Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bouwen aan Adaptief Onderwijs

Dovnload 304.37 Kb.

Bouwen aan Adaptief OnderwijsPagina1/9
Datum21.09.2017
Grootte304.37 Kb.

Dovnload 304.37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Bouwen aan Adaptief Onderwijs

SCHOOLPLAN

2011 - 2015
School voor BAS onderwijs

Goed onderwijs begint bij het stellen van goede en hoge doelen. We verwachten veel van onze leerkrachten en onze leerkrachten hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen.


Werkstukken in het Jan Rinke museumINHOUD


0. Inleiding 6

1. De opdracht van onze school 9

1.1. Waar staan wij voor? De missie van de school. 9

1.2.Wat willen wij? Onze visie. 9

1.3. Wat komt er op ons af? De externe ontwikkelingen. 11

1.3.1. Veranderingen in de omgeving van de school 11

1.3.2.Het overheidsbeleid 11

1.4.Wat kunnen wij? Een analyse van de huidige situatie. 12

1.4.1. De mening van het team 12

1.4.2. Het beeld bij ouders 12

1.4.3. De opmerkingen van leerlingen 12

1.4.4. CITO-eindtoets 12

1.4.5. CITO-leerlingvolgsysteem 12

1.4.6. Inspectierapport 13

1.5. Kwaliteitsprofiel 14

1.6. Onze beleidsvoornemens 14

1.6.1. Algemeen Strategisch Beleid 14

1.6.2. Voornemens voor 2011/2012 t/m 2014/2015 15

1.7. Planning van de beleidsvoornemens 15

Voornemen 15

2011- 2012 15

2012 - 2013 15

2013-2014 15

2014-2015 15

BAS: Samenwerkend leren 15

* 15BAS: Alle documenten herzien 15

* 15

* 15

* 15

* 15

BAS: Attributie 15

* 15Streef: Strategisch leren leren 15

* 15

* 15

* 15

* 15

Passend Onderwijs: zorgbeleidsplan 15

* 15Passend Onderwijs: Studiedag Ass 16

* 16Rekenen: onderzoek (coördinator) 16

* 16Rekenen: methode 16

* 16Rekenen: methode invoeren 16

* 16Vernieuwen Pestprotocol 16

* 16Werkgroep oriëntatie concepten 16

* 16

* 16

* 16

* 16

Ontwikkelen nieuw rapport 16

* 16Lerende organisatie, intervisie 16

* 16

* 16

* 16

* 16

Lerende organisatie, collegiale visitatie 16

* 16

* 16

* 16

* 16

Lerende organisatie, Video coaching 16

* 16

* 16

* 16

* 16

Studiedag lezen, in beleidsplan 16

* 16Studiedag epilepsie, in beleidsplan 16

* 162. Onderwijskundig beleid 19

2.1. Onze onderwijskundige doelen 19

2.2. De instrumenteel - cursorische vakken 22

2.2.1. Nederlandse taal 22

2.2.2. Engelse taal 22

2.2.3. Rekenen/Wiskunde 232.3. Oriëntatie op mens en samenleving 23

2.3.1. Aardrijkskunde 23

Methode: Geobas 24

2.3.2. Geschiedenis / Samenleving 24

2.3.3. Natuuronderwijs / Gezond Gedrag / Milieu / Techniek 24

2.3.4. Redzaam gedrag, waaronder verkeer 252.4. Lichamelijke opvoeding 25

2.5. Kunstzinnige oriëntatie 26

2.5.1. Tekenen en Handvaardigheid 26

2.5.2. Muziek en Beweging 26

2.5.3. Spel en Bevordering van het taalgebruik 272.6. Zorg voor de leerling 27

3. Personeelsbeleid 30

3.1. Doelen van het personeelsbeleid 30

3.2. Huidige situatie 30

3.3. Scholing 31

3.4. Overige aspecten 33

3.4.1. Het beleid ten aanzien van de vergroting van het aantal vrouwen in de schoolleiding 344. Kwaliteitsbeleid 34

4.1. Begripsbepaling 34

4.2. Kwaliteitsbeleid 34

4.2.1. Inleiding kwaliteitsbeleid 34

4.2.2. INK-managementmodel ( Instituut Nederlandse Kwaliteit) 35

4.2.3. De PDCA-cirkel 36

Het controlsysteem Stichting OPOS 37

4.3. Instrumenten Planning en Control 38

4.3.1. Instrumenten Planning 38

4.3.2. Instrumenten Control 39
0. InleidingScholen veranderen….

Decennia lang zijn de veranderingen op scholen relatief beperkt gebleven. Onder invloed van onderzoek naar hoe kinderen leren, hoe scholen leren en door het delen van succeservaringen is onze school net als andere scholen behoorlijk veranderd. Dat is zichtbaar in de klassen. Een beter klassenmanagement meer aandacht voor risicoleerlingen, meer aandacht voor kinderen die meer uitdagende leerstof aan kunnen.

De uitdagingen die onze school aangaat zijn gebaseerd op de drie eerder genoemde zaken. De uitdagingen liggen op de volgende gebieden:
Over het schoolplan van OBS De Kinderboom

Het schoolplan is voor het team een planningsdocument voor de periode 01-08-2011 tot 01-08-2015. Hierin wordt aangegeven hoe we nu werken en hoe het onderwijs aan onze school er over 4 jaar uit zal zien en welke stappen er nodig zijn om dit te bereiken. Het is tevens richting gevend: waar gaan we naar toe met ons onderwijs.


Een andere functie van het schoolplan is het op gang brengen en houden van een voortdurende dialoog over de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbeleid op school. Het schoolplan lokt deze dialoog uit tussen teamleden, maar ook tussen team en medezeggenschapsraad.
Daarnaast is het schoolplan een document ter verantwoording. Bestuur, inspectie en ouders kunnen nagaan of het geschrevene:


Integraal jaarplan en relatie met de schoolgids

In het schoolplan is het beleid voor de komende vier jaar op hoofdlijnen beschreven. In het integraal jaarplan worden de plannen voor het komende schooljaar gedetailleerder beschreven en jaarlijks geactualiseerd. Steeds wordt aan het eind van een schooljaar door het team geëvalueerd in hoeverre de gewenste veranderingen zijn ingevoerd. Daarna wordt bepaald wat het jaar daarop aangepakt gaat worden.


Hoe is het schoolplan tot stand gekomen

Als eerste is de visie van de school beschreven. Hierin is aangegeven wat het streefdoel is. Om tot een goed meerjaren beleidsplan te komen is vervolgens gebruikt gemaakt van een aantal analyse-instrumenten. Hierdoor werd een goed beeld verkregen:Aan de hand van de visie van de school (wat willen we bereiken) en de interne analyse (hoe staan we er nu voor) zijn de beleidsvoornemens geformuleerd.
Besluitvorming

Dit schoolplan wordt, met instemming van de medezeggenschapsraad, vastgesteld voor de periode01-08-2011 tot 01-08-2015 door het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren.

Instemming en vaststellingSchool:

OBS De Kinderboom
Adres:

Zuiderweg 44/ Postbus 70
Postcode/plaats:

9621BL/ 9620AB Slochteren


VERKLARING


Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 01-08-2011 t/m 31-07-2015 geldende schoolplan van deze school.
Namens de MR

plaats


datum


handtekening


naam


functieVERKLARING


Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 01-08-2011 t/m 31-07-2015 geldende schoolplan van deze school vastgesteld.Namens bevoegd gezag

plaats


datum


handtekening


naam


functie


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • INHOUD 0. Inleiding 6 1. De opdracht van onze school 9 1.1. Waar staan wij voor De missie van de school. 9
 • 1.4.Wat kunnen wij Een analyse van de huidige situatie. 12
 • 1.5. Kwaliteitsprofiel 14 1.6. Onze beleidsvoornemens 14
 • 2014-2015 15 BAS: Samenwerkend leren 15
 • Vernieuwen Pestprotocol 16 * 16 Werkgroep oriëntatie concepten 16 * 16
 • Lerende organisatie, collegiale visitatie 16
 • Studiedag epilepsie, in beleidsplan 16 * 16 2. Onderwijskundig beleid 19 2.1. Onze onderwijskundige doelen 19
 • 2.3. Oriëntatie op mens en samenleving 23
 • 2.6. Zorg voor de leerling 27 3. Personeelsbeleid 30 3.1. Doelen van het personeelsbeleid 30 3.2. Huidige situatie 30
 • 4. Kwaliteitsbeleid 34 4.1. Begripsbepaling 34 4.2. Kwaliteitsbeleid 34
 • 4.3. Instrumenten Planning en Control 38
 • Over het schoolplan van OBS De Kinderboom
 • Integraal jaarplan en relatie met de schoolgids
 • Hoe is het schoolplan tot stand gekomen
 • Instemming en vaststelling

 • Dovnload 304.37 Kb.