Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh

Dovnload 0.66 Mb.

Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláhPagina8/14
Datum05.12.2018
Grootte0.66 Mb.

Dovnload 0.66 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Deel IV: De geestelijke aspecten van de wereldorde en de allergrootste vredeXCIX. In ieder land sterft de levenskracht van 's mensen geloof in God uit. Alleen Zijn heilzaam geneesmiddel kan deze ooit herstellen. De voortwoekerende goddeloosheid vreet in het essentiële van de menselijke samenleving. Kan iets anders dan het Elixer van Zijn machtige Openbaring haar zuiveren en hernieuwen? O Hakig, ligt het in het vermogen van de mens een zo volledige verandering teweeg te brengen in de samenstellende elementen van een nietig en onverdeelbaar deeltje materie dat het in zuiver goud wordt omgezet? Hoe verbijsterend en moeilijk dit ook lijkt, de nog grotere taak om duivelse kracht te veranderen in hemelse macht is er een welke Wij gemachtigd zijn te volbrengen. De Kracht die tot zulk een verandering in staat is gaat zelfs de kracht van het Elixer te boven. Alleen het Woord Gods kan aanspraak maken op de onderscheiding het vermogen te bezitten tot een zo grote en verstrekkende verandering.
C. De stem van de goddelijke Heraut, ontstaan uit de troon van God, maakt bekend: "O gij, Mijn geliefden! Duldt niet dat de zoom van Mijn heilig kleed wordt besmeurd en bezoedeld met de dingen van deze wereld, en volgt niet de inblazingen van uw slechte en verderfelijke begeerten. De Dagster van de goddelijke Openbaring die in volle luister schijnt aan de hemel van deze Gevangenis is Mij tot getuige. Degenen wier hart is gekeerd tot Hem die het Doel is van de aanbidding der gehele schepping, moet in deze Dag al het geschapene, zichtbaar en onzichtbaar, achter zich laten, en daarvan geheiligd zijn. Als zij opstaan om Mijn Zaak te onderrichten moeten zij zich door de ademtocht van Hem Die de Onbeperkte is, laten beroeren en het Geloof met grote vastberadenheid over de gehele aarde verspreiden, hun gedachten volledig op Hem gericht, met een hart dat volkomen onthecht en onafhankelijk is van alles, en met een ziel die geheiligd is van de wereld en haar ijdelheden. Het betaamt hen als de beste leeftocht voor hun reis vertrouwen op God te kiezen en zich te kleden met de liefde van hun Heer, de Verhevenste, de Alglorierijke. Als zij dit doen, dan zullen hun woorden hun toehoorders beïnvloeden.

Hoe groot, hoe enorm groot is de kloof die Ons scheidt van hen die zich in deze Dag bezighouden met hun lage hartstochten en hun hoop hebben gevestigd op aardse zaken en de vergankelijke luister ervan! Herhaaldelijk was het hof van de Albarmhartige ogenschijnlijk zozeer verstoken van de rijkdommen van deze wereld dat zij die in zijn onmiddellijke nabijheid waren gruwelijk leden. Ondanks hun lijden was de Pen van de Allerhoogste nimmer bereid te verwijzen naar de dingen die betrekking hebben op deze wereld en haar schatten. En werd Hem ooit een geschenk aangeboden, dan werd dat geschenk aanvaard als een teken van Zijn genade jegens hem die het aanbood. Zou het Ons ooit behagen alle schatten der aarde voor eigen gebruik te bestemmen, dan heeft niemand het recht Ons gezag in twijfel te trekken of Ons recht te bestrijden. Het zou onmogelijk zijn zich enige daad in te denken die verachtelijker is dan, in de naam van de ene ware God, de rijkdommen die de mensen bezitten, trachten te verkrijgen.

Op u en op de volgelingen van Hem die de eeuwige Waarheid is, rust de plicht alle mensen op te roepen tot hetgeen hen zal heiligen van alle gehechtheid aan aardse dingen en hen zal zuiveren van aardse bezoedelingen, zodat men de zoete geur van het gewaad van de Alglorierijke kan inademen bij allen die Hem liefhebben.

Zij die rijkdommen bezitten moeten evenwel de grootste zorg besteden aan de armen, want groot is de eer die God heeft weggelegd voor de armen die zich geduldig betonen. Bij Mijn leven! Er is geen eer die vergeleken kan worden met de eer die het God behaagt te verlenen. Groot is de gelukzaligheid welke de armen wacht die geduldig volhouden en hun lijden verbergen, en goed gaat het de rijken die van hun rijkdom geven aan de armen, en hen de voorkeur geven boven zichzelf.

God geve, dat de armen zich zullen inspannen om in hun levensonderhoud te voorzien. In deze grootste Openbaring is dit een plicht die iedereen is voorgeschreven en in de ogen van God als een uitnemende daad wordt beschouwd. Al wie deze plicht nakomt, zal voorzeker de hulp van de Ongeziene deelachtig worden. Hij kan door Zijn genade al wie het Hem behaagt verrijken. Hij waarlijk heeft macht over alle dingen ....

O 'Alí, zeg aan de geliefden van God dat rechtschapenheid de voornaamste is der menselijke deugden. De waardebepaling van alle dingen moet daarvan afhangen. Denk een wijle na over de ellende en de kwellingen die deze Gevangene heeft ondergaan. Ik was al de dagen van Mijn leven overgeleverd aan de genade van Mijn vijanden en onderging iedere dag een nieuwe beproeving in het pad van de liefde Gods. Ik heb geduldig volgehouden totdat de faam van de Zaak van God over de gehele aarde was verspreid. Zou er nu iemand opstaan en - aangemoedigd door de nutteloze verbeelding die zijn hart verzon - openlijk of heimelijk trachten het zaad van tweedracht onder de mensen te zaaien, kan dan van zo iemand worden gezegd dat hij rechtschapen handelt? Neen, bij Hem Wiens macht zich uitstrekt over alle dingen! Bij Mijn leven! Mijn hart kreunt en Mijn ogen wenen bitter om de Zaak van God en om hen die niet weten wat zij zeggen en zich verbeelden wat zij niet kunnen begrijpen.

In deze Dag betaamt het alle mensen zich krachtig vast te houden aan de Grootste Naam en de eenheid der gehele mensheid te vestigen. Er is geen vluchtplaats noch enig toevluchtsoord buiten Hem. Zou iemand ertoe komen woorden te spreken waardoor de mensen zich afkeren van de stranden van Gods oneindige oceaan en ertoe gebracht worden hun zinnen te zetten op alles behalve dit glorierijke en geopenbaarde Wezen dat een aan menselijke beperkingen onderworpen gedaante heeft aangenomen, dan zal zo iemand - hoe hoog ook de positie die hij bekleedt door de gehele schepping worden veroordeeld als een die zichzelf beroofd heeft van de zoete geuren van de Albarmhartige.

Zeg: Betracht rechtvaardigheid in uw oordeel, gij mensen met een begrijpend hart! Hij die onrechtvaardig is in zijn oordeel, is verstoken van de kenmerken die 's mensen staat onderscheiden. Hij Die de eeuwige Waarheid is weet zeer wel wat 's mensen gemoed verbergt. Zijn voortdurende lankmoedigheid heeft Zijn schepselen verstout, want niet voordat de aangewezen tijd is aangebroken, zal Hij ook maar één sluier vaneenscheuren. Zijn alles te boven gaande barmhartigheid heeft de hevigheid van Zijn gramschap beteugeld, waardoor de meeste mensen zich hebben ingebeeld dat de ene ware God niet op de hoogte is van de dingen waar zij zich heimelijk aan hebben bezondigd. Bij Hem Die de Alwetende, de Albezielde is! De spiegel van Zijn kennis weerkaatst het doen en laten van alle mensen volkomen duidelijk, nauwkeurig en getrouw. Zeg: Geprezen zijt Gij, o Verheler van de zonden der zwakken en hulpelozen! Verheerlijkt zij Uw Naam, o Gij die de achtelozen vergeeft die jegens U zondigen!

Wij hebben de mensen verboden de denkbeelden van hun hart te volgen, zodat zij in staat zullen zijn Hem te erkennen Die de soevereine Bron en Belichaming is van alle kennis, en al wat het Hem moge behagen te openbaren, zullen aanvaarden. Ziet hoe zij zich hebben verstrikt in hun nutteloze waan en ijdele verbeelding. Bij Mijn leven! Zij zijn het slachtoffer van hetgeen zijzelf hebben verzonnen, en toch bemerken zij het niet. IJdel en nutteloos is hun praat en toch begrijpen zij niet.

Wij smeken God dat Hij Zijn genade genadiglijk aan alle mensen moge verlenen, en hen in staat moge stellen de kennis over Hem en over zichzelf te verkrijgen. Bij Mijn leven! Al wie Hem kent, zal omhoogwieken in de oneindigheid van Zijn liefde en onthecht zijn van de wereld en al wat daarin is. Niets op aarde zal hem van zijn koers doen afwijken, laat staan zij die, aangemoedigd door hun ijdele verbeelding, de dingen zeggen die God heeft verboden.

Zeg: Dit is de Dag waarin ieder oor met aandacht moet luisteren naar Zijn stem. Luistert naar de roep van deze Verguisde, verheerlijkt de naam van de ene ware God, tooit u met het sieraad van het Hem gedenken en verlicht uw hart met het licht van Zijn liefde. Dit is de sleutel die de harten der mensen ontsluit, het polijstmiddel dat de ziel van alle wezens zal reinigen. Degene die onverschillig is voor hetgeen gestroomd is uit de vinger van de Wil Gods leeft onmiskenbaar in dwaling. Een minzaam en rechtschapen gedrag zijn veeleer het bewijs van waar geloof dan tweedracht en kwaadwilligheid.

Verkondigt aan de mensen hetgeen Hij die de waarheid spreekt en de Drager is van het Betrouwen Gods u heeft geboden na te komen. Mijn heerlijkheid zij met u, o gij die Mijn naam aanroept, wiens oog zich richt op Mijn hof en wiens tong de lof spreekt van uw Heer, de Weldadige.


CI. Het doel dat aan de openbaring van ieder hemels Boek ten grondslag ligt, ja zelfs ieder goddelijk geopenbaard vers, is om alle mensen te begiftigen met rechtschapenheid en begrip zodat rust en vrede onder hen hecht kunnen worden gevestigd. Al wat zekerheid geeft in de harten der mensen, al wat hun staat verheft of hun tevredenheid bevordert, is aanvaardbaar in de ogen van God. Hoe verheven is de staat die de mens kan bereiken, indien hij slechts de vervulling van zijn hoge bestemming verkiest! Tot welke diepten van ontaarding kan hij zinken, nog dieper dan het laagste schepsel ooit is gezonken! O vrienden, grijpt de kans die deze Dag u biedt en berooft uzelf niet van de overvloedige uitstortingen van Zijn genade. Ik smeek God dat Hij een ieder uwer in deze gezegende Dag genadiglijk in staat zal stellen zich te tooien met het sieraad van zuivere en heilige daden. Hij, waarlijk, doet wat Hij wil.
CII. Luistert aandachtig, o mensen, naar hetgeen Ik waarlijk tot u zeg. De ene ware God, verheven zij Zijn glorie, heeft het hart der mensen immer beschouwd als Zijn eigen, Zijn uitsluitend bezit, en zal voortgaan dit te doen. Al het andere, of het nu behoort tot het land of de zee, tot rijkdom of glorie, heeft Hij doen overgaan aan de koningen en heersers der aarde. Vanaf het begin dat geen begin heeft, is het vaandel dat de woorden: "Hij doet al wat Hij wil" verkondigt, in al zijn pracht ontrold voor Zijn Manifestatie. Wat de mensheid in deze Dag van node heeft, is gehoorzaamheid aan de machthebbers en hechte trouw aan het koord van wijsheid. De werktuigen die essentieel zijn voor de directe bescherming, veiligheid en zekerheid van het menselijk ras zijn toevertrouwd aan de bestuurders der maatschappij en houden zij in handen. Dit is de wens van God en Zijn gebod.... Wij koesteren de hoop dat een van de koningen der aarde, ter wille van God, zal opstaan voor de overwinning van dit miskende en onderdrukte volk. Zulk een koning zal eeuwigdurend worden geprezen en verheerlijkt. God heeft dit volk de plicht opgelegd elkeen te helpen die hen helpt, zijn voornaamste belangen te dienen, en hem hun blijvende trouw te betonen. Zij die Mij volgen moeten onder alle omstandigheden er naar streven het welzijn te bevorderen van al wie zal opstaan voor de zege van Mijn Zaak, en zij moeten te allen tijde hem hun toewijding en trouw bewijzen. Gelukkig is de mens die luistert naar Mijn raad en deze opvolgt. Wee hem die faalt Mijn wens te vervullen.
CIII. God heeft, door Zijn tong die de waarheid spreekt, in al Zijn Tafelen getuigd van de woorden: "Ik ben Degeen Die het Abhá Koninkrijk van Heerlijkheid bewoont".

Bij de rechtvaardigheid Gods! Vanuit de hoogten van deze verheven, deze heilige, deze machtige, deze alovertreffende plaats ziet Hij alles, hoort Hij alles, en verkondigt op dit uur: Gezegend zijt gij, o Javád, aangezien gij datgene hebt bereikt wat geen mens voor u heeft bereikt. Ik zweer bij Hem Die de eeuwige Waarheid is! Door u zijn de ogen der bewoners van het verheven Paradijs verblijd. De mensen zijn evenwel uitermate achteloos. Zouden Wij uw staat onthullen, dan zouden de harten der mensen hevig in beroering raken, zij zouden struikelen, de belichamingen van grootspraak zouden verstomd staan, zouden neervallen op de grond en de vingers van achteloosheid in hun oren stoppen uit vrees het te horen.

Treurt niet over hen die zich hebben beziggehouden met de dingen van deze wereld, en het gedenken van God, de Allergrootste, hebben vergeten. Bij Hem Die de eeuwige Waarheid is! De dag nadert waarop de verbolgen toorn van de Almachtige zich van hen meester zal maken. Hij waarlijk is de Alvermogende, de Albeheerser, de Machtigste. Hij zal de aarde zuiveren van de smetten hunner verdorvenheid en zal haar als een erfdeel geven aan diegenen Zijner dienaren die Hem nabij zijn.

Zeg: O mensen! Stof vult uw mond, en as verblindt uw ogen, daar gij de goddelijke Jozef hebt verkwanseld tegen de meest armzalige prijs. O, de ellende die op u rust, gij die ver zijt afgedwaald! Hebt gij u in uw hart verbeeld dat gij de macht bezit Hem en Zijn Zaak te overvleugelen? Verre van dat! Hiervan getuigt Hij Zelf, de Almogende, de Verhevenste, de Allergrootste.

Spoedig zullen de rukwinden van Zijn kastijding u treffen en zal het stof van de hel u omhullen. Degenen die de ijdelheden en sierselen der aarde hebben vergaard, en zich met verachting van God hebben afgekeerd - zij hebben zowel deze wereld als de wereld die komen gaat verbeurd. Eerlang zal God hen, met de Hand van Macht, ontdoen van hun bezittingen en van het kleed van Zijn milddadigheid. Weldra zullen zij dit zelf ondervinden. Ook gij zult hiervan getuigen.

Zeg: O mensen! Laat dit leven en de bedrieglijkheden ervan u niet misleiden, want de wereld en alles wat daarin is wordt krachtig in de greep van Zijn Wil gehouden. Hij verleent Zijn gunst aan wie Hij wil, en Hij ontneemt dit aan wie Hij wil. Hij doet al wat Hij verkiest. Was de wereld in Zijn ogen van enigerlei waarde, dan zou Hij Zijn vijanden nooit hebben toegestaan er bezit van te nemen, zelfs niet ter grootte van een mosterdzaadje. Hij heeft evenwel toegelaten dat zij verwikkeld raakten in 's werelds aangelegenheden als vergelding voor hetgeen uw handen hebben bewerkt in Zijn Zaak. Waarlijk, dit is een kastijding die gij uzelf, uit eigen vrije wil, hebt aangedaan, zo gij dit slechts kon ontwaren. Verheugt gij u over de dingen die, naar de beoordeling van God, verachtelijk en van geen waarde zijn, dingen waarmee Hij de harten der twijfelaars op de proef stelt?


CIV. O, gij volkeren der wereld! Weet voorzeker dat onvoorziene rampspoed u vervolgt, en smartelijke vergelding u wacht. Denkt niet dat de daden die gij hebt bedreven zijn uitgewist voor Mijn blik. Bij Mijn schoonheid! Al uw doen en laten heeft Mijn Pen met duidelijke letters gegrift op de tafelen van chrysoliet.
CV. O koningen der aarde! Hij Die de soevereine Heer van allen is, is gekomen. Het Koninkrijk is aan God, de almachtige Beschermer, de Bij-Zich-Bestaande. Aanbidt geen ander dan God en heft, met een stralend hart, uw gelaat naar uw Heer, de Heer aller namen. Dit is een Openbaring waarmee niets wat gij bezit ooit kan worden vergeleken, wist gij het slechts.

Wij zien hoe u zich verheugt over hetgeen gij voor anderen hebt bijeengegaard en hoe gij u afsluit voor de werelden die slechts in Mijn welbewaarde Tafel geteld kunnen worden. De schatten die gij hebt verzameld hebben u ver van uw uiteindelijke doel afgebracht. Dit betaamt u niet, kon gij het slechts begrijpen. Reinigt uw hart van alle aardse smetten, en haast u binnen te gaan in het Koninkrijk van uw Heer, de Schepper van hemel en aarde, Die de wereld deed beven en al haar bewoners deed weeklagen, behalve degenen die van alles afstand hebben gedaan en zich hebben vastgeklemd aan hetgeen de Verborgen Tafel heeft bevolen.

Dit is de Dag waarin Hij Die met God sprak het licht van de Aloude van Dagen heeft bereikt, en met volle teugen de zuivere wateren van hereniging heeft gedronken uit deze Beker die de zeeën deed zwellen. Zeg: Bij de ene ware God! Sinaï cirkelt rond de Dageraad van Openbaring, terwijl uit de hoogten van het Koninkrijk de Stem van de Geest Gods te horen is die verkondigt: "Haast u, gij hoogmoedigen der aarde, en spoedt u tot Hem." Karmel heeft zich in deze Dag in verlangende aanbidding naar Zijn hof gespoed, terwijl uit het hart van Zion de roep klinkt: "De belofte is vervuld. Hetgeen in de heilige Geschriften van God, de Verhevenste, de Almachtige, de Meest Geliefde was aangekondigd, is openbaar gemaakt."

O koningen der aarde! De Allergrootste Wet is geopenbaard op deze Plek, dit toneel van alles te boven gaande luister. Al het verborgene is aan het licht gebracht krachtens de Wil van de Hoogste Beschikker, Hij Die het laatste Uur heeft ingeluid, door Wie de Maan is gespleten, en ieder onherroepelijk bevel is uiteengezet.

Gij zijt slechts vazallen, O koningen der aarde! Hij Die de Koning der Koningen is, is verschenen, getooid met Zijn meest wondere heerlijkheid, en Hij ontbiedt u bij Zich, de Helper in Nood, de Bij-Zich-Bestaande. Hoedt u dat trots u er niet van weerhoudt de Bron van Openbaring te erkennen en dat de dingen van deze wereld u niet als door een sluier afscheiden van Hem Die de Schepper der hemelen is. Staat op en dient Hem Die het Verlangen aller natiën is, Die u door een woord van Hem heeft geschapen en u heeft voorbestemd om voor immer de symbolen van Zijn soevereiniteit te zijn.

Bij de gerechtigheid Gods! Het is niet Onze wens de hand te leggen op uw koninkrijken. Het is Onze opdracht bezit te nemen van het hart der mensen. Daarop is het oog van Bahá gevestigd. Hiervan getuigt het Koninkrijk van Namen, kon gij het slechts begrijpen. Al wie zijn Heer volgt zal afstand doen van de wereld en al wat zich daarin bevindt; hoeveel groter moet dan de onthechting zijn van Hem Die een zo verheven rang bekleedt! Laat uw paleizen voor wat ze zijn, en haast u toegelaten te worden tot Zijn Koninkrijk. Waarlijk, dit zal u in deze wereld en in de volgende tot voordeel strekken. Hiervan getuigt de Heer van het rijk in den hoge, wist gij het slechts.

Welk een gelukzaligheid wacht de koning die opstaat om Mijn Zaak te bevorderen in Mijn koninkrijk, die zich onthecht van alles buiten Mij! Zulk een koning wordt gerekend tot de metgezellen van de Karmozijnrode Ark - de Ark welke God gereed heeft gemaakt voor het volk van Bahá. Allen moeten zijn naam verheerlijken, moeten zijn staat eerbiedigen, en hem bijstaan de steden te ontsluiten met de sleutels van Mijn Naam, de almachtige Beschermer van allen die de zichtbare en onzichtbare koninkrijken bewonen. Zulk een koning is het ware oog der mensheid, het lichtend sieraad op het voorhoofd der schepping, de bron van zegeningen voor de gehele wereld. O volk van Bahá, offert uw gehele bezit, ja zelfs uw leven, om hem bij te staan.
CVI. De alwetende geneesheer houdt Zijn vinger op de pols van de mensheid. Hij stelt de ziekte vast en schrijft in Zijn onfeilbare wijsheid het geneesmiddel voor. Ieder tijdperk heeft zijn eigen problemen en ieder mens zijn persoonlijk streven. Het geneesmiddel dat de wereld in haar huidige lijden van node heeft, kan nooit hetzelfde zijn als dat waaraan een later tijdperk behoefte zal hebben. Houdt u zich vol zorg bezig met de noden van de tijd waarin gij leeft, en maakt zijn noden en behoeften tot het middelpunt van uw overwegingen.

Wij kunnen duidelijk waarnemen hoe het gehele mensdom met grote, onvoorziene rampen is omringd. Wij zien het zwaar beproefd en ontgoocheld wegkwijnen op zijn ziekbed. Zij die dronken zijn van eigendunk hebben zich tussen de mensheid en de goddelijke en onfeilbare Geneesheer geplaatst. Ziet hoe zij alle mensen, zichzelf inbegrepen, hebben verstrikt in de netten van hun listen. Zij kunnen de oorzaak van de ziekte niet ontdekken en kennen het geneesmiddel niet. Zij houden wat recht is voor krom, en zien in hun vriend hun vijand.

Neigt uw oor naar de lieflijke melodie van deze Gevangene. Staat op en verheft uw stem, opdat wellicht degenen die in diepe slaap zijn verzonken, mogen ontwaken. Zeg: O gij die als dood zijt! De Hand van goddelijke milddadigheid biedt u het Water des Levens aan. Haast u en drinkt volop. Al wie in deze Dag is wedergeboren, zal nimmer sterven; al wie dood blijft, zal nooit leven.
CVII. Hij Die uw Heer, de Albarmhartige, is, koestert in Zijn hart de wens het gehele mensdom als één ziel en één lichaam te zien. Haast u uw deel te verkrijgen van Gods zegenrijke gunst en barmhartigheid in deze Dag die alle andere geschapen Dagen in de schaduw stelt. Hoe groot is het geluk dat de mens wacht die afstand doet van alles wat hij heeft, in het verlangen de dingen Gods te verkrijgen. Wij getuigen dat zo iemand behoort tot Gods gezegenden.
CVIII. Wij hebben een vastgestelde tijd voor u, o volkeren! Indien gij faalt u op het aangewezen uur tot God te keren, dan zal Hij u voorzeker krachtig aangrijpen, en u van alle kanten met smartelijke beproevingen treffen. Hoe hevig is voorzeker de kastijding waarmee uw Heer u dan zal kastijden!
CIX. O Kamál! De hoogten die de sterfelijke mens in deze Dag, door de genadigste gunst Gods, kan bereiken, zijn nog aan zijn blik onttrokken. De bestaanswereld heeft nooit de capaciteit bezeten voor zulk een onthulling en bezit deze nog niet. De dag nadert evenwel dat de mogelijkheden van zo'n grote gunst, krachtens Zijn bevel, aan de mens zullen worden geopenbaard. Al zullen de legers der natiën tegen Hem zijn opgesteld, al hebben de koningen der aarde zich verbonden om Zijn Zaak te ondermijnen, toch zal de kracht van Zijn macht ongeschokt blijven. Hij, waarlijk, spreekt de waarheid, en roept de gehele mensheid op tot de weg van Hem Die de Onvergelijkelijke, de Alwetende is.

Alle mensen zijn geschapen om een immer voortschrijdende beschaving uit te dragen. De Almachtige is Mijn getuige: zich te gedragen als de dieren in het veld is de mens onwaardig. De deugden die bij zijn waardigheid passen zijn: verdraagzaamheid, barmhartigheid, mededogen en naastenliefde jegens alle volkeren en geslachten der aarde. Zeg: O vrienden, drinkt volop uit deze kristalheldere stroom welke vloeit uit de hemelse genade van Hem die de Heer aller Namen is. Laat anderen in Mijn naam aan de wateren daarvan deel hebben, opdat in ieder land de leiders der mensen ten volle zullen erkennen met welk doel de eeuwige Waarheid is geopenbaard en om welke reden zij zelf zijn geschapen.


CX. Het Verheven Wezen zegt: O, gij mensenkinderen! Het fundamentele doel dat het Geloof van God en Zijn Religie bezielt, is de belangen van de mensheid te beveiligen, de eenheid der mensheid te bevorderen en de geest van liefde en kameraadschap onder de mensen aan te kweken. Laat het niet een bron van onenigheid en strijd, van haat en vijandschap worden. Dit is het rechte Pad, het hechte en onwrikbare fundament. Alles wat op dit fundament wordt opgericht, kan door de wisselvalligheden der wereld nooit aan kracht verliezen, noch zal het verloop van talloze eeuwen haar structuur ondermijnen. Wij hopen dat de godsdienstleiders en de heersers der wereld eendrachtig zullen opstaan voor de hervorming van deze tijd en het herstel van haar voorspoed. Laten zij, na diep nagedacht te hebben over 's werelds noden, tezamen beraadslagen en, door een zorgvuldige en diepgaande overweging, aan een verziekte en hevig gekwelde wereld het geneesmiddel toedienen dat zij nodig heeft.... Het betaamt hun die gezag hebben in alles gematigdheid te betrachten. Alles wat de grenzen van gematigdheid overschrijdt zal geen heilzame invloed meer uitoefenen. Denkt bijvoorbeeld goed na over zaken als vrijheid, beschaving en dergelijke. Hoe gunstig verstandige mensen deze dingen ook mogen beoordelen, ze zullen een verderfelijke invloed uitoefenen, indien bovenmatig doorgevoerd.... God geve dat als gevolg van de intensieve pogingen die hun heersers, wijzen en geleerden onder de mensen hebben gedaan, de volkeren der wereld ertoe gebracht zullen worden hun voornaamste belangen te erkennen. Hoe lang zal de mensheid in haar eigenzinnigheid volharden? Hoe lang zal het onrecht voortduren? Hoe lang zullen chaos en verwarring heersen onder de mensen? Hoe lang zal tweedracht het beeld van de maatschappij verstoren? De windvlagen van wanhoop waaien helaas uit alle richtingen, en de strijd die de mensheid verdeelt en teistert neemt met de dag toe. Men kan de tekenen van dreigende ontreddering en chaos nu waarnemen, aangezien de bestaande orde betreurenswaardig gebrekkig blijkt te zijn. Ik smeek God, verheven zij Zijn glorie, dat Hij de volkeren der aarde genadiglijk moge doen ontwaken, moge geven dat hun gedrag hun uiteindelijk ten goede zal komen en hen helpen te volbrengen hetgeen hun staat betaamt.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


Dovnload 0.66 Mb.