Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Collegevergadering: 19 april 2016 onderwerp opwaardering r-net bushaltes samenvatting

Dovnload 27.34 Kb.

Collegevergadering: 19 april 2016 onderwerp opwaardering r-net bushaltes samenvattingDatum07.11.2017
Grootte27.34 Kb.

Dovnload 27.34 Kb.

Collegebesluit


Collegevergadering: 19 april 2016

ONDERWERP

Opwaardering R-net bushaltes


SAMENVATTING

De R-net bushaltes aan de Heemsteedse Dreef en Cruquiusweg worden ingericht conform de R-net huisstijl.


BESLUIT B&W

1. In te stemmen met de ontwerpen van de R-net bushaltes aan de Heemsteedse Dreef en Cruquiusweg.

2. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de Commissie Ruimte (C-stuk).
INLEIDING

Bij collegebesluit van 6 oktober 2015, besproken in de raadscommissie ruimte van december 2015, is ingestemd met de “Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Heemstede inzake R-net haltevoorzieningen en infrastructurele aanpassingen”. In dit collegebesluit en de overeenkomst is het voorbehoud gemaakt dat per locatie bekeken zal worden of het mogelijk en wenselijk is de R-net fietsmodule te plaatsen.


De door de provincie gecontracteerde aannemer heeft de ontwerpen per locatie uitgewerkt.
Bij de haltes waar de inrichting wijzigt zijn de ontwerpen voorgelegd aan de direct omwonenden.

Bij de bushalte Cruquiusweg zuid is, in samenspraak met de omwonenden, vrije ruimte in het ontwerp opgenomen waar de gemeente zelf fietsenrekken gaat plaatsen.

Op de andere voorgelegde ontwerpen is één reactie ontvangen van een bewoner die de voorkeur heeft om de bushalte Blauwe Brug volledig te verplaatsen. Verplaatsing van de bushaltes zit echter niet in dit project en is voor deze bushalte (nu) ook niet realiseerbaar.
Dit proces heeft geresulteerd in ontwerpen per halte (zie bijlagen) en de aangepaste tabel vanBijlage 1 van de overeenkomst: Haltelocaties inclusief de aan te leggen Haltevoorzieningen en infrastructurele aanpassingen in de Gemeente Heemstede”.

De wijzigingen in de tabel van de overeenkomst betreffen alleen de fietsmodules die niet bij iedere halte inpasbaar zijn, per halte is een toelichting van de wijziging. De overige geplande voorzieningen zijn niet gewijzigd.Met de provincie Noord-Holland is overeenstemming over de uiteindelijke ontwerpen. De gewijzigde onderstaande tabel uit bijlage1 van de samenwerkingsovereenkomst wordt schriftelijk bevestigd aan de provincie. Daarmee wordt de bijlage bij de afgesloten samenwerkingsovereenkomst met de provincie aangepast, de overeenkomst zelf hoeft hiervoor niet herzien te worden.


Tabel bijlage 1 samenwerkingsovereenkomst

Haltelocaties inclusief de aan te leggen haltevoorzieningen en infrastructurele aanpassingen in de Gemeente Heemstede

Haltenaam

haltecode

Abri

DRIS

Fietsmodule

Toeganke-lijkheid

Toelichting wijziging


Cruquiusweq zuid

55142290

ja

ja

Geen fietsmodule

ja

Geen ruimte voor fietsmodule. Gemeente plaatst fietsenklemmen.

Cruquiusweq noord

55142280

ja

ja

ja (2 modules)

ja

Geen wijziging

Wipperplein oost

55140100

ja

ja

Geen fietsmodule

- (haltetoegankelijkheid is reeds voldoende)

Fietsnietjes zijn hier reeds aanwezig en worden behouden.

Wipperplein west

55140230

ja

ja

Geen fietsmodule

ja

Fietsenrekken zijn hier reeds aanwezig en worden behouden.

Julianaplein oost

55140140

ja

ja

Geen fietsmodule

ja

Stedenbouwkundig is gekozen voor alleen de fietsmodule op de contrahalte.

Julianaplein west

55140130

ja

ja

ja (2 modules)

ja

Geen wijziging

Blauwe brug

55008510

ja

ja

Geen fietsmodule


ja

Geen wijziging. Op de Heemsteedse halte waren geen fietsvoorzieningen gepland. Deze komen bij de contrahalte van gemeente Haarlem.

Toelichting tabel: aanpassingen in blauw


Halteaanpassingen

Met deze aanpassingen (ontwerpen in de bijlagen) worden de haltes ingericht conform de huidige normen voor haltetoegankelijkheid zoals de perronhoogte, geleidelijnen, haltelengte, in- en uitrijhoeken, nieuwe R-net abri, actueel reisinformatiedisplay en gaat de bus bij de haltes Julianaplein west en Blauwe brug op de busstrook halteren en verdwijnt de haltekom. De fietsstrook wordt op deze twee plaatsen verlegd, waardoor fietsers achter de halte langs geleid worden.


MOTIVERING

1. Met de inrichting van de R-net haltes krijgen de bushaltes een R-net uitstraling en worden de voorzieningen bij de verschillende haltes verbeterd.


FINANCIËN

De provincie Noord-Holland betaalt de kosten voor de investering aan de haltes en de daarbij horende infrastructurele maatregelen. De gemeente Heemstede betaalt de kosten voor de aansluitpen van de DRIS-panelen op het electriciteitsnetwerk, afwijkende fietsenstallingsmogelijkheden en het verwijderen van de huidige abri’s.

Zie het collegebesluit van 6 oktober 2015 (bijlage) voor een uitgebreidere toelichting op de financiën.

JURIDISCH KADER

-
PLANNING/UITVOERING

De planning is dat de aannemer in opdracht van de provincie Noord-Holland de aanpassing van de haltes, conform bijgevoegde ontwerpen, realiseert in mei van dit jaar.
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING

De provincie Noord-Holland wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.


BIJLAGEN
 • kenmerk: 637487 Tekening onderwerp: R-net bushalte Blauwe Brug oost

 • kenmerk: 637488 Tekening onderwerp: R-net bushalte Julianaplein west

 • kenmerk: 637489 Tekening onderwerp: R-net bushalte Julianaplein oost

 • kenmerk: 637490 Tekening onderwerp: R-net bushalte Wipperplein oost

 • kenmerk: 637491 Tekening onderwerp: R-net bushalte Wipperplein west

 • kenmerk: 637492 Tekening onderwerp: R-net bushalte Cruquiusweg noord

 • kenmerk: 637493 Tekening onderwerp: R-net bushalte Cruquiusweg zuid

 • kenmerk: 653349 Collegebesluit 6 oktober 2015 Samenwerkingsovereenkomst R-net haltevoorzieningen


673458 /

 • Collegevergadering: 19 april 2016 ONDERWERP
 • Tabel bijlage 1 samenwerkingsovereenkomst Haltelocaties inclusief de aan te leggen haltevoorzieningen en infrastructurele aanpassingen in de Gemeente Heemstede
 • Fietsmodule Toeganke-lijkheid Toelichting wijziging
 • Halteaanpassingen
 • MOTIVERING
 • JURIDISCH KADER

 • Dovnload 27.34 Kb.