Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


­­chepenbank schijndel inventarisnummer 217 Publieke verkopingen, verpachtingen en aanbestedingen

Dovnload 82.64 Kb.

­­chepenbank schijndel inventarisnummer 217 Publieke verkopingen, verpachtingen en aanbestedingenDatum30.10.2018
Grootte82.64 Kb.

Dovnload 82.64 Kb.

­­CHEPENBANK SCHIJNDEL INVENTARISNUMMER 217

Publieke verkopingen, verpachtingen en aanbestedingen


========================================================

fol.26


Johannis Geerit van den Oetelaar wonende te 'sBosch zal na drie zondagse publikaties aan de meest biedende verkopen 'ssne schoone en wel ter neering staande huysinge schuur stallinge hoff boomgaart en aangeleege akkerland graskanten houtwassen voorpootinge en verdere geregtigheden daar bij en aangehooren­de groot omtrent twee loopense van oudts genaamt DE WAERELT alsmede een perceel akker­land genaamt de VIJF LOOPENSE aan de KRUISWEG onder Elschot- uit de genoemd egoederen zal de koper moeten betalen een zak rogge aan het Zinnelooshuis in de stad Den Bosch vanaf 1801 - de koper zal de goederen aanvaarden en moeten gedogen dat huis hof en landerijen door Adriaan Johan­nis van Kilsdonk in huur mogen worden bewoond en gebruikt te weten de hof tot half maart, het huis tot pinkste­ren en het akkerland tot oogst bloot aan de stoppelen in het jaar 1803 - huursom is 20 gulden per jaar te ontvangen door de koper op sint Maarten 1802 en 1803 - op het huis zal voor 1500 pond rogge dakstro verdekt moeten worden - ook wordt ten behoeve van Gerit Johannis van den Oetelaar gereserveerd de kamer alsmede d eschuur en een gedeelte van den hof; ook wordt gereserveerd de karschop ten behoeve van Adriaan Johannis van Kilsdonk om bij zijn vertrek te worden geruimd - het geheel ingezet door Geerit Johannis van den Oetelaar op 520 gulden afgehangen van 720 gulden en gedaald op 620 gulden - provisio­neel 20 april 1802 en definitief 28 april 1802.
fol.42

Aanbesteding van het maken van een NIEUWE BRUG op de gemeente­dijk lopende van hier naar Heeswijk op de BREEDE STEEGT tegen­over de PAAPECAMPEN ter lengte van 13 en ter breedte van 6 voeten, de voet op 12 duym rijnlandse maat -

art.1

den aanneemer zal de noodige ontgraaving moeten doen voor d eloop van het water alwaar het bruggetje moet gelgt worden - wijders zal het bruggetje bestaan uyt twee gebinten waartie hij zal moeten leveren voor het onderwerk 6 eijken paalen. zwaar op de kop 8 a 8 duym, lank 8 voet, die hij ingevolge de teekening zal moeten plaatsen, te weeten 3 van de zelve naar den oosten en 3 dito naar den westenkant, dezelve alle van onderen aanpunte en wijders dezelve in d egrond heijsen en zorgen dat de voors. 6 paalen in een goede ordre naar een eijnd worden gestelt, als dan over deese paalen brengen twee eijken sloove, zwaar 8 a 10 duym, lank 13 voet, de zelve met pinnen en gaaten in de paalen ofte bindstijlen hegt en sterk in den ander werken, behoorlijk met houtere sluytnaagels opsluyten, alles naar den eijsch vant werk, gelijk zulkx zal behoorenart.2

den aanneemer zal zoo dra als hij de twee buytenbinten van het voors. bruggetje in een goede ordre gesteld heeft over de zelve van boven moeten leggen en in een goede waaterpassever­deeling zo in de teekening te zien is 8 eijcke ribben 4 a 6 duym, dezelve 2 duym in zaagen en wijders met een verkooren liep te nyet uytwerken als aan de zelve eijdens op d evoors. slooven wel hegt vastspeijkeren met taeye smi(t)snaagels van behoorlijke langte, dat alles hegt en sterk in malkanderen word verbonden

art.3

den aanneemer zal zoo haast als hij het geraamt van het voors. bruggetje in den goeden voors. staat bewerkt heeft het zelve van booven over de ribbe ofte streijkbinten moeten bekleeden met goede eijken 2duyms deelen, de zelve van het spint suyve­ren, regtstrijken digt tegen malkaar drijven en alsoo op ide rplank op ider rib behoorlijk vastspeijkeren met suffisante taaie smi(t)snagels van behoorlijke langteart.4

den aanneemer zal de twee hoofden van het voors. bruggetje te weeten aan de buitenkanten van de staande grondgebinten meede in goede order moeten bekleeden met eijken 2duyms goed eplan­ken 4 1/2 voet die te suyveren van spint en regt strijken en digt op malkanderen neerdrijven en wel hegten teegens de grondbindsteijlen vastspeijkeren, met suffisante taeye smis­naagels en sorgen dat hij de eerste plank een voet diep van onderen in den grond komt te stellen, voor het doorwellen van het zant, als meede dat de bovenste plank zoo hoog komt te vallen, dat de laa(t)ste planken van het bovendek daar digt op koomen te sluyten voor het doorstuyven van het zant ofte aarde, dit alle als dan in een goede en suffisante staat bewerkt zijnde, zal hij aanneemer hiervan kennis moeten geeven aan de besteeders, om van dit alles inspectie te komen neemen of het zelve naar den inhoud is bewerkt ingevolge dit bestek en conditie, het zelve goed in orde rbevonden wordende zal hij d ehoofden van het voors. bruggetje moeten aanvullen met zant of goede drooge aarde, tegelijk met het bruggetje en straatweg en zorgen dat de losse aarde wel vast van weederze­ijde vand evoors. hoofden worden neergestampt, dat met het overreijden van karren ofte waagens de grond niet kompt te zakken

art.5

den aanneemer zal nog moeten maaken ingevolge de teekening twee zoogenaamde leuninge en die stellen van weedereijnde vant bruggetje zoo hem zal aangeweesen worden, waartoe hij zal moeten leeveren 4 eijken paalen zwaar 7 a 7 duym, ider lank 8 voet, de zelve 4 voet in de grond stellen, van booven den kop rond aanwerken, wijders van weederzijden door de voors. paalen werke een eijken scheij ofte ribbe van 4 a 6 duym glad en effen te schaaven de kanten van de paalen te breeken, dezelve leininge door de paalen suffisant opsluyten met 1duyms houtere sluytnagels, als meede aan iedere van de voors. paalen te brengen een schamppaal van dezelfde zwaarte, lank 6 voet, de voors. schamppaalen van boven met een tand teegen de paalen van de leuning inlaaten en wel suffisant speijkeren met be­hoorlijke taeie smitsnaagel en van ondere wel vast in d egrond stellen en vast aanstampenart.6

den aanneemer zal nast de zuijdoostzijde van gemelde brug moeten maeken twee vleugels van 4 voet lank, aan ieder vleugel vier planken breet 11 duym, dik 1 1/2 duym aan ieder vleugel aangeheijt een paal van 4 en 6 duym vierkant, lank 7 voet, de planken van agteren teegens de paal aen te speijkeren met drie goede nagels op iederen paal en welke vleugels aan voors. brug zal moeten vastsluyten

art.7

den aanneemer zal naar de noordwestzijde ook moeten maeken twee vleugels van 4 voet lank, 4 planken aan dezelve te nage­len, van dikte en breedte als die van de zuijdoostzijde en welke vleugels ook aan de brug moeten vastsluyten en aan ider der voors. vleugels te maeken en leveren een landvest die aan de vleugels moet worden vastgemaakt, alles na den eijsch vant werk, in dier voegen als door de besteeders zal worden geor­donneertart.8

al het hout tot voors. werk nodig en alle de materiaelen ieder in zijn soort moeten weesen zonder eenig gebrek, vrij van spind en van schaadige kwaste of geen topeijnde en beste taeye smitseijsers

art.9

al het geene voors. zal gemaakt en voltooyt moeten weesen voor den 15e september deses jaars 1802 [iedere dag lange rkost 3 gl]art.9 - 16 vooral technische zaken ter afhandeling

laagste inschrijver is Philip Jacob de Haas op 198 gl. door d ebesteders geboden 100 gl. en opgeklommen tot 168 gl. en daarvoor gemijnd door Jan Anthony van der Eerden en heeft tot vermindering geslagen 12 slagen - aangenomen 168-0-0, affsla­gen 6-0-0 = 162-0-0; als borgen zijn gesteld Peeter Anthony van der Eerden en Hiacintus van de ven allen uit Schijndel - actum Schijndel 15 juli 1802.


fol.59

Publieke verpachting van de vijf jachtdistricten - [integraal opnemen]Onder conditie en voorwaarden hier na beschreven zoo zal het gemeenetebstuur van den drope Schijndel uyt kracht en vermo­gens het 7de articul der publicatie gereserveerd door het departementaal bestuur van Braband dato 26 augustus 1802 publiek en voor alle man VERPACHTEN DE JAGT van de achtervol­gens art.5 de rvoors. publicatie niet op of aangegeeven gron­den en waar over dus aan het RECHT VAN D EJAGT om privatief op zijnen eigen grond te jaagen is gerenuntieert geworden - ; van de gereserveerde gronden zal hier na in de VERPACHTCEDULLE om op zijnen eigen grond te jaagen specifique melding onder iederen CLAMP off DISTRICT worden gemaakt; ook teevens worden verpacht de JAGT VAN ALLE GEMEENTENSGRONDEN binnen deese gemeente gelegen en zulks voor het zaijsoen van desen jaare 1802, te beginnen met den eersten october dezes jaars 1802 en eijndigen met zonnenondergang van den 12 january 1803;
niemand, wie hij ook zij, zal zich moogen veroorloven om voor het openen en na 't sluyten van de jagt op eigen grond offwaar van hij de jagt zal hebben gepagt, te JAAGEN off te VOGELEN, waar onder mede het ZOEKEN VAN ALLERHANDE SOOR TVAN EIJEREN en STOOREN VAN NESTEN begreepen wordt, het zij met HONDEN GEWEER of NETTEN off eenig ander JAGTTUIG met het welk loopend off vliegens wild kan worden gevangen off gedood, op verbeurte van eene boete van 60 gulden telkens wanneer zulks ondernomen wordt, zullende de geenen welken de voors. boete niet kunnen voldoen veertien dagen TE WATER en TE BROOD worden gezet;
dat de geenen welken uyt hoofd evan het voorgaande artikel en volgende artikelen in geldboete zijn bekeurd op eene plaats alwaar zij niet woonagtig zijn, in civile gijzeling moogen en moeten gehouden worden, tot dat zij d eboete voldaan off daar voor cautie gesteld hebben;
de pagters moeten verdagt zijn dat volgens publicatie van het departementaal bestuur van braband dato 9 september 1802 aan een iegelijk is vrijgelaaten om even als voorheen, met lange honden te jaagen en met den vogel, zelfs in de verpagte jagten te vliegen, mits zulks niet anders geschiede dan in heiden en op vage gronden;
de paghters zullen zich in allen deesen hebben te reguleeren naar den inhoud van voors. publicatien dato 26 augustus en 9 september 1802 door het DB [= Departementaal Bestuur van Braband] op het jaagen geemaneerd en waar toe in desen word gerefereert;
deese verpachting word gedaan om munte van Carolije guldens tot twintig stuyvers iederen gulden in goed Hollands ilver gelt gereekent, dog in geenen mindere specien dan gereduceerde Hollandsche schellingen, tot vijff en een halve stuyver het stuk;
de pachters zullen gehouden zijn aanstonds naar het afmeijnen op hun gepachte te moeten hoogen of slaan veel of weijnig slaagen, naar hun believen en welgevallen en eens geslagen hebbende, zal het een en ander weeder mogen ontslaan, doende ideren slag een gulden, half tot verhooging van de pachtpen­ningen en de wederhelft voor den pachter, slager of ontslager, zoals van ouds gebruijkelijk en gewoon is;
het hoogzel zal uytgaan aanstonds naar het eijndigen van deese verpachting met een ander en derde maal afvraagen ten over­staan van de leeden van het gemeentebestuur alhier - inmiddels zal een ieder hier op nog mogen hogen en slaan aan handen van den secretaris als houder en bewaarder dezer conditie doende en dienende iederen slag als voor;
de pachtpenningen en slagen zullen aanstonds bij het uytgaan van het hoogzel moeten worden voldaan aan handen van de ver­pachters welke pachtpenningen provisioneel bij dit gemeentebe­stuur zullen blijven gedepositeert, die volgens art.8 van de publicatie dato 26 augustus 1802 daar voor verandwoordelijk worden gestelt en volgens nadere publicatie bij form van ampliatie van het DB dato 9 september 1802, zullende de pacht­penningen van de casu quo verpagten jagten koomen ten voordee­le de rgemeentenskassen ten waare daar omtrent door de wet anders mogt worden voorzien;
door den secretaris zal aanden pachter een copie authentiek van deze cedulle tot deszelfs naricht worden ter hand gesteld, zonder dat de pachter tot iets verder gehouden is, dan tot het betaalen van het zegel van de verpachtcedul;
niemand buiten de pachter off deszelfs bij de verpachting opgegeeven medestanders, zo mede die geenen welke van hem daar toe verlof bekoomen hebben mits voorzien zijnde, van een op zegel geschreven en ten hunnen koste ter secretarije geregis­treerd PERMISSIEBILLET vanden zelve, op de verpachte jagt zal moogen jaagen, vogelen off vliegen op peene van te incurreeren de boete bij art. twee de rmeegem: publicatie uitgedrukt, ten ware de pachter off ee van deszelfs mede standers daar bij tegenwoordig waren, in welk geval het permissiebillet onnodig is;
aan niemand buiten de bij het voorig artikel genoemden zal vrij staan op de verpachte jagt, langs voetpaden off bijwegen met eenen SNAPHAAN te gaan op verbeurte van den zelve en daar en boven van eene boete van 20 gulden conform art.13 van voors. publicatie dato 26 augustus 1802;
dat aan het art.13 van voors. publicatie echter niet onderwor­pen zijn de geenen welken zich het recht gereserveerd hebben om op eigen grond te jaagen of van de zelven daar toe een permissiebillet geregistreert ter secretarije zijn voorzien - als kunnende dezen, zo wel als de pachters van andere jagten, tot hunne gronden en jagten naderen met hunnen snaphaanen, met den haan in de pan, langs de kortste wegen of voetpaden of zo er geene wegen off voetpaden loopens, langs den naasten velde;
dat tot het bekeuren volgens art.15 der voors. publicatie worden gequalificeerd de officieren off die loco het officie waarneemen, de vorsters of gerechtsboden, schutters en deur­weerders der justitie, mitsgaders die geenen welke door de pachters daar toe met voorkennis van de gemeenebestuuren aangesteld en ten dien einde beedigt zullen worden;
dat de achtervolgens het voors. 15e art. gequalificeerden, wanneer dezelven eene bekeuring zullen gedaan hebben, daar van eene schriftelijke verklaaring zullen moeten geeven aan den publieke aanklaager, met melding van den bekeurden persoon, de plaats waar d ebekering gedaan is en de zaak off het fait waar over den zelve bekeurd is - welke verklaaring de publieke aanklaager zal doen be-eedigen en waarop als dan recht zal gedaan worden, ten waare de bekeurde persoon, goed recht van tegenspreeken hadde off dat aanden rechter het teegendeel van het in de verklaaring gestelde kwaame te blijken;
dat insgelijkx ieder eijgenaar welke de jagt aan zich heeft gereserveerd, bevoegd zal zijn om de overtreeders der zelve te bekeuren, mits het fait door twee geloofwaardige getuigen bewijzende en daarvan eene verklaaring aan den publieken aanklaager binnen veertien dagen overgeevende welke dezelve als dan zal moeten be-edigen;
dat de boetes ingevolge de dikwerf gemelde publicatie worden geincurreert volgens art.18 zullen geappliceert worden, voor een derde ten behoeve van den publieken aanklaager, een derde ten behoeve van den geenen die de bekeuring zal hebben gedaan en het overige derde ten behoeve van den GEMEENEN ARME, zul­lende wanneer de bekeuring door den eigenaar van den tot de jagt gereserveerden grond geschiedt, de boete tusschen den publieken aanklaager en den gemeenen arme gelijkelijk worden verdeeld;
wijders zal den pagter gehouden zijn deese conditie in alle poincten en deelen te voldoen, naarkoomen, agtervolgen en doen agtervolgen en zig onderwerpen aan zoodanige alteratien, ampliatien off veranderingen, als het DB omtrent de jagt bij voors. publicatien beslooten en verordend heeft, zal bevinden te behooren alles onder verband van zijn perzoon ende goede­ren, present ende toekomende;

indien iemand pachter wierd en aan deese conditie niet en voldeede zal men het gebreekige op nieuws afhangen en verpag­ten, de meer geldinge zal weezen ten voordeele van d everpag­ters qq. en de mindergeldinge, zal men met alle de kosten daar omme te doen, op den gebreekigen pagter verhaelen als met recht overwonnen schult, daar van en van allent geene voors. staat wel expresselijk word geprottesteert;


den hoogsten insetter zal het recht van voormeijnen hebben en daar en boven tot trekgelt genieten eenen gulden;
off den afhanger hem quam te misspreeken off twee off meer tegelijk meijnden, zo word gereserveerd zijn vrij verhaal zool dikwils zulkx zal koomen te gebueren;
onder d evoors. generaale en volgende speciaale conditie en voorwaarden word alhier ten beurden gebragt om verpagt te worden:
EERSTEN CLAMP OFF DISTRICT

beginnende aan de GEMEENTENSPOMP opt midden van de straat, vandaar tot op de VOORT en van de Voort te volgen de weg na de SCHUTSBOOM, neven de SLENDER over den BOSCHWEG en over het DIEPWATERSCHOOR, vervolgens den dijk tot aan deLIMIETEN en paalen van DEN DUNGEN, nevens de jurisdictie van Berlicum tot aan de BRUG VAN MIDDELRODE leggende over de rivier de Aa, van daar langs gemelde rivier tot aan de BRUG VAN HEESWIJK, van daar terug doort HECKEN tot aan de BREEDE STEEGT, vervolgens te langs int midden over den dijk nevens den BOEDONK tot nabij de huysinge van Jan van Dinter, nevens en om de braak van Jan van den Endepoel doort HEKKEN hangende bijt erff van Hendrik van de Wiel door het straatje aldaar tot in de KLUYS, nevens het KERKHOF tot aan de GEMEENTENSPOMP voors.;


dog moeten de pagters verdagt zijn binnen den voors. omtrek niet verder te jaagen dan voor zoo ver de jurisdictie van Schijndel zig tot de aangrensende plaatsen uytstrekt, zonder dat d everpagters qq. in eenige presiese aanwijsinge willen gehouden zijn;
in welken voors. clamp off districte ook expresselijk worden gereserveert om privatieff op zijnen eigen grond te jaagen aan ieder eigenaar off geerfde die 't voors. recht aan zig gere­serveert hebben te weeten
THEODORUS SOPERS woonende in Den Bosch, op zijne hoeve genaamt de TWEEDE NONNENBOSSCHE HOEVE gelegen binnen dese gemeente onder den gehugte Elschodt oost de gemeente Schijndel, Johan­nis Peeters van de ven, Adriaan Jacob van Kessel en de 5 kinderen van de Heer en Mr. C.J.Speelman - zuijd de wed. Coenraad Molhuysen, Chrsitiaen Kluytmans, Antonij Eijkemans, Piet Claas Verhoeven, Joost van der Kant en Johannis van den meerakker - west de 5 kinderen van den Heer en Mr. C.J.Speel­man - noord Philippus van Beekveldt, Jan Godschalk, de revier de Aa en de 5 kinderen van den Heer en mr. C.J.Speelman - nog een tweede parseel genaamt de LANGE STREEPEN oost, west, zuijd en noord de 5 kinderen van de Heer en Mr. C.J. Speelman - de Heer en Mr. C.J.Speelman Heere van Heeswijk en Dinther. woon­ende te Heeswijk voor zich en zijne vijff kinderen om priva­tieff te jaagen op haare hoeve genaamd de EERSTE NONNENBOSSCHE HOEVE thans in huur gebruykt wordende bij Lambertus van Dooren gelegen binnen desen dorpe onder den gehugte Elschodt belend, oost de rivier de Aa en de Tweede Nonnenbbossche Hoeve, west de gemeente, zuijd Wijnand Bartel Schevers en de kinderen van Willem van der Horst en noord de kinderen van Hendrikus God­schalk, Andries van Uden en de rivier de Aa, waar onder zijn begreepen de goederen die voorn. Heer en Mr. Speelman zelfs in gebruijk heeft en meer andere;
De Heer en Mr. Michiel Althuysen hetr recht van privatieff jaagen op diversche aan den anderen gelegene perceelen beho­rende tot d ehoeve in huur en gebruik bij de weduwe Willem Timmers onder den gehugte van Elschodt nabij Middelroode aan de gemeente off diir wegen geseprareert en meede op de lande­rijen behoorende an de hoeve in huur en gebruik bij Goyaart van den Akker onder den gehugte Borne - met belendingen; een perceel land of houtbos onder Lieseind
de Heer Mathias de Meele het recht om privatief te jaagen op een hoeve met aangeleege akker en weijlanden int Liesent in huur en gebruik bij Wilhelmus Jansse van den Oetelaar a.e. het LIESENTHEIJKE en ander ebelendingen worden genoemd;
de Eerwaarde Heer Christiaan Hubens op eenen camp hooijland in drieen gegraven onder den gehugte Elschodt AGTER HET SLEUTJE - met belendingen - a.e. RIJNDERKESDIJK

Piet van Langenhuysen uit Berlicum INT LIESENT en IN HET BOEKELAAR


Anthony Teulings uit Middelrode

IN D EHOUTERT en IN HET BOEKELAAR belending: het VIERGEMALEN­VELDJE


Hendrikus van Osch

zijn houtbosch INT LIESENT


Philip Jacob de Haas

een vierde part in de camp int Elschodt gemeen met de kinderen van Luykas van Haselbergh in de Liekendonk e.e. de ROUWE WEIJKAMPEN en de helft van den hooijcamp a.z. de HOOGE WEIJ - een halve mergen hooijland in de VIER MERGEN onder Elschodt gemeen met bartel van de ven e.e. de DRIE MERGEN - het derde part in de camp genaamt DRIE MERGEN a.e. de VIER MERGEN


Adriaan Anthony Vugts

in het Elschodt ter plaatse genaamt DE LARIESTRAAT - een parseel land in het Elschodt OP DE STEEGT - nog een perceel aldaar - een parcseel onder Elschodt genaamt RAVENSCAMP


Johannis Peeters van de Ven

een braakxke off drie akkers teulland met een beplant heijvel­tje OP DEN BOSCHWEG met de belendingen erbij - een braak teulland onder Elschodt IN D EHOUTERT - een camp hooijland in tweeen gegraven IN DE HOUTERT - een camp hooijland in vieren gegraven IN DE LIEKENDONK - eenen camp in vieren gegraven met eenen dijk IN DE LIEKENDONK a.e. de LIEKENDONKSCHESTEEGT - eenen camp hooijland in twee gegraven IN DE LIEKENDONK a.e. de VIER MERGEN - een vierde part in de VIER MERGEN


de Heer Gijsbertus Hermanus van Beverwijk

onder Elschodt in de Houtert genaamt DE WEIJKENS - eenen camp hooijland OP DE KRUIJSSTEEGT - land int Liesent onder Borne - een akker teulland onder Elschodt in de Houtert over de Straat - een braak teulland onder het Elschodt ter plaatse genaamt AGTER HET HEIJLANDT


Jan Arnildus Verhagen voogd over Catharina Herme Voets

op het erf IN DE HOUTERT e.z. de LIEKENDONKSCHESTEEGT - eenen akker teulland ter plaatse voors.


Jan Arnoldus Verhagen gehuwd met Catharina Anthony Vugts

een parseel genaamt DE WEIJKAMP onder Elschodt


Jacob Johannis Eijmberts

opzijn erf int Elschodt - op eenige parselen land genaamt DE SNUFMOOLEN en BOEDONK aan malkanderen onder Elschodt


de weduwe Peter van den Heuvel

op haar BINNEVELD IN DE LARISTRAAT onder Elschodt - op haar BINNEVELT IN DEN BOGAART onder Elschodt - op het BINNENERFF IN DEN BOGAART


Silveste rvan der Heijden

een stuk teulland nabij Middelroode genaamt DE EENDRACHT - een stuk nieuw land en houtbosch onder Elschodt in de Vossen­bergh - eenen camp in BAKSDIJK onder Elschot - een parseel teulland onder Borne OP DEN BOSCHWEG


Gijsbert van Will

een parseel teulland met aangemeete nieuw land genaamt DE EENDRACHT nabij Middelroode onder Elschodt - en op huys hoff en aangelege teul - en groesland met een stukje nieuw land alle aan malkanderen BIJ DEN WINDMOLEN van Schijndel leggend erontom in de gemeente


de weduwe Hendrik Koonings wonende te Middelroode

een parseel teulland met aangemeete nieuw land genaamt DE EENDRACHT


Hendrikus Jan Voets

op een parseel genaamt DE EENDRACHT


Gerit Hendrik Verhagen

op een parseel teulland op DE EENDRACHT


Christiaan Kluytmans

op de PELSSECAMP onder den Borne - op vier stukken akkerland neffens en teijne malkanderen genaamt DE MEIJLDOORN onder den Borne


Adriaan de Cock te Den Dungen

een parseel houtbosch onder den Borne groot 42 loopense - een parseel zoo hooij als teulland als voor -een parseen teulland als voor - een parseel teulland als voor - een parseel teul­land als voor


de Heer Theodorus Johannis Laurentius Del Marmol d' Eijk

op een parseel weijland onder den gehugte Elschodt genaamt de VIER BUENDERS


den eersten clamp is in voegen als voor ten beurden gebragt en ingeset bij Philip Jacob de haas op 14-0-0 afgehangen van 30-0-0 en gedaald op 18-0-0 gemeijnt bij voorn. P.J.de haas slaat 8 slaegen, Hermanus de Louwere ten behoeve van Mr. Willem Michiel Althuysen slaat op voors. clamp 12 slaegen
FOL.71 - TWEEDEN CLAMP OFF DISTRICT

beginnende aan de GEMEENTENSPOMP opt miden van de straat langs de PASTORIJEHUYSINGE tot aan het huisje op de Akkers daar Albert de Weert woont, vandaar door de weg na het Weijbosch, neffens de huysinge van Daniel Adriaan Kivits het HEKKEN door, vandaar tot de huysinge van Hendrikus Lambert van Soggel, vervolgens regt door de straat beneffens de huysinge van Gijsbert Francus van den Bogaart tot aant huysje van de weduwe Eijmbert Jacob van Roosmalen en vervolgens op en langd den dijk nar Veggel, door het HEKKEN VANT VEGGELSGAT, van daar langs d egemeente van Veghel naar de KNOOKERT tot nabij den MOOLEN VAN KILSDONK, vervolgens langd de reviere de Aa door de Laverdonk neevens HET GEBURGT tot de BRUG BIJ HEESWIJK leggen­de over de revier de Aa, vandaar terug neevens den eersten clamp over de Stegt langs den dijk neevens de Boedonk tot nabij d ehuysinge van Jan van Dinther neevens het erf van Jan Hendrik Verhagen doort HEKKEN hangende bijt erf van Hendrik van de Wiel, door het straatje aldaar tot IN DE KLUYS neevens het KERKHOFF tot aan de GEMEENTENSPOMP


privatief op eigen grond:

de Heer Petrus de Jonj wonende te veghel

een parseel hooijland en houtbosch over het Wijboschbroek genaamt DE KNOOKERT en WEIJHOEVE - eenige parseelen onder den gehugte voors. genaamt DE GROOTE en KLEIJNE PREEKERS e.e. de PAAPECAMPEN a.e. het Wijboschbroek - op twee hooijcampen op de Breede Steegt genaamt DE PAAPECAMPEN a.z. de volgende Paap­ecampen
J. van den Heuvel rentmeester over d egoederen en domeinen herkomstig van de geweese Theologische Faculteit te Loven naamens de commissie van administratie over alle de goederen en domeinen door de Fransche aan de Bataafsche Republiek bij transactie van den 5 january 1800 afgestaan, residerend ete breda, naamens den lande en ongeprejudicieert het goed recht het welk de commissie namens den lande is pretenderende op de jagten, gereserveerd de privative jagt

eerstelijk op twee stukken IN DE BEEMBDE onder Elschodt - een stuk land voor IN DE BEEMD e.e. den KERKENDIJK a.e. het KERKE­LAND - een braak teulland genaamt HET APPELTEEREN - een per­ceel hooijland onder Lutteleijnde IN PASTOORSTIEND


Mejuffrouw J.L.N. van Roosmaalen wonende te 'sBosch

eenige aan den andere onder den gehugte Elschodt gelegene campen weijland genaamt DE BOEDONKSCHE CAMPEN


Philip Jacob de Haas

eenen camp hooijland IN MARTEMANSHURK


Gijsbert Adriaan Verhagen

een camp hooijland overt Weijboschbroek


Adriaan Anthony Vugts

een parseel onder Elschodt IN DE LARIESTRAAT


de Heer Gijsbertus Hermanus van Beverwijk

een parseel genaamt DEN KERKENAKKER onder Elschodt a.e. DEN BIJNDEL van Hendrik Hugo van Berkel


Jacob Johannis Eijmberts

een parseel land genaamt DE CAPELLECAMP onder Elschodt


de weduwe Peter van den Heuvel

een parseel land genaamt HET VERBRAND ERFF onder Elschodt


Nicolaas Schrijvers

drie parceelen land voor IN D EBEEMDE e.z. den Armen van Schijndel a.z. de KERKEGOEDEREN - een stuk land genaamt DE BLAKKEBEEMT - een houtbosch nu leggend etot teulland en groes met aangemeete nieuwland genaamt DE EVERDONK INT BROEKGAT - een braaxke teulland met den dijk onder Eijbosch genaamt DEN EERDENBURGH - een parseel teulland onder Weijbosch genaamt HET PUTHORSTJE


de Heer Theodorus Johannis Lourentius Del Marmol d'Eijk

op verscheijden parseelen in de beemde onder den gehugte Weijbosch genaamd DE SMALDONK - twee akkeren teulland genaamd DE STELBRAAK - en op twee akkeren gelegen OP DE PEGSTUKKEN


den tweeden clamp is in voegen als voor ten beurden gebragt en ingeset bij Philip Jacob de Haas op 16-0-0 affgehangen van 30-0-0 gemeijnt bij Lambert Antony Spierings op 18-0-0 4 slaagen, Philip Jacob de Haas slaat bij de voors. clamp 12 slaegen en verklaart tot meedestanders te hebben Mr. C.J.Speelman, de Heer Dirk Hanegraaff, J. van Beverwijk, de Heer Adriaan Boll en Gijsbert van Beverwijk
DERDEN CLAMP OFF DISTRICT

beginnende aan de GEMEENTENSPOMP int midden van de Straatm vervolgens nevens HUYGEWILLIG tot OP D EVOORT langs DE SCHUT­SBOOM benevens DE SLENDER over den Boschweg tot aant DIEPWA­TERSCHOOR, vervolgens den Dijk tot aan de limietpaalen van Den dungen, vandaar langs de jurisdictie van St.Michielsgestel tot aan de CAATSE VONDER in de Broekstraat langs de jurisdictie van Boxtel en St.Oedenroode over d eGEMEENTENSVROENTE tot aan het BEEKXSCHOOR, van daar terug over den Dijk naar het Hermaa­len nevens HET SLOTJE, over de SCHOOT tot aan de huysinge DE ROSCAMP, van daar nevens de huysinge van Joost Arnoldus verha­gen tot op den hoek van de huysinge van Adriaan Jacob van Kessel, door het HEKKEN en het STEEGSKEN tot aan de GEMEEN­TENSPOMP voors.


privatief mocht jagen:

de Heer Michiel Fredrickx wonende te 'sBosch

op het erf en aangeleege akker en weijlanden onder den gehugte Broekstraat e.e. DE GEEFHUYSCAMP - tien stukken teulland onder den gehugte voors. - een parseel aldaar e.e. een MISTWEG - een parsee DE LOUWERENSCAMP e.e. DE GEEFHUYSCAMP - op zeeven aan den anderen geleegene parseelen onder den gehugte voors. e.z. LOUWERENSCAMP a.z. + e.e. DE GEEFHUYSCAMP
de Heer Martinus Wilhelmus Kippinx wonende te 'sBosch

eenen camp onder den gehugte van de broekstraat - een heijveld OP DE MEIJLDOORN


de Heer Adrianus de Gier wonende te Den Dungen

een heiveld in enige ter culture gebragte landerijen onder den gehugte Broekstraat


de Eerwaarde Heer Christiaan Hubens

op zijne hoeve onder den gehugte Lutteleijnde int Hermalen genaamd SCHRIJVERSHOEVE thans in huur en gebruik bij Johannis van den Bogaart


de Heer F.J.Kerkhoff wonende te 'sBosch

eenige akkeren teulland onder den gehugte van de Borne genaamt HET KLEIJN TEIJNVELD - ten tweede op het BINNENERF van de hoeff bestaande in hoff boomgaart en aangeleege teul - en weijlanden onder Borne NEFFENS DEN OLIJMOOLEN


de Regenten van het H.Geesthuys te 'sBosch

op de landerijen onder den gehugte Broekstraat genaamt DE KREIJSPOT - een houtboschonder den gehugte voors.


de Heeren C.J.Zorreth en J.B. van der Schuuren woonende te 'sBosch

op de hoeve bestaande in akker weij en heijlanden onder den gehugte Broekstraat genaamt DE DENNEBOOMSCHE HOEVE tans in huur en gebruik bij Reijk van den Oetelaar - eenige parseeln akkerland daar tegenover west de HEERBAAN naar St.Michielsge­stel noord de SCHUTTERIJ VAN ST.ANTHONIS te St.Michielsgestel


de Heer van den heuvel als rentmr. der domeinen herkomstig van de Keurvorst van de Paltz thans competeerende de Bataafsche Republiek op zeeker parseel houtbosch genaamt DEN WIELSENHEIJ­CAMP
Mejuffrouw W.J. van Roosmalen woonende te 'sBosch

eenige aan den anderen onder den gehugte van het Lutteleijnde geleege parceelen akkerland genaamd DE STREEPEN


Mejuffrouw J.L.N. van Roosmalen woonende te 'sBosch

op de hoeff bestaande in eenige aan den anderen onder den gehugte Lutteleijnde gelegen akker en weijlanden


de Eerwaarde Heer A.W. van Roosmalen

op zeventien aan den anderen en binne deese gemeente onder den gehugte Broekstraat gelegen parceelen akkerland genaamd SCHIL­DERSCAMP


Gijsbertus Adriaan Verhagen

een schaarbosch met eijkeheesters groot 23 loopense genaamt DE KLOMP gelegen in de Broekstraat - op het erff genaamt DE OUWDE PASTORIJE onder Lutteleijnde groot ontrent 4 loopense geleegen IN DE BUENDER - Huys en erve onder Lutteleijnde IN HET STEEG­JE groot ontrent 4 loopense


Johannis Peeter van de Ven

op het erfke IN DEN KLEIJNEN BAARS - op vier stukken teulland IN DEN BROEKSENDIJK - een braak teulland IN D EBUENDER a.e. de BUENDERSTRAAT - het erf OP DEN BOSCHWEG - op zes tukken teul­land en twee hooijveldjes IN DE WEIJDONK - op zes stukken teulland OP HET OETELAAR - op het erff IN DE ELDE - op een erff IN DE ELDE = vier stukken teulland INT VLEKKERSHOEFKEN - zes akkers land gelegen IN DEN HONGERSHOEK - een braak teul­land OP D EKEUR - ze stukken teulland op het Oetelaar genaamt HET DUNGENSLANT


de Heer Gijsbertus Hermanus van Beverwijk

op zijn hoef met de aangelege landerijen onder Borne op het Oetelaar - op twee akker steullant opt Oetelaar met een dijks­ke - op vier akkren aan malkanderen gelegen onder de Broek­straat OPT HOLDER - op zeven akkeren teulland met een groes­veltje aan malkanderen opt Oetelaar genaamt DE KUYLEN - op twee akkers met eenen hooijcampken aan malkanderen aant Elder­broek genaamt DE WEIJCAMP a.z. gilde van St.Anthonius te Gemonde - op eenige aprseelen onder het Lutteleijnde IN SCHRI­JVERSHOEF genaamt DE KEURCAMP - op het erff BIJ GREVEKEUR onder Borne a.e. DEN BREEMERT - een parseel teuland in den Borne op het Oetelaar aan het Elderbroek - eenge parseelen teul - en groesland onder den Borne - land en groes IN DE WEIJDONK met den dijk gelegen in den Borne opt Oetelaar - opt land IN D EBUENDER genaamt DE GROENEWEG e.e. DE BUENDER­STRAAT -

opt land genaamt DEN OLISTEMPER omtrent HUYGEWILLIG e.e. DE BUENDERSTRAAT - opt land gelegen OP DE KEUR - op huys hoff boomgaart en blijkveldt gelegen onder den 4e klamp
Jan Arnoldus Verhagen voogd over Catharina Herme Voets

op haar erff onder Lutteleijnde onder den 4e clamp


Jan Arnoldus Verhagen als in huwelijk hebbende Catharina Anthony Vugts weduwe van Anthony Hendrik van der Schoot

het erff in het Hermalen


Willem Dieis Vrenssen

op zijn erff onder den Borne


Arnoldus van Bbree

op een parseel off braak zijnde teul en groesland gekomen van Hendrik Willem van den Bogaart onder den gehugte den Borne - op een stuk land overt ELDERBROEK gekomen van de erfgenamen van Mevrouw Wierts - een parseel land onder Lutteleijnde gekomen van de heer van Meeuwen - op zijn erve genamt DE KEULSE KAR met aangelegen landerijen onder Lutteleijnde


Willem Wilhelmus van Heretum

op zijn erff onder de Borne e.e. de straet van den BAERS a.e. de Bunderstraet - een parseel op het Oetelaer - een parseel opt Oetelaer aan de KRUYSSTRAAT - een parseel opt Oetelaar genaamt het NIEUWLAND


Niklaas Schrijvers

op agt akkeren teulland met een groesveld aan malkanderen onder Lutteleijnde OP DE KEUR


Silvester van der Heijden

op een parseel onder Lutteleijnde IN D PUTSTEEG - een parseel land IN DE BUENDER - een parseel teulland IN DE SCHILT onder Borne a.e. DEURWAARDERSCAMP - een parseen IN DE SCHILT - eenen camp IN DE WEIJDONK onder Borne - twee akkers aldaar


Gijsbert van Will

op zijn erff in den Borne - zijn braak over de straat onder Borne - zijnen camp opt oetelaar onder Borne


Christiaan Kluytmans

zijn erff DEN OLYMOOLEN met bij en aangeleegen akker en weij­land onder den gehugte Borne - een parseel tulland onder Lutteleijnde AAN HET ELDERBROEK


Adriaan de Cock

een parseel onder de Broekstraat


den derden clamp is in voegen als voor ten beurden gebragt en ingeset bij Philip Jacob de Haas op 16-0-0 affgehangen van 30-0-0 gemeijnt bij Philip Jacob de Haas op 16-10-0 3 slaegen steld tot medestander Adrianus de Gier woonende ten Dungen
VIRDEN CLAMP OFF DISTRICT

beginnende aan de GEMEENTENSPOMP opt midden van de Straat vandaar langs de huysing van Niklaas Schrijvers regt door den weg tot aant HUYSJE OP DE AKKERS dar Albert van Wert woont, van daar door de weg na(ar) het Weijbosch neffens de huysinge van Daniel Adriaan Kievits, door het HEKKEN neffens de huysin­ge van de weduwe Cornelis Peter Goyaarts, overt SCHOOR neffens d ehuysinge van Hendrikus Lambert van Sogel [lees: Soggel], vervolgens regt de straat neffens d ehuysinge van Gijsbert Francus van den Bogaart tot aant huysje van de weduwe Eijmbert Jacob van Roosmalen, vervolgens op en langs den dijk naar Veggel door het HEKKEN AANT VEGGELSGAT, vandaar regts om langs de gemeente van Veghel na de Eert neffens de jurisdictie van St.Oedenroode door de gemeene heijde tot aan de OLLANTSCHE STOCK, van daar tot aan het BEEKXSCHOOR, dan terug over den dijk na(ar) het Hermalen, nevens HET SLOTJE over DE SCHOOT tot aan de huysinge van Zilvester van der Heijden, van daar de straat tot aande huysinge van Adriaan Jacob van Kessel, aldaar door het HEKKEN en door HET STEEGJE tot aan de GEMEENTENSPOMP


de Heer Petrus de Jong te Veghel

een parseel hoff en erve waarop de huysinge schuur stallinge en verdere getimmerte is staande met twee nieuw verkreegene voorpootinge en een parseel nieuland onder den gehugte Eerde gelegen genaamt HET HARTVELDT - een braak teulland ter plaatse voors. - drie percelen NIEUWE ERVEN zijnde nu in vieren gegra­ven IN DE HAAG


Juffrouw J.L.N. van Roosmalen uit Den Bosch

een parseel nieuwland aan de Heijde int Hermalen


de Eerwaarde Heer A.W. van Roosmalen

op een houtbosch leggende in het AGTERSTEN HERMALEN


Johannis Peters vn de Ven

een braak teulland genaamt HET HASENBROEK aan de ROOIJERHEIJDE

de Heer Gijsbertus Hermanus van Beverwijk

een stuk land genaamt HET HOEFKE onder Lutteleijnde aan de gemeene heijde - op zijn erve huys hof boomgaart en blijkveld in de REGTESTRAAT


Jan Arnoldus Verhagen

op haar erff onder Lutteleijnde OP DE PLIJN en een braak teulland OP DE PLIJN genaamt DE SULPER


Jan Arnoldus Verhagen x Catharina Anthony Vugts

een parseel land DEN BUENDER genaamt HET NIEUWLAND INT HERMA­LEN


Andries Hendrik Verkuylen

zijn erff OP DE PLIJN onder Lutteleijnde - een parseel land onder Lutteleijnde OP DE PLEIJN - nog een parseel onder Lutte­leijnde - eeen parseel onder Weijbosch AGTER DEN BERGH


Niklaas Schrijvers

twee akkers teulland met aangemeete nieuwland onder Luteleijn­de OP DE PLIJN - twee akkers IN HET HERMALEN -


Silvester van der Heijden

op huys erve onder Lutteleijnde a.z. en e.e. de VOETPAD - een houtbosch onder Lutteleijnde ter plaatsche genaamt HET HERMA­LEN


Christiaan Kluytmans

een parseel land met de groes INT HERMALEN


de heer Theodorus Johannis Lourentius de marmol d'Eijk

enige aprseelen teulland genaamt DE HOEVENBRAAK op vier akke­ren daar tegenover gelegen genaamt DE GRAEVENAKKER e.e. de GRAVENAKKER - parseel akkerland genaamt HET HEUFKEN - twee parseelen akkerland OP DE WITAKKER - op vier akkeren ter plaatse voors.


den vierden clamp is in voegen als voor ter beurden gebragt en ingeset bij Philip Jacob de haas op 14-0-0 affgehangen van 30-0-0 gemeijnt bij Philip Jacob de haas op 16-0-0 4 slaage, Niklaas Schrijvers 2 slaage verklaart desen pacht te hebben gedaan voor en ten behoeve van Jacob Groenewalt, Gerrit Jans­sen van Rooij slaat 4 slaagen tot medestanders Jan van den Akker en Lambert Anthony Spierings - de pagtpenningen en slagen bedraagen zaamen 93 gl. die den ondergetekende borge­meester van Schijndel anno 1802 bekent te hebben ontfangen CHRISTIAEN VAN ROOIJ
na drie voorgaande zondagse publicaties gedaan ten raadhuiz evan Schijndel op 27 september 1802.
fol.142v

Verpachting van de HOPWAAG


EERSTE WAAG ingezet door Willem van Schenke op 28 gl. afgehan­gen van 60 gl. en gedaald op 35 gl. en daarvoor gemijnd door Gijsbertus Adriaen verhagen slaat 80 slagen, dezelfde nog 20 slagen, dezelfde nog 25 slagen en hij verklaart deze gepacht te hebben voor en ten behoeve van Willem Jansse van Roosmalen die verklaart de verpachting der HOPWAAG te accepteren - TWEEDE WAAG ingezet door Johannis Andries Verhagen op 40 gl. afgehangen van 60 gl. gedaald tot 44 gl. en gemijnd door Willem van der Schenke - de slagen van der beider hopwagen bedragen 56 gl. 5 st. die aan mij borgemeester de anno 1803 zijn voldaan bij het uitgaan van het hoogsel dico 56-5-0 Willem van Liempt - actum provisioneel 14 mei 1803 en defini­tief 21 mei 1803.
fol.158v

Maken van NIEUWE SCHOOREN

een int Weijbosch aant lant van Piet Peter van der Spank en Adriaan Peter Goyaarts - het tweede mede int Weijbosch aant lant van Jan van den Akker, Adriaan Peeter Goyaarts en Joost Eijmbert Verhagen - het derde teijnen de weg van DE SLENDER na de MOOLEN - het vierde int Lutteleijnde IN DE SANDSCHEL AAN DEN HEIJKANT tegenover het erff van Mattijs Rijnder van den Bogaart en de weduwe Miggiel Clomp - voor ade afmetingen etc. zie vorige bestekken - oplevering voor 15 september 1803 - het grootste schoor lang 18 voet is ingezet voor 17-0-0 door Johannes Eijmbert verhagen, door de besteders geboden 6-0-0 en opgeklommen tot 13-0-0 en gemijnd door Piet van Tartwijk; 2w schoor 14 voet ingezet door Jan Verbiest op 10-0-0, geboden 5-0-0 en opgeklommen tot 10-0-0 uiteindelijk voor Leonardus van der Stappen; 3e schoor 14 voet Leonardus van der Stappen voor 11-0-0 uiteindelijk Jan Verbiest; 4e schoor 14 voet 11-0-0 en uiteindelijk gegund aan Leonardus van der Stappen - 1 augustus 1803.

fol.168


onder den gehugte Weijbosch in de Beembde genaemt TEUNIS MEIJSSEVELT - 1765
fol.170v

Verpachting van de JACHTDISTRICTEN

zie de voorgaande acte!
fol.214

Verhuur van HET SLOTJE in het Hermalen

Eijmbert Dirk van Liempt. Hendrik Hugo van Berkel en Jan Francus van Heeswijk testamentaire voogden van de drie minder­jarige kinderen van wijlen Helena Francus van Heeswijk in huwelijk verwekt door wijlen Hendrikus Johannis van Berkel, zullen na drie voorgaande publicaties en twee gedane adverten­ties in de Bossche Couranten publiek verhuren ' eene huysinge [bierbrouwerij doorgehaald] schuur schop varkenskooij en hof met verscheijdene parceelen akker - weij - en groesland van ouds genaamt HET SLOTJE - voor een periode van 3 jaren - reguliere pachtcondities worden opgesomd - dezelfde landerijen worden opgesomd als in een vorige akte - voor 135 gl. pacht­penningen ingezet door Peeter Jacobus van den Bogaart maar hierop volgden nog 10 slagen door Boudewijn Peeter Hellings - actum 26 maart 1804.

==========================================================EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

==========================================================


Dovnload 82.64 Kb.