Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Centrum Tijd : 18. 00 uur tot uiterlijk 20. 00 uur Notulist

Dovnload 44.69 Kb.

Centrum Tijd : 18. 00 uur tot uiterlijk 20. 00 uur NotulistDatum31.07.2017
Grootte44.69 Kb.

Dovnload 44.69 Kb.

Notulen MR vergadering 23 juni 2015

Plaats : personeelskamer Het Bossche Broek, locatie Centrum

Tijd : 18.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur

Notulist : Jasmijn

Tijdsbewaker : Nathalie
I = informatief

MV = meningsvormend

BV = besluitvormend
Agenda


 1. Opening

Willem en Luuske hebben zich afgemeld.


 1. Vaststellen agenda (BV)

Punt 4 is veranderd.

Punt 8, exploitatielijst, gaat naar volgend jaar, hij is er al wel maar nog bij de GMR. Als de GMR het heeft goedgekeurd dan krijgen wij hem.

Punt 12, jaaroverzicht MR, hier is Marjolijn nog bezig, deze volgt op een later tijdstip.


 1. Actiepuntenlijst (I)

Slaan we over.

 1. Vaststellen verslag vergadering en besluitenlijst 18 mei 2015 (BV)

Goed gekeurd.

 1. Binnengekomen stukken (I)

Notulen OR is bijgevoegd.

 1. Mededelingen directie schoolformatie (I)

Fred krijgt het woord. We moeten 1 1/2 formatieplaats inleveren. Dit is heel lastig met beide locaties.

Vorige week een vergadering gehad met het team over de formatie, hier zijn dingen uitgekomen, waar Fred met diverse mensen nog over in gesprek moet. Uit deze vergadering kwam het volgende naar boven: • Hanteren van zoveel mogelijk IB tijd.

 • Culturele ladekast, is er zoveel tijd voor nodig?

 • Er is RT tijd nodig. Dit om kinderen met arrangementen en die extra hulp nodig hebben extra te begeleiden.

Het is lastig het eea in te vullen. Vaak vindt RT per week plaats in korte tijden van bv. 2x een half uur, 2x een uur, mensen invullen hierin is erg lastig.

Fred is met dit gehele verhaal aan het puzzelen gegaan. De oplossing is er sinds vanmiddag, maar dit is nog niet formeel naar het team toe gegaan. Volgende week, waarschijnlijk woensdag, wordt het eea bericht naar de ouders. Eerst het team dan de ouders.

Vraag van Jacomijn; is het tekort wat je hebt rondgemaild, dat wat je tekort komt aan formatie? Nee, dat staat er weer buiten. Het bestuur heeft dit goed gekeurd. Voor volgend jaar zal het problematischer worden. Het feit dat we twee locaties zijn kost ongeveer 1 fte. Dit gaat Fred volgend jaar gebruiken als Signum er moeilijk over gaat doen.

Graag de MR tijdig informeren als het zou betekenen dat dit van invloed heeft op de groepsgrootte etc. zij willen graag meedenken.

Vanaf het nieuwe schooljaar gaat in dat je gelden krijgt om vervanging te betalen. Dit heet Rechtspositioneel verlof, wij hebben hiervoor 13.000 euro gekregen. Als we hier over heen gaan wordt de som in geld het jaar daarop van je formatie afgehaald.

Het dwingt ons te kijken naar ons ziekteverzuim en waar dat aan kan liggen.
 1. Kindcentrumplan (BV)

Wij hebben als MR in de extra vergadering hierover gesproken. De MR heeft in een brief aan Fred de voorwaarde gesteld voor de instemming.

Fred heeft hierover een vraag teruggesteld aan de MR en antwoord gegeven op de diverse vragen.


Onze zorg is dat als wij instemmen zoals het plan nu staat dat wij als MR er achteraf niet veel van kunnen vinden. We geven dan volledig de inhoudt uit handen. Onze wens is dat wij graag als ouderparticipatie/ educatief partnerschap mee kunnen denken.

Hoe geven wij richting aan dit geheel als MR. Het idee is een stuurgroep op te zetten om zo wat dichter betrokken bij de plannen te zijn. De inhoud hiervan moet nog worden ingevuld.

Juist om de werkgroepen erbij te betrekken is het nog geen kant en klaar plan. Het is goed dat de MR hier over mee wil nadenken.

Het is zaak dat de diverse werkgroepen hun doelen smart gaan formuleren in het plan-do-check-act verhaal. Dan kan de stuurgroep van de MR er eens naar kijken.

Het is zeker niet haalbaar om als MR bij alle stuurgroepen te zitten.
Hoe gaan wij vorm geven aan educatief partnerschap. Margo Elemans is hierbij betrokken. In onze missie staat dat we het ook samen willen doen. Juist met de ouders. Bij die werkgroep zouden de ouders kunnen aansluiten, en dat deze werkgroep dan in de avond moet plaatsvinden, of kan dit overdag met andere ouders dan de MR.

Margo houdt dit goed in de gaten.

Het aandachtspunt van de MR is vooral hoe zorg je dat het eea juist wordt vormgegeven. Het is niet de bedoeling een blanco cheque te geven en niet te weten waar dit eindigt.

Het is van belang dat wij de routing goed aangeven per schooljaar.

We gaan de doelstelling per vakgebied laten vastleggen, het eigenaarschap ligt bij het team.

De MR stemt in met de wijze zoals Fred er nu invulling aan wil geven. De MR wil zich graag laten horen.

Kunnen wij als MR ons vinden in de doelen. De bedoeling is dat het team doelen opstelt. De MR kan kijken naar deze doelen en daar goedkeuring voor geven. Bij de terugkerende tussentijdse evaluaties kijken wij naar de PDCA cyclus zoals door de diverse werkgroepen opgesteld.

Het plan wordt zo door de MR goedgekeurd.


Als we kijken naar de 4 thema’s vanuit Signum dan is er een die in het kindcentrumplan erg naar voren springt en dat is cultuur.

Fred legt uit waarom de keuze is om cultuur meer uit te diepen; Je moet keuze maken, je kunt niet overal erbij zijn. Wetende dat de overheid in 2020 wil dat elke basisschool aan cultuur doet middels coaching en een complete leerlijn op dit gebied is dit de insteek geweest.

Wat betreft de andere peilpunten;

ICT speelt als lang in de school, zit ook in het verhaal van het IKC plan, hoe ga je kinderen op de toekomst voorbereiden? Hoe gaan wij kinderen leren leren in de toekomst. Voorkauwen of zelf laten onderzoeken ICT is een middel. Wat willen wij voor een methode in de toekomst voor de zaakvakken.

Alles zit in het plan, maar cultuur komt duidelijker naar voren omdat het nieuw is.

21ste centery skills zit een groot stuk ICT, wetenschap en techniek. Techniek moet een aspect zijn dit zit al in de huidige methode.

Sport en bewegen 2x per week gymmen.
Hoe komt het dat de ouders op centrum niet goed op de hoogte waren van het feit dat we nu een Kindcentrum zijn?

Dit bevreemd Fred. Hij geeft aan dat er een brief naar iedere ouder is gegaan in mei 2014 met daarin de boodschap hoe wij het Kindcentrum vorm gaan geven. Dit was toen om te kijken of wij een Kindcentrum binnenstad konden maken. Er was een site opengesteld waar ouders op konden reageren.

Actie van bestuur naar de gemeente om de Mariënburg te regelen. Dit is niet doorgegaan.

Toen waren wij gebouwloos, zijn wij in staat om het te realiseren in de huidige locatie. Wij hebben toen besloten niet verder te gaan met de Beekman, maar met de huidige twee locaties en de diverse partijen verder te gaan.

Er is gecommuniceerd naar ouders dat de samenwerking met de Beekman stopt en dat wij de samenwerking met kanteel en zuid aangaan. Dit verhaal was duidelijk voor de ouders. Het verhaal dat het er nu heel anders uit gaat zien is nieuw voor de ouders van de MR.

De conclusie is dat het niet leeft. Fred heeft alles netjes naar ouders gecommuniceerd en bij ouders is dit niet goed binnengekomen.

Het is zaak dat we dit vanaf nu goed moeten gaan communiceren, in de nieuwe schoolgids zal dit vermeld worden, wellicht pakken meer ouders dit op.

Hier moeten we nu goed naar gaan kijken!

MR stemt in met de toelichting die zij hebben geschreven.

De laatste kanttekening ging over 1 MR, dit is een stip op de horizon, hier moeten wij juridisch nog heel veel stappen voor ondernemen. Dit zal niet vandaag op morgen gebeuren. De intentie is er wel om de gezamenlijkheid samen te zoeken.
 1. Exploitatie 2014 (i)

Was vervallen

 1. Voortgang nieuwe cao (I)

Het wordt steeds duidelijker. Het is geland bij de leerkrachten. Het heeft heel erg geleefd de afgelopen weken.

Fred heeft een excel bestand gestuurd naar het team hoe het eea moeten vormgeven.

De opslagfactor is 35% geworden. De rapportage is er apart uitgehaald, dit is gerelateerd aan het aantal kinderen, heb je een groep groter dan 30 dan is de opslagfactor 40%.

Op één collega na heeft het hele team hiermee ingestemd. De leden van de PMR hebben het ook akkoord bevonden.

Er wordt veel beter gekeken naar je werkzaamheden en de werkdruk.

Fred geeft aan de hand van voorbeelden de voor- en nadelen aan van het hanteren van de rekenliniaal.

Het is belangrijk goed te communiceren naar ouders wat wij van ze verwachten en wanneer we tijd voor ze hebben.


 1. Voortgang schoolgids (i)

Het concept is in vergevorderde stadium gemaakt door de ouders; Nanja, Lianne en Erna. Nu moet de MR instemmen met de schoolgids. Graag ieders feedback voor 17 juli. Lianne mailt ons de concept versie door. Jacomijn en Fred maken daarna een afspraak om dit te ondertekenen.
Heel goed werk geleverd, waarvoor veel dank.


 1. kind online folder update (i)

Jasmijn geeft aan dat zij de folder op de website heeft geplaatst.

Willem gaat achter de drukker aan, jasmijn weet even niet hoe dit er nu voor staat.

De intentie is om per gezin een folder mee te geven aan het begin van het nieuwe schooljaar.


 1. Jaaroverzicht MR 2014/2015 vergaderpunten en besluiten (BV)

Deze slaan we over…

 1. Plannen nieuwe vergaderdata, doorgeven aan OR (BV)

Zie hieronder.


 1. Wie wil de nieuwe secretaris worden?

Dit is nog niet bekend, komt terug op de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar. Check even bij Marjolijn wat het inhoudt.

De personeelsvacature voor zuid is ingevuld door Anke van Kerkhoven.

De personeelsvacature voor centrum is nog niet ingevuld.


 1. Afscheid nemen van Lianne, Marie Noël, Aimee en Marjolijn

We nemen afscheid van 4 personen.


 1. Rondvraag

Jose:

Door wie wordt het MR blad gelezen? Niemand komt het vragen bij Marjolijn. Is toch weer ruim 180 euro wat je bespaart.

Wij besluiten om het op te zeggen.
Marie Noël

Advies aan nieuwe MR leden om de MR start cursus te volgen. (Hans Peter)Voorstel 2015-2016:


week

Datum

tijd en locatie

notulist

tijdbewaker

38

Ma 14 september

20.15 uur locatie Zuid

Jose
45

Di 10 november

20.15 uur locatie Zuid

(nieuwe leerkracht)

Luuske

3

Do 14 januari

20.15 uur locatie Zuid

Marc

Eva

10

Ma 14 maart

20.15 uur locatie Zuid

Luuske

Willem

21

Di 10 mei

20.15 uur locatie Zuid

Jose

Jasmijn

27

Do 30 juni

18.00 uur + afsluitend eten

Nieuwe leerkracht

Nathalie • Vaststellen agenda (BV)
 • Actiepuntenlijst (I) Slaan we over. Vaststellen verslag vergadering en besluitenlijst 18 mei 2015 (BV)
 • Kindcentrumplan (BV)
 • Exploitatie 2014 (i) Was vervallen Voortgang nieuwe cao (I)
 • Voortgang schoolgids (i)
 • Jaaroverzicht MR 2014/2015 vergaderpunten en besluiten (BV) Deze slaan we over… Plannen nieuwe vergaderdata, doorgeven aan OR (BV)
 • Afscheid nemen van Lianne, Marie Noël, Aimee en Marjolijn We nemen afscheid van 4 personen. Rondvraag

 • Dovnload 44.69 Kb.