Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Collectieve conflicten het recht te staken

Dovnload 20.87 Kb.

Collectieve conflicten het recht te stakenDatum10.07.2017
Grootte20.87 Kb.

Dovnload 20.87 Kb.

TITEL 7. COLLECTIEVE CONFLICTEN

HET RECHT TE STAKEN

 • Begrip

 • Staking - Niet gedefinieerd in de wet

Tegengehouden door vakbonden Zou het begrip beperken

= Machtsmiddel van de werknemer   • Zuiver = Collectief neerleggen van werk om druk uit te oefenen

   • Andere -> Element staking bestaat erin dat je je werk niet naar behoren uitvoert

       • Schokstaking = Aan de band, 1e paar werken niet, daarna de andere

       • Stiptheidsstaking = Overdreven nauwgezet de regeltjes volgen

       • Langzaam-aan-actie

       • Betaalstaking

     • Andere vormen van collectieve acite

   • Betogen

   • Blokkades

       • Onderneming

       • Terrein

       • Wegen

   • Sit-in

   • Bedrijfsbezetting

   • In eigen beheer nemen van de onderneming

     • Waarvoor wordt gestaakt

   • Slechte sociale relaties -> Iemand waar goeie relaties mee zijn is weggepromoveerd

   • Frustratie omdat men niet weet waar men aan toe is

   • Onveiligheidsgevoel bij chauffeurs

     • Geoorloofd <-> Ongeoorloofd

   • Termijn - Niet te lang

   • Doel mag niet kennelijk onredelijk zijn

   • Erkenning door vakbonden - Niet: Wilde staking

   • Meerderheid moet akkoord gaan

 • Lock-out -> Uitsluiting

= Machtsmiddel van de werkgever

 • Grondslag

     • Arrest Debruyne

     • A contrario: Als je niet opgeëist wordt, heb je het recht om te staken

 • Art. 6 Europees Sociaal Handvest

-> Belang continuïteit van de dienst

 • Beperkingen

 • Inherente -> Rechtsmisbruik - Hoe kan je druk uitoefenen als het staken sterk beperkt is?

 • Externe - Hiërarchie: Art. 6 ESH

     • Wet

     • C.A.O. - Principe: Obligatoire bepalingen

-> Werknemer is geen ondertekenende partij

     • Individuele overeenkomst

Voorbeeld. Ieder jaar zonder staking levert de werknemer 500 euro op

Bepaald bedrag voor opleiding

Niet: Werknemer verbindt zich er toe niet te staken


 • Gevolgen t.a.v. de werknemers

 • Werknemers in het algemeen

     • Niet: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst -> Als dit wel gebeurt:

   • Manifest rechtsmisbruik

   • Solidariteitstaking

   • Onregelmatig = Beëindigingsvergoeding

 • Vakbondsafvaardiging

VOORKOMEN EN BEËINDIGEN

 • Vakbondsafvaardiging horen

     • CAO n° 5

     • Spreekbuis van de werknemer als het rommelt in de onderneming

     • Onderhandelen met het oog op sluiten van akkoord

= Ondernemings-CAO

-> Wordt ondertekend door: Werkgever

Vakbond, Niet de afgevaardigde


 • Paritair comité -> Verzoeningsbureau

     • Wanneer men er niet uitraakt op niveau van de bedrijfstak

     • Proberen de partijen dichter bij elkaar te brengen

 • Sociale bemiddelaars

     • Wanneer men er niet uitraakt op sectoraal niveau

     • Federaal -> Proberen te bemiddelen (≠ Verzoenen)

     • Principe: Voorzitter van het paritair comité

     • Alleen maar bij serieuze conflicten die dreigen schade toe te brengen aan de gehele economie

 • Ordehandhavers

     • Zoveel mogelijk afzijdig: Rode lap - Stier

     • Mogelijke incidenten aan poorten: Beleidsbeslissing

   • Minister van binnenlandse zaken

   • Burgemeester

 • (Rechterlijke macht)

BEROEP OP DE RECHTBANK

Voorafgaandelijk -> Heeft de rechterlijke macht wel de rechtsmacht om op te treden in collectieve conflicten • Niet als het gaat om een belangenconflict

 • Rechtsconflict

     • Rechten van stakers

   • Ontslag

   • Sociale zekerheid

   • Wat met de arbeidsovereenkomst werkwillige? = Overmacht

     • Rechten van derden

 • Bevoegde rechtbank

 • Art. 580 Ger. W. -> De arbeidsrechtbank

 • Art. 568 Ger.W. -> De rechtbank van eerste aanleg

 • Art. 584, eerste lid Ger.W. -> De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

 • Procedure

 • Art. 584, derde lid Ger.W. = Dagvaarding in kortgeding

 • In volstrekte noodzakelijkheid -> Eenzijdig verzoekschrift

     • 2 dagen in kortgeding kan nog te lang zijn

     • Vragen: Mag ik kortgeding vanmiddag?

Opmerking. Werknemers kunnen stem niet laten horen - Rechten van verdediging?

-> Rechtsmiddel: - Niet: Eenzijdig verzoekschrift

- Wel: Derdenverzet

Je dagvaardt niemand -> Wie zou je moeten dagvaarden? • Voorwerp

 • Staking

 • Posten

   • Socio-ecomisch recht

   • Inspanningsverbintenis van de overheid om maximale werkgelegenheid te creëeren

     • Wel:

   • Vrijheid van arbeid

   • Persoonlijke vrijheid

     • Niet per definitie onrechtmatig -> Binnen grenzen

 • Poortblokkade

 • Bedrijfsbezetting

 • CAO doen naleven

 • Uitvoering

 • Betekening -> Kan een probleem zijn!

 • Dwangsom

 • Herenakkoord (maart 2002)

 • De werkgeversorganisaties beloven hun leden op te roepen niet naar de rechtbank te stappen bij sociale conflicten

 • De vakbonden geven de garantie geen wilde stakingen meer te organiseren


 • Gevolgen t.a.v. de werknemers
 • VOORKOMEN EN BEËINDIGEN
 • BEROEP OP DE RECHTBANK
 • Bevoegde rechtbank
 • Uitvoering Betekening -> Kan een probleem zijn! Dwangsom Herenakkoord (maart 2002)

 • Dovnload 20.87 Kb.