Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Checklist en Aanmeldformulier inzake overige juridische geschillen

Dovnload 78.41 Kb.

Checklist en Aanmeldformulier inzake overige juridische geschillenDatum09.07.2018
Grootte78.41 Kb.

Dovnload 78.41 Kb.Checklist en Aanmeldformulier inzake overige juridische geschillen
Zelfstandigen Bouw neemt een verzoek tot rechtshulp in behandeling als het geschil voldoet aan de algemene voorwaarden van Zelfstandigen Bouw. Wij gaan dit na aan de hand van de door u ingevulde informatie op het aanmeldformulier en de meegezonden bijlagen.

Wilt u voorafgaand aan die beoordeling zelf alvast nagaan of het geschil aan de belangrijkste onderdelen van deze voorwaarden voldoet? Dan kunt u dit doen door onderstaande checklist in te vullen. Hebt u 1 of meerdere keren ‘nee’ ingevuld, dan is de kans groot dat wij geen volledige (kosteloze) rechtshulp kunnen geven. Stuurt u in dat geval toch het ingevulde aanmeldformulier met deze ingevulde lijst naar ons toe. Wij bekijken dan óf en zo ja op welke manier wij u alsnog kunnen helpen.

NB: Deze lijst is niet uitputtend, maar bedoeld als indicatie. Het is namelijk niet mogelijk om voor iedere situatie vooraf uitsluitsel te krijgen of een geschil aan alle voorwaarden voor rechtsbijstand voldoet. Ook als alle vragen met ja zijn beantwoord, kan het gebeuren dat een geschil niet voor kosteloze rechtshulp in aanmerking komt. In dat geval laten wij u de reden daarvan weten en bekijken wij weer óf en zo ja, op welke manier wij u wel kunnen helpen.

Er zijn 3 antwoorden mogelijk: ja, nee of N.V.T., type of schrijf uw antwoord in de rechterkolom.


Checklist


Ja Nee N.V.T.

1.

Heeft Zelfstandigen Bouw in de afgelopen drie kalenderjaren 0 of 1 keer een dossier voor u behandeld?
(NB: Ingeval van een uitgebreid lidmaatschap geldt een maximum van 2.)2.

Is het geschil ontstaan ná de ingangsdatum van uw lidmaatschap en de bijbehorende wachttijd van 3 maanden?
3.

Is het geschil tot nu toe door uzelf, dus niet door een andere belangenbehartiger, behandeld?
4.

Ingeval de kwestie een onbetaalde factuur van u betreft; Ligt de hoofdsom van de vordering tussen de € 500,- en € 20.000,-? (exclusief wettelijke rente & kosten)
5.

Ingeval de kwestie een vordering op u betreft, bedraagt de hoofdsommeer dan € 500,-? (exclusief wettelijke rente & kosten)
6.

Hebt u het werk zelf gedaan, of in ieder geval samen met een ingehuurde kracht uitgevoerd?
7.

Beschikt u een door uw opdrachtgever getekende offerte/schriftelijke opdrachtbevestiging?
8.

Indien er sprake is van meerwerk; heeft uw opdrachtgever schriftelijk zijn akkoord gegeven?
9.

Heeft uw opdrachtgever na oplevering het werk schriftelijk goedgekeurd?
10.

Ingeval van schade of persoonlijk letsel; is dit ontstaan tijdens de bedrijfsuitoefening?
11.

Als uw kwestie gaat over een bedrijfsmiddel (gereedschap / voertuig); Gaat het om een bedrijfsmiddel waarop een garantieregeling van toepassing?

Checklist en Aanmeldformulier inzake overige juridische geschillen


Hebt u de checklist voorwaarden rechtshulp ingevuld? Voegt u deze dan s.v.p. als bijlage toe. Tevens is het van belang dat u dit formulier zo volledig mogelijk invult en voorziet van alle correspondentie behorende bij deze kwestie (denk daarbij aan offerte, facturen, betalingsherinnering, ingebrekestelling en dergelijke ). U kunt dit geheel opsturen, faxen of e-mailen naar:

Zelfstandigen Bouw

Postbus 432

3440 AK Woerden
Fax: 0348 439 001


E-mail: info@zelfstandigenbouw.nl
U krijgt van ons binnen een paar dagen bericht of een ontvangstbevestiging. In spoedgevallen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
1 Uw persoonsgegevens
Naam ______________________________________________________________
Volledige voornamen ______________________________________________________________
(zoals deze in uw rijbewijs of paspoort staan)

Handelsnaam ______________________________________________________________


Straat + nummer ______________________________________________________________
Postcode + woonplaats ______________________________________________________________
Telefoon mobiel ______________________________________________________________
Telefoon zakelijk ______________________________________________________________
Faxnummer ______________________________________________________________
E-mailadres ______________________________________________________________

KvK nummer ______________________________________________________________

IBAN rekeningnummer ______________________________________________________________

T.n.v. ______________________________________________________________


Lidnummer _________________Lid sinds ____-____-____________________________
Werkzaamheden bedrijf ______________________________________________________________
2 Gegevens wederpartij
Naam wederpartij ________________________________________________________

(contactpersoon van het bedrijf)

Handelsnaam ________________________________________________________
(als het een bedrijf betreft)

Straat + nummer ________________________________________________________


Postcode + woonplaats ________________________________________________________
Telefoon zakelijk ________________________________________________________
Telefoon mobiel ________________________________________________________
Fax nummer ________________________________________________________

E-mailadres ________________________________________________________


IBAN rekeningnummer _____________________ t.n.v._______________________________

(indien bekend)
Wederpartij is 0 Opdrachtgever

0 Leverancier

0 Onderaannemer


  1. Anders, namelijk __________________________________


3. De Kwestie
Betreft uw kwestie een verzekeringszaak? Ja / Nee

Zo ja, graag de volgende bijlagen bijvoegen:

- Kopie polisvoorwaarden

- Kopie polisblad

- Kopie (e-mail) correspondentie met uw verzekeringsmaatschappij
Betreft uw kwestie een geschil met het UWV? Ja / Nee

Zo ja, graag de volgende bijlagen bijvoegen:

- Kopie (e-mail) correspondentie met het UWV

- kopie van eventuele overige relevante stukken


Betreft uw kwestie een geschil m.b.t. uw bedrijfsauto? Ja / Nee

Zo ja, graag de volgende bijlagen bijvoegen:

- Kopie factuur

- Kopie van de garantiebepalingen

- Kopie (e-mail) correspondentie met uw wederpartij

Betreft uw kwestie een aansprakelijkstelling? Ja / Nee

Zo ja, graag de volgende bijlagen bijvoegen:

- kopie schriftelijke aansprakelijkstelling

- Kopie (e-mail) correspondentie met uw wederpartij

- kopie facturen

Betreft uw kwestie een conflict met een leverancier? Ja / Nee

Zo ja, graag de volgende bijlagen bijvoegen:

- Kopie opdrachtbevestiging

- Kopie factuur/facturen


Betreft uw kwestie advertentie/acquisitie fraude Ja / Nee

Zo ja, graag de volgende bijlagen bijvoegen:

- Kopie facturen

- Kopie betalingsherinnering(en)

- Kopie correspondentie van het incassobureau (indien reeds van toepassing)
Betreft uw kwestie een geschil met uw boekhouder Ja / Nee

Zo ja, graag de volgende bijlagen bijvoegen:

- Kopie factuur/facturen

- kopie overeenkomst

- Kopie (e-mail) correspondentie met uw boekhouder
Betreft uw kwestie letselschade? Ja / Nee

Zo ja, graag alle relevante stukken toevoegen.


Betreft uw kwestie een ander soort geschil? Ja / Nee

Zo ja, graag alle relevante stukken toevoegen.

Hoe hoog is het financieel belang in deze kwestie? € ………………………… / n.v.t.
Toelichting kwestie:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______ ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______ ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______ ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______ ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______ ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


_______ ____________________________________________________________________________
Voor de behandeling van uw kwestie is het belangrijk dat u de bijlagen nummert en omschrijft. De omschrijving mag alleen óf hieronder óf met een Post-it op de bijlage zelf.

Bijlage 1: ___________________________________________________________________________


Bijlage 2: ___________________________________________________________________________
Bijlage 3: ___________________________________________________________________________
Bijlage 4: ___________________________________________________________________________
Bijlage 5: ___________________________________________________________________________
Bijlage 6: ___________________________________________________________________________
Bijlage 7: ___________________________________________________________________________
Bijlage 8: ___________________________________________________________________________
Bijlage 9: ___________________________________________________________________________
Bijlage 10: __________________________________________________________________________
Bijlage 11: __________________________________________________________________________

*Op deze kwestie zijn de algemene voorwaarden van Zelfstandigen Bouw van toepassing. U vindt deze onze website, www.zelfstandigenbouw.nl/voorwaarden. Met ondertekening van het formulier verklaart u akkoord te gaan met de inhoud hiervan.Datum:_______ - _________ - _________ Handtekening (*)__________________________________


  • Ja Nee N.V.T.
  • Zelfstandigen Bouw Postbus 432 3440 AK Woerden Fax: 0348 439 001 E-mail: info@zelfstandigenbouw.nl
  • 1 Uw persoonsgegevens
  • 3. De Kwestie
  • Toelichting kwestie

  • Dovnload 78.41 Kb.