Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Computergestuurde mechanische productietechnieken se-n-se

Dovnload 268.33 Kb.

Computergestuurde mechanische productietechnieken se-n-sePagina3/4
Datum05.12.2018
Grootte268.33 Kb.

Dovnload 268.33 Kb.
1   2   3   4

De tijdsindeling en de periode nodig om onderstaande specifieke doelstellingen per cluster te realiseren wordt in hoofdzaak bepaald door de competenties en de vooropleiding van de studenten, de beschikbare specifieke uitrusting op de school en door het aanbod van de meewerkende bedrijven in het kader van het werkplekleren. De scholen verbinden er zich toe om zelf een planning, in samenspraak met de meewerkende bedrijven op te maken en ter beschikking te stellen als daarom door de overheid gevraagd wordt. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast volgens de nieuwe noden.

  1. Doelstellingen te realiseren via werkplekleren

De student kan:

 • functioneren rekening houdend met de bedrijfscultuur en de -organisatie;

 • de verworven kennis en vaardigheden in een arbeidssituatie toepassen.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Contacten leggen, communiceren en afspraken maken.

 • Contact met leden van het productieteam
 1. Met de bedrijfscultuur en –organisatie van een bedrijf kennismaken.

 2. De eisen die de bedrijven aan de werknemers stellen zelf ervaren.

 3. De wijze waarop in een bedrijfscontext aspecten van preventie en welzijn worden behartigd en richtlijnen worden verstrekt, ervaren en deze richtlijnen naleven.

 4. De noodzaak van de kennis van basisveiligheid op de bedrijfsvloer ervaren.

 • Bedrijfscultuur

 • Bedrijfsorganisatie

 • Gestelde eisen aan werknemers:

 • Preventie en Welzijnsrichtlijnen

 1. Met werkgevers en werknemers leren samenwerken.

 • Teamwerk

 1. De in de school verworven competenties in een reële arbeidssituatie toepassen.

 2. Met competenties die slechts in een bedrijfscontext kunnen worden verworven, kennismaken.

 • Verworven competenties inoefenen in reële arbeidssituatie.

 • Specifieke bedrijfscompetenties

 1. Zich in een methodische en procesmatige werking van een bedrijf inpassen.

 • Methodische en procesmatige werking van het bedrijf  1. Tekeningen analyseren

De student kan alleen of in teamverband en binnen een welomschreven opdracht:

 • constructies tekenen/schetsen als communicatiemiddel om de te construeren onderdelen, via aanvullende detailschetsen, zowel twee- als driedimensionaal, beter te duiden;

 • in functie van het vormgevingsproces, een maatvoering aanbrengen;

 • de maatvoering en de afwerking beter begrijpen door aanvullende maataanduidingen en bijschriften aan te brengen;

 • constructietekeningen tekenen en interpreteren dit om de communicatie tussen de ontwerper en de uitvoerder te verzekeren en deze te linken aan het productieproces (CAD-CAM);

 • inzicht verwerven in uitvoeringstekeningen, schema’s en schemaopbouw om, volgens de verstrekte richtlijnen, realisaties uit te voeren.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Voor een te maken werkstuk een kaliber in functie van het productieproces ontwerpen en tekenen.
 1. Binnen een gegeven mechanische constructie een onderdeel opmeten, tekenen en realiseren.

 • Studie mechanische constructie

 • Tekening

 • Werkvoorbereiding

 • Controle

 • Rapportering
 1. Uit een 3D-samenstellingstekening een 2D-uitvoeringstekeningen genereren en de nodige documenten opstellen en toelichten

 • 3D-tekening

 • Uitvoeringsdossier
 1. Het gebruik van een CAD-CAM pakket binnen een gegeven opdracht optimaliseren.

 • Optimalisatie CAD-CAM


 1. Binnen een gegeven opdracht een technische tekening lezen, interpreteren en toelichten.

 • Bemating

 • passingstelsels (ISO … )

 • Functionele bemating

 • Referentiepunten

 • Vorm- en plaatstolerantie

 • Oppervlakteruwheid

  1. Werkvoorbereiding

De student kan, alleen of in teamverband en binnen een welomschreven opdracht, de competentie verwerven om een werkvoorbereiding op te maken door:

 • inzichten te verwerven in het CNC-vormgevingsproces van concept over uitvoering tot en met kwaliteitsbeheersing;

 • met lijnen en cirkels in de grafische dialoog geometrieën op te maken;

 • bewerkingsstappen met automatische gereedschapsystemen uit te werken;

 • aan de hand van een CAD-uitvoeringstekening een CNC-uitvoering van een complex constructieonderdeel te genereren met een CAM-programma;

 • opspankalibers voor complexe werkstukken voor een CNC-bewerking te ontwerpen.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Aan de hand van technische documentatie het meest geschikt snijgereedschap opzoeken, kiezen en toelichten.

 1. Programmeertaal toepassen.
 1. Op een CAD-werktekening CAM-aanduidingen aanbrengen.

 • Opmaken van een bewerkingsvolgorde.

 • Referentiepunten, -vlakken

 1. Met behulp van het CAD-, CAM-pakket een CNC-programma genere­ren.
  1. Meettechnieken

De student kan alleen of in teamverband en binnen een welomschreven opdracht:

 • inzicht verwerven i.v.m. de klassieke meettoestellen en -opstellingen alsook in de 3D-meetmethoden en -opstellingen;

 • de competentie verwerven om de geproduceerde constructieonderdelen op te meten en te toetsen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen en de tekorten interpreteren en rapporteren om zo het productieproces bij te sturen. Dit bijsturen kan gebeuren door:

 • het correct toepassen van de voorgeschreven meetopstelling met het gepaste meetinstrument;

 • het uitvoeren van 3D-metingen;

 • het opmeten van vorm- en plaatsafwijkingen, oppervlakteruwheid …;

 • het interpreteren van de meetresultaten;

 • het uitvoeren van destructief en non-destructief materialenonderzoeken (trekproef, hardheidsproeven …).

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Op een correcte wijze meetgereedschappen kalibreren en gebruiken.

 • Meetinstrumenten

 • Controle

 • functionele maten

 • schroefdraad

 • oppervlakteruwheid

 • vorm en plaatstolerantie
 1. Aan de hand van een tekening de afmetingen van een constructieonderdeel opmeten, de meetresultaten interpreteren, rapporteren.

 • Studie van de tekening

 • Referentiepunten

 • Maattolerantie

 • Vorm- en plaatstolerantie

 • Ruwheid

 • Meetgereedschap

 • digitaal – analoog

 • 3D-meetbank

 • Studie van de werktekening

 • maattolerantie

 • vorm- en plaatstolerantie

 • ruwheid 1. Een hardheidsmeting op diverse materialen uitvoeren en de meetresultaten interpreteren, rapporteren en toelichten.

 • Hardheidsmeting (Rockwell)

 1. Een meetrapport bij een serieproductie opmaken en toelichten.

 • Meetrapport

 • meetfrequentie

 • meetafwijking

 • terugkoppeling productieproces 1. Specifieke doelstellingen en leerinhouden verplicht te realiseren in tenminste één te kiezen toepassingsgebied van het leerplan

Gelet de snelle technische evolutie zijn de onderstaande doelstellingen van toepassing voor tal van computergestuurde vormgevingstechnieken. De keuze van de vormgevingstechniek wordt in hoofdzaak bepaald door de competentie en de vooropleiding van de studenten, de beschikbare specifieke uitrusting op de school en door het aanbod van de meewerkende bedrijven in het kader van het werkplekleren. De scholen verbinden er zich toe om zelf een overzichtslijst van te behandelen exclusieve vormgevingstechnieken op te maken en ter beschikking te stellen als daarom door de overheid gevraagd wordt. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast volgens de nieuwe noden.

De toepassingsgebieden waarbinnen de leercompetenties worden verworven zijn door de school in functie van de competenties en vooropleiding van de student te bepalen. Bij werkzaamheden aan een computergestuurde werktuigmachine, de al verworven gerelateerde kennis en vaardigheden verdiepen, toepassen en inoefenen. In dit leerplan worden de volgende toepassingsgebieden aangeboden:  1. Computergestuurde mechanische verspanende productietechnieken

De student verwerft alleen of in teamverband en binnen een welomschreven opdracht de competentie om:

 • constructietekeningen te tekenen, te lezen en te interpreteren dit om de communicatie tussen de ontwerper en de uitvoerder te verzekeren en deze te linken aan het productieproces (CAD-CAM);

 • een werkvoorbereidingen op te maken;

 • werkstukken en gereedschappen op te spannen en de computergestuurde werktuigmachine in te stellen en te bedienen;

 • op een passende wijze tijdens de uitvoering in te grijpen teneinde het CNC-productieproces bij te sturen;

 • constructieonderdelen op te meten en de meetwaarden te toetsen aan de vooraf opgestelde kwaliteitseisen teneinde het productieproces bij te sturen.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Specifieke milieu- en veiligheidsvoorschriften bij een computergestuurde verspanende werktuigmachine toepassen.

 • Veiligheid

 • Milieu
 1. Specifieke veiligheidsvoorschriften, inherent aan manipulator/robot, kennen en naleven.

 • Afscherming

 1. Het aantal onbekenden en vrijheidsgraden bij het vrijmaken van een lichaam bepalen en toelichten.

 2. Aan de hand van een experiment, de invloedsfactoren die de snijkracht bepalen, toelichten.

 3. De grootte en het verloop van inwerkende snijkracht tijdens het verspanend vormgeven toelichten.
 1. De gevolgen van de inwerkende kracht op het werkstuk tijdens een verspanende vormgeving toelichten. • Vrijheidsgraden:

 • Invloedsfactoren snijkracht

 • vermogen hoofdspil

 • te bewerken materiaal

 • snijgereedschap en snijparameters

 • koeling - smering

 • Gevolgen

 • vervorming

 • oppervlakteruwheid

 • tolerantie

 1. Het proces optimaliseren.

 • Machineinstelling

 • Snijproces

 1. Aan de hand van de machinemap de werking, het besturingssysteem en bediening van een computergestuurde werktuigmachine toelichten.

 • Besturingssysteem
 • referentiepunten – nulpunten

 • coördinatenstelsels

 • verplaatsing bewegingsassen

 • gereedschaps- en werkstukverplaatsingen

 • nulpuntsverschuiving

 • meerasbesturing

 • Verspanende werktuigmachine

 • draaibank

 • machinebewerkingscentra

 1. Een computergestuurde verspanende werktuigmachine instellen, bedienen en het lopend productieproces bijsturen.

 • Instelling

 • programma

 • gereedschapsgegevens

 • nulpuntbepaling

 • aanslagen

 • koeling

 • Snijparameters tijdens testloop

 • Productieproces

 • foutcorrecties

 • slijtage gereedschap

 1. Andere strategieën toelichten.

 1. Montage en demontage snijgereedschap toelichten.

 • Snijgereedschapshouder

 • Snelwisselsysteem

 • Onderhoud snijgereedschappen

 1. De onder punt “7.4 meettechnieken” omschreven relevante doelstellingen toepassen door gerealiseerde constructieonderdelen op te meten.

 • Studie van de tekening

 • Referentiepunten

 • Maattolerantie

 • vorm- en plaatstolerantie

 • ruwheidswaarden

 • Meetgereedschappen (werkplaats, meetlab)

 • digitaal – analoog

 • 3D-meetgereedschap

 • Meetresultaten

 • Rapporteren en interpreteren

 1. Onderhoudswerkzaamheden aan machines uitvoeren volgens door de constructeur en/of eigen voorgeschreven procedures.

 • Controle vloeistofniveaus

  1. Computergestuurde mechanische niet-verspanende productietechnieken

De student verwerft alleen of in teamverband en binnen een welomschreven opdracht:

 • inzichten in de werking van computergestuurde plaatbewerkingsmachines;

 • de competentie om tekeningen te maken, te lezen en te interpreteren met het oog op een CNC-productie;

 • inzichten in het plannen door het opstellen van een werkvoorbereiding voor een CNC-productie;

 • inzichten in de verschillende parameters die een computergestuurd productieproces beïnvloeden bij het praktisch uitvoeren;

 • de competentie om werkstukken en gereedschappen op te spannen en de computergestuurde werktuigmachine correct in te stellen en te bedienen;

 • de competentie om tijdens de uitvoering in te grijpen om het productieproces bij te sturen.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Specifieke milieu- en veiligheidsvoorschriften bij computergestuurde werktuigmachines plaatbewerking toepassen.

 • Veiligheid

 • plaatmaterialen

 • instellingsbeveiliging

 • Milieu

 • sorteren van afvalproducten

 • omgaan met basisgrondstoffen

 1. De technologie, de kenmerken en de werking van CNC-, plooi- en buigmachines en de bijhorende gereedschappen met eigen woorden toelichten.

 • Plooitechnologie

 • luchtplooien

 • matrijsplooien en adaptief plooien

 • maatvoering

 • neutrale lijn

 • gestrekte lengte

 • terugvering

 • vervormingsversteviging

 • ligging gaten

 • Plooigereedschappen (CNC)

 • Plooiparameters

 • Moeilijkheidsgraad van plooistukken

 1. Aan de hand van de machinemap, de technologie, de kenmerken en de werking van een CNC-plaatverdeelmachine en bijhorende gereedschappen toelichten.

 • Ponsmachine

 • Ponsproces

 • Ponskracht

 • Gereedschapswissel en -keuze

 • Werkstukafvoer

 1. Een voorontwerp van een plaatconstructie uitwerken door uit een 3D-samenstellingstekening een 2D-uitvoeringstekening te genereren en te duiden.

 • 3D- tekening plaatconstructie

 • samenstelling

 • constructieonderdeel

 • 2D- tekeningen

 • Plaatconstructie

 1. Op een tekening van een te maken plaatconstructie, de gevraagde kwaliteitseisen herkennen en toelichten.

 • Maattolerantie

 • Hoektolerantie

 • Vorm- en plaatstolerantie

 1. Van uit te voeren constructie uit plaatmateriaal, ontvouwingen tekenen en de plooivolgorde aanduiden.

 • Ontvouwingen

 • Plooivolgorde

 1. Aan de hand van de machinemap de werking, het besturingssysteem en bediening van de computergestuurde plaatbewerkingsmachine duiden.

 • Besturingssystemen • Computergestuurde machines plaatbewerking

 • plooibank

 • ponsmachine

 • Onderdelen

 • Assen

 • Referentiepunten – nulpunten

 1. Aan de hand van een tekening van constructieonderdelen in plaatwerk, een werkvoorbereiding en een CNC-programma voor een plooibank opstellen en toelichten.

 • Studie van de tekening

 • Bewerkings-, plooivolgorde

 • Meetgereedschap, meetmethode

 1. In functie van het uit te voeren werk, gereedschappen kiezen, opspannen en instellen.

 • Plooibank
 1. Een computergestuurde plaatbewerkingsmachine instellen, bedienen en het lopend productieproces bijsturen.

 • Computergestuurde werktuigmachines

 • plooibank

 • ponsmachine

 • Instelling

 • gereedschapsgegevens

 • nulpuntbepaling

 • aanslagen

 • Bediening

 • Productieproces

 • Maatregelen

 1. Aan de hand van een tekening van constructieonderdelen in plaatwerk, een werkvoorbereiding en het CNC-programma voor een plaatverdelingsmachine, opstellen en duiden.

 • Studie van de tekening

 • Snijvolgorde

 • Ponsvolgorde

 • Meetgereedschap, meetmethode

 • CNC-programma

 • Ponsparameters

 1. Volgens terbeschikkinggestelde procedures onderhoudswerkzaamheden aan de computergestuurde werktuigmachines uitvoeren.

 • Smeerbeurten

 • Materiaalafvoer
1   2   3   4

 • Doelstellingen te realiseren via werkplekleren
 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN
 • Specifieke doelstellingen en leerinhouden verplicht te realiseren in tenminste één te kiezen toepassingsgebied van het leerplan
 • Computergestuurde mechanische verspanende productietechnieken
 • Computergestuurde mechanische niet-verspanende productietechnieken

 • Dovnload 268.33 Kb.