Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Collegevergadering: 22 december 2015 onderwerp

Dovnload 18.11 Kb.

Collegevergadering: 22 december 2015 onderwerpDatum05.12.2018
Grootte18.11 Kb.

Dovnload 18.11 Kb.

Collegebesluit


Collegevergadering: 22 december 2015

ONDERWERP

Uitvoeringsregeling openbaar water Heemstede 2016


SAMENVATTING

Op 17 december 2015 heeft de raad de Verordening openbaar water Heemstede 2016 vastgesteld. Als uitwerking op bepaalde punten van deze Verordening wordt uw college voorgelegd de Uitvoeringsregeling openbaar water Heemstede 2016.


BESLUIT B&W

De Uitvoeringsregeling openbaar water Heemstede 2016 vast te stellen


INLEIDING

Op grond van artikel 3, vijfde lid, van de Verordening openbaar water Heemstede 2016 heeft het college de bevoegdheid: 1. voorschriften te stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;

 2. beperkingen te stellen naar aantal en soort vaartuigen en de maximale toegestane lengte en hoogte van een vaartuig.

Tevens kan het college op grond van artikel 12, eerste lid, van de Verordening openbaar water Heemstede 2016 aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen geven met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente.


In onderhavige Uitvoeringsregeling wordt een uitwerking gegeven van deze bevoegdheden.
MOTIVERING

Afmeting ligplaats (artikel1)

De afmeting van een ligplaats kon uitsluitend worden afgeleid uit de bepalingen in de Verordening heffing en invordering van precariobelasting 2015. Dit leidde tot onduidelijkheid bij aanvragers respectievelijk vergunninghouders.


De tarieven voor 1, 2, 3 of 4 ligplaatsen liepen bovendien ten opzichte van elkaar uit de pas. Voor 2 ligplaatsen was de precariobelasting niet gelijk aan 2 keer 1 ligplaats, maar veel hoger. Dit is in de loop van de tijd ontstaan door indexering op indexering. Voor 2 ligplaatsen worden echter niet meer voorzieningen aangelegd dan gelijk is aan 2 keer 1 ligplaats. Met de Verordening heffing en invordering van precariobelasting 2016 is daarom gekozen om maar 1 tarief op te nemen, namelijk die voor 1 ligplaats.
In onderhavige Uitvoeringsregeling is nu opgenomen wat de afmeting van 1 ligplaats is, te weten 6 meter. Dit betekent dat bijvoorbeeld een boot van 5 meter in 1 ligplaats ligt en een boot van bijvoorbeeld 8 meter in 2 ligplaatsen.
Tooropkade (artikel 2)

Tijdens de inspraak op de concept Verordening openbaar water Heemstede 2013 heeft de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging aangegeven dat hun leden / roeiers last krijgen van stroming die wordt veroorzaakt tijdens voornamelijk afmeren en vertrekken van grote vaartuigen. Er is toen besloten voor het einde van de inschrijftermijn (voor het indienen van aanvragen ligplaatsvergunning) een veiligheidsonderzoek uit te voeren bij de Tooropkade, Zuider Buiten Spaarne.


Eind april 2013 heeft Nautisch Adviesbureau Dirk van der Zee een nautische veiligheidsscan uitgevoerd. Op 21 mei 2013 is het rapport opgesteld.
Het college heeft op 4 juni 2013 naar aanleiding van dit rapport besloten geen beperkingen op te nemen voor het innemen van vaartuigen aan de Tooropkade, behalve dat er maximaal 3 vaartuigen van 10 tot 15 meter lengte een ligplaats kunnen innemen in het Zuider Buiten Spaarne ter hoogte van de Tooropkade zoveel mogelijk richting de Bronsteevaart.
Hoewel er op dit moment geen ligplaats vrij is aan de Tooropkade, er geen dergelijke grote vaartuigen liggen en er ook geen aanvragen voor dergelijke grote vaartuigen op de wachtlijst staan, is dit, reeds besloten, punt opgenomen in deze Uitvoeringsregeling.
Voorschriften vergunning (artikel 3 – 5)

Er werden al wel voorschriften aan de vergunning gehecht maar deze waren nog niet in een (Uitvoerings)regeling opgenomen. Dat wordt nu alsnog gedaan.


De overige vergunningvoorschriften, die betrekking hebben op de leges respectievelijk de precario, zijn niet vastgelegd aangezien deze voortvloeien uit de Verordening heffing en invordering van leges en de Verordening heffing en invordering van precariobelasting. Verder is nog iets opgenomen in de voorwaarden over de wijziging van een vergunning en de opzegging ervan.
FINANCIËN

Niet van toepassing


JURIDISCH KADER

Artikel 3, vijfde lid, en artikel 12, eerste en tweede lid, van de Verordening openbaar water Heemstede 2016


PLANNING/UITVOERING

 • 17 december 2015: Verordening openbaar water Heemstede 2016 vastgesteld door de raad

 • 22 december 2015: behandeling voorstel Uitvoeringsregeling openbaar water Heemstede 2016 door college

 • 1 januari 2016: Verordening openbaar water Heemstede 2016 en Uitvoeringsregeling openbaar water Heemstede 2016 van kracht


COMMUNICATIE/BEKENDMAKING

De Uitvoeringsregeling wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.


BIJLAGEN
 • kenmerk: 665423 onderwerp: Uitvoeringsregeling openbaar water Heemstede 2016665421 /

 • Collegevergadering: 22 december 2015 ONDERWERP
 • BESLUIT BW
 • FINANCIËN
 • COMMUNICATIE/BEKENDMAKING

 • Dovnload 18.11 Kb.