Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bouwveiligheidsplan Project : te

Dovnload 256.34 Kb.

Bouwveiligheidsplan Project : teDatum25.10.2017
Grootte256.34 Kb.

Dovnload 256.34 Kb.


Bouwveiligheidsplan

Project : …………………………

Te : …………………………

Aanvrager bouwvergunning :

Behorend bij vergunning nr. :

Opgesteld door :

Gefiatteerd door :

Datum :


Inleiding

Voor u ligt een model Bouwveiligheidsplan, een sjabloon om invulling te geven aan de veiligheid van de directe omgeving van een bouwproject. Het gaat om de bescherming van onder meer omwonenden, verkeersdeelnemers, spelende kinderen en winkelend publiek tegen de externe risico’s van het bouwen.

De verplichting om dit op te pakken ligt bij de aanvrager van een bouwvergunning. Een en ander is geregeld in het “Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning” (gekoppeld aan de Woningwet).

In bijlage 1 vindt u een nadere toelichting, waaronder een gebruiksinstructie.

Aboma+Keboma

november 2005Inhoudsopgave
Bouwveiligheidsplan

 1. Locatie

 2. Opdrachtgever

 3. Vergunning en vergunninghouder

 4. Aannemer(s)

 5. Bouwmethoden

 6. Overzicht bijbehorende documenten

 7. Beheer BouwveiligheidsplanMaatregelenmatrix en verwijzing naar documenten

 1. Onbevoegd betreden bouwterrein

 2. Aanrijdgevaar door bouwverkeer

 3. Bezwijken/breken/vallen van constructie of onderdelen

 4. Omvallen van materieel

 5. Vallende voorwerpen op openbaar terrein of belendingen

Bijlage 1 Toelichting

Bijlage 2 Aanvraag goedkeuring bouwveiligheidsplan (voorbeeld)

Bijlage 3 Controlelijst volledigheid Bouwveiligheidsplan

Bouwveiligheidsplana. Locatie


Adres :

Postcode :

Plaats :


b. Opdrachtgever


Naam :

Adres :


Postcode :

Plaats :

Telefoon :

Fax :


Directeur :

Contactpersoon :

e-mail adres :

c. Vergunning en vergunninghouder


Vergunning nummer :

Naam vergunninghouder :

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoon :

Fax :

Directeur :Contactpersoon :

e-mail adres :d. Aannemer(s)


De hieronder beschreven aannemers zijn de aannemers die rechtstreeks van de opdrachtgever een opdracht hebben gekregen voor de uitvoering van werk tijdens de bouwperiode.
Bouwkundig aannemer

Naam :


Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoon :

Fax :

Directeur :Contactpersoon :

e-mail adres :


Aannemer (anders)

Naam :


Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoon :

Fax :

Directeur :Contactpersoon :

e-mail adres :e. Bouwmethoden


Globaal kan de opbouw van het bouwwerk als volgt worden omschreven:

Daarbij wordt de volgende methodiek toegepast:

Het hiervoor ingezette materieel is:

De hierbij beoogde veiligheidsmaatregelen zijn:f. Overzicht bijbehorende documenten


De volgende documenten (tekeningen) zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. Hieruit moet blijken op welke wijze in de veiligheid van de bouwplaatsomgeving is voorzien.

 • Tekening bouwplaatsinrichting

 • Doorsnede(n) van het gebouw (indien dit van belang is om aan te geven dat een veilige bouwmethode wordt toegepast)

 • …….g. Beheer Bouwveiligheidsplan


De inhoud van het Bouwveiligheidsplan dient overeen te stemmen met de werkelijkheid. Indien zich tijdens de bouw relevante wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld qua bouwmethode, behoeft dit een hernieuwde toetsing door het bevoegd gezag.
Namens de vergunninghouder is met het beheer van het Bouwveiligheidsplan belast:

Naam :


Organisatie / bedrijf :
Maatregelenmatrix en verwijzing naar documenten

Gevaar

Suggesties voor maatregelen (per activiteit)

Projectspecifieke invulling

Docu-menten

 1. Onbevoegd betreden bouwterrein inclusief spelende kinderen (diverse gevaren, o.a. vallen, bekneld raken elektrocutie, verdrinken)

AlgemeenSchuttingenHekken (antiklim)PoortcontroleMeldprocedure bezoekersBewaking buiten werktijd…………………………..Bij uitbreiding bestaande en in gebruik zijnde gebouwen


Bouwactiviteiten scheiden van gebruiksfunctie:
- in tijd (buiten werktijd)
- fysiek scheiden (voldoende ruimte ertussen
of afschermen)


Machines / bouwmaterieel niet onbeheerd achterlaten


Vluchtroutes in stand houden


Afspraken maken met gebouwbeheerder


…………………………… 1. Aanrijdgevaar door bouwverkeer

Overzichtelijke in- en uitrittenTijdelijke veilige laad-/loszonesSpiegels


Verkeersbebording


Afzetting / omleiding (na overleg wegbeheerder)


Bevoegde verkeersregelaar


…………………………… 1. Bezwijken /breken/ vallen van constructie of onderdelen

Sloop-, hak- en boorwerkzaamheden en onder­steuningenStabiliteit tijdens sloopfase bewaken (constructeur raadplegen)


Werken volgens sloopplan


Deskundig toezichthouder (zie Arbobesluit)


Doorboren / doorsnijden voorspankabels (in vloeren) voorkomen


Stabiliteitsschoren aanbrengen


Berekening en tekening van ondersteuningsconstructie (m.n. schoorverband)


Grote onderdelen eerst tegen vallen borgen (bijvoorbeeld met takel, kraan)


Ter plaatse van de werkplek opvangbak, vangschot, opvangzeil of fijnmazige netten aanbrengen


Werkgebied afzetten


Opvangschot plaatsen


Doorstempelen


Werkafspraken / coördinatie


…………………………… 1. Omvallen van materieel

Funderingsmachines
(afstand tot hek of schutting is bij voorkeur groter/gelijk hoogte makelaar)


Funderingsmethode aanpassen (bijvoorbeeld korte buispalen en oplassen)


Gebouwen / openbaar gebied binnen onveilige zone ontruimen


Onveilige zone afzetten


Funderingsactiviteiten scheiden van de overige activiteiten:
- in tijd (buiten werktijd)
- fysiek (routing aanpassen)


Bodemonderzoek kabels/leidingen/ explosieven


Grondonderzoek op draagkracht


Grondverbetering


Draglineschotten


Opstellingskeuring (door deskundige)


Veilige aanvoer en positionering palen, damwanden


Extra maatregelen bij schoorheien


Damwanden laten zitten of losspuiten


……………………………


Toren- en mobiele kranen, hoogwerkers en verreikers


Grondonderzoek op draagkracht


Grondverbetering


Voorkomen breuk waterleiding, riolering


Kraanbaanberekening


Controle zetting kraanbaan (periodiek)


Onderheide kraanpoer (vaste opstelling)


Opstellingskeuring (door deskundige)


Voldoende opstelruimte (stempelbreedte)


Draglineschotten


Niet gebruiken bij teveel wind (opgave fabrikant)


……………………………


Steigers, hefsteigers, liftenGrondonderzoek op draagkrachtGrondverbetering


Rijplaten, betonplaten


Aanrijdbeveiliging


Schoring en verankering steiger (volgens opgave fabrikant)


Berekening / tekening (steiger)


Deskundig toezichthouder (steiger)


Opstellingskeuring (hefsteiger, lift)


Coördinatie eventueel graafwerk onder/naast steiger


Periodieke controle steiger op verankering / onderstopping / overbelasting


……………………………


Staalconstructies, bekistingen, prefab betonbouw, houtskeletbouw


Montage- of werkplan


Deskundig toezichthouder (zie Arbobesluit)


Tijdelijke schoring en windverbanden


Stabiele opslag


…………………………… 1. Vallende voorwerpen op openbaar terrein of belendingen

Hijswerkzaamheden
(benodigde ruimte: lengte last + 5 m)Andere bouwmethode kiezen (bijvoorbeeld vijzelen of glijbekisting)


Zwenkbegrenzing op hijskraan


Hijszone ontruimen


Hijsgeleiding toepassen


Hijsinstructie aan machinist en aanpikker


Bekisting delen (kortere lasten)


Inpandige hijsschacht


Aantal hijsbewegingen reduceren door inzet van:
- betonpomp
- bevoorradingscontainer


Niet gebruiken bij teveel wind (opgave fabrikant)


……………………………


Werken op hoogte vanaf vloervelden, (hang-) steigers, bouwliften, hoogwerkers/verreikers


Voldoende vrije ruimte creëren tot hek of schutting


Preventie op hoogte door (tijdelijke) borstweringen, steigerdoek, netten, e.d.


Vangvoorzieningen:
- vangschotten
- luifels / overkluizing


Tijdelijke gevarenzone afzetten


Gevelpanelen, glas e.d. apart aanvoeren (niet met behulp van hangsteiger of hoogwerker)


Platform bouwlift rondom voorzien van hekken


……………………………


Opslag lichte materialen
(op bijvoorbeeld vloeren en daken)Pakketteren, vastzetten met sjorbandenBallasten


Vastsjorren


In kooi van gaas opslaan


…………………………… 1. Brandgevaar

Installatie en sloopwerkzaamheden
(lassen, branden, slijpen, e.d.)Werkvergunning


Brandwacht


Brandbare stoffen verwijderen


Afschermen (branddeken, e.d.)


Na brandgevaarlijke werkzaamheden controle op rookvorming, smeulen of brand


Blusmiddelen binnen handbereik


……………………………


Bijlage 1 Toelichting
1. Risico’s van bouwen voor de publieke omgeving


Steeds vaker wordt nieuwbouw ingepast in een bestaande bebouwde omgeving. De beschikbare ruimte op deze locaties is vaak beperkt, terwijl leven en werken rondom de bouwplaats gewoon door gaan. De directe omgeving kan daardoor met ongevallen worden geconfronteerd, bijvoorbeeld door materialen die van een hoogte vallen, of erger nog indien groot materieel omvalt. In beide voorbeel­den kan de omgeving het kind van de rekening zijn, zoals wandelaars, fietsers, automobilisten. Maar het kan ook gaan om gebruikers en bezoekers van bijvoorbeeld belendende woningen, kantoren en winkelcentra. Het wordt extra kritisch in geval van grootschalige verbouw-/renovatieplannen die tijdens de bouw open blijven voor publiek, zoals winkelcentra. Kortom reden genoeg om ook de publieke omgeving te beschermen tegen onheil, in de vorm van specifieke veiligheidsmaatregelen.

2. Relatie met Arbowetgeving


Bouwen neemt vooral risico’s met zich mee voor degenen die bij de realisatie van een project zijn betrokken. Maar daarover gaat de Arbowetgeving, die de werkers moet beschermen tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Hiervoor gelden de bepalingen van het Arbobesluit bouwproces, waarbij het werken volgens een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) één van de elementen is. Indien daarin over omgevingsrisico’s wordt gesproken gaat het over risico’s voor degenen die het project moeten realiseren, bijvoorbeeld risico's vanwege gevaarlijke bestaande boven- of ondergrondse leidingen die het bouwwerk kruisen. De Arbeidsinspectie is belast met de handhaving.

De Arbo-wet kent tevens een verplichting om gevaar voor derden te voorkomen (art. 10). Dit geldt voor iedere werkgever en betreft ook de onmiddellijke omgeving van de werkzaamheden. De Arbeidsinspectie handhaaft dit artikel niet direct, zij beschouwt dit als het domein van de gemeenten.

Kort samengevat valt de veiligheid binnen het bouwhek onder de Arbowetgeving en buiten het hek is de veiligheid onderdeel van de procedure aanvraag bouwvergunning.

3. Woningwet en Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning


De veiligheid buiten de hekken is geregeld in het “Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergun­ning”. Dit besluit is gekoppeld aan de Woningwet (art. 40a en 57) en betreft het opstellen van een Bouwveiligheidsplan. Dit plan behoort met de bouwaanvraag te worden ingediend, om Burgemeester en Wethouders in staat te stellen de aanvraag te toetsen aan overige voorschriften bouwverordening (art. 1.2.5a van bijlage 3). Een Bouwveiligheidsplan heeft (volgens art. 3.2.6 van bijlage 3) betrekking op de veiligheid van:

 • de weg

 • de in de weg gelegen werken

 • de weggebruikers

 • de naburige bouwwerken

 • open erven, terreinen en hun gebruikers.4. Inhoud Bouwveiligheidsplan


Op grond van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (art. 3.2.6 van bijlage 3) moet een Bouwveiligheidsplan het volgende bevatten:

 • één of meer tekeningen waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt, te weten:

 • ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d.

 • situering van het bouwwerk

 • de aan- en afvoerwegen

 • laad-, los- en hijszones

 • plaats van de bouwketen

 • grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten plaatsvinden, inclusief het laden en lossen

 • in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen

 • plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen

De schaal van bedoelde tekeningen mag niet kleiner zijn dan 1:100 (of 1:1000 wanneer details op een schaal van 1:100 zijn bijgevoegd).

 • gegevens en bescheiden over de toe te passen bouwmethodiek en materialen, materieel en hulp-/ beveiligingsmiddelen.


5. Model bouwverordening


De Modelbouwverordening bevat een drietal artikelen dat de veiligheid van voorbijgangers en bestaande belendingen beoogt (art. 4.8 t/m 4.10). Het ligt daarom voor de hand de scope van het Bouwveiligheidsplan dienovereenkomstig uit te breiden.

6. Handhaving en sancties


“Burgemeester en Wethouders” bepaalt binnen welke termijn een Bouwveiligheidsplan moet worden ingediend. Dat kan bijvoorbeeld drie weken zijn voordat met de bouw wordt gestart, graafwerk daaronder begrepen. Het plan moet zijn goedgekeurd voordat met de werkzaamheden kan worden begonnen.

Het Bouwveiligheidsplan moet (op grond van art. 4.2 van de Model bouwverordening) altijd op de bouwplaats aanwezig zijn.

Afwijken van het Bouwveiligheidsplan is afwijken van de bouwvergunning. Ontstaan hierdoor gevaren voor weggebruikers of omgeving, dan kan de bouw (of het gedeelte ervan dat het gevaar veroorzaakt) door Burgemeester en Wethouders worden stilgelegd (op grond van art. 100 van de Woningwet en art. 11.1 van de Model bouwverordening).

Indien afwijken van het Bouwveiligheidsplan leidt tot een ongeval met ernstig of dodelijk letsel, dan kan de vergunninghouder strafrechtelijk worden vervolgd.

Indien de Arbeidsinspectie in zo’n situatie vaststelt dat het in paragraaf 2 genoemde artikel 10 (Voorkomen van gevaar voor derden) is overtreden kan ook dit leiden tot strafrechtelijke vervolging, maar dan van de daadwerkelijke overtreder van dat artikel; in de praktijk is dat meestal een aannemer of onderaannemer.

7. Gebruiksinstructie Bouwveiligheidsplan


Invulling van de algemene gegevens wijst zich vanzelf. De inhoudelijke invulling begint bij punt e. waarin informatie wordt gevraagd over de bouwmethodiek, de inzet van groot materieel en de beoogde veiligheidsmaatregelen. Men kan hierbij volstaan met de grote lijnen: over het systeem van ruwbouw, bijvoorbeeld tunnelbekisting, over de wijze van transport, bijvoorbeeld een torenkraan, en over de daarbij aangehouden veiligheidszone tussen bouwwerk en bouwhek.

Die summiere informatie volstaat omdat de maatregelenmatrix gedetailleerd ingaat op de project­specifieke invulling van de veiligheidsmaatregelen. Punt f. dient een totaaloverzicht te geven van de in de rechter kolom van de matrix opgevoerde documenten.


Gevaren en suggesties voor maatregelen

De genoemde matrix heeft als ingang de mogelijk optredende gevaren: • betreding bouwplaats door onbevoegden, vooral kinderen; de gevaren daarvan zijn onder meer vallen van hoogte of in putten/gaten, bekneld raken, verdrinken, elektrocutie;

 • het bezwijken, breken en daardoor (om)vallen van constructies of onderdelen daarvan op openbaar gebied of belendingen;

 • omvallen van groot materieel op openbaar gebied of belendingen;

 • vallende voorwerpen op openbaar gebied of belendingen;

 • brandgevaar.

De tweede kolom geeft per bouwactiviteit suggesties voor veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld over veilige hijszones.
Aanpak in ontwerpfase

De derde kolom is de belangrijkste. Hier dient de projectspecifieke invulling te worden vermeld.

De aanpak van deze materie heeft duidelijke raakvlakken met die van het Arbo-besluit bouwproces, in de zin dat de potentiële onveiligheden in beginsel al in de ontwerpfase moeten worden onderkend en aangepakt. Om een simpel voorbeeld te noemen, als er maar 4 meter ruimte is tussen de bouw en het bouwhek is een tunnelbekisting aan die kant ontkisten geen optie. Het kan ook voorkomen dat het ontwerp van een gebouw een zodanige vorm en/of locatie heeft dat dit per definitie leidt tot wezenlijke gevaren voor de omgeving, bijvoorbeeld indien over de weg heen moet worden gebouwd. Dit soort aspecten vraagt om een vroegtijdige bestudering en een plan van aanpak. Gezien de raakvlakken met de in paragraaf 2 beschreven Arbowetgeving voor opdrachtgevers doet de aanvrager van de bouwvergunning (de hiervoor verantwoordelijke rechtspersoon) er verstandig aan deze taak onder te brengen bij de V&G-coördinator ontwerpfase.
De moraal is: wacht met het opstellen van een Bouwveiligheidsplan niet tot vlak voor het indienen van de aanvraag bouwvergunning, maar neem de aspecten van de matrix mee in de ontwerpfase. Weeg ze en neem passende maatregelen. Op die manier is het Bouwveiligheidsplan beduidend meer dan "weer een ander boekje": een wezenlijke bijdrage voor de bescherming van de omgeving.
Uitvoeringsfase

Ook in de uitvoeringsfase moet men de vinger aan de pols houden. Het Bouwveiligheidsplan moet immers worden nageleefd (of aangepast, zie punt g.). De controle hierop en het beheer ervan zijn taken die thuis horen bij de V&G-coördinator uitvoeringsfase. De veiligheid voor de omgeving kan eenvoudig meelopen met de gangbare procedures van overleg, inspectie en rapportage.Bijlage 2 Aanvraag goedkeuring bouwveiligheidsplan (voorbeeld)Aan Burgemeester en Wethouders van


Deze aanvraag behoort bij de "aanvraag bouwvergunning"/bouwvergunning*) :

met het dossiernummer

voor (omschrijving als in vergunning)
op het adres
(eventuele) gebiedscode
Datum start bouw (geplande datum)

Aanvrager/Vergunninghouder*)

Naam (bedrijf-)


Contactpersoon □ vrouw □ manIn te vullen door de Gemeente

Datum ontvangst
Dossiernummer
Behandelend ambtenaar
Categorie aanvraag
LocatieaanduidingAdres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer

Let op:

Indien de bouwwerkzaamheden in fasen worden uitgevoerd of indien de uitvoering van de bouwwerkzaamheden door meer aannemers geschiedt, is het toegestaan per onderdeel een bouwveiligheidsplan in te dienen.
Invullen door aanvrager

Naam (bedrijfsnaam)


Contactpersoon □ vrouw □ man
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
Faxnummer
E-mail

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.Lees de toelichting voor u dit aanvraagformulier inlevert of verzendt!

Aannemer/Vergunninghouder *)

Naam (bedrijfsnaam)


Contactpersoon □ vrouw □ man
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
Faxnummer

Bij dit volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier moeten de volgende gegevens worden verstrekt:
Tekening(en) op een schaal van niet kleiner dan 1:100, respectievelijk indien detailtekeningen op schaal 1:100 zijn bijgevoegd, niet kleiner dan 1:1000, waarop aangegeven:

De ligging van het te bouwen perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d.;

De plaats van de bouwkranen, alsmede het draaibereik hiervan;

De aan- en afvoerwegen;

De laad-, los- en hijszones;

De grenzen van het bouwterrein, waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;

De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;

De plaats van ander hulpmateriaal opslag en de materialen;

De bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouwwerkzaamheden.

Ondertekening

Plaats
Datum


Handtekening aanvrager
Bijlage 3

Controlelijst volledigheid Bouwveiligheidsplan
Naam opsteller :

Project:
Betrokken aannemers:

Organisatie/bedrijf :

Aanvrager bouwvergunning :

Nummer bouwvergunning :Onderdeel

Wettelijke basis

in orde ja/nee

Eén of meerdere tekeningen waaruit de bouw­plaats­inrichting blijkt:

 • de ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d.

 • de situering van het bouwwerk

 • de aan- en afvoerwegen

 • de laad-, los- en hijszones

 • de plaats van de bouwketen

 • de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;

 • de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;

 • de plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.

De schaal van bedoelde tekeningen mag niet kleiner zijn dan 1:100 of 1:1000 wanneer details op een schaal van 1:100 zijn bijgevoegd.Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning art. 1.2.5a en 3.2.6 van bijlage (op grond van Woning­­wet art. 40a en 57)
Gegevens en bescheiden over de toe te passen:

 • bouwmethodiek

 • materialen

 • materieel

 • hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouwwerkzaamheden.

Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning art. 1.2.5a en 3.2.6 van bijlage (op grond van Woningwet art. 40a en 57)
Maatregelen ten behoeve van veiligheid van de weg, in de weg gelegen werken, weggebruikers, naburige bouw­werken, open erven en terreinen en hun gebruikers.

Model bouwverordening art. 4.8
Maatregelen ten behoeve van afscheiding van het bouw­terrein, met als doel onbevoegden, met name kinderen, van het bouwterrein te weren.

Model bouwverordening art. 4.9
Maatregelen ten behoeve van veiligheid van hulpmiddelen (materieel) en het voorkomen van ernstige hinder voor de omgeving.

Model bouwverordening art. 4.10
Nadere bijzonderheden / aanvullingen:


Ingevuld door :

Organisatie/bedrijf :


Datum :


 • Bouwveiligheidsplan a. Locatie Adres : Postcode : Plaats : b. Opdrachtgever
 • Bijlage 1 Toelichting 1. Risico’s van bouwen voor de publieke omgeving
 • 2. Relatie met Arbowetgeving
 • 3. Woningwet en Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning
 • 4. Inhoud Bouwveiligheidsplan
 • 5. Model bouwverordening
 • 6. Handhaving en sancties
 • 7. Gebruiksinstructie Bouwveiligheidsplan
 • Bijlage 2 Aanvraag goedkeuring bouwveiligheidsplan (voorbeeld)
 • Controlelijst volledigheid Bouwveiligheidsplan

 • Dovnload 256.34 Kb.