mens was en zal altijd zijn, hem in staat te stellen zijn Schepper te kennen en Zijn tegenwoordigheid te bereiken. Van dit voortreffelijke oogmerk, dit hoogste doel getuigen op ondubbelzinnige wijze alle hemelse Boeken en de goddelijk geopenbaarde en belangrijke Geschriften. Al wie de Dageraad van goddelijke leiding heeft herkend en Zijn heilige Hof is binnengetreden is dicht tot God genaderd en heeft Zijn tegenwoordigheid bereikt, een tegenwoordigheid die het ware paradijs is en waarvan de meest verheven verblijven des hemels slechts een zinnebeeld zijn. Zulk een mens is tot de kennis gekomen van Hem die zich bevindt "op de afstand van twee bogen", Hij die staat voorbij de Sadratu'l-Muntahá. Al wie gefaald heeft Hem te erkennen zal zichzelf veroordeeld hebben tot de ellende van het veraf-zijn, een veraf-zijn dat louter niets-zijn is en de kern van het hellevuur. Dat zal zijn lot zijn ook al zou hij naar uiterlijke schijn de hoogste posities in de wereld bekleden en op de hoogste troon zitten.

Ongetwijfeld is Hij, die de Dageraad der Waarheid is, ten volle in staat om verdoolde zielen van zulk een veraf-zijn te redden en hen Zijn hof te doen naderen en Zijn Tegenwoordigheid te laten bereiken. "Zo het God had behaagd zou Hij voorzeker alle mensen tot één volk hebben gemaakt". Zijn oogmerk is evenwel, om de zuiveren van geest en de onthechten van hart, door middel van hun eigen aangeboren vermogens in staat te stellen, zich te verheffen tot de kusten van de Grootste Oceaan, opdat daardoor diegenen die de Schoonheid van de Alglorierijke zoeken, onderscheiden en gescheiden kunnen worden van de verdoolden en de verdorvenen. Aldus is door de alglorierijke en luisterrijke Pen beschikt ....

Dat de Manifestaties van goddelijke gerechtigheid, de Dageraden van hemelse genade, toen Zij onder de mensen verschenen, altijd verstoken waren van alle aardse heerschappij en Hun de middelen tot uitoefening van wereldlijk gezag waren ontzegd, moet toegeschreven worden aan dit zelfde beginsel van scheiding en onderscheiding, welke het goddelijk Doel bezielt. Als de Eeuwige Essentie alles wat in Hem verborgen is zou openbaren, als Hij in de volheid van Zijn heerlijkheid zou schijnen, dan zou er niemand gevonden worden die Zijn macht zou betwijfelen of Zijn waarheid afwijzen. Ja zelfs, al het geschapene zou zo verblind en als door de bliksem getroffen zijn door de bewijzen van Zijn licht dat zij tot volkomen nietszijn zouden worden teruggebracht. Hoe kunnen dan onder zulke omstandigheden de godvruchtigen worden onderscheiden van de verdorvenen?

Dit beginsel is in iedere voorgaande Godsbeschikking van kracht geweest en is ruimschoots aangetoond.... Dit is de reden waarom in ieder tijdperk, wanneer er een nieuwe Manifestatie verscheen en een nieuwe openbaring van Gods alles te boven gaande macht aan de mensen werd geschonken, zij die niet in Hem geloofden, misleid als zij waren door het verschijnen van de weergaloze en eeuwige Schoonheid in het gewaad van sterfelijke mensen, faalden Hem te erkennen. Zij zijn van Zijn pad afgedwaald en hebben Zijn gezelschap vermeden - het gezelschap van Hem die het Symbool is van de nabijheid van God. Zij zijn zelfs opgestaan om de gelederen van de gelovigen te decimeren en degenen die in Hem geloofden uit te roeien.

Zie hoe in deze Godsbeschikking de onwaardigen en dwazen zich ijdellijk verbeeld hebben dat zij door middel van bloedbaden, roof en verbanning de Lamp die de Hand van goddelijke macht had ontstoken, konden uitdoven en de Dagster van eeuwigdurende pracht verduisteren. Hoe volkomen onwetend schenen zij te zijn van de waarheid dat zulke tegenspoed de olie is die de vlam van deze Lamp voedt! Zodanig is Gods herscheppende kracht. Hij verandert al wat Hij wil; Hij heeft waarlijk macht over alle dingen…

Overweeg te allen tijde dat het oppergezag uitgeoefend wordt door de volmaakte Koning, en zie de bewijzen van Zijn macht en beslissende invloed. Heilig uw oren van de beuzelpraat van hen die de zinnebeelden zijn van verloochening en de vertegenwoordigers van geweld en boosheid. Het uur nadert waarin gij getuige zult zijn van de macht van de ene ware God, zegevierend over al het geschapene, en van de tekenen van Zijn oppermacht die de gehele schepping omvat. Op die dag zult gij ontdekken dat alles buiten Hem zal zijn vergeten en als louter niets zal worden beschouwd.Men moet evenwel bedenken dat God en Zijn Manifestatie onder geen beding kunnen worden gescheiden van de grootheid en verhevenheid die hun eigen zijn. Ja zelfs grootheid en verhevenheid zijn op zichzelf de scheppingen van Zijn Woord, zo gij door Mijn ogen en niet door de uwe verkiest te zien.
XXX. God getuigt dat er geen ander God is buiten Hem, de Genadige, de Welbeminde. Alle genade en milddadigheid zijn van Hem. Aan een ieder die Hij wil geeft Hij al wat Hij wenst. Hij is, waarlijk, de Almogende, de Almachtige, de Helper-in-Nood, de Bij-Zich-Bestaande. Wij geloven waarlijk aan Hem die, in de persoon van de Báb, werd neergezonden door de Wil van de ene ware God, de Koning der Koningen, de Alomgeprezene. Wij zweren, bovendien, trouw aan Hem die, in de tijd van Mustagháth, bestemd is om geopenbaard te worden, evenals aan Degenen die na Hem zullen komen tot aan het einde dat geen einde kent. Wij erkennen in de manifestatie van een ieder van hen hetzij uiterlijk of innerlijk, de manifestatie van niemand anders dan van God Zelf, zo gij behoort tot hen die begrijpen. Een ieder van hen is een spiegel van God, niets anders weerspiegelend dan Hemzelf, Zijn Schoonheid, Zijn Macht en Heerlijkheid, zo gij wenst te begrijpen. Alle anderen buiten hem moeten beschouwd worden als spiegels die in staat zijn de heerlijkheid van deze Manifestaties, die op zichzelf de oorspronkelijke Spiegels van het Wezen van God zijn, te weerspiegelen, zo gij niet verstoken zijt van begrip. Niemand is ooit aan hen ontkomen en evenmin moet iemand hen beletten hun doel te bereiken. Deze spiegels zullen elkaar eeuwigdurend opvolgen en zullen het licht van de Aloude der Dagen blijven weerkaatsen. Degenen die hun heerlijkheid weerspiegelen zullen evenzo voor eeuwig blijven bestaan, aangezien de genade Gods nooit zal ophouden te stromen. Dit is een waarheid die niemand kan weerleggen.

XXXI. Beschouw met uw innerlijk oog de reeks van opeenvolgende Openbaringen, welke de Manifestatie van Adam met die van de Báb verbinden. Ik getuig voor God dat een ieder van deze Manifestaties werd neergezonden door de werking van de Wil en het Plan van God, dat ieder de drager was van een bepaalde boodschap en aan ieder van hen een goddelijk geopenbaard Boek werd toevertrouwd en ieder de opdracht kreeg de geheimen van een machtige Tafel te onthullen. De omvang van de Openbaring waarmede ieder van hen werd vereenzelvigd was duidelijk afgebakend. Dit is waarlijk een teken van Onze gunst jegens hen, zo gij behoort tot hen die deze waarheid begrijpen … En toen dit proces van voortschrijdende openbaring zijn hoogtepunt bereikte in het stadium waarin Zijn weergaloos, Zijn heiligst en verhevenst Aanschijn ontsluierd had moeten worden voor 's mensen oog verkoos Hij Zijn Wezen te verbergen achter duizend sluiers, opdat niet ontheiligende sterfelijke ogen Zijn heerlijkheid zouden ontdekken. Hij deed dit op een tijdstip toen de tekenen en bewijzen van een goddelijk bestemde Openbaring over Hem werden uitgestort - tekenen en bewijzen die niemand anders kan beoordelen dan de Heer, uw God, de Heer aller werelden. En toen de aangewezen tijd van verborgenheid was vervuld, verspreidden Wij - nog in talloze sluiers gehuld - een oneindig kleine glimp van de stralende Heerlijkheid die het Gelaat van de Jongeling omhulde, en zie, de gehele schare der bewoners van de Rijken in den hoge werden gegrepen door een heftige beroering en de uitverkorenen Gods vielen voor Hem in aanbidding neer. Hij heeft, waarlijk, een luister geopenbaard zoals niemand in de gehele schepping ooit heeft aanschouwd, aangezien Hij is opgestaan om persoonlijk Zijn Zaak te verkondigen aan allen die in de hemelen en allen die op aarde zijn.
XXXII. Dat wat gij gehoord hebt met betrekking tot Abraham, de Vriend van de Albarmhartige, is de waarheid, hierover bestaat geen twijfel. De stem van God gebood Hem Ismaël op te offeren als een offerande, om zijn standvastigheid in het Geloof van God en zijn onthechting van alles buiten Hem aan de mensen te tonen. De bedoeling van God was bovendien, om hem op te offeren als een losprijs voor de zonden en ongerechtigheden aller volkeren op aarde. Jezus, de Zoon van Maria, bad de ene ware God, verheven zij Zijn Naam en heerlijkheid, Hem deze zelfde eer te willen verlenen. Om dezelfde reden werd Husayn als offerande opgeofferd door Muhammad, de Apostel van God.

Geen mens kan ooit beweren de aard van de verborgen en veelvuldige genade Gods te hebben begrepen; niemand kan Zijn alomvattende barmhartigheid doorgronden. Zodanig was de verdorvenheid der mensen en hun overtredingen, zo zwaar de beproevingen waarmede de Profeten Gods en hun uitverkorenen bezocht werden, dat de gehele mensheid verdient gemarteld te worden en om te komen. Gods verborgen en meest liefdevolle voorzienigheid heeft haar echter, zowel door zichtbare als onzichtbare machten, beschermd en zal haar blijven beschermen tegen de straf voor haar verdorvenheid. Overweeg dit in uw hart, opdat de waarheid aan u moge worden geopenbaard en blijf standvastig op Zijn weg.


XXXIII. Door Ons werd verordend dat het Woord Gods en alle latente krachten aan de mensen zullen worden geopenbaard, volkomen in overeenstemming met de voorwaarden welke voorbeschikt werden door Hem Die de Alwetende, de Alwijze is. Wij hebben bovendien verordend dat de sluier van verborgenheid geen andere zal zijn dan Zijn eigen Zelf. Waarlijk zo groot is Onze macht om Ons doel te bereiken. Mocht worden toegestaan dat het Woord plotseling alle daarin verborgen geestelijke krachten zou vrijmaken, dan was er geen mens die het gewicht van een zo machtige Openbaring zou kunnen verdragen. Neen, allen die in de hemel en op aarde zijn zouden in ontsteltenis daarvoor vluchten.

Overweeg datgene wat aan Muhammad, de Apostel van God, werd neergezonden. De omvang van de Openbaring waarvan Hij de drager was, was duidelijk voorbeschikt door Hem Die de Almachtige, de Almogende is. Zij echter die Hem hoorden, konden Zijn bedoeling slechts begrijpen overeenkomstig hun geestelijke staat en hun bevattingsvermogen. Evenzo onthulde Hij het Aangezicht van Wijsheid in verhouding tot hun vermogen om het gewicht van Zijn Boodschap te dragen. Nauwelijks had de mensheid het stadium van volwassenheid bereikt of het Woord openbaarde voor 's mensen oog de verborgen geestelijke krachten waarmede het begiftigd was - geestelijke krachten die zich openbaarden in de volheid van hun luister, toen in het jaar zestig de Aloude Schoonheid verscheen in de persoon van 'Alí- Muhammad, de Báb.


XXXIV. Alle lof en heerlijkheid zij God Die door de kracht van Zijn macht, Zijn schepping heeft bevrijd van de naaktheid van het nietbestaan, en deze bekleedde met de mantel van het leven. Uit al het geschapene heeft Hij als blijk van Zijn bijzondere gunst de zuivere, op een juweel gelijkende werkelijkheid van de mens gekozen, en deze met het ongeëvenaarde vermogen bekleed Hem te kennen en de grootheid van Zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Deze tweevoudige onderscheiding die hem werd geschonken, heeft zijn hart gezuiverd van de roest van alle ijdele begeerten en maakte hem het kleed waardig, waarmede Zijn Schepper hem genadiglijk bekleedde. Het heeft gediend om zijn ziel te verlossen van de rampzalige toestand van onwetendheid.

Dit gewaad, waarmede het lichaam en de ziel van de mens getooid werd, is de ware grondslag van zijn welzijn en ontwikkeling. O, hoe gezegend de dag wanneer de mens, geholpen door de genade en de macht van de ene ware God, zich zal hebben bevrijd uit de gevangenschap en van de verdorvenheid der wereld en al wat daarin is, en ware en duurzame rust gevonden zal hebben onder de schaduw van de Boom der Kennis!

Het lied dat de vogel van uw hart zong in zijn grote liefde voor zijn vrienden heeft hun oren bereikt, en Mij bewogen uw vragen te beantwoorden en die geheimen aan u te openbaren als Mij is toegestaan bekend te maken. In uw gewaardeerde brief hebt gij gevraagd welke van de Profeten Gods als verhevener dan de anderen beschouwd zouden moeten worden. Weet voorzeker dat in wezen alle Profeten Gods een en dezelfde zijn. Hun eenheid is volkomen. God, de Schepper, zegt: Er is geen enkel onderscheid tussen de Dragers van Mijn Boodschap. Allen hebben zij slechts één doel; hun geheim is hetzelfde geheim. Eén van hen grotere eer te bewijzen of enkelen boven anderen te verheffen, is geenszins geoorloofd. Iedere ware Profeet beschouwde Zijn Boodschap als in wezen gelijk aan de Openbaring van iedere andere voor Hem verschenen Profeet. Indien daarom enig mens faalt deze waarheid te begrijpen en zich dientengevolge ijdele en ongepaste taal veroorlooft, mag niemand wiens inzicht juist en wiens begrip verlicht is, ooit toelaten dat zulk ijdel gepraat hem in zijn geloof doet wankelen.

De omvang van de openbaring der Godsgezanten moet echter in deze wereld verschillen. Elk van hen is de Drager van een bepaalde Boodschap en is gemachtigd Zich door specifieke handelingen te openbaren. Dit is de reden waarom zij in grootheid schijnen te verschillen. Hun openbaring kan worden vergeleken met het maanlicht dat zijn glans over de aarde verspreidt. Ofschoon de maan telkens als zij verschijnt in een andere mate haar helderheid uitstraalt, kan noch haar inherente glans afnemen noch haar schijnsel worden gedoofd.

Hieruit blijkt dus duidelijk dat enig schijnbaar verschil in de intensiteit van het licht der Profeten niet inherent is aan het licht zelf, doch eerder moet worden toegeschreven aan de wisselende ontvankelijkheid van een voortdurend veranderende wereld. Aan iedere Profeet die de almachtige en weergaloze Schepper besloot tot de volkeren der aarde te zenden, werd een Boodschap toevertrouwd en de opdracht gegeven op een wijze te handelen die het beste beantwoordde aan de eisen van de tijd waarin Hij verscheen. Gods plan met het zenden van Zijn Profeten naar de mensen is tweeledig. Ten eerste om de mensenkinderen van het duister der onwetendheid te bevrijden en hen naar het licht van waar begrip te leiden. Ten tweede om de vrede en rust van de mensheid te verzekeren en in alle middelen te voorzien waardoor deze tot stand gebracht kunnen worden.

De Profeten Gods moeten beschouwd worden als geneesheren wier taak het is het welzijn van de wereld en haar volkeren te bevorderen, opdat zij door de geest van eenheid de ziekte van een verdeelde wereld kunnen genezen. Niemand heeft het recht hun woorden in twijfel te trekken of hun handelwijze te kleineren, want zij zijn de enigen die er aanspraak op kunnen maken de ziekte te begrijpen en zijn kwalen feilloos te onderkennen. Geen mens, hoe scherpzinnig zijn inzicht ook mag zijn, kan ooit hopen de hoogte van wijsheid en begrip van de goddelijke Geneesheer te bereiken. Geen wonder dus dat de in deze tijd door de geneesheer voorgeschreven behandeling niet geheel gelijk is aan die welke Hij vroeger voorschreef. Hoe zou het anders kunnen zijn, dat de kwalen waaraan de zieke lijdt in ieder stadium van zijn ziekte een speciaal geneesmiddel vereisen. Op dezelfde wijze hebben de Profeten Gods iedere keer dat zij de wereld hebben verlicht met de luisterrijke straling van de Dagster van goddelijke kennis, telkens weer de volkeren opgeroepen Gods licht te aanvaarden door die middelen, welke het beste beantwoorden aan de eisen van de tijd waarin Zij verschenen. Aldus waren Zij in staat het duister van onwetendheid te verdrijven en de luister van hun kennis over de wereld te doen schijnen. Daarom moet het oog van ieder mens met onderscheidingsvermogen gericht zijn op het diepste wezen van deze Profeten, aangezien hun enige doel steeds is geweest de dwalenden te leiden en de gekwelden vrede te geven. Dit zijn geen dagen van voorspoed en triomf. De gehele mensheid heeft te kampen met velerlei kwalen. Spant u daarom in om haar leven te redden door het heilzame geneesmiddel dat de almachtige hand van de onfeilbare Geneesheer heeft bereid.

En nu betreffende uw vraag ten aanzien van de aard van de religie. Weet dat zij die waarlijk wijs zijn de wereld hebben vergeleken met de menselijke tempel. Evenals het lichaam van de mens kleding behoeft moet ook het lichaam van het mensdom worden getooid met de mantel van gerechtigheid en wijsheid. Zijn kleed is de Openbaring die God hem geschonken heeft. Wanneer dit kleed aan het doel beantwoord heeft, zal de Almachtige het voorzeker vernieuwen. Want ieder tijdperk heeft behoefte aan een nieuwe gave van het licht Gods. Iedere goddelijke Openbaring werd zo neergezonden dat zij beantwoordde aan de omstandigheden van de tijd waarin zij verscheen.

Wat uw vraag betreft aangaande de uitspraken van de leiders van vroegere godsdiensten: ieder wijs en lofwaardig mens zal ongetwijfeld zulk ijdel en nutteloos gepraat schuwen. De onvergelijkbare Schepper schiep alle mensen uit een en dezelfde stof en verhief hun diepste wezenlijkheid boven die van Zijn overige scheppingen. Welslagen of mislukking, winst of verlies, moeten daarom afhangen van de inspanningen van de mens zelf. Hoe meer hij zich inspant, des te groter zal zijn vooruitgang zijn. Wij hopen van harte dat de voorjaarsregens van Gods milddadigheid de bloemen van waar begrip zullen doen opkomen uit de grond van de harten der mensen en hen mogen reinigen van alle aardse bezoedelingen.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Dovnload 0.66 Mb.