Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Chapter 1: An Extraordinary Stumble at JetBlue

Dovnload 142.25 Kb.

Chapter 1: An Extraordinary Stumble at JetBluePagina1/4
Datum25.10.2017
Grootte142.25 Kb.

Dovnload 142.25 Kb.
  1   2   3   4

Chapter 1: An Extraordinary Stumble at JetBlue

Het bedrijf, Jetblue, moet een analyse maken van wat haar competitieve uitdagingen zijn. Ik denk dat voor dit bedrijf 2 van de 3 uitdagingen relevant zijn. Dit zijn de “uitdaging van duurzaamheid” (HBp13) en “ de technologische uitdaging” (p 43).


Vooreerst bespreken we de sustainability uitdaging. We dienen in deze een breed perspectief te behouden en duurzaamheid niet enkel te beschouwen op ecologisch vlak. Het houdt ook verplichtingen en inspanningen in op het niveau van de Corporate Social Responsability. De onderneming heeft een verplichting ten aanzien van de hele gemeenschap waarin zij fungeert. Naast milieu vinden we hier ook andere stakeholders terug, zoals daar zijn: de overheid, de werknemers maar in deze case zal natuurlijk de omgang met de klanten het meest doorwegen.

De mate waarin de onderneming met deze stakeholders rekening houdt bepaalt in belangrijke mate haar kans op succes. Zonder deze stakeholders kan de onderneming niet efficiënt en effectief fungeren.


Om hieraan te voldoen dient Jetblue in eerste instantie zichzelf te voorzien van bekwame werkkrachten. Dit zal een eerste taak zijn voor de HR-afdeling. Zij moet het Recruterings- en selectie-aparaat van het bedrijf op peil brengen om er zo voor te zorgen dat er, ondanks de krappe arbeidsmarkt, toch een bestendige flow van bekwame werknemers blijft bestaan. Deze kunnen immers voorkomen dat dergelijke wanpraktijken weer plaatsvinden bij een volgende verstoring van de gang van zaken.
Een term die men hieraan dient te koppelen is volgens mij empowerment. De bedrijfsleiding, en in het bijzonder de HRM-afdeling, dient volgens mij de huidige structuur van de onderneming zodanig te herwerken dat de individuele werknemers meer verantwoordelijkheid krijgen en meer autoriteit om beslissingen te nemen. Ik denk dat problemen ten gevolge van een onvoorziene ramp (zoals de sneeuwstorm) voor een groot deel kunnen vermeden indien men er een minder rigide beslissingsstructuur op nahoudt. Indien de mensen die direct met de problemen in aanraking komen zelf beslissingen kunnen nemen dan kan dit de onderneming ten goede komen. Immers, als het probleem eerst aan één van de executieven moet voorgelegd worden verliest men kostbare tijd.
Een belangrijke boodschap die de nieuwe CEO volgens mij wel al deels heeft opgevangen is dat hij zijn onderneming moet omvormen tot een zogenaamde Learning organization. Er moeten systemen ingebouwd worden die de werknemers toelaten uit hun fouten, en uit de fouten van hun collega’s, te leren. In de case kunnen we echter lezen dat er reeds belangrijke lessen werden getrokken uit de problemen die waar het bedrijf mee geconfronteerd was.
Het belangrijkste doel van voorgaande maatregelen moet zijn om de kwaliteit van de geleverde diensten zo hoog mogelijk te houden en om zo de stakeholders tevreden te krijgen en te houden. Immers, als de klanten niet tevreden zijn, zijn de stockholders niet tevreden en dat kan negatieve gevolgen hebben voor die derde soort stakeholders: de werknemers.

Een belangrijke tool waarmee de onderneming kan nagaan in welke mate ze voldoet aan de eisen van haar stakeholders is de Balanced Score Card (p24). De trend van het Total Quality management (p28) is ook iets dat in dit opzicht zou kunnen bijdragen tot het succesvol uitbouwen van een klantgerichte strategie.


Als laatste bekijken we nog even de Technologische uitdaging waaraan de onderneming het hoofd dient te bieden. Dit heeft in eerste instantie niet veel te zien met hoogtechnologische vliegtuigen maar heeft meer van doen met het gebruiken van moderne technische effecten om zo de HR-afdeling meer slagkracht te geven. Zo kan het de verschillende werknemers de mogelijkheid geven rapper en efficiënter overleg te plegen met elkaar in geval van noodsituaties.
Als conclusie zou ik willen zeggen dat het het doel moet zijn van de nieuwe CEO zijn HRM-afdeling mee te laten helpen in het creëren van een competitief voordeel. Dit kan ze doen via het managen en vergaren van de “human resources” maar evenzeer via het herdenken van de organisatiestructuur om de onderneming zo een grotere slagkracht te geven en meer flexibiliteit in het geval van noodsituaties.
Critici zullen zeggen: De HRM-afdeling doet geen vliegtuigen vliegen... Dat is inderdaad waar, maar zolang vliegtuigen niet volautomatisch kunnen landen en opstijgen dient men ervoor te zorgen dat alle piloten (en natuurlijk ook al het personeel er rond) hun taken zo goed mogelijk tot een einde brengen!
Hendrik Isebaert.

Hoofdstuk 2

1° How does the case describe Dells's transormed strategy over the years in terms of where to compete, how to compete, and with what to compete?


gebaseerd op p71 (kader)


1) Where to compete?

Daarbij kunnen we de vraag stellen: in welke markt willen ze concurreren? Hier is dat de Computer industrie.
2)how to compete?

Met welke verschillende karakteristieken zullen we proberen te concurreren?


Ze moeten proberen meer consumenten te overtuigen, dit zou eventueel kunnen door gedeeltelijk weg te gaan van hun gekende 'direct-sales model'.
Dit willen ze juist niet doen, ze willen dit blijven behouden en dit als sterkte van de onderneming uitspelen tov de andere concurrenten.


3) With what will we compete?

Michael Dell komt CEO. Hij heeft een duidelijk plan. De supply chain and manufactering kunnen duidelijk veel verbeteren. Daar wil hij werk van maken.


Hij wil een meer gestroomlijnde organisatie en een duidelijkere strategie.

2°What are the major people issues that exist as Michael Dell retakes the reins at Dell?


Ze vragen zich af of hij het nodige heeft om het bedrijf te doen keren. Het is immers jaren geleden dat hij nog de dagdagelijkse operationele verantwoordelijkheid had.
In die tijd was het ook een veel kleiner bedrijf.


3°How would HR help in adressing the issues that Dell faces?


Eerst moet het management een duidelijke strategie vooropstellen( met missie, goals, externe oppurtiniteiten en bedreigingen, en interne sterktes en zwaktes) De tweede stap is het proces van een goede strategie te ontwikkelen om de doelstellingen die het bedrijf vooropstelt te behalen in het licht van hun omgeving.
Dell heeft wel een goed systeem maar dit systeem moet gerund worden door mensen. Strategic human resource management kan helpen.
SHRM bepaalt de nodige werknemersvaardigheden om dit systeem te runnen in de praktijk en selecteert die mensen ook, traint ze ook om de nodige vaardigheden te ontwikkelen in het kader van hun vooropgestelde strategie.
Het is belangrijk dat iedereen in de organisatie de strategie weet en iedereen op de zelfde lijn

zit. HR kan daarbij dus helpen.Hoofdstuk 4

1.a. Hoe komt het dat de digitale dashboard technologie traag zijn intrede heeft gevonden?

Sinds de introductie van de computer in 1950 droomde men van het gebruik van computers in het managen van bedrijven. Echter de technologie om dit te doen was te kostelijk en de software ontoereikend. In de jaren ’70 ontwikkelden grote bedrijven gespecialiseerde DDS (decision support software). De intrede van het internet (’90) maakten de software gesofisticeerde maar bleef te duur voor kleine ondernemingen (nog steeds gepersonaliseerd). Voor kleine bedrijven was het echter wachten op ondernemingen die een standaard softwarepakket aanboden. (2000).


1.b. Waarom vervangt de technologie topmanagers niet net zoals technologie laag geschoolde arbeiders vervangt?

De dashboard technologie is een decision support system. Het gaat er enkel voor zorgen dat de ceo en business unit managers de gepaste informatie krijgen zodat snel betere beslissingen kunnen worden genomen. Het nemen van beslissingen kan niet door deze technologie, dat is nog steeds de taak van de managers.


2. Hoe verandert de aanwezigheid van de digitale dashboard het werk van de ceo?

- De ceo krijgt in een vingerknip de gewenst informatie. Voor de intrede van het internet en deze software duurde het dagen om bijvoorbeeld verkoopsinformatie te verzamelen. Tegen de tijd dat men de info in handen kregen was het vaak al te laat.

- Men krijgt de informatie gepresenteerd in easy-to-read grafieken

- Aangezien de info ook makkelijk kan gedeeld worden en niet alleen toegankelijk is voor de ceo, krijgen meer personen de informatie te zien en dit verbeterd de kwaliteit van de beslissingen

- De dashboards technologie verandert de natuur van het management van een eerder intuïtieve naar een wetenschappelijke manier van handelen.

- Managers kunnen sleutelveranderingen in hun bedrijf en in de omgeving snel waarnemen en kunnen dus snelle, corrigerende acties ondernemen. Afwijkingen tussen de realiteit en de doelstellingen, kunnen ook tot corrigerende en bijsturende acties leiden

- Kritiek: ceo’s missen the bigger picture, dus is de dashboard technologie eerder een handig instrument voor business unit leiders, dan voor een ceo die toch een globale strategie moet uitzetten

-Kritiek: het tast de privacy aan. Men kan de technologie bijvoorbeeld gebruiken om de emails te checken van wn’s, om te zien welke vertegenwoordiger het meeste en welke het minste heeft verkocht (dit tast de moreel aan bij de wn’s)

 algemeen gezien overtreffen de voordelen wel de risico’s.
3. Hoe verandert de aanwezigheid van de digitale dashboard de manier van werk van mensen die moeten rapporteren aan de ceo?

Elke werknemer moet de technologie leren kennen en hem leren gebruiken en men moet elke nieuwe informatie in het systeem uploaden.


4. In welke situaties zou de introductie van een dashboard de effectiviteit van de organisatie kunnen aantasten/verbeteren?

?


Hoofdstuk 5: What’s really propping up the economy
Vraag 1

Gezondheidszorg is in tegenstelling tot vele andere industrieën een sector die volledig in de VS gebeurt. Ze zijn hierdan ook in gespecialiseerd. In tegenstelling tot vele andere sectoren met lage lonen, is dit een sector waar opgeleiden voor nodig zijn en waarvoor zware investeringen voor onderzoek moeten gebeuren. Deze taken worden dan ook niet overgenomen door bedrijven in lageloonlanden.

Doordat de VS hier zo sterk in gespecialiseerd is, komen mensen van over de hele wereld voor specifieke gezondheidszorg naar de VS, ze hebben ook unieke onderzoeken. Aangezien deze sector arbeidsintensief is, heeft dit bijgevolg een positieve invloed op de werkgelegenheid.
Vraag 2

In de overige sectoren werden er reeds veel kapitaalinvesteringen doorgevoerd waardoor deze sectoren minder arbeidsintensief werden. In de health sector daarentegen werden deze kapitaalinvesteringen minder doorgevoerd aangezien de technologie nog niet volledig op punt stond. Ook de financiering van bijvoorbeeld de IT was een probleem. Hierdoor blijft deze sector heel arbeidsintensief.


Vraag 3

Gezondheidszorg is in ieder land een basisbehoefte. Dit heeft tot gevolg dat een minimum aan gezondheidszorg steeds aanwezig moet zijn, ook indien de economie minder draait.

Daarnaast is gezondheidszorg een dienst die niet zomaar kan geïmporteerd worden, de gezondheidszorg zal in normale omstandigheden (als er een behoorlijk medisch niveau is) altijd in het eigen land gebeuren. Deze 2 factoren leidden ertoe dat er altijd een vraag zal zijn naar werknemers in de gezondheidssector.
Vraag 4

De les die kan getrokken worden uit de gezondheidssector is dat het belangrijk is om te blijven investeren in nieuwe technologieën om zo unieke producten op de markt te kunnen brengen. Amerikaanse bedrijven doen er goed aan om een differentiatorstrategie te volgen in plaats van kostenleiderschap, want zo is het niet mogelijk om te concurreren tegen lageloonlanden.  1   2   3   4

 • Recruterings- en selectie-aparaat
 • Balanced Score Card
 • Hoofdstuk 2
 • 2°What are the major people issues that exist as Michael Dell retakes the reins at Dell
 • 3°How would HR help in adressing the issues that Dell faces
 • 1.a. Hoe komt het dat de digitale dashboard technologie traag zijn intrede heeft gevonden
 • 1.b. Waarom vervangt de technologie topmanagers niet net zoals technologie laag geschoolde arbeiders vervangt
 • 2. Hoe verandert de aanwezigheid van de digitale dashboard het werk van de ceo
 • 3. Hoe verandert de aanwezigheid van de digitale dashboard de manier van werk van mensen die moeten rapporteren aan de ceo
 • Hoofdstuk 5: What’s really propping up the economy

 • Dovnload 142.25 Kb.