Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Computergestuurde mechanische productietechnieken se-n-se

Dovnload 268.33 Kb.

Computergestuurde mechanische productietechnieken se-n-sePagina1/4
Datum05.12.2018
Grootte268.33 Kb.

Dovnload 268.33 Kb.
  1   2   3   4Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Computergestuurde mechanische productietechnieken

se-n-se


LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

BRUSSEL D/2012/7841/049

(vervangt leerplan D/2009/7841/004 met ingang van 1 september 2012)Inhoud

1

1

Inhoud 21 Plaats van dit leerplan in de lessentabel 5

2 Uitgangspunten bij het leerplan Computergestuurde mechanische productietechnieken Se-n-Se 6

3 Studierichtingsprofiel (SRP) 7

3.1 Situering 7

3.2 Instroom 7

3.3 Computergestuurde mechanische productietechnieken in het tso-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit, Auto, Koeling en warmte. 8

3.4 Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden 10

3.5 Uitstroom 10

3.6 Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld 10

3.7 Structuur van het leerplan 10

4 Algemene pedagogisch-didactische wenken 15

4.1 Inleiding 15

4.2 Werken aan de realisatie van het SRP 15

5 Evaluatie 16

5.1 Wat is evalueren? 16

5.2 Wat en waarom evalueren? 16

5.3 Wanneer evalueren? 16

5.4 Hoe evalueren? 17

5.5 Hoe rapporteren? 17

6 Doelstellingen en leerinhouden te realiseren in alle leerplandelen 18

6.1 Communicatie 18

6.2 Preventie en milieu 18

6.3 Kwaliteitsbeheersing 20

6.4 Kostprijs, planning en organisatie 21

7 Specifieke leerplandoelstellingen en leerinhouden verplicht te realiseren 23

7.1 Doelstellingen te realiseren via werkplekleren 23

7.2 Tekeningen analyseren 24

7.3 Werkvoorbereiding 24

7.4 Meettechnieken 25

8 Specifieke doelstellingen en leerinhouden verplicht te realiseren in tenminste één te kiezen toepassingsgebied van het leerplan 27

8.1 Computergestuurde mechanische verspanende productietechnieken 27

8.2 Computergestuurde mechanische niet-verspanende productietechnieken 29

8.3 Computergestuurde exclusieve vormgevingstechnieken 31

9 Minimale materiële vereisten 34

9.1 Algemeen 34

9.2 Individueel per student 34

9.3 Gemeenschappelijk klein gerief 34

9.4 Specifieke materialen – gereedschappen en didactische modellen 34

10 Nuttige adressen 37
 1. Plaats van dit leerplan in de lessentabel

Zie website VVKSO bij lessentabellen.


 1. Uitgangspunten bij het leerplan Computergestuurde mechanische productietechnieken Se-n-Se

Het leerplan gaat uit van volgende punten:

 • het leerproces moet gekaderd zijn binnen een duidelijk studierichtingsprofiel;

 • het studierichtingsprofiel moet gebaseerd zijn op bestaande beroepen;

 • er moet ruimte worden gecreëerd voor de eigen inbreng van scholen en studenten;

 • het werkplekleren moet de student in staat stellen om in het beroep van insteller - bedienaar van computergestuurde werktuigmachines te kunnen instappen;

 • voldoende aandacht voor preventie en milieu;

 • de nieuwe visie op het leren via een Se-n-Se studierichting.

 1. Studierichtingsprofiel (SRP)

  1. Situering

De studierichting Se-n-Se Computergestuurde mechanische productietechnieken is een kwalificatierichting. Ze vormt de studenten om te kunnen functioneren in het domein van de mechanisch vormgeving. Om dit doel te bereiken mikt de Se-n-Se Computergestuurde mechanische productietechnieken voor een deel op generieke doelen en voor een deel op specifieke doelen. De combinatie van deze twee soorten doelstellingen moet de afgestudeerde in staat stellen om levenslang breed inzetbaar te zijn en levenslang te leren maar ook om direct aan de slag te gaan in de context van een concreet mechanisch vormgevingsproces. Mechanische vormgevingsprocessen zijn samengesteld uit voorbereiden, uitvoeren en bijsturen, deze delen komen dan ook in de studierichting aan bod.

Omdat de Se-n-Se Computergestuurde mechanische productietechnieken gericht zijn op het doorstromen naar tewerkstelling gebeurt het leren in samenwerking van onderwijs met industrie. In deze Se-n-Se-richting is het rendement in grote mate afhankelijk van het initiatief van de student. Om dit voldoende aan bod te laten komen moet de student een grote eigen inbreng kunnen hebben die ook in zijn begeleiding terug te vinden moet zijn.  1. Instroom

Om te kunnen instromen in deze Se-n-Se-opleiding moeten de studenten in het bezit te zijn van een diploma secundair onderwijs. Ze hebben dan ook de eindtermen voor het secundair onderwijs behaald.

Gezien het profiel van de studierichting Computergestuurde mechanische productietechnieken is het aangewezen dat de instromende student uit het studiegebied Mechanica-elektriciteit komt en dus al in min of meerdere mate in contact is geweest met de theoretische en praktische kennis en vaardigheden die ook in de Se-n-Se Computergestuurde mechanische productietechnieken behandeld worden. De instromer uit het studiegebied Mechanica-elektriciteit valt onder de toelatingsvoorwaarde “van rechtswege uit hetzelfde studiegebied”. De instromer uit de studiegebieden Koeling en warmte en Auto valt onder de toelatingsvoorwaarde “na beslissing van de toelatingsklassenraad”.Ondanks deze voorkennis zal het nodig zijn om de al verworven inzichten, vaardigheden en attitudes in de derde graad, per gevolgde studierichting op te lijsten en deze te vergelijken met de beoogde doelstellingen van de Se-n-Se studierichting Computergestuurde mechanische productietechnieken. Deze oplijsting kan bepalend zijn voor het studietraject van de student en betekent dat studenten die instromen vanuit bepaalde studierichtingen voor bepaalde delen vrijstelling kunnen genieten.


  1. Computergestuurde mechanische productietechnieken in het tso-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit, Auto, Koeling en warmte.


Doorstroomrichting
Kwalificatierichtingen


H.O.
Academische Master
Professionele Bachelor
Se-n-Se
Industriële onderhoudstechnieken
Kunststofverwerking

Computergestuurde mechanische productietechnieken

Mechanica constructie- en planningstechnieken


Derde graad
Industriële

wetenschappen


Elektro-mechanica
Elektriciteit-elektronica

Autotechnieken

Mechanische vormgevingstech-nieken

Kunststoftechnie-ken
Telecommunicatie

Elektrische installatietechnieken

Industriële ICT

Elektronische installatietechnieken


Podiumtechnieken
Vliegtuigtechnieken
Orthopedietechnieken
Koel- en warmtechnieken

Tweede graad
Industriële

wetenschappen


Elektro-mechanica
Elektriciteit-elektronicaMechanischetechnieken


Elektrotechnieken
  1. Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden

Bepaalde lichamelijke en fysische gebreken kunnen een belemmerende factor zijn voor het uitoefenen van één of meerdere beroepen waarop deze studierichting voorbereidt. Een gepaste oriëntering en begeleiding is dan ook ten zeerste aangewezen, enerzijds omdat ze invloed hebben op de slaagkansen van de studenten en anderzijds omdat ze de uitoefening van heel wat beroepen bemoeilijken.

  1. Uitstroom

Door het slagen in de studierichting Se-n-Se Computergestuurde mechanische productietechnieken verwerft de student voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes om:

 • in een bedrijf het beroep van insteller - bedienaar van computergestuurde werktuigmachines aan te vatten;

 • zijn eigen levenslang leren te sturen en/of studies in het hoger onderwijs aan te vatten.

  1. Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld

Ons onderwijs streeft de vorming van de totale mens na waarbij het christelijk mensbeeld centraal staat. Onderstaande waarden zijn dan ook steeds na te streven:

 • respect voor de medemens;

 • solidariteit;

 • zorg voor milieu en leven;

 • vanuit het eigen geloof respectvol omgaan met anders gelovigen en niet gelovigen;

 • vanuit de eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen;

 • respectvol omgaan met het eigen lichaam (seksualiteit, gezondheid, sport …).

  1. Structuur van het leerplan

   1. Algemene doelstellingen leerplan Computergestuurde mechanische productietechnieken

De algemene doelstellingen van de studierichting Se-n-Se Computergestuurde mechanische productietechnieken zijn er op gericht competenties te verwerven die nodig zijn om het beroep van insteller - bedienaar van computergestuurde werktuigmachines aan te vatten, zijn eigen levenslang leren te sturen en/of studies in het hoger onderwijs aan te vangen. Na het met succes beëindigen van de studierichting kan de student:

 • werkvoorbereidingen opmaken;

 • computergestuurde werktuigmachines instellen en bedienen;

 • kwaliteitscontroles uitvoeren;

 • werkadministratie bijhouden;

 • communiceren en samenwerken met alle actoren van zijn werkomgeving.

Het verwerven van de nodige leercompetenties voor de studenten van de kwalificatierichting Computergestuurde mechanische productietechnieken gebeurt door:

 • te zoeken naar verbanden tussen elementen van de leerstof : relateren;

 • hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden: selecteren;

 • systematisch te ordenen via tekeningen en schema’s: structureren;

 • bestaande realisaties te bestuderen van het geheel naar zijn onderdelen: analyseren;

 • inoefenen van technieken om realisaties voor te bereiden, uit te voeren en bij te sturen: verwerken;

 • vanuit bestaande realisaties nieuwe realisaties uit te werken: zelfstandig leren.

   1. Clustering van de leerplandoelen

Bij het clusteren van de leerplandoelen maken we het onderscheid tussen de doelen die gerealiseerd dienen te worden in alle leerplandelen en de specifieke doelstellingen.

Dit geeft voor het leerplan de volgende structuur: • doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen;

 • specifieke doelstellingen verplicht te realiseren;

 • specifieke doelstellingen verplicht te realiseren in tenminste één te kiezen toepassingsgebied van het leerplan.

   1. Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen

Communicatie

De student kan, met het oog op een vlotte behandeling van technische onderhoudsproblemen tijdens vaste overlegmomenten en de uitoefening van de opdrachten, communiceren met alle collega’s en externen.Preventie en milieu

De student kan zijn realisaties voorbereiden en uitvoeren, rekening houdend met en volgens de vigerende regelgeving rond veiligheid, gezondheid, preventie en milieu.Kwaliteitsbeheersing

De student kan zijn realisaties evalueren en bijsturen.Kostprijs, planning en organisatie

De student kan bij de uitwerking van zijn realisaties rekening houden met kostprijs, planning en organisatie.   1. Specifieke doelstellingen verplicht te realiseren

Werkplekleren

De student kan: • functioneren rekening houdend met de bedrijfscultuur en de -organisatie;

 • de verworven kennis en vaardigheden in een arbeidssituatie toepassen.

Tekeningen analyseren

De student kan alleen of in teamverband en binnen een welomschreven opdracht: • constructies tekenen/schetsen als communicatiemiddel om de te construeren onderdelen, via aanvullende detailschetsen, zowel twee- als driedimensionaal, beter te duiden;

 • in functie van het vormgevingsproces, een maatvoering aanbrengen;

 • de maatvoering en de afwerking beter begrijpen door aanvullende maataanduidingen en bijschriften aan te brengen;

 • constructietekeningen tekenen en interpreteren dit om de communicatie tussen de ontwerper en de uitvoerder te verzekeren en deze te linken aan het productieproces (CAD-CAM);

 • inzicht verwerven in uitvoeringstekeningen, schema’s en schemaopbouw om, volgens de verstrekte richtlijnen, realisaties uit te voeren.

Werkvoorbereiding

De student kan, alleen of in teamverband en binnen een welomschreven opdracht, de competentie verwerven om een werkvoorbereiding op te maken door: • inzichten te verwerven in het CNC-vormgevingsproces van concept over uitvoering tot en met kwaliteitsbeheersing;

 • met lijnen en cirkels in de grafische dialoog geometrieën op te maken;

 • bewerkingsstappen met automatische gereedschapssystemen uit te werken;

 • aan de hand van een CAD-uitvoeringstekening een CNC-uitvoering van een complex constructieonderdeel te genereren met een CAM-programma;

 • opspankalibers voor complexe werkstukken voor een CNC-bewerking te ontwerpen.

Meettechnieken

De student kan alleen of in teamverband en binnen een welomschreven opdracht: • inzicht verwerven i.v.m. de klassieke meettoestellen en -opstellingen alsook in de 3D-meetmethoden en -opstellingen;

 • de competentie verwerven om de geproduceerde constructieonderdelen op te meten en te toetsen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen en de tekorten interpreteren en rapporteren om zo het productieproces bij te sturen. Dit bijsturen kan gebeuren door:

 • het correct toepassen van de voorgeschreven meetopstelling met het gepaste meetinstrument;

 • het uitvoeren van 3D-metingen;

 • het opmeten van vorm- en plaatsafwijkingen, oppervlakteruwheid …;

 • het interpreteren van de meetresultaten;

 • het uitvoeren van destructief en non-destructief materialenonderzoeken (trekproef, hardheidsproeven …).

   1. Specifieke doelstellingen verplicht te realiseren in tenminste één te kiezen toepassingsgebied van het leerplan

De toepassingsgebieden waarbinnen de leercompetenties worden verworven zijn door de school in functie van de competenties en de vooropleiding van de student te bepalen. In dit leerplan worden de volgende mogelijkheden geboden:
  1   2   3   4

 • Computergestuurde mechanische productietechnieken se-n-se
 • Plaats van dit leerplan in de lessentabel
 • Uitgangspunten bij het leerplan Computergestuurde mechanische productietechnieken Se-n-Se
 • Studierichtingsprofiel (SRP) Situering
 • Computergestuurde mechanische productietechnieken in het tso-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit, Auto, Koeling en warmte.
 • Computergestuurde mechanische productietechnieken
 • Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden
 • Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld
 • Structuur van het leerplan Algemene doelstellingen leerplan Computergestuurde mechanische productietechnieken
 • Kwaliteitsbeheersing
 • Specifieke doelstellingen verplicht te realiseren Werkplekleren
 • Specifieke doelstellingen verplicht te realiseren in tenminste één te kiezen toepassingsgebied van het leerplan

 • Dovnload 268.33 Kb.