Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Collectieve arbeidsovereenkomst in de metalektro 2010/2011 vooraf

Dovnload 0.64 Mb.

Collectieve arbeidsovereenkomst in de metalektro 2010/2011 voorafPagina1/15
Datum17.09.2018
Grootte0.64 Mb.

Dovnload 0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

COLLECTIEVE

ARBEIDSOVEREENKOMST

IN DE METALEKTRO

2010/2011
vooraf
Voor u liggen de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s)

 • In de Metalektro 2010/2011

 • Voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro 2010/2011

 • Inzake Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro 2010/2011 en

 • Aanvullende CAO in de Metalektro betreffende SAO 2010/2011

Door algemeen verbindend verklaring (AVV) zijn de meeste bepalingen van deze CAO’s van toepassing voor alle werkgevers en werknemers die bij inwerkingtreding of gedurende de looptijd van de AVV onder de werkingssfeer vallen of komen te vallen.

Sommige bepalingen worden bij het verzoek tot AVV buiten beschouwing gelaten. Deze bepalingen zijn daarom slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers en hun werknemers.

Bovendien komt het voor dat de Directie UAW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepalingen buiten de AVV laat. Ook deze bepalingen zijn slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers en hun werknemers. CAO-bepalingen die naar hun aard niet voor AVV in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld bepalingen over pensioenen, herverzekering van eigen risico’s van werkgevers en bepalingen die geen verband houden met arbeid.


Van de CAO in de Metalektro 2010/2011 zijn buiten het verzoek tot AVV gelaten: artikel 1.1 lid 3 en 4; artikel 2.1 lid 3 m en n; artikel 3.2 lid 1; artikel 4.2 lid 1; artikel 4.11; artikel 6.3 leden 1 c en 2; artikel 7.1; artikel 9.2 lid 3; artikel 9.3; artikel 9.6; artikel 9.7; artikel 10.1; artikel 10.2; artikel 10.4; artikel 10.5 leden 2 en 3; artikel 10.6 leden 2, 3 en 4; artikel 10.7; artikel 10.8 en artikel 10.11.
Van de CAO voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro 2010/2011 zijn buiten het verzoek tot AVV gelaten: artikel 1.1 leden 3 en 4; artikel 3 lid 1 sub h en l; artikel 8; artikel 15; artikel 16; artikel 23 lid 1; artikel 43 lid 2; artikel 44 leden 2, 3 en 4; artikel 46; artikel 47; artikel 48; artikel 49; artikel 51 lid 3; artikel 52 en artikel 54.

In hoeverre ook andere bepalingen buiten de AVV blijven, zal blijken uit de behandeling van het AVV-verzoek door de Directie UAW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In het AVV-besluit is te vinden welke bepalingen binnen de AVV vallen. Het besluit tot AVV wordt door de Directie UAW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.CAO.SZW.nl) en op de site van de Staatscourant (www.staatscourant.nl).

De AVV treedt in werking op de tweede dag na publicatie van het besluit in de Staatscourant, dan wel op de in het besluit genoemde datum, en loopt tot uiterlijk de einddatum van de CAO.


Partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomsten in de Metalektro hebben de afspraak gemaakt, dat binnen het kader van de Basis-CAO en de CAO-HP de mogelijkheid wordt geboden om op concern-, bedrijfs-, branche- of regioniveau een zo genoemde “MetalektroB-CAO” (afgekort: “MB-CAO”) af te sluiten (zie artikel 1.4). In samenhang daarmee zijn de bepalingen in de betreffende CAO’s en in de aanvullende CAO SAO onderverdeeld in A-bepalingen en B-bepalingen.
Leeswijzer:

(c) Copyright ROM. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ROM.COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO
Tussen


 1. de Vereniging FME-CWM, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen werkgeversvakvereniging of w.v., die handelt voor en namens die leden van de w.v. van wie de onderneming valt resp. zal vallen onder de omschrijving van de werkingssfeer in bijlage A behorend bij artikel 1.2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO),


en


 1. de Vereniging FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,

 2. de Vereniging CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht,

 3. de Vereniging De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Culemborg,


de verenigingen 2 t/m 4 hierna gezamenlijk te noemen de werknemersvakverenigingen of v.v., is de navolgende CAO gesloten.


 1. Partijen geven hierna een toelichting op het karakter van deze CAO en een aantal regels voor het behoud van het karakter en de juiste werking van deze CAO.


1. De w.v. en de v.v. hebben deze CAO gesloten om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van goede sociale verhoudingen in de Metalektro, aan het bevorderen van het welzijn van de werknemers in de onderneming en aan het verhogen van de productie en productiviteit in deze bedrijfstak.
2. Partijen zijn zich ervan bewust dat een groot aantal zaken die de arbeidsverhoudingen betreffen niet in de CAO, maar op ondernemingsniveau geregeld worden. Afhankelijk van het onderwerp zal dat tussen directie en v.v. of ondernemingsraad of door de directie zelf geregeld worden.
3. In dit verband erkennen zij wederzijds taak en functie van de ondernemingsleiding en van de v.v.. Aan de ene kant erkennen de v.v. dat in de huidige maatschappijstructuur alleen de ondernemingsleiding tot taak heeft het ondernemingsbeleid te bepalen en de verantwoordelijkheid draagt voor de realisering daarvan. Aan de andere kant erkennen de w.v. en de leden van de w.v. de v.v. als zelfstandige belangenbehartigers van hun leden, zowel op individueel als collectief niveau.
De (leden van de) w.v. erkennen dat v.v. hun taak alleen goed kunnen vervullen wanneer zij zo goed mogelijk op de hoogte zijn van datgene wat binnen de onderneming plaats heeft, waarbij genoemde belangen betrokken zijn, en zij een goed contact met hun leden in de onderneming kunnen houden. Daarom zullen de leden van de w.v. de v.v. zo goed mogelijk op de hoogte houden van zaken die voor hun leden van belang zijn.
4. Om de bedoelingen van deze CAO te realiseren is tijdig en te goeder trouw overleg essentieel.

5. Partijen hebben in de CAO een bemiddelingsprocedure opgenomen voor het geval het niet lukt door goed overleg tot eenheid van opvatting te komen. Het is de bedoeling van partijen dat van deze procedure bij hoge uitzondering gebruik wordt gemaakt.
6. Partijen bevelen aan om in overleg met de ondernemingsraad een klachtenregeling op te stellen en daarin op te nemen dat de werknemer zich kan laten bijstaan door een door hem gekozen persoon. Na afhandeling van de klacht binnen de onderneming staat de weg via de v.v. nog open.
7. Partijen wijzen discriminatie bij tewerkstelling af en zijn bereid zich in te zetten voor de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het arbeidsproces.

Deelname van vrouwen aan opleidingen zal worden bevorderd. Periodiek zal de voortgang bij het scheppen van gelijke kansen door CAO-partijen worden besproken.
B. Partijen vinden het belangrijk dat aandacht wordt besteed aan zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten van de werkgelegenheid in de bedrijfstak tegen de achtergrond van de economische situatie.
1. Op bedrijfstakniveau (in de ROM) zal overleg worden gevoerd over voor de bedrijfstak of de belangrijkste sectoren daarvan van belang zijnde onderwerpen. Met de binnen de bedrijfstak werkzame opleidingsorganen zal worden overlegd over de opstelling van scholingsprogramma’s gericht op moeilijk vervulbare vacatures en moeilijk plaatsbare werknemers.
2. Op ondernemingsniveau kunnen v.v. en de ondernemingsleiding overleg voeren over alle aspecten van de werkgelegenheid.
3. Partijen zullen de grootst mogelijke aandacht en medewerking geven aan het bevorderen van de productiviteit, wanneer dit in de onderneming ter sprake wordt gebracht.
4. Partijen bevelen aan in de onderneming extra aandacht te geven aan het ontwikkelen van een integraal ouderenbeleid en aan de problemen van gehandicapten en buitenlandse werknemers.
5. Partijen zetten zich in voor het bevorderen van de toepassing van arbeidsvoorwaarden à la carte in de onderneming.
6. Partijen bevelen werkgevers en werknemers aan te doen wat in hun vermogen ligt om conflictsituaties over gewetensbezwaren te voorkomen, onder meer door zo spoedig mogelijk, nadat de werknemer de gewetensbezwarende situatie kenbaar heeft gemaakt, met elkaar in overleg te treden.


 1. Partijen zien het verzuim wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid als een blijvend punt van zorg. Zij zijn van mening dat het verzuim dat voortvloeit uit het werk in eerste instantie op het niveau van de onderneming moet worden aangepakt. Zij bevelen daartoe aan binnen de onderneming een preventief beleid te ontwikkelen.D. Partijen bevelen aan een intern milieuzorgsysteem in te voeren.


 1. Partijen bevelen aan om op ondernemingsniveau tot een regeling te komen om ongewenst gedrag tegen te gaan.
 1. Partijen hebben het Integraal Systeem van Functiewaardering (ISF) ter vervanging van de functielijst met ingang van 1 januari 2008 in deze CAO opgenomen.


Partijen zijn het eens omtrent een aantal toelichtingen en aanbevelingen behorende bij deze CAO. De teksten van deze toelichtingen en aanbevelingen zijn opgenomen onder de artikelen waarop zij betrekking hebben.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 • Leeswijzer: A-bepalingen zijn vet weergegeven
 • COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO Tussen
 • de verenigingen 2 t/m 4 hierna gezamenlijk te noemen de werknemersvakverenigingen of v.v., is de navolgende CAO gesloten.
 • 4. Om de bedoelingen van deze CAO te realiseren is tijdig en te goeder trouw overleg essentieel.
 • 7. Partijen wijzen discriminatie bij tewerkstelling af en zijn bereid zich in te zetten voor de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het arbeidsproces.
 • 2. Op ondernemingsniveau kunnen v.v. en de ondernemingsleiding overleg voeren over alle aspecten van de werkgelegenheid.
 • 4. Partijen bevelen aan in de onderneming extra aandacht te geven aan het ontwikkelen van een integraal ouderenbeleid en aan de problemen van gehandicapten en buitenlandse werknemers.
 • D. Partijen bevelen aan een intern milieuzorgsysteem in te voeren.

 • Dovnload 0.64 Mb.