Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Collegevergadering: 5 april 2016 onderwerp inkoop re-integratiediensten samenvatting

Dovnload 20 Kb.

Collegevergadering: 5 april 2016 onderwerp inkoop re-integratiediensten samenvattingDatum28.02.2019
Grootte20 Kb.

Dovnload 20 Kb.

Collegebesluit


Collegevergadering: 5 april 2016

ONDERWERP

Inkoop re-integratiediensten


SAMENVATTING

De IASZ-gemeenten kopen ten behoeve van de re-integratie van uitkeringsgerechtigden diensten in bij Pasmatch, Agros en Argonaut. Voorgesteld wordt om een enkelvoudige onderhandse aanbesteding te starten en de bovengenoemde huidige aanbieders uit te nodigen offerte uit te brengen.


BESLUIT B&W

Voor de verwerving van re-integratiediensten een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure te starten en de huidige aanbieders - Pasmatch, Agros en Argonaut - uit te nodigen offerte uit te brengen.


INLEIDING

De IASZ-gemeenten kopen ten behoeve van de re-integratie van uitkeringsgerechtigden diensten in bij Pasmatch, Agros en Argonaut. Pasmatch en Agros bemiddelen uitkeringsgerechtigden naar werk. Argonaut beoordeelt of door de uitkeringsgerechtigde aangegeven belemmeringen bemiddeling naar werk in de weg staan. De inkoop bij Pasmatch en Argonaut gebeurt op basis van overeenkomsten uit een eerdere aanbesteding. De huidige overeenkomsten met Pasmatch en Argonaut eindigen van rechtswege per 1 september 2016. Met deze partijen worden jaarlijks nadere afspraken gemaakt over de uitvoering in het betreffende jaar. Voor 2016 zijn deze nog niet vastgelegd.


De inkoop bij Agros is gebaseerd op een openvallende behoefte na het faillissement van

een van de partners uit de aanbesteding (Prodies). Jaarlijks wordt hiertoe met Agros een overeenkomst afgesloten. Dit is voor dit jaar nog niet geconcretiseerd.


Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede & Spaarnwoude moeten uiterlijk per 1 september 2016 voor wat betreft het aanbod van Pasmatch en Argonaut opnieuw Europees aanbesteden (dit gelet op de (totale) contractwaarde i.c. van de IASZ-gemeenten).
Omdat re-integratiediensten worden gezien als IIB-dienst, geldt (tot - in ieder geval -18 april 20161) een verlicht regime en kan een nationale (openbare) procedure, een meervoudig onderhandse procedure of een enkelvoudig onderhandse procedure gevolgd worden. Na

18 april 2016 dient een volledige Europese aanbestedingsprocedure te worden gevolgd.


Gelet op het feit dat er voor 2016 nog geen nadere afspraken zijn gemaakt met de huidige partijen én met het oog op de complexere aanbestedingsprocedure na 18 april 2016, wordt na afstemming met de Stichting RIJK geadviseerd om te besluiten tot een onderhandse procedure, leidend tot overeenkomsten per 1 januari 2016 (met ontbinding van de huidige overeenkomsten met Pasmatch en Argonaut). Voorts wordt geadviseerd te opteren voor

een enkelvoudig onderhandse procedure met de huidige aanbieders, met wie bewerkersovereenkomsten kunnen worden gesloten zonder afnameverplichting.


MOTIVERING

De motivering om te kiezen voor een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure is als volgt:  • De wetgever stimuleert regionale samenwerking, onder andere op het gebied van arbeidsparticipatie. Het regionale werkplein is hiervan een voorbeeld. In het werkplein heeft Haarlem afspraken gemaakt met Pasmatch, Agros en Argonaut voor het leveren van re-integratiediensten. Haarlem is voornemens om in 2018 een aanbesteding te starten, waarin de IASZ-gemeenten kunnen participeren (leidend tot eigen gemeentelijke overeenkomsten).

Terzijde merken we in dit kader het volgende op. Net als de overige gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland hebben de IASZ-gemeenten zich geconformeerd aan de regionale afspraken inzake samenwerking op het werkplein. De IASZ-gemeenten hebben het voordeel dat zij al overeenkomsten hadden met de re-integratiepartners op het werkplein.  • In april 2014 is besloten om het re-integratiebedrijf Pasmatch per 1 januari 2015 te ontvlechten uit de gemeenschappelijke regeling van Paswerk. Om geen aparte afspraken te hoeven maken over frictiekosten is daarbij afgesproken dat de IASZ-gemeenten vanaf 2015 voor de duur van 5 jaren re-integratiediensten zullen afnemen van Pasmatch, zo lang de hoogte van het beschikbare budget dit toelaat. Als deze afspraak geen stand kan houden, dan bestaat de kans dat alsnog frictiekosten in rekening gebracht zullen worden.

  • De tevredenheid die heerst over de inzet van en de resultaten door de huidige partijen gedurende de afgelopen jaren.

De inkoopbehoefte voor 2016 en de volgende jaren is vastgelegd in de bijlage, op basis waarvan Pasmatch, Agros en Argonaut worden gevraagd offertes uit te brengen. Ook is hiermee de samenwerking op het werkplein in regionaal verband geborgd.


Duur overeenkomsten

Bij de, na de gunning te sluiten, (raam)overeenkomsten wordt uitgegaan van de volgende perioden:
  • Agros en Argonaut:

Voor Agros en Argonaut wordt uitgegaan van een contractperiode van maximaal drie jaren (met terugwerkende kracht van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018).

Hiermee kan (eventueel) aangesloten worden bij het eerder genoemde voornemen van de gemeente Haarlem om in 2018 een aanbestedingsprocedure te starten, waarin de IASZ-gemeenten kunnen participeren. Hiermee wordt tevens aangesloten bij de voorgenomen herindelingsdatum van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude (1 januari 2019).
  • Pasmatch:

Gezien de afspraken die gemaakt zijn bij de ontvlechting van Pasmatch uit de GR wordt i.c. uitgegaan van een periode van vier jaren (met terugwerkende kracht van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019).
FINANCIËN

Het budget ter dekking van de re-integratiekosten is opgenomen in de jaarlijkse begrotingen.


JURIDISCH KADER

De aanbestedingswet;

Het inkoopbeleid van de gemeente Heemstede.
PLANNING/UITVOERING

Collegebesluit: 5 april 2016.

Gunning: uiterlijk 30 april 2016.
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING

De gunning wordt op Tenderned gemeld.


BIJLAGEN
  • Verseonnr: 672148 Inkoopbehoefte IASZ
1 Vanwege een wijziging in de aanbestedingswetgeving is de verwachte vervaldatum voor IIB-diensten 18 april 2016.

672144 /

  • Collegevergadering: 5 april 2016 ONDERWERP
  • Duur overeenkomsten
  • FINANCIËN

  • Dovnload 20 Kb.