Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Computergestuurde mechanische productietechnieken se-n-se

Dovnload 268.33 Kb.

Computergestuurde mechanische productietechnieken se-n-sePagina2/4
Datum05.12.2018
Grootte268.33 Kb.

Dovnload 268.33 Kb.
1   2   3   4

Computergestuurde mechanische verspanende productietechnieken

De student verwerft alleen of in teamverband en binnen een welomschreven opdracht de competentie om: • constructietekeningen te tekenen, te lezen en te interpreteren dit om de communicatie tussen de ontwerper en de uitvoerder te verzekeren en deze te linken aan het productieproces (CAD-CAM);

 • een werkvoorbereidingen op te maken;

 • werkstukken en gereedschappen op te spannen en de computergestuurde werktuigmachine in te stellen en te bedienen;

 • op een passende wijze tijdens de uitvoering in te grijpen teneinde het CNC-productieproces bij te sturen;

 • constructieonderdelen op te meten en de meetwaarden te toetsen aan de vooraf opgestelde kwaliteitseisen teneinde het productieproces bij te sturen.

Computergestuurde mechanische niet-verspanende productietechnieken

De student verwerft alleen of in teamverband en binnen een welomschreven opdracht: • inzichten in de werking van computergestuurde plaatbewerkingsmachines;

 • de competentie om tekeningen te maken, te lezen en te interpreteren met het oog op een CNC-productie;

 • inzichten in het plannen door het opstellen van een werkvoorbereiding voor een CNC-productie;

 • inzichten in de verschillende parameters die een computergestuurd productieproces beïnvloeden bij het praktisch uitvoeren;

 • de competentie om werkstukken en gereedschappen op te spannen en de computergestuurde werktuigmachine correct in te stellen en te bedienen;

 • de competentie om tijdens de uitvoering in te grijpen om het productieproces bij te sturen.

Computergestuurde exclusieve vormgevingstechnieken

De student maakt kennis met de verschillende facetten van exclusieve vormgevingstechnieken zoals het lasersnijden en verwerft hierdoor: • technisch- technologische inzichten om van een te realiseren opdracht, volgens genormaliseerde voorschriften, technische schetsen/tekeningen te tekenen en te lezen;

 • de competentie om de parameters, inherent aan realisatiemethode, technisch-technologisch toe te lichten en een werkvoorbereiding uit te werken;

 • de competentie om, volgens opgelegde criteria, zelfstandig opdrachten te realiseren, controles uit te voeren, resultaten en/of tekorten te rapporteren en hieruit passende conclusies te trekken teneinde het vormgevingsproces op een adequate wijze te bedienen en het productieproces bij te sturen;

 • inzichten in de werking van computergestuurde vonkeroderende werktuigmachines;

 • de competentie een tekening te maken, te lezen en te interpreteren met het oog op het vonkeroderend productieproces;

 • inzichten in het plannen en het opstellen van een werkvoorbereiding voor een CNC-vonkeroderende productie;

 • inzichten in de verschillende parameters die een vonkeroderend productieproces beïnvloeden bij het uitvoeren;

 • de competentie om werkstukken en gereedschappen op een correcte wijze op te spannen, de vonkeroderende werktuigmachine correct in te stellen en te bedienen.

   1. Na te streven attitudes

Het is enorm belangrijk om attitudes bewust en expliciet op diverse momenten na te streven. Attitudes die bijzondere aandacht verdienen zijn:

 • Verantwoordelijkheidszin
  Het belang van het eigen handelen onderkennen en plichtsbewust handelen.

 • Teamgeest
  Met tegenstrijdige belangen tussen medestudenten kunnen omgaan.

 • Overtuigingskracht
  Een eigen mening onderbouwen en argumenteren.

 • Analytisch denken
  Een probleem in zijn verschillende elementen bekijken.

 • Leergierig zijn
  Actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.

 • Synthetisch denken
  Verschillende elementen, die tot een oplossing leiden, samenbrengen.

 • Kwaliteitsbewust zijn
  In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten de studieresultaten moeten voldoen.

 • Organiseren
  Het eigen leerproces organiseren en sturen.

 • Planmatig werken
  Structuur aanbrengen in tijd en ruimte. Prioriteiten bepalen bij het aanpakken van de studie. Het studieverloop bewaken.

Al deze attitudes terzelfder tijd nastreven is uiteraard onmogelijk. Het is daarom aangewezen tijdens afgesproken periodes telkens één of enkele attitudes expliciet te benadrukken.

 1. Algemene pedagogisch-didactische wenken

  1. Inleiding

De leerplannen Se-n-Se hebben een verhoging van de synergie tussen onderwijs en arbeidsmarkt op het oog. Verder bieden de leerplannen mogelijkheden aan scholen om voordrachthouders in te schakelen en om samenwerkingen aan te gaan met andere opleidingsverstrekkers. Deze mogelijkheden moeten de scholen in staat stellen om aan hun studenten een compleet pakket aan te bieden waarbij de competenties van het lerarenteam aangevuld kunnen worden.

De leerplannen Se-n-Se zijn dan ook zo opgevat dat de erin opgenomen doelstellingen een referentiekader vormen waarmee het lerarenteam vrij kan omgaan. De school en dus ook het lerarenteam blijven de eindverantwoordelijken in het leerproces van de student en voor het bereiken van de doelstellingen. Het leerproces moet gebeuren in samenspraak met de student die in eerste instantie zijn eigen leren moet sturen. De pedagogische wenken die in dit hoofdstuk worden beschreven zijn dan ook bedoeld als suggesties, als tips.

Het is belangrijk dat studenten tijdens hun leerproces succes beleven en concrete ervaringen opdoen die betrekking hebben op hun functioneren in de maatschappij in het algemeen en in het bedrijf in het bijzonder.


  1. Werken aan de realisatie van het SRP

Onder “Werken aan de realisatie van het SRP” verstaan we een aanpak waarbij we vertrekken vanuit de samenhang tussen verschillende toepassinggebieden binnen mechanica en elektriciteit.
Bij computergestuurde mechanische productietechnieken is er altijd sprake van een samengaan van processen die berusten op kennis en vaardigheden rond mechanica, technische communicatie, planning, uitvoering, controle en bijsturing. Om de link met de realiteit van het bedrijfsleven te leggen en om zo tot een uitdagende studierichting te komen, gaan we dan ook in de Se-n-Se Computergestuurde mechanische productietechnieken vormgevingsprocessen behandelen die gebruik maken van de modernste technologie.

 1. Evaluatie

  1. Wat is evalueren?

Evalueren is het verzamelen en beoordelen van gegevens over de prestaties van studenten. Deze prestaties moeten gerelateerd zijn aan de door het onderwijs geformuleerde doelstellingen.

  1. Wat en waarom evalueren?

Evalueren is geen doel op zich. Het maakt deel uit van het didactisch proces. Via evalueren krijgen de studenten en het lerarenteam informatie over de bereikte en de niet-bereikte leerdoelen.

Zowel het proces als het product worden geëvalueerd. De klemtoon ligt daarbij uiteraard op het proces want de hoofdbedoeling van het evalueren is bijsturen, remediëren.

Met het proces bedoelen we het leerproces van de lerende. Dit proces bestaat uit het verwerken van de aangeboden leerinhouden die toelaten de doelen te realiseren, het evalueren van die doelstellingen en het bijsturen of remediëren.

De evaluatie van het product is een meting die aangeeft of de lerende in voldoende mate de vooropgestelde doelen heeft bereikt.

Bij het evalueren wordt aandacht besteed aan:


 • kennis,

 • vaardigheden,

 • attitudes,

en aan de samenhang ertussen.

Met het oog op het realiseren van het studierichtingsprofiel is het belangrijk dat de lerende via zelfevaluatie zijn eigen leerproces leert bijsturen om te komen tot competenties die hij nodig heeft om levenslang te leren.  1. Wanneer evalueren?

Het lerend bezig zijn van de studenten en de vorderingen die ze daarbij maken worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd.

Naast deze vorm van evalueren moet met het oog op het studierichtingsprofiel worden nagegaan of de beoogde doelen gehaald worden. Hiervoor zijn evaluaties van grotere leerinhouden nodig.

Verder kunnen de studenten ook nog periodiek aan de hand van goed gekozen onderhoudsopdrachten worden geëvalueerd. Deze evaluaties van de onderhoudsopdrachten hebben altijd het studierichtingsprofiel en de daarmee samenhangende leerdoelen op het oog.

Evalueren helpt het leerproces sturen. Daarom wordt het evalueren doorgedreven geïntegreerd in dat leerproces. Evaluatie is geen afzonderlijke activiteit maar is een leermoment, daardoor worden het leerproces van de student en de instructie van de leraar geoptimaliseerd.  1. Hoe evalueren?

Tussen de doelstellingen, de gekozen werkvorm en de evaluatie is er een sterke relatie.

Indien we een informatieve evaluatie of procesevaluatie nastreven is het doel ervan goede feedback te kunnen geven. Er is sprake van een kwaliteitsvolle feedback indien de terugkoppeling van gegevens tot doel heeft de lerende ermee vooruit te helpen.

Indien we een summatieve evaluatie of productevaluatie nastreven is het doel ervan het uitspreken van een eindoordeel over de prestaties van de student. Deze evaluatie is gericht op het beslissen of een student in voldoende mate de doelstellingen van het leerplan heeft bereikt.

Eigenschappen van evaluaties • juiste conclusies trekken uit de resultaten (validiteit),

 • herhaald gebruik onder gelijke condities dezelfde resultaten opleveren (betrouwbaarheid),

 • elke student krijgt dezelfde kansen (objectiviteit),

 • de beoordelaar heeft geen invloed (objectiviteit),

 • de nodige informatie wordt verstrekt (transparantie),

 • de beoordeling is te rechtvaardigen ( normering),

 • participatie in de evaluatie (studentbetrokkenheid),

 • aansluiten bij het beroepsleven (authenticiteit).

  1. Hoe rapporteren?

Een dossier bijhouden van de gerealiseerde onderhoudsopdrachten kan een middel zijn om de bereikte leerdoelen aan te geven..tevens toont het aan in welke mate de doelstellingen bereikt zijn.
Leerplannen van het VVKSO zijn het werk van leerplancommissies, waarin begeleiders, leraren en eventueel externe deskundigen samenwerken.

Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren en uw opmerkingen, zowel positief als negatief, aan de leerplancommissie meedelen via e-mail (leerplannen.vvkso@vsko.be).

Vergeet niet te vermelden over welk leerplan u schrijft: vak, studierichting, graad, nummer.

Langs dezelfde weg kunt u zich ook aanmelden om lid te worden van een leerplancommissie.

In beide gevallen zal de coördinatiecel leerplannen zo snel mogelijk op uw schrijven reageren.

 1. Doelstellingen en leerinhouden te realiseren in alle
  leerplandelen


  1. Communicatie

De student kan, met het oog op een vlotte behandeling van technische onderhoudsproblemen tijdens vaste overlegmomenten en de uitoefening van de opdrachten, communiceren met alle collega’s en externen.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. In een gegeven opdracht een in een vreemde taal opgestelde technische documentatie, instructie… begrijpend lezen en deze in het Nederlands kunnen toelichten.
 1. In groepsverband over een uit te voeren opdracht overleggen en communiceren.

 • Vergadering

 • Overleg

 • Voordracht  1. Preventie en milieu

De student kan zijn realisaties voorbereiden en uitvoeren, rekening houdend met en volgens de vigerende regelgeving rond veiligheid, gezondheid, preventie en milieu.

   1. Algemeen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Op de arbeidsplaats naar best vermogen zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf en van de andere personen telkens in overeenstemming met de gegeven instructies en met de verkregen opleiding.

 • Veiligheid

 • Gezondheid

 • Instructies

 1. Op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere middelen die ter beschikking worden gesteld.

 • Gebruiksaanwijzing

 • Machine-instructiekaart

 • Veiligheidsinstructiekaart

 • Gevaarlijke stoffen

 • Etikettering

 1. Op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die ter beschikking worden gesteld en deze na gebruik weer opbergen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

 • Consignatie (lock-out, tagout )

 1. De veiligheidsvoorzieningen van machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen herkennen, deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken en ze niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen.

 • Collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s)

 • Signalisatie

 • Pictogrammen

 • Noodprocedures

 • Evacuatieprocedures

 1. Elk mogelijk, ernstig of direct gevaar voor de veiligheid en de gezondheid en elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen onmiddellijk melden.

 • Gevaren

 • Risico’s

 • Meldingsprocedures

 1. Waar nodig, meewerken met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk om taken uit te voeren of verplichtingen na te leven met het oog op de veiligheid.

 1. Waar nodig, meewerken aan de realisatie van veilige arbeidsomstandigheden en een veilig arbeidsmilieu en aan het voorkomen van risico’s betreffende veiligheid en gezondheid binnen het werkterrein.

 • Beginselen van preventie en veiligheid

 1. Zich onthouden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en bijdragen tot een positief klimaat op dit vlak.

 • Agressie, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag

 1. De wijze waarop in een bedrijf de diverse milieuaspecten toegepast worden met eigen woorden toelichten.

 • Organisatie van de milieudienst

 • milieucoördinator

 • Milieufilosofie

 • Milieuvoorschriften

   • Sectorgebonden voorschriften

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Elektrische toestellen, in overeenstemming met de ba4 en ba5 schakelprocedures, schakelen en toelichten.
 1. Binnen een gegeven opdracht de te nemen voorzorgen bij de opstart- en uitschakelprocedure toepassen. Eventuele gevolgen bij de noodstopprocedure toelichten.
 1. Specifieke veiligheids- en milieuvoorschriften bij een hydraulische installatie opzoeken en naleven.

 • CNC-machine

 1. Specifieke veiligheids- en milieuvoorschriften bij een pneumatische installatie opzoeken en naleven.

 • CNC-machine

 1. Binnen een specifieke opdracht, de risico’s i.v.m. de eigen veiligheid en deze van de teamgenoten inschatten en inherente veiligheidsvoorschriften naleven.

 • Hijsmiddelen

 • Lasten

 1. De aangebrachte veiligheidsvoorzieningen, na onderhoudswerkzaamheden, terugplaatsen en testen op functionaliteit.
  1. Kwaliteitsbeheersing

De student kan zijn realisaties evalueren en bijsturen.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Hedendaagse inzichten op het vlak van kwaliteitsbeheersing toelichten.

 • Basisbegrippen

 1. Het belang van periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden toelichten.
 1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden uitvoeringsfout(en) ontdekken en (een) oplossing(en) suggereren.

 • Uitvoeringsfouten

 • Suggesties tot bijsturen

 1. In een bestaande installatie, tijdens een bewerking, storingen detecteren en hierover communiceren bij een foutmelding.

 • Foutmelding

 • Interpretatie

 • Bijsturing

 1. Op een correcte wijze meetgereedschappen instellen, afstellen, gebruiken en aflezen.
 1. Aan de hand van instructies bij een uit te voeren opdracht, de gereedschappen, machines en hulpmiddelen kiezen, gebruiken en onderhouden.

 • Handleiding

 • Machine - instructiekaart

 • Onderhoudsinstructiekaart

 1. Het gerealiseerde documenteren ten behoeve van de gebruiker.
  1. Kostprijs, planning en organisatie

De student kan bij de uitwerking van zijn realisaties rekening houden met kostprijs, planning en organisatie.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Eigen werkzaamheden plannen en organiseren.
 1. De invloed van de werkelijke uitvoeringstijd van de verschillende bewerkingen op de planning onderkennen en de planning bijsturen.

 • Planning en organisatie

 • eigen werkzaamheden

 • teamwerkzaamheden

 1. Werkopdrachten maken en in functie van de uitvoering met de opdrachtgever volgens afspraak communiceren.
 1. Binnen een gegeven opdracht volgens verstrekte richtlijnen, de gegevens, inherent aan de werkzaamheden, noteren en verwerken.

 • Planning

 • Bestelbon, magazijnbon

 • Werkkaart

 • Verslag

 1. Het belang van het rapporteren van defecten, storingen en tekorten toelichten.

 • Machineoperator
 1. Van uit te voeren werkzaamheden informatie verzamelen met betrekking tot de kostprijs.

 2. Kostprijsbewust handelen.

 • Kostprijs grondstoffen - onderdelen (materiaal)

 • Kostprijs machines (materieel)

 • Vaste kosten/variabele kosten

 • Rationeel energieverbruik

 1. Rekening houdend met de voorschriften van de leverancier het opslaan, het stapelen en het beschermen van de materialen toelichten en toepassen.

 • Kenmerken van producten en materialen

 • Opslag

 1. De hoeveelheid en de aard van geleverde materialen met de leveringsbon vergelijken en afwijkingen rapporteren. 1. Specifieke leerplandoelstellingen en leerinhouden verplicht te realiseren
1   2   3   4

 • Computergestuurde mechanische niet-verspanende productietechnieken
 • Computergestuurde exclusieve vormgevingstechnieken
 • Na te streven attitudes
 • Algemene pedagogisch-didactische wenken Inleiding
 • Werken aan de realisatie van het SRP
 • Computergestuurde mechanische productietechnieken v
 • Wat en waarom evalueren
 • Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren
 • Doelstellingen en leerinhouden te realiseren in alle leerplandelen Communicatie
 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN
 • Algemeen LEERPLANDOELSTELLINGEN
 • Sectorgebonden voorschriften
 • Kostprijs, planning en organisatie
 • Specifieke leerplandoelstellingen en leerinhouden verplicht te realiseren

 • Dovnload 268.33 Kb.