Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Cr 2015/10/03 bijlage 2 -statuten Statuten: Tekst goedgekeurd op cr 3 oktober 2015 Verbond der Vlaamse Academici V z. w

Dovnload 59.55 Kb.

Cr 2015/10/03 bijlage 2 -statuten Statuten: Tekst goedgekeurd op cr 3 oktober 2015 Verbond der Vlaamse Academici V z. wDatum27.11.2017
Grootte59.55 Kb.

Dovnload 59.55 Kb.


CR 2015/10/03 bijlage 2 -Statuten
Statuten: Tekst goedgekeurd op CR 3 oktober 2015
Verbond der Vlaamse Academici v.z.w.

Passendalestraat 1A, 2600 Berchem

STATUTEN (2015)

Ondernemingsnr. :0432.354.635


Het Verbond der Vlaamse academici, tot 1960 genoemd Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudenten­verbond,

werd op 14 juni 1986 te Gent omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk door

de volgende oprichters :


 1. Roger Devriendt, advocaat, Bevrijdingslaan 25, 8000 Brugge;

 2. Ferdinandus Mollet, licentiaat Germaanse filologie, Kievitsstraat 11, 8020 Oostkamp;

 3. Raoul Lamens, apotheker, Kerkstraat 46 B, 2658 Puurs;

 4. Walter De Deckker, osteopaat, Hoevelei 65, 2630 Aartselaar;

 5. Ignace De Sadeleer, notaris, Molenstraat 63, 2160 Brecht;

 6. Jeannine Reynders, licentiate Germaanse filologie, Fortuinstraat 20, 8310 Sint-Kruis;

 7. Robert Vanhaverbeke, apotheker, Gentpoortstraat 5, 8000 Brugge;

 8. Walter De Gryze, licentiaat klassieke filologie, Maenhoutstraat 54, 9830 Sint-Martens-Latem;

 9. Steven Van Haelst, juridisch adviseur, Ninoofsesteenweg 382, 1070 Anderlecht;

 10. Paul Meulemans, burgerlijk ingenieur, Kruisdagenlaan 75, 1040 Sint-Lambrechts-Woluwe;

 11. Eric Brinckman, burgerlijk scheikundig ingenieur, Rietveld 12, 2510 Mortsel;

12. Robert Vandenberghe, werkleider R.U.G., Keuzekouter 54, 9810 Gent (Drongen).
Ingevolge de beslissingen van de statutaire Algemene vergaderingen van 15 februari 1997 (gepubliceerd als gecoördineerde statuten in het B.S. op 12 juni 1997) en 12 september 1998 (gepubliceerd in het B.S. van 13 mei 1999) en 17 november 2004 (wijzigingen gepubliceerd in het B.S. van 3 december 2008) en de vergadering van de Centrale Raad dd 3 oktober 2015, werden de statuten van de vereniging aangepast als volgt:
Art. 1

De v.z.w. draagt de naam "Verbond der Vlaamse Academi­ci".


De v.z.w. is vanaf 14 juni 1986 opgericht voor onbepaalde duur.
Art. 2

De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is in de Passendalestraat 1A, 2600 Berchem.Art. 3

§ 1 De v.z.w. heeft de volgende doelstellingen: 1. Het Verbond der Vlaamse Academici en zijn leden zullen zich inzetten voor de belangen van het Vlaamse Volk. Zij zullen ervoor ijveren dat het Vlaamse Volk zijn lotsbe­stemming volledig in eigen handen zal nemen met het oog op de verdere ontwikkeling van de Nederlandse cultuur en de verwezenlijking van zijn sociale en economische toekomst en de internationale uitstraling van Vlaanderen.

 2. De v.z.w. zal bijdragen tot de vorming van zijn leden en hen steunen en stimuleren in hun zelfbevestiging als Vlaamse academicus op nationaal en internationaal vlak.

 3. De v.z.w. zal bijdragen tot de ontwikkeling van het Vlaamse volk door de verspreiding van wetenschap en cultuur.

 4. De v.z.w. zal zich bekommeren om het academisch onderwijs, de permanente vorming, de toekomstmogelijkheden en verantwoordelijkheden van de academicus, het wetenschappelijk onderzoek, de plaats van het Nederlands in onderwijs en wetenschap.

§2 Om zijn doelstellingen te verwezenlijken zal de v.z.w. optreden als een actief-Vlaamsgezinde drukkingsgroep, een cultuurvereniging in de brede zin van het woord en een vereniging van academici.


§ 3 Hiertoe zal het Verbond der Vlaamse Academici v.z.w. alle middelen aanwenden die het geschikt acht, o.m.:

 1. de oprichting van afdelingen;

 2. de bevordering en verruimming van het onderling contact en het samenhorigheidsbesef;

 3. de organisatie van vormende, ondersteunende, adviserende en/of begeleidende activiteiten;

 4. de samenwerking met andere verenigingen of instellingen waaronder universitaire verenigingen en studentenorgani­saties, die in de lijn van zijn doelstellingen werken en op zijn standpunt staan;

 5. de oprichting van studie- of werkgroepen belast met een specifieke taak;

 6. de uitgave van een eigen tijdschrift en andere publicaties;

 7. de bekendmaking van stellingnamen;

 8. de uitreiking van prijzen voor wetenschappelijk of maatschappelijk werk.


Art. 4

De v.z.w. heeft de volgende structuur:

1. de Afdelingen;

2. de raad van bestuur, Hoofdbestuur genoemd;

3. de algemene vergadering van de effectieve leden, Centrale Raad genoemd;

4. het Agemeen Secretariaat.


Art. 5

§ 1. De v.z.w. is samengesteld uit ten minste vijf effectieve leden en uit toegetreden leden. Behalve de afwijkingen die bepaald zijn in de statuten, genieten de effectieve en de toegetreden leden dezelfde rechten en omvat de uitdrukking "leden" beide soorten.


§ 2. Zijn effectieve leden, de toegetreden leden die één van de volgende hoedanigheden hebben:

 1. lid van het Hoofdbestuur;

 2. afgevaardigde aangewezen door een afdeling a rato van twee (2) per erkende afdeling;

 3. oud-voorzitter van het Hoofdbestuur;

 4. voorzitter van een werkgroep opgericht door de Centrale Raad.

Leden van de Europese, federale, gewest- of gemeenschapsregeringen of -parlementen kunnen geen effectief lid zijn en verliezen door het aanvaarden van dit lidmaatschap van rechtswege het effectief lidmaatschap van de v.z.w. Na het einde van hun lidmaatschap van regering of parlement worden zij opnieuw effectief lid van de v.z.w., indien zij een in het vorige lid van deze § genoemde hoedanigheid hebben.

De oud-voorzitters van het Hoofdbestuur hebben het recht de titel Erevoorzitter te dragen.
§ 3. Men wordt toegetreden lid door lid te worden van een erkende afdeling en door betaling van de lidmaatschapsbijdrage. De Centrale Raad stelt die vast en ze mag niet hoger zijn dan honderdvijfentwintig (125) euro, onverminderd de bijdrage voor de afdeling.

De toetreding als toegetreden lid staat open voor alle houders van een (academisch) mastersdiploma en

anderen die door het afdelingsbestuur gemotiveerd aanvaard worden, en die, vanuit welke persoonlijke

levensbeschouwing dan ook, bereid zijn tot Vlaams en maatschappelijk engagement.


§ 4. De Centrale Raad kan het lidmaatschap aanbieden als toegetreden lid van de v.z.w. op grond van verdienste aan personen die zich door hun wetenschappelijk, cultureel of sociaal werk in Vlaanderen verdienstelijk hebben gemaakt, ook als zij niet voldoen aan de in § 3 gestelde diplomavereiste. Zij worden Ereleden genoemd.
§ 5. Lid- en erelidmaatschap impliceren de aanvaarding en de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
§ 6. Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de v.z.w. door schriftelijke mededeling aan zijn Afdelingsbestuur of aan het Hoofdbestuur.

Het toegetreden lid dat weigert de jaarlijkse bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te nemen.


§ 7. Het effectief lidmaatschap houdt op door:

 1. vrijwillig ontslag als effectief lid;

 2. verlies van de hoedanigheid van toegetreden lid;

 3. verstrijken van het mandaat als afgevaardigde van de erkende afdeling of herroeping van dit mandaat door de afdeling.

De oud-algemene-voorzitters van de v.z.w. kunnen het lidmaatschap maar verliezen door vrijwillig ontslag of door een met drievierdemeerderheid genomen beslissing van de Centrale Raad.
Art. 6

§ 1. In gemeenten of andere territoriale omschrijvingen waar dit nodig of verantwoord lijkt, kan een afdeling opgericht worden.


§ 2. Die Afdeling zorgt voor de ledenwerving en voor de werking in haar gebied. Zij moet over beide verslag uitbrengen bij het Hoofdbestuur.
§ 3. Elke Afdeling wordt geleid door een dagelijks bestuur dat ten minste vier (4) leden telt, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dit bestuur wordt, minstens om de vier jaar, verkozen door de toegetreden leden bij die afdeling. Dat gebeurt bij algemeen enkelvoudig stemrecht. De kandidaatstelling en de duur van het mandaat wordt bepaald door het huishoudelijk reglement van de afdeling.
§ 4. Het Afdelingsbestuur legt jaarlijks het financieel verslag ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van de afdeling. De voorzitter van de afdeling doet hiervan schriftelijk mededeling aan de v.z.w. en vermeldt ook de identiteit van de minstens twee volmachtdragers op de rekeningen.
§ 5. De gelden van een opgeheven afdeling worden overgemaakt aan het Hoofdbestuur. Dat gebruikt die gelden bij voorrang voor het heropstarten van diezelfde afdeling.
§ 6 De rekeningtegoeden die aangehouden worden door de afdelingen staan vrij ter beschikking van de afdeling, onder aftrek van het deel van de lidgelden dat nog niet aan de penningmeester van de v.z.w. werd doorgestort.

Het afdelingbestuur heeft de bevoegdheid namens de vzw verbintenissen aan te gaan tot beloop van het vrij beschikbare deel van die tegoeden.


Art. 7

§ 1. De algemene vergadering, genoemd Centrale Raad, is het hoogste orgaan van de v.z.w. Zij bestaat uit de effectieve leden.

Zij wordt ten minste eenmaal per jaar, in de loop van de maand februari samengeroepen door het Hoofdbestuur en ook wanneer het Hoofdbestuur of een vijfde van de effectieve leden dat vraagt. De oproeping geschiedt per brief, fax of elektronische post verzonden minstens 8 dagen voor de vergadering.

De oproeping bevat ook de agenda. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de effectieve leden, wordt op de agenda gebracht.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Algemene Voorzitter die ook de voorzitter van het Hoofdbestuur is.
§ 2. Onverminderd de bevoegdheden die haar toegekend zijn door de wet, behoren tot de bevoegdheid van de Centrale Raad:


 1. met gewone meerderheid de toewijzing en de eventueel voortijdige herroeping van de mandaten in het Hoofdbestuur;

 2. de bepaling van het algemeen beleid van de v.z.w.;

 3. de behandeling van de aangelegenheden die hem door het Hoofdbestuur worden voorgelegd of die hij tot zich trekt;

 4. het toezicht op de handelingen van het Hoofdbestuur;

 5. de interpretatie en de wijziging van de statuten;

 6. de redactie en de wijziging van een huishoudelijk regle­ment;

 7. de afwijzing als toegetreden lid, of de uitsluiting als toegetreden lid, effectief lid of erelid, mits goedkeuring door twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden;

 8. de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage;

 9. de goedkeuring van de rekeningen en de begrotingen;

 10. de uitoefening van scheidsrechterlijke macht in betwistingen gerezen in de afdelingen en de oprichting van organisaties die met een specifieke taak worden belast.

§ 3. In de Centrale Raad hebben alle effectieve leden een gelijk stemrecht. De leden kunnen zich op de Centrale Raad laten vertegenwoordigen door een ander lid, met hoogstens één volmacht per aanwezig lid. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige stemmen, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in deze statuten. Over een beslissing waarvoor een formele stemming nodig is, kan slechts worden gestemd wanneer het punt vooraf in de agenda was opgenomen.


§ 4. De beslissingen van de Centrale Raad worden genotuleerd in het verslag van de Centrale Raad. De leden en eenieder die kan aantonen daar belang bij te hebben, kan inzage nemen van die verslagen ofwel een register met de beslissingen op het secretariaat raadplegen.

Art. 8

§ 1. De v.z.w. wordt bestuurd door een raad van bestuur, Hoofdbestuur genoemd, die door de Centrale Raad verkozen wordt en die minstens bestaat uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester en hoogstens vier andere leden.

Het Hoofdbestuur omvat daarnaast ook de door de Centrale Raad verkozen voorzitters van de werkgroepen.
De overige leden van het hoofdbestuur worden als college verkozen. De negen kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. De niet-verkozen kandidaten zijn de opvolgers in verhouding tot hun aantal behaalde stemmen. De bestuursfuncties van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en eventueel andere specifieke functies worden door de verkozen bestuurders onder elkaar toebedeeld. Bij staking van stemmen heeft de met de meeste stemmen verkozen bestuurder de beslissende stem.

De uittredende voorzitter moet de nieuw verkozen bestuurders hiertoe samenroepen.

De voorzitters van de werkgroepen worden ad hoc verkozen, voor onbepaalde duur. Hun mandaat kan op elk ogenblik beëindigd worden zodra de Centrale Raad beslist om hun werkgroep op te heffen of om een andere voorzitter aan te stellen.
De leden van het hoofdbestuur worden verkozen voor een mandaat van vier jaar, dat in beginsel begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.
De datums van de vergaderingen van het Hoofdbestuur en de Centrale Raad worden in overleg vastgelegd bij voorkeur in de voorafgaande vergadering. Om het goede verloop van de vergaderingen te waarborgen wordt van de verkozen bestuursleden verwacht dat ze de vergaderingen bijwonen. Het engagement van de bestuursleden verkozen in het Hoofdbestuur en in de  Centrale Raad impliceert een constructieve participatie in het besluitvormingsproces van de vereniging. Bij niet nakoming van beide stelregels kan de Centrale Raad in toepassing van “Art. 7 § 2 a” het mandaat voortijdig herroepen.

Alle mandaten zijn onbezoldigd.


§ 2. De volgende punten behoren tot de bevoegdheid van het Hoofdbestuur;

1. de uitvoering van de beslissingen van de Centrale Raad;

2. de vertegenwoordiging van de v.z.w. naar buiten, de tussenkomst bij de openbare overheden en de partij-instanties, de bekendmaking van de stellingnamen en de uitgave van het tijdschrift en andere publicaties;

3. de voorbereiding van de agenda van de Centrale Raad;

4. de dagelijkse administratie van de dienst;

5. het beheer van de centrale financiën en het opstellen van de begroting;

6. de bewaring van het archief;

7. de benoeming, de salarisregeling en het ontslag van bezoldigde werkkrachten, binnen het kader van de begroting;

8. het volgen van en het toezicht op de werking van de dienst.
§ 3. Het Hoofdbestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college, behalve voor interne delegaties aan één of meer van de leden ervan.
§ 4. De v.z.w. wordt naar buiten geldig vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk.
§ 5. Volmacht op de financiële rekeningen wordt toegekend aan de voorzitter en de penningmeester die elk afzonderlijk mogen tekenen.
Art. 9

De Centrale Raad stelt jaarlijks vóór het einde van juni het bedrag vast van de lidmaatschapsbijdrage voor het volgende werkjaar.

De inning van die bijdrage gebeurt vanaf één september en wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Er worden geen uitgaven gedaan zonder voorafgaand visum van de penningmeester of de voorzitter. De rekeningen van het voorbije jaar worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de Centrale Raad tijdens de vergadering van februari.


Art. 10

Het boekjaar van de v.z.w. loopt van 1 januari tot 31 december.


Art. 11

Bij ontbinding van de v.z.w. benoemt de Centrale Raad één of meer vereffenaars. Zij legt hun bevoegdheid vast en ook de bestemming die aan de netto-activa van het patrimonium moet worden gegeven. De netto-activa moeten worden overgedragen aan een vereniging of stichting waarvan de doelstellingen gelijkaardig zijn aan één van de in art. 3 § 1 vermelde doelstellingen of er zo nauw mogelijk mee zijn verwant.


Art. 12

Voor een wijziging van de statuten wordt de volgende procedure in acht genomen:

a. De Centrale Raad duidt met gewone meerderheid de artikelen aan die vatbaar zijn voor herziening en vormt een werkgroep die het onderwerp van wijziging moet opstellen;

b. Dat ontwerp van wijziging wordt aan de leden van de Centrale Raad medegedeeld ten minste één maand voor de datum van de vergadering van de Centrale Raad die de bespreking en de definitieve redactie van de statutenwijziging op haar agenda heeft.

Tijdens die bespreking heeft ieder lid van de Centrale Raad nog het recht amendementen voor te stellen.

c. Voor de goedkeuring van een gewijzigde tekst is een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen vereist. Een onthouding geldt als een niet uitgebrachte stem.

d. De Centrale Raad kan maar geldig beraadslagen over een gewijzigde tekst als in een eerste vergadering ten minste twee derde van de effectieve leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

In een tweede vergadering, ten vroegste 15 dagen na de eerste vergadering, kan over hetzelfde agendapunt geldig worden beraadslaagd ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Op de uitnodiging voor die tweede vergadering wordt daarvan uitdrukkelijk melding gemaakt.

RAAD VAN BESTUUR

Als gevolg van de verkiezing door de Centrale Raad van 6 augustus 2014, inclusief een correctie ten gevolge van twee leden die ontslag genomen hebben, is de raad van bestuur, Hoofdbestuur genoemd, samengesteld als volgt:

1. Reinhart Verschoore, Lakenmeerstraat 22, 9810 Nazareth, Algemene Voorzitter

2. Ghislain Duchâteau, Eendrachtlaan 3, 3500 Hasselt, Algemene Ondervoorzitter

3. Marc Van Dongen, Bredabaan 764, 2170 Merksem, Algemene Ondervoorzitter

4. Christine Coene, Rozenhoed 84, 9921 Vinderhoute, Algemene Secretaris

5. Jan De Graeve, Nijverheidsstraat 60 A, 8310 Assebroek, Penningmeester

6. Paul Becue, Gretystraat 10, 2018 Antwerpen

7. Bruno Comer, Weststraat 25, Damme

8. Evelien Lust, Klappeistraat 34A, 2060 Antwerpen9. Lieven Ponet, Carnegielaan 15, 3500 Hasselt

2015


 • Art. 1
 • Art. 4
 • Art. 7
 • Art. 8
 • Art. 10

 • Dovnload 59.55 Kb.