Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Collegevergadering: 20 oktober 2015 onderwerp

Dovnload 19.86 Kb.

Collegevergadering: 20 oktober 2015 onderwerpDatum30.06.2018
Grootte19.86 Kb.

Dovnload 19.86 Kb.

Collegebesluit


Collegevergadering: 20 oktober 2015

ONDERWERP

Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp


SAMENVATTING

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Jeugdwet. In dit kader is samen met de gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland jeugdhulp ingekocht bij hulp/zorgaanbieders, vrijgevestigden en groepspraktijken.


Met de betreffende aanbieders dienen, ter uitwerking van de contractueel afgesproken verplichting, nadere afspraken gemaakt te worden over verantwoording en controle.

Het bijgevoegde Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp Midden- en Zuid-Kennemerland biedt deze uitwerking. Het protocol is afgestemd met zowel aanbieders als (gemeente) accountants.


Voorgesteld wordt het Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp Midden- en Zuid-Kennemerland vast te stellen.
BESLUIT B&W

Het Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp Midden- en Zuid-Kennemerland vast te stellen.


INLEIDING

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. In dit kader hebben de gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) jeugdhulp ingekocht bij hulp/zorgaanbieders, vrijgevestigden en groepspraktijken. De (identieke) contracten zijn door elke gemeente afzonderlijk gesloten.


Genoemde gemeenten en aanbieders hebben afspraken gemaakt over de betaling (inclusief bevoorschotting) van de jeugdhulp. Met de aanbieders (de zogenaamde opdrachtnemers) dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden over verantwoording en controle.
Het bijgevoegde Verantwoordings- en Controleprotocol Jeugdhulp Regio Midden- en Zuid-Kennemerland is een uitwerking van de reeds contractueel afgesproken verplichting tot verantwoording en controle. Om overbodige bureaucratie bij de aanbieders te voorkomen is gekozen voor een regionaal protocol. Dit betekent dat aanbieders op regionaal niveau verantwoording afleggen en indien noodzakelijk deze verantwoording door hun accountant laten controleren. De totale verantwoording van de aanbieder omvat de gegevens per individuele gemeente.
De gemeente is verantwoordelijk voor het aantonen van de juiste en rechtmatige besteding van de middelen voor de uitvoering van de Jeugdwet. Indien de aanbieder/opdrachtnemer voldoet aan het Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp, kan de accountant van de gemeente hiermee vaststellen of de verstrekte middelen voor de uitvoering van de Jeugdwet juist en rechtmatig zijn besteed.
MOTIVERING

Het Verantwoordings- en Controleprotocol Jeugdhulp is een nadere uitwerking van artikel 16 van de met aanbieders gesloten overeenkomsten. In dit artikel is opgenomen dat opdrachtnemers (kosteloos) medewerking moeten verlenen aan verzoeken van de opdrachtgever tot het leveren van additionele bescheiden en het (laten) verrichten van noodzakelijk geachte controles in het kader van haar financiële verantwoording.

Aanbieders waren overigens ook in het verleden gewend om zich te verantwoorden, bijvoorbeeld naar de provincie of de Nederlandse Zorg Autoriteit.
Onderdeel 2 van het Verantwoordings- en Controleprotocol Jeugdhulp is specifiek bedoeld om kaders voor verantwoording aan de aanbieders mee te geven. In onderdeel 3 zijn voorschriften opgenomen voor de accountants van zorgaanbieders. Door toetsingscriteria op te nemen en uit te werken is duidelijk wat gemeenten belangrijk vinden voor de uitvoering van de controle.


Het Verantwoordings- en Controleprotocol Jeugdhulp betreft een regionaal product en is tot stand gekomen na diverse (ambtelijke) regionale overleggen. Om draagvlak te creëren bij de aanbieders is een aantal van hen in een vroegtijdig stadium gevraagd om mee te denken. Op- en aanmerkingen zijn meegenomen bij de totstandkoming van het definitieve protocol.
Ook de accountants van de betreffende gemeenten zijn betrokken bij de totstandkoming. In een gezamenlijke bijeenkomst is het protocol met de gemeentelijke accountants PWC, Deloitte, EY en IPA-ACON afgestemd. De accountant voor de gemeente Heemstede is EY.


  • Betrokkenheid NBA

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een werkgroep die protocollen op uitvoerbaarheid en toetsbaarheid beoordeeld. De NBA is betrokken geweest bij de totstandkoming van het protocol. De NBA zal het Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp naar verwachting medio oktober 2015 goedkeurend beoordelen..
UITVOERING

Het eerste jaar van uitvoering van de Jeugdwet heeft in administratief opzicht opstartproblemen gekend, mede als gevolg van de (nog) niet optimaal werkende geautomatiseerde koppelingen en systemen. Aanbieders hebben aangegeven dat het mede hierdoor lastig kan zijn om over 2015 (c.q. het overgangsjaar) aan alle vereisten uit het voorliggende protocol te voldoen én de afgesproken deadline van 1 maart 2016 te halen.


Om de aanbieders in dit kader tegemoet te komen, is afgesproken om een hardheidsclausule toe te passen. Indien aanbieders grote problemen ondervinden om de deadline te halen én gemotiveerd kunnen aangeven waarom dit niet haalbaar is, zal gezamenlijk naar een oplossing gezocht worden. Voor de goede orde wordt benadrukt dat alle aanbieders hebben aangegeven zich in te zetten en te doen wat in hun mogelijkheid ligt om de opgenomen deadline te halen.
JURIDISCH KADER

Jeugdwet
COMMUNICATIE/BEKENDMAKINGNa vaststelling zal dit protocol, inclusief begeleidende brief, worden aangeboden aan de aanbieders waarbij de gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland de ondersteuning i.c. hebben ingekocht.
BIJLAGEN
  • Kenmerk 660512: Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp Midden- en Zuid Kennemerland.


660530 /

  • Collegevergadering: 20 oktober 2015 ONDERWERP
  • BESLUIT BW
  • JURIDISCH KADER

  • Dovnload 19.86 Kb.