Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Catatan Kuliah Bahasa Belanda Oleh Ande Akhmad S.

Dovnload 46.44 Kb.

Catatan Kuliah Bahasa Belanda Oleh Ande Akhmad S.Datum16.05.2018
Grootte46.44 Kb.

Dovnload 46.44 Kb.


Catatan Kuliah

Bahasa Belanda

Oleh Ande Akhmad S.

(A1O99010 FH UNPAD)
Dosen:

Fredy Tengker, S.H., CN.EJAAN BAHASA BELANDA

Regel

 • Regel 1:

Semua kata kerja bahasa Belanda (dalam bentuk infinitif) berakhir dengan –en dan –n.

Contoh:


lari ; rennen

jalan ; lapen, → to walk; to ruhh,

makan ; eten,

lihat ; zien,

pukul ; slaan, dsb.


 • Regel 2:

Pangkal suatu kata kerja (stam van een werkwoord) adalah kata kerja (infinitif) dikurangi –en atau –n.

Contoh:


jalan ; lapen → stamnya; lap,

makan ; eten → stamnya; ete, dsb.
 • Regel 3:

Ucapan dalam bahasa Belanda dominan.

Contoh:


slapen (a dibaca panjang), maka stamnya slaap.


 • Regel 4

Kata-kata bahasa Belanda tak ada yang ganda (konsonan ganda).


 • PV (persoonsvorm) berubah sesuai dengan bentuk subjek, misal; is (untuk orang ketiga/tunggal), zijn (untuk orang ketiga jamak).

 • Open (kata depan) – maken (kata kerja); openmaken → maak open (mengumumkan) (kata dasarnya dibalik/dipindahkan kata depan ke belakang).

In – schrijven; inschrijven → schrijf in (mendaftarkan).
ZELFSTANDIG NAAMWOORD (KATA BENDA)

 • Segala kata benda bukan orang diberi kata sandang (lidwoord);

tertentu; de atau het (‘t),

tak tentu; een.

Contoh:

sapi; de koe → dulu digunakan pria.kuda; het paard → dulu digunakan wanita.

Kalau tak berkelamin/kecil-kecil → het (umumnya). • Enkelvoud – meervoud (enkelvoud + en).

Contoh:

een boek (enkelvoud) → twee; boeken (meervoud)

wet (enkelvoud) → wetten (meervoud).


 • Ik, jy, hy; (enkelvoud (tunggal)).

 • Zy, heb; (orang ke-3 tunggal).

 • Wij, jullie, zij; (meervoud (jamak)).

 • Wat is de stam van studeren?

Ik studeer ; ik + stam (enkelvoud),

Wij studeren ; wij + infinitif (meervoud),

Jy studeert; jy + stam + transitif.


 • Greef de enkelvouden van (berikan bentuk tunggal dari):

dieven → dief (pencuri),

motieven → motief (motif),

moordenaars → moordenaar (pembunuh),

bepalingen → bepaling (ketentuan),

overtredingen → overtreding (pelanggaran),

misdrijven → misdrijf (kejahatan),

vonnissen → vonnis (putusan),

rechtbanken → rechtbank (pengadilan negeri),

rechtshoven → rechtshof (pengadilan tinggi),

officieren van justitie → officier van justitie (jaksa),

beklaagden → beklaagde (terdakwa),

wetgevers → wetgever (pembentuk undang-undang),

rechtsbronnen → rechtsbron (sumber hukum),

rechtsgronden → rechtsgron (dasar hukum),

overeenkomsten → overeenkomst (perseteruan),

verbintenissen → verbintenis (perikatan).


VROGENDE VOORNAAM (KATA TANYA)

 • Wat is dat? (apa).

 • Waar is dat? (dimana).

 • Waarom is dat? (mengapa).

 • Wie is dat? (siapa).

 • Welke is dat? (yang mana).

 • Hoe is dat? (berapa).

Hoe laat is dat? (Jam berapa ini?),

Het is (eefvur, twaalf, dertien, veertien, vyjtien, zestien, zeventien, achttien, negentien). • Wat is recht?

 • Waar is mijn wetboek?

 • Waarom is de rechter boos?

 • Wie is de officier van justitie?

 • Welke is jouw motorfiets?

 • Hoe heet dat in het Indonesisch.


Bilangan

 • 1 s/d 10:

een (1)

twee (2)


drie (3)

vies (4)


vijf (5)

zes (6)


zeven (7)

aeht (8)


negen (9)

tien (10)BEZITTELIJK VOORNAAMWOORD

 • Ik (saya) heb een book; mijn boek.

Jy (kamu) hebt en boek; jouw boek.

Hy (dia laki-laki) heeft een boek; zijn boek.

Zy (dia wanita) heeft een boek; haar boek.

Wij (kami) hebben een boek; onze boek.

Jullie (kalian) hebben een boek; jullie.

Zij (mereka) hebben een boek; heen. • Haar haar is rood (Rambutnya (wanita) bagus).

 • (untuk); voor mij, voor jou, voor hem, voor haar.

 • (dengan); met ons, met jullie, met hen.


ZWAKKE WERKWOORD

 • Togenwoordige tijd – kala kini.

 • Verleden tijd – kala lalu.

 • Verleden deelwoord – kala partisip.


Lemah

 • Kata kerja yang lemah pada lampau + te/de.

 • Kala lampau - Sterk zwak.

 • Zwakkke werkwoorder – verleden tijd;

Stam + te of (atau) de (enkelvoud),

Stam + ten of den (meervoud). • Strafften (menghukum);

Ik straf (kini) – Ik strafte (lampau).

Jy straft – Jy straftte. • Meeten (mengukur):

Ik meet – Ik meette/Gisteren ik meette.

 • Gooien (melempar):

Ik gooi – Ik gooide.

 • Pengecualian:

(k – f – s – c – h – p) → kata kerja lemah kalau lampau pakai (+) te atau ten (selain ini + de).

Contoh:


kaften → kaft → Ik kaftte (Saya menyampul),

tikken → tik → Ik tikte (Saya mengetik),

lachen → lach → Ik lachte (Saya tertawa),

wassen → was → Ik waste (Saya mencuci),

kappen → kap → Ik kapte (Saya memotong).
Kuat


 • eten (makan) – eet → Ik eet nu (sekarang), Ik at gisteren (kemarin).

 • drink (minum) – dronk → Ik dronk bier.

TERJEMAHAN

 • Vertaal in het Indonesisch (Terjemahkan dalam bahasa Indonesia)

Grondwet van de Republiek Indonesie van 1945 (UUD 1945).

Hoofdstuk I (Bab I)

Artikel 1:

Lid (1):


De Indonesische staat is een eenheidstaat van Republikeins structuur.

Lid (2):


De sauvereiniteit berust bij het en wordt ten volle witgeoefend door de Majelis Permusyawaratan Rakyat.

 • De grondwet de Republiek van Indonesie van 1945 (UUD 1945)

Hoofdstuk XIII

Artikel (pasal) 31:

Lid (ayat) (1):

Ledere staats burger heeft recht op onderwijs.

(Setiap warga negara berhak atas pendidikan).

Lid (2):


De regering stelf een systeem van onderwijs vast.

(Pemerintah menetapkan sistem pendidikan).

Artikel 32:

De regering bevordert de nationale Indonesische culture.

(Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia).


Artikel 35:

De vlag van de Indonesische staat is de rood – witte vlag.

Artikel 36:

De taal van de staat is de Indonesische taal. • Het Burgelijk Wetboek beholdelt de volgende onderwerpen:

 1. van personen,

 2. van zaken,

 3. van verbintenissen,

 4. van bewijs en verjaring.

 • Functies van het recht (fungsi dari hukum):

 1. Ordering van de maatschaappij (mengatur masyarakat),

 2. Handhaving van de ordering (mempertahankan peraturan),

 3. Beslechting van geschillen (menyelesaikan sengketa).

 • Vertaal the onderstoonde tekst in het Indonesisch (Terjemahkan naskah di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia).

De wet heeft geen terugwerkende kracht (UU tidak memiliki kekuatan berlaku surut).

Het recht is meer dan de wet (Hukum adalah lebih dari UU).

Mijn oom is meester in de rechten (Paman saya adalah sarjana hukum).

Ik ben student in de rechten (Saya mahasiswa hukum).

Haar moeder doceert staatrecht (Ibunya dosen Hukum Tata Negara).


 • Vertaal de volgende zinnen in het Netherlands (Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Belanda).

Nama saya Ande/Ik heet Ande (Mijn naam is Ande).

Saya mahasiswa hukum (Ik ben studen in de rechten).

Kakak saya dosen Hukum Pidana (Mijn brodere docent van strafrecht).

Ibunya jaksa (Haar moeder officier van justitie).

Bibinya hakim (haar tante rechter).


 • Het vonnis is bij voorraad wetvoerbaar (sebelumnya).

 • Deze depaling is in beginsel van toepassing (pada asasnya).

 • Dit vonnis is in strija met het recht (bertentangan dengan).

 • In hoger beroep heelf de rechten een andere vonnis gewezen (dalam tingkat banding).

 • De hopen is de goeder trouw (beritikad baik).

 • Istilah:

getvige = saksi,

eed = sumpah,

delict = delik/tindak pidana,

bewijs = bukti,

arrest = penahan,

medeplichtig = turut serta,

hechtenis = kurungan,

recht spreken = mengadili,

behandelen = menangani,

bijblijven = mengikuti perkembangan,

maatschappij = masyarakat,

maatschapplijk = kemasyarakatan,

gebeurtenis = kejadian.

Wetboek van Strafrecht; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

Burgelijk Wetboek; Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt),

Wetboek van Strafvoring; Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Wetboek van Rechtsvordering; KUHP Belanda,

Herziene Indonesische Reglement (HIR); Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Indonesia),

Natuurrecht; Hukum Alam,

Burgelijkrecht; Hukum Perdata,

Strafrecht; Hukum Pidana,

Staatrecht; Hukum Tata Negara,

Zeerecht; Hukum Laut,

Personen recht; Hukum Orang,

Rechts persoon; badan hukum,

Zakenrecht; Hukum Benda,

Zakelijk recht; hak kebendaaan,

Strafrechts theorie; teori Hukum Pidana.


Kumpulan Catatan Kuliah

Oleh Ande Akhmad Sanusi


 • ZELFSTANDIG NAAMWOORD (KATA BENDA)
 • VROGENDE VOORNAAM (KATA TANYA)
 • BEZITTELIJK VOORNAAMWOORD
 • ZWAKKE WERKWOORD
 • Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

 • Dovnload 46.44 Kb.