Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bridgevereniging " sion " te wassenaar

Dovnload 34.93 Kb.

Bridgevereniging " sion " te wassenaarDatum13.11.2017
Grootte34.93 Kb.

Dovnload 34.93 Kb.

STATUTEN
VAN
BRIDGEVERENIGING “ S I O N “
TE WASSENAAR

Naam en zetel
Art. 1.

De vereniging draagt de naam Bridgevereniging “Sion” en is gevestigd te Wassenaar.


Doel
Art. 2

De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel door de leden mogelijk te maken en te bevorderen.


Duur
Art. 3.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus
Leden
Art. 4


 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Wanneer in deze statuten sprake is van “leden” worden daaronder de gewone leden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.

 2. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.

 3. Leden in de zin van de wet zijn alleen de gewone leden.


Toelating
Art. 5.

Iemand kan als lid worden toegelaten, wanneer hij/zij dit verzoekt. Het bestuur van de vereniging beslist over de toelating. Wanneer het bestuur het verzoek afwijst kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.


Art. 6.

Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.


Einde lidmaatschap
Art. 7.

1. Het lidmaatschap van gewone leden en ereleden eindigt: 1. door overlijden;

 2. door opzegging door het lid of door de vereniging;

 3. door royement.

2. Opzegging van het lidmaatschap door gewone – en ereleden kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur uiterlijk 4 (vier) weken vóór afloop van het verenigingsjaar.

3. Indien een opzegging niet tijdig geschiedt, wordt zij geacht betrekking te hebben op het volgende verenigingsjaar, tenzij de ontvanger kenbaar maakt de opzegging alsnog te aanvaarden.

4. Een royement kan alleen geschieden wanneer een lid of erelid met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging strijdig handelt of de vereniging benadeeld heeft. Het royement geschiedt door het bestuur, dat het betreffende lid zo spoedig mogelijk schriftelijk, met opgave van redenen, van het royement op de hoogte stelt. De betrokkene kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep aantekenen bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende de behandeling van het beroep is de betrokkene geschorst.

5. Tenzij het bestuur anders beslist blijft een lid de contributie voor een heel verenigingsjaar verschuldigd, ook indien het lidmaatschap tussentijds beëindigd werd.


Schorsing
Art. 8.

 1. Het bestuur is bevoegd een lid voor ten hoogste één jaar te schorsen, indien het bij herhaling handelt in strijd met de lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.

 2. Een lid, dat geschorst is, kan tegen het bestuursbesluit in beroep gaan bij de algemene vergadering, welke het bestuursbesluit zal handhaven of vernietigen. Tegen de beslissing van de algemene vergadering is geen beroep mogelijk.


Contributie en geldmiddelen
Art. 9

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. Jaarlijks wordt door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering de door de leden verschuldigde contributie vastgesteld en wordt beslist of door nieuwe leden een entreegeld verschuldigd zal zijn.


Bestuur
Art. 10.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen, het aantal wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd voor de termijn van drie jaar. Het bestuur wijst uit zijn midden een penningmeester en een secretaris aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.

 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid met betrekking tot zijn bestuursfunctie schorsen of ontslaan; voor een dergelijk besluit is een tweederde meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen vereist.

 4. Jaarlijks treden één of twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond voor één periode herkiesbaar.

Art. 11.


 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk of bij ontbreken daarvan door twee andere bestuursleden.

 2. Voor het beschikken over bank- en girotegoeden is de handtekening van de penningmeester voldoende.


Jaarvergadering – jaarverslag – rekening en verantwoording
Art. 12.

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering, tevens jaarvergadering gehouden, waarin het bestuur zijn jaarverslag doet en onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn beheer aflegt over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid.

 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit haar midden twee leden, de kascommissie, ter controle van het financiële beheer in het lopende boekjaar. In de jaarvergadering brengt de kascommissie verslag van haar bevindingen aan de vergadering uit. Het bestuur is verplicht alle door de kascommissie gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage van boeken en bescheiden te geven.

 3. De goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. Indien de goedkeuring wordt onthouden zal de algemene vergadering beslissen over de dan te nemen maatregelen.


Algemene vergadering
Art. 13.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur door een schriftelijke kennisgeving aan de leden en ereleden tenminste 8 (acht) dagen vóór de datum van de vergadering.

 2. Behalve de jaarvergadering kan het bestuur ook andere algemene vergaderingen organiseren wanneer zij dit wenselijk acht, of wanneer tenminste 10 (tien) leden daartoe een schriftelijk verzoek indienen met opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien het bestuur in gebreke blijft om een algemene vergadering op verzoek van de leden bijeen te roepen, kunnen de leden 14 (veertien) dagen na het indienen van hun verzoek de vergadering zelf bijeenroepen op de wijze waarop het bestuur een algemene vergadering belegt.

Art. 14.


 1. Alle leden en ereleden kunnen deelnemen aan een algemene vergadering.

 2. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

 3. Stemming kan op verschillende manieren. Echter stemming over personen zal anoniem moeten plaats vinden. Stemming over zaken kan mondeling of schriftelijk  ter vergadering of schriftelijk via e-mail of andere media buiten de ALV vergadering bij absolute meerderheid, tenzij de statuten anders bepalen.

 4. In het geval een stemming via e-mail of andere media plaatsvindt moet minimaal 60 % van de leden gereageerd hebben.  Het bestuur kan in dit kader nadere regels stellen.

 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 6. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, welke bij de eerste stemming het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen. Degene, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd is gekozen. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit lid verstaan: geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco stemmen en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

 7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Art. 15.


 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid zal één der andere aanwezige bestuursleden als leider der vergadering optreden.

 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.


Statutenwijziging
Art. 16.


 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 (veertien) dagen bedragen.

 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 5 (vijf) dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering, waar tenminste tweederde van het aantal stemgerechtigden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Art. 17.


Het in artikel 16, lid 3, bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn door een ander lid van de vereniging en het besluit tot statuten wijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
Art. 18.

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële acte is opgemaakt.

 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging is gevestigd.

Art. 19.


Een bepaling deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.
Ontbinding
Art. 20.

 1. Behoudens het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste tweederde van het aantal geldige uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drievierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk 30 dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.

 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden : `in liquidatie`.

 6. De vergadering waarin de vereniging wordt opgeheven, zal beslissen over de bestemming van het eventueel aanwezige batig saldo.

Huishoudelijk reglement
Art. 21.

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Art. 22.


In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
Vastgesteld in de ledenvergadering, gehouden op 20 september 2016 te Wassenaar.
De bestuursleden.
Dovnload 34.93 Kb.