Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Cruquiusweg 5 1019 at amsterdam

Dovnload 81.86 Kb.

Cruquiusweg 5 1019 at amsterdamDatum22.07.2017
Grootte81.86 Kb.

Dovnload 81.86 Kb.Bezoekadres

Cruquiusweg 5

1019 AT AmsterdamPostbus 380

1000 AJ Amsterdam

Telefoon 020 608 0711

Fax 020 694 1936www.zeeburg.amsterdam.nl


VERSLAG RAADSVERGADERINGDatum : 30-05-2006

Aanvang : 20:00 uur

Locatie : Raadzaal Stadsdeel Zeeburg


Aanwezig
Voorzitter

Trinet Onvlee (GroenLinks) (tot agendapunt 4), Olav Wagenaar (VVD) (benoeming raadsvoorzitter agendapunt 4), Linda Maasdijk (PvdA) (vanaf haar benoeming tot raadsvoorzitter, agendapunt 4)

DB

Jan Hoek (GroenLinks), Dennis Straat (VVD), Nico Papineau Salm (PvdA)

PvdA

Mustapha Aemarouch, Herbert de Bruijne, Natalie Kramp, Sander Luiijf, Linda Maasdijk, Guillaumine Nelom, Bert Pots, Jan Rumph, Peter Sijtsma

VVD

Yasar Arik, Astrid Ens, Jan Stronks, Olav Wagenaar

GroenLinks

Herman Huijzen, Astrid Kuiper, Trinet Onvlee

SP

Helmie Bijleveld, Mark van Dongen, Pierre Schaasberg

D66

Josefien van Olmen

Griffier

Jorien Elias-Cornelissen

Insprekers

Mw. Oosterhof, mw. Curtis, dhr. Gerritse en dhr. De Maat, dhr. Boskamp m.b.t. Fountainhead

Notulist

Tim Manders

Afwezig

Erik Terheggen (D66), Fatima Elatik (DB)1. Opening en mededelingen
Voorzitter Trinet Onvlee opent de vergadering om 20.00 uur, meldt Erik Terheggen (D66) af, geeft aan dat agendapunt ‘Voorgenomen wijzigingen Parkeerbeleid 2007’ wordt doorgeschoven naar juni en de benoeming van D66-duoraadslid Asha Khoenkhoen als agendapunt 9 wordt ingevoegd.

Mededelingen DB

  • Fatima Elatik is afwezig vanwege een stedelijk georganiseerde studiereis naar Marokko i.h.k.v. het joods-Marokkaanse netwerk.

  • Dennis Straat licht de volgende aangepaste planning toe: de voorjaarsnota komt in juni in de Raad, de meerjarenperspectiefnota in september (inclusief algemene beschouwingen) en de begroting in december.

  • Op 4 juli vindt een informatieve bijeenkomst m.b.t. het financiële meerjarenperspectief plaats.


2. Insprekers [zie agendapunt 3 voor afhandeling raadsadressen].
Mw. Oosterhof n.a.v. raadsadres prijsvraag Flevopark

Mw. Oosterhof vraagt zich af of de Raad het besluit om een prijsvraag m.b.t. de invulling van het gemaal in het Flevopark uit te schrijven, achteraf bezien een goed besluit vindt aangezien ermee een serieus initiatief is komen te vervallen. Zij heeft twee jaar intensief over haar plannen voor de invulling van het gemaal overlegd met o.a. Stadsdeel, Stadsherstel, kunstfondsen en maatschappelijke instellingen, en heeft het gevoel dat haar inspanningen uiteindelijk niet op de juiste waarde zijn geschat. De vraag is of men het zichzelf door prijsvragen te organiseren niet te gemakkelijk maakt om voordehandliggende opties te keizen en voorbij te gaan aan werkelijk vernieuwende plannen die gesmeed zijn door bewoners van het stadsdeel en specifiek ontworpen zijn voor het stadsdeel. [Zie bijlage voor aangeleverde inspreektekst.]Reacties, vragen: SP Mark van Dongen vraagt zich af in hoeverre initiatieven van burgers in strijd kunnen zijn met door het stadsdeel uitgeschreven prijsvragen. De voorzitter verwijst de discussie hierover door naar de Commissie. VVD Astrid Ens vraagt of het initiatief van mw. Oosterhof een rol had kunnen spelen in de prijsvraag. Mw. Oosterhof geeft aan dat zij al twee jaar bezig was met het door het Stadsdeel aangemoedigde plan. Na een wisseling van het DB is echter besloten een prijsvraag uit te schrijven. In reactie op de prijsvraag heeft zij het plan wel ingezonden, maar helaas is er gekozen voor een andere invulling van het gemaal.

Mw. Curtis van FNV Kiem/Platform Kunstwerkplaatsen n.a.v. raadsadres kunstwerkplaatsenbeleid

Mw. Curtis gaat in op het belang van kunst en ruimte voor kunstwerkplaatsen en ateliers in Amsterdam. Omdat 77% van kunstenaars in Amsterdam een inkomen onder bijstandsniveau hebben, is het van groot belang dat atelierhuurprijzen kunstmatig laag worden gehouden en maatschappelijk eigendommen niet worden afgestoten ten koste van ruimte voor maatschappelijke instellingen en kunstenaars. Zij spreekt zich uit tegen deze tendens, geeft aan dat de vakbonden willen afstemmen met de verschillende deelraden en Centrale Stad, en dat er gezocht moet worden naar nieuwe geldstromen. Het Platform Kunstwerkplaatsen wil verder een brede adviserende functie in de Commissie Toewijzing en Handhaving, die voor een deel zal moeten bestaan uit mensen uit de praktijk. Zij benadrukt de intrinsieke waarde van kunst voor de bewoners van het stadsdeel, maar m.n. ook voor jongere allochtone bewoners die kunst ook als beroepsrealiteit moeten leren kennen. Daarnaast merkt zij op dat de groeiende leegstand in o.a. scholen en kantoorgebouwen uit de jaren ’60 bijdraagt aan verloedering. Haars inziens kan atelier- en werkplaatsbestemming de verloedering tegengaan en zal het een aanzuigende werking hebben op andere, verwante activiteiten.Reacties, vragen: D66 Josefien van Olmen vraagt namens hoeveel kunstenaars in Zeeburg mw. Curtis spreekt en of zij kan inschatten hoeveel kunstenaars dreigen te vertrekken als gevolg van huidig beleid. Mw. Curtis meldt dat het om ruim 1000 individuele ateliers in geheel Amsterdam gaat die volgens de systematiek van Stichting Woon- en Werkruimten voor Kunstenaars zijn toegewezen. Het is haar niet bekend hoeveel kunstenaars overwegen uit het stadsdeel te vertrekken. SP Mark van Dongen vraagt of de inspreker al met de wethouder heeft overlegd over eventuele ruimte voor broedplaatsen op Zeeburgereiland en IJburg. Mw. Curtis reageert hierover binnenkort contact te zullen opnemen met de verantwoordelijke wethouder(s).
Dhr. Gerritse n.a.v. raadsadres bestemmingsplan Borneo, Sporenburg, Rietlanden

Dhr. Gerritse vraagt de stadsdeelraad om de voorgenomen plannen rond de horeca in het bestemmingsplan Borneo, Sporenburg, Rietlanden op de agenda te zetten en bij de bespreking zorgvuldig de afweging te maken waarom aan de belangen van bewoners voorbij gegaan wordt door hindercategorie VI toe te staan. Ook is het de vraag waarom al jaren niet wordt opgetreden tegen horeca-activiteiten in Panama die sinds 2004 hoofdzakelijk gericht zijn op disco-/dance-nachten van 24.00 en 05.00 uur op donderdag t/m zondag, die hinder boven de toegestane categorie III met zich meebrengen. [Zie bijlage voor aangeleverde inspreektekst.]Reacties, vragen: PvdA Bert Pots vraagt naar de aard van de hinder rondom Panama. De inspreker geeft aan dat het o.a. gaat om fout parkerende bezoekers, indrinkers, wildplassers, vuil en geluidsoverlast. VVD Jan Stronks meldt eerder begrepen te hebben dat hoofdbezwaar de overlast van parkeerders aan de noordzijde van My Side betreft, en vraagt of het aanbrengen van een slagboom en instellen van bewonersparkeren op die locatie volgens de inspreker voldoende zou oplossen. Dhr. Gerritse antwoord ontkennend, geeft aan dat overlast bij My Side slechts een van de vormen van overlast is en wijst o.a. op de parkeeroverlast op de Piet Heinkade-Oostelijke Handelskade. SP Mark van Dongen vraagt het DB om een reactie op de kritiek op het gedogen van de hindercategorieregels door Panama. GroenLinks Astrid Kuiper vraagt of er contact met de politie en/of Panama n.a.v. de overlast is geweest. De inspreker meldt dat klachten regelmatig aan de politie worden overgebracht, maar ze kan in de praktijk niet veel meer dan het verkeer regelen, omdat panama volgens haar opereert op basis van een bestaande vergunning. Ook hebben er gesprekken met Panama plaatsgevonden. De uitbaters zijn op zich van goede wil, wat o.a. blijkt uit het inzetten van parkeeradviseurs. Niettemin blijven er problemen ontstaan als gevolg van de (hindercategorie VI) activiteiten in Panama in een gebied met woonbestemming.
Dhr. De Maat n.a.v. raadadres bestemmingsplan Borneo, Sporenburg, Rietlanden

Dhr. De Maat sluit zich aan bij voorgaande spreker en vraagt de raadsleden zorgvuldig om te gaan met het wijzigingsvoorstel m.b.t. versoepeling van de toegestane hindercategorie in het bestemmingsplan in relatie tot de geluids- en parkeeroverlast bij My Side, welk gebouw ingekaderd is tussen twee openbare wegen.Vragen, reacties: VVD Astrid Ens vraagt in hoeverre de wijziging in categorie VI volgens de inspreker meer geluidsoverlast zal opleveren. Dhr. Gerritse duidt dat hindercategorie VI een uitgaanspubliek uit de wijde omgeving aantrekt, terwijl hindercategorie III betrekking heeft op kleinschaligere activiteiten die blijkens ervaringen in het verleden een meer buurtgebonden publiek en (fiets)verkeer aantrekt.
Dhr. Boskamp n.a.v. klachten/raadsadres Fountainhead

Dhr. Boskamp licht klachten i.h.k.v. de inspraakverordening t.a.v. de gevolgde inspraakprocedure omtrent Fountainhead toe. Zijns inziens is de handelswijze in strijd met het eigen protocol van het Stadsdeel. De te volgen procedures zijn niet correct doorlopen en worden misleidend toegepast. De inspraak is volgens hem vaak een leeg omhulsel en de procedures (m.b.t. concept-bestemmingsplan, artikel 19.2, bouwaanvraag, artikel 15 WRO vrijstelling en het ontwerp-bestemmingsplan) en bijbehorende inspraak zijn chaotisch en niet of nauwelijks te volgen voor gewone burgers. Trajecten hebben onduidelijke termijnen en bij de bouwaanvraag zijn zonder verdere toelichting verschillen aangebracht t.o.v. eerdere plannen. Procedures worden niet afgerond of worden parallel doorlopen, dan wel worden er tegelijkertijd nieuwe initiatieven gestart. De stadsdeelraad is in zijn optiek buitenspel gezet, enerzijds door het concept-bestemmingsplan te parkeren en anderzijds door de keuze voor de artikel 19.2 procedure i.p.v. voor een zorgvuldige artikel 19.1 procedure. Besluitvorming door het Stadsdeel, evenmin als de inspraak van burgers, kan op deze wijze niet goed totstandkomen. Hiermee komt de politiek steeds verder van de burgers af te staan, volkomen tegen de eigen bedoelingen van het Stadsdeel in. Tenslotte wijst hij op het risico dat de bouwaanvraag wordt gehonoreerd en er dus gestart kan worden met de bouw terwijl de bestemmingsplanprocedure nog niet is afgerond, en er dus geen garanties zijn voor voldoende compenserende maatregelen (o.a. meer speelvoorzieningen). Hij roept de Raad op om zich in te zetten om deze dwarsverbanden geborgd te krijgen en daarnaast spreekt hij de hoop uit dat het Stadsdeel in de toekomst, en zeker als het Fountainhead betreft, meer inhoud en kwaliteit zal koppelen aan echte betrokkenheid van bewoners.Reacties, vragen: PvdA Herbert de Bruijne heeft niet het idee dat de Raad buitenspel is gezet. O.a. is er een welbewuste keuze gemaakt voor een artikel 19.2 procedure i.p.v. een 19.1. procedure. Ook is benadrukt dat compenserende maatregelen (o.a. speelplekken) doorgang zullen vinden. SP Mark van Dongen geeft aan wel het gevoel te hebben dat de Raad buitenspel is gezet, en vraagt naar de consequenties van een goedgekeurde bouwaanvraag voorafgaande aan vaststelling van het bestemmingsplan en de vervolgstappen van de inspreker. Dhr. Boskamp geeft aan de gang naar de rechter te overwegen, maar vooralsnog vooral een klemmend beroep op de stadsdeelraad te willen doen.
3. Raadsadressen en afhandelingsvoorstellen
De raadsadressen worden conform voorstel afgehandeld door het DB. Afschriften van de beantwoording zullen na verzending aan de indieners van het raadsadres ter kennisname aan de de (duo)raadsleden worden gezonden.

  • 1 raadsadres prijsvraag Flevopark: DB Jan Hoek zal in de antwoordbrief de gevolgde procedure en keuze voor de prijswinnaar door een deskundige jury toelichten. Hij raadt [in reactie op vragen van SP en GroenLinks] af algemeen beleid te gaan maken t.a.v. prijsvragen, omdat het instrument zelden wordt gebruikt. Wel zegt hij toe zorgvuldig te blijven omgaan met eventuele prijsvragen in de toekomst.

  • 1 raadsadres kunstwerkplaatsenbeleid: DB Dennis Straat ondersteunt de noodzaak van meer beleidsaandacht voor kunstwerkplaatsen en ateliers en zal in de beantwoording aangeven dat op basis van de Kunstnota een inventarisatie van de atelierruimte in het stadsdeel wordt gemaakt die na de zomer afgerond moet zijn. Daarnaast zal hij opmerken dat atelierruimte een schaars goed blijft en dat het bij de toewijzing daarom van belang is om op te trekken met andere stadsdelen. Hij is bereid te kijken naar extra ruimte, maar benadrukt nogmaals dat het een schaars goed is en meldt dat over afstoting in dit stadsdeel in ieder geval nog niet is gesproken.

  • 2 raadsadressen bestemmingsplan Borneo, Sporenburg, Rietlanden: DB Nico Papineau Salm geeft aan dat inspraakprocedure nog loopt. De inspraakreacties worden meegenomen in de Nota van Beantwoording, die geagendeerd zal worden in de Commissie ROB (waarop de insprekers nogmaals kunnen inspreken). Dennis Straat geeft aan zich los hiervan in te zullen spannen om de parkeerproblemen achter My Side op te lossen, bij voorkeur in overleg met de VVE.

  • 3 raadsadressen (zienswijzen, klachten) Fountainhead: DB Nico Papineau Salm geeft aan dat er vanwege de ingewikkeldheid van de procedures juist bewust voor gekozen is om de vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan uit te stellen. Klachten zullen worden gehoord door de bezwaarschriftencommissie die een uitspraak over de rechtmatigheid van de klacht zal doen. Deze uitspraak zal worden meegenomen in de Nota van Beantwoording n.a.v. de inspraakreacties op het bestemmingsplan. Tenslotte benadrukt hij dat de bouwaanvraag niet alleen zal worden beoordeeld op basis van het gebouw zelf, maar ook aan hieraan gekoppelde randvoorwaarden en compenserende maatregelen in de omgeving. SP Mark van Dongen vraagt of de schriftelijke reactie op klachten voor verzending aan de Raad kan worden voorgelegd. DB Nico Papineau Salm geeft aan dat de beoordeling door de bezwaarschriftencommissie een belangrijk onderdeel zal uitmaken van de beantwoording van het raadsadres. Hij ziet geen noodzaak om af te wijken van de gangbare procedure m.b.t. het aan de Raad zenden van een afschrift van de antwoordbrief na verzending aan de indieners.


4. Benoemen raadsvoorzitter, commissievoorzitters en plaatsvervangend raadsvoorzitter
Trinet Onvlee licht de procedure toe en noemt de kandidaten, waarna Olav Wagenaar haar taken als voorzitter overneemt. Een stembureau (bestaande uit Astrid Ens, Jan Rumph, Astrid Kuiper en Josefien van Olmen) coördineert de stemming.

Stemming/benoeming raadsvoorzitter: Linda Maasdijk (PvdA) wordt gekozen tot raadsvoorzitter met 16 stemmen voor Linda Maasdijk versus 4 stemmen voor Trinet Onvlee (GroenLinks). GroenLinks Astrid Kuiper dankt Trinet Onvlee voor haar inspanningen als raadsvoorzitter. Linda Maasdijk neemt zitting als raadsvoorzitter.

Stemming/benoeming voorzitter Commissie Publiek: na een schorsing van 21.30 – 21.32 uur op verzoek van VVD wordt besloten om af te wijken van de volgorde van stemming en de voorzitter van de Commissie Publiek te kiezen voordat de voorzitter van ROB wordt benoemd.

Guillaumine Nelom (PvdA) wordt gekozen tot voorzitter van de Commissie Publiek met 12 stemmen voor Guillaumine Nelom versus 8 stemmen voor Olav Wagenaar (VVD).Stemming/benoeming voorzitter Commissie ROB: na een schorsing van 21.37 – 21.47 uur geeft Olav Wagenaar aan in de schorsing zijn kandidatuur te hebben heroverwogen i.h.k.v. de verhoudingen binnen de Raad en de kandidaten die zich hebben aangeboden. Hij heeft besloten zijn kandidatuur te handhaven. Trinet Onvlee trekt haar kandidatuur voor het commissievoorzitterschap van ROB in.

Olav Wagenaar (VVD) wordt gekozen tot voorzitter van de Commissie ROB met 16 stemmen voor en 4 stemmen tegen.Stemming/benoeming voorzitter Commissie AZM: Erik Terheggen (D66) wordt gekozen tot voorzitter van de Commissie AZM met 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Stemming/benoeming vice-raadsvoorzitter: Na een schorsing van 21.52 – 21.57 uur stelt Olav Wagenaar (VVD) zich kandidaat voor het vice-raadsvoorzitterschap en wordt met 17 stemmen voor en 3 stemmen tegen benoemd tot plaatsvervangend raadsvoorzitter.
5. Haalbaarheidsonderzoek definitieve locatie jongerencentrum Oostelijk Havengebied
N.a.v. de Commissie Publiek is het voorstel m.b.t. een bus, keet of boot als tijdelijke locatie losgekoppeld van het nu voorliggende voorstel m.b.t. een haalbaarheidsonderzoek naar De Schollen als definitieve locatie en mogelijkheden in bouwproject Argentinië. Over de tijdelijke voorziening volgt in juni een separaat voorstel.
PvdA Bert Pots geeft aan teleurgesteld te zijn over de voortgang en doet [net als de overige fracties] een dringend beroep op het DB om vaart te maken met zowel een tijdelijke als definitieve locatie, die zowel veilig moet zijn als dat er lawaai gemaakt moet kunnen worden. Daarnaast moet er een aanbod voor jongeren zoals in Nowhere komen (bijvoorbeeld in de Balk, Loods en in schoolgebouwen). M.b.t. het haalbaarheidsonderzoek vraagt hij zich af of een jongerencentrum in Argentinië te rijmen is met het zwerfjongerenopvangcentrum in het gebouw en hoger gelegen bewoning. Het lijkt hem geen goed idee om de derde verdieping van de Schijf nu al volledig uit te sluiten door de verhuuropdracht met spoed uit te zetten [GroenLinks sluit zich hierbij aan].

VVD Astrid Ens vraagt wanneer het haalbaarheidsonderzoek zal zijn afgerond en wat de criteria zijn op basis waarvan de opties de Schollen en bouwproject Argentinië vergeleken zullen worden.

Groenlinks Trinet Onvlee geeft aan in te kunnen stemmen met het haalbaarheidsonderzoek. Ze wacht het voorstel voor een tijdelijke voorziening in juni af en hoopt dat er spoedig een locatie in gebruik genomen kan gaan worden.

SP Helmie Bijleveld vraagt naar ecologische aspecten i.v.m. de Schollen als definitieve locatie en vraagt zich af waarom de zwerfjongerenopvanglocatie in Argentinië eerst wel en nu niet als bezwaarlijk wordt beschouwd.

DB Jan Hoek geeft aan de noodzaak tot spoed te delen. Het is daarom zaak in juni een knoop door te hakken over het soort voorziening en de locatie. Helaas is een ideale definitieve locatie niet voorhanden. In het licht van het Programma van Eisen zijn de twee locaties als meest geschikte in beeld gekomen. Nader haalbaarheidsonderzoek zal (eind dit jaar) moeten uitwijzen of er sprake is van absolute dan wel relatieve barrières op beide locaties en op welke punten de locaties wel of niet goed scoren. Hierbij worden ook ecologische aspecten van de Schollen en de zwerfopvangvoorziening in Argentinië betrokken. Hij merkt op dat het leeg laten staan van de bovenste verdieping van de Schijf bakken met geld kost en pleit er dan ook voor om het actief naar een huurder zoeken niet langer uit te stellen. In reactie op vragen van Guillaumine Nelom zegt hij tenslotte toe de Commissie Publiek en/of Raad in september te informeren over de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek.
Stemming besluit definitieve locatie (haalbaarheidsonderzoek): de Raad stemt met 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen het voorstel. Het besluit wordt vastgesteld.
6. Jaarrekening 2005
3Pleinenplan, budgetoverhevelingen

DB Dennis Straat corrigeert de eerste aanvulling op de beantwoording van technische vragen over budgetoverhevelingen m.b.t. het 3Pleinenplan. Voor alle budgetoverhevelingen geldt dat in de loop van 2006 vrijval ontstaat, deze vrijvalt in de algemene reserve. Eventuele begrotingstekorten worden onafhankelijk van dergelijke budgetoverhevelingen opgelost. Het DB zal in de Voorjaarsnota met een ander voorstel komen om het tekort van 3 ton op te lossen.

Advies rekeningcommissie

Bert Pots, voorzitter Rekeningcommissie, meldt dat de accountant oordeelde dat de jaarrekening er de afgelopen jaren met sprongen op vooruit is gegaan. De belangrijkste aanbevelingen van de accountant betreffende aanbestedingsprocedures en de matige vooruitgang op het gebied van interne controle, worden door de Rekeningcommissie overgenomen. M.b.t. de jaarlijkse controle van de declaraties van een DB-lid en een sectorhoofd, meldt hij dat uitgaven die rechtstreeks door het Stadsdeel worden betaald moeilijk te controleren zijn, omdat niet goed is te achterhalen op wiens naam die uitgave is gedaan. De Rekeningcommissie beveelt aan om de administratie op dit punt inzichtelijker te maken.De Raad neemt de aanbevelingen en het advies van de rekeningcommissie over.


Jaarrekening 2005 [integraal in de Commissie AZM behandeld]

VVD Jan Stronks licht het amendement ‘Vaststelling van het jaarverslag- en rekening 2005’ van de VVD toe [zie bijlage, amendement wordt ingetrokken n.a.v. toelichting en toezeggingen van het DB]. De VVD stelt voor om 3 overhevelingen op de posten Wij Amsterdammers, 3 Pleinenplan en Werelds wonen uit beslispunt 7, niet te laten plaatsvinden. Hij merkt hierbij op geen inhoudelijke bezwaren te hebben, maar het als een puur technische aangelegenheid te zien.

D66 Josefien van Olmen meldt dat D66 over het algemeen positief is over de Jaarrekening. Aandachtspunt is de hoeveelheid onderbestedingen (ongeveer 1,3 miljoen euro) [SP, GroenLinks en PvdA sluiten zich hierbij aan]. D66 zal de Raad en DB bij de behandeling van de Voorjaarsnota kritisch volgen op het gebied van voortgang en tempo van ingezet beleid. Punt van zorg is tevens het grote tekort op Onderwijshuisvesting, ook na de correctie m.b.t. de AH Gerhardschool [SP sluit zich hierbij aan]. Zij hoopt dergelijke verrassingen in de toekomst niet meer tegen te komen. M.b.t. de overheveling van 3 ton voor Werelds wonen vraagt zij om meer uitleg over de voortgang van het project [SP sluit zich hierbij aan].

GroenLinks Herman Huijzen dankt de ambtenaren voor de snelle beantwoording van de technische vragen [evenals de overige fracties]. Hij constateert dat het rekeningresultaat negatief is. Een voorbehoud van GroenLinks in de Commissie AZM m.b.t. beslispunt 5 vervalt wegens de beantwoording door de wethouder. M.b.t. de overheveling van 253.550 euro voor het 3Pleinenplan vraagt hij in hoeverre het plan nog niet is uitgevoerd. Ook vraagt hij of het DB nog met een reactie op het ACAM-verslag komt en constateert tenslotte dat het stadsdeel financieel gezien redelijk op de goede weg is.

SP Mark van Dongen is van mening dat het grote aantal technische vragen een indicatie is voor de leesbaarheid van de rekening voor geïnteresseerde leken. De kritiek van de SP heeft geen betrekking op feitelijke onjuistheden die de SP heeft aangetroffen, maar op de transparantie, helderheid en leesbaarheid ervan. Een jaarrekening moet een helder en inzichtelijk overzicht geven van het beleid van het Stadsdeel, zodat raadsleden een gewogen oordeel kunnen vellen. Hij merkt hiermee in verband op dat tientallen fouten in de beantwoording van de technische vragen van andere fracties werden erkend en bij andere vragen werd gesteld dat men de Jaarrekening in relatie tot de gestelde vragen niet begreep. Als voorbeeld haalt hij vraag 77 aan waaruit blijkt dat er een financieel risico is, wat in eerste instantie niet bleek uit de Jaarrekening. Ook wijst hij op het onverwachte tekort op Onderwijshuisvesting en onduidelijkheden m.b.t. over- en onderbestedingen. De SP vindt kortom dat de rekening een onvoldoende helder en transparant beeld van het gevoerde beleid geeft en zal daarom tegen de Jaarrekening als geheel stemmen. De SP stemt wel voor de beslispunten omdat het gaat om verbeterpunten.

PvdA Bert Pots vraagt het DB om zich in te spannen om het aantal onderbestedingen in 2006 te beperken tot 2 of 3 programma’s, opdat vermeden kan worden dat voor andere activiteiten geen budgetten zijn terwijl er elders sprake is van onderbestedingen. Daarnaast uit hij zorgen over het tekort op Onderwijshuisvesting en wijst hij op de toezegging van Fatima Elatik in de Commissie AZM, n.a.v. vragen van Linda Maasdijk over de (on)toereikendheid van de bestemmingsreserve verzelfstandiging openbaar onderwijs, om tweemaandelijks de Commissie te informeren over de procesmatige en financiële gevolgen van de verzelfstandiging. Hij hoopt dat in de Voorjaarsnota meer duidelijkheid ontstaat over o.a. de mate waarin de bestemmingsreserve toereikend is. De PvdA zal het amendement van de VVD niet steunen wegens de eerdere antwoorden van het DB op vragen van de VVD over de overhevelingen. De PvdA wenst de overheveling m.b.t. Wij Amsterdammers niet ter discussie te stellen. VVD Jan Stronks licht toe dat de VVD van mening is dat het niet nodig is 66.786 euro over te hevelen aangezien er al een bedrag van 156 duizend euro beschikbaar is en geeft aan van het DB te verwachten dat het in de Voorjaarsnota uitlegt hoe e.e.a. wordt gefinancierd, zonder dat 3 genoemde overhevelingen hoeven plaats te vinden. PvdA Bert Pots vraagt hoe volgens hem uitgaven voor Werelds wonen in de eerste helft van 2006 gefinancierd moeten worden als het bedrag niet wordt overgeheveld. VVD Jan Stronks geeft aan dit aan het DB over te laten en dat dit verder zal moeten blijken uit de Begroting 2006. GroenLinks Trinet Onvlee merkt op dat de Begroting 2006 al is aangenomen en interpreteert de kritiek van de VVD als een verzoek om bij begrotingen vooraf aan te geven wat er te verwachten is qua vrijval, zodat eerder in het jaar beter ingeschat kan worden hoeveel financiële ruimte er is. VVD Jan Stronks confirmeert deze interpretatie. GroenLinks Trinet Onvlee reageert dat de VVD dan met dit voorstel had moeten komen. De overhevelingen zijn nodig om bepaalde uitgaven in 2006 te dekken. Zij vraagt het DB of deze zienswijze correct is.

DB [Overhevelingen; amendement VVD] Dennis Straat geeft aan dat de overhevelingen posten betreffen waarvoor - omdat de begrote uitgaven om diverse redenen niet hebben plaatsgevonden - voorgesteld wordt om budget in 2006 beschikbaar te maken om de activiteit alsnog uit te voeren, naast de reguliere voor 2006 begrote activiteiten. Het DB onderschrijft de wenselijkheid van een beter zicht overhevelingen in een eerder stadium. Het is de intentie om bij de begrotingsbehandeling 2007 een inschatting te maken van de overhevelingen. De overhevelingen zijn gebaseerd op de informatie van 1 januari 2006 en het is daarom financieel-technisch zuiverder om ze te laten staan. Bijvoorbeeld was in januari het nog niet duidelijk hoeveel de Centrale Stad zou bijdragen aan het project Werelds wonen en was de vrijval vanwege succesvolle aanbesteding door de ambtelijke organisatie inzake het 3Pleinenplan nog niet bekend. Door de overhevelingen en vrijval al bij de begrotingsbehandeling 2007 te betrekken, wordt e.e.a. volgend jaar hopelijk inzichtelijker. De wethouder ontraadt het amendement van de VVD. [Werelds wonen] Nico Papineau Salm merkt richting D66 op dat er in 2005 inderdaad vertraging was opgelopen, maar er momenteel volop wordt uitgevoerd. ISV- en incidentele gelden, en de overhevelingen zijn nodig om op streek te blijven met de uitvoering.

VVD Jan Stronks trekt het amendement in n.a.v. de uitleg en toezeggingen van het DB.

[Onderbestedingen] Dennis Straat nuanceert richting D66 dat het bedrag van 1,3 miljoen euro aan onderbestedingen minder dan 2% van de begroting behelst. Hij zegt toe aandacht aan te zullen besteden aan uitgaven i.r.t. de voortgang van de realisatie van ambities, maar nuanceert dat het onvermijdelijk is dat er onderbestedingen plaatsvinden, bijvoorbeeld doordat prestaties worden behaald met minder middelen dan begroot. PvdA Bert Pots tekent hierbij aan dat het voor de Raad moeilijk te beoordelen is of ambities worden gerealiseerd zolang de productbegroting en -rekening er nog niet zijn.

[Tekort Onderwijshuisvesting] Dennis Straat betreurt uiteraard het tekort, maar sluit toekomstige verrassingen niet geheel uit, juist doordat administratieve processen steeds beter in kaart gebracht worden.

[Uitvoering 3 Pleinenplan]: Dennis Straat merkt richting Groenlinks op dat het 3Pleinenplan nog niet volledig gerealiseerd was en uitvoering momenteel nog plaatsvindt. De vrijval die er nu blijkt te zijn, levert in 2006 een voordeel op.

[Reactie DB op ACAM-verslag] Dennis Straat geeft aan verheugd te zijn over de positieve beoordeling door de accountant en diens aanbevelingen over te nemen. Het leek hem niet nodig om een papieren reactie op het verslag op te stellen [in reactie op GroenLinks].

[Transparantie/helderheid; hoeveelheid technische vragen] Richting de SP meldt de wethouder dat het aantal vragen zijns inziens ook te maken heeft met het warm draaien van de nieuwe Raad. Hopelijk kan het aantal vragen volgend jaar beperkt blijven. M.b.t. de beantwoording van technische vraag 77 merkt hij op dat het antwoord, ook door de geïnteresseerde leek, te vinden is op pagina 73 van de Jaarrekening. Hij onderkent de complexiteit van de rekening, maar bestrijdt de suggestie dat er geen touw aan vast is te knopen.

[Beantwoording technische vragen] Dennis Straat zal de complimenten overbrengen aan de ambtelijke organisatie.

[Verzelfstandiging openbaar onderwijs] Dennis Straat wijst in op de toezegging van het DB om met regelmaat de Commissie Publiek te informeren over de procesmatige en financiële gevolgen van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. De kostenpost ‘Verzelfstandiging openbaar onderwijs’ zal worden meegenomen in de meerjarenperspectiefnota en komt aan de orde op de informatieve bijeenkomst op 4 juli aanstaande.
Stemming besluit Jaarrekening 2005: Het besluit wordt met 17 stemmen voor [PvdA, VVD, GroenLinks en D66] en 3 stemmen tegen [SP] aangenomen. De Jaarrekening 2005 wordt met inachtneming van de aanbevelingen van de accountant en het advies van de rekeningcommissie vastgesteld, waarmee de Raad decharge verleent aan het DB. De SP stemt wel in met de beslispunten.
7. Plan van scholen basisonderwijs stadsdeel Zeeburg 2007-2010
Stemming besluit: het besluit wordt aangenomen met 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
8. Kredietaanvraag voorbereiding basisschool en kindercentrum (brede school) op de Kop van het Java-eiland
SP Helmie Bijleveld geeft aan dat het College van B&W heeft ingestemd met een tijdelijke vestiging van de brede school op de Kop van het Javaeiland, terwijl de Raad gevraagd wordt om in te stemmen met het inzetten van middelen voor een permanente huisvesting. Hier plaatst de SP kanttekeningen bij. Tijdelijk blijkt 20 jaar te zijn wat de vraag oproept waarom er niet nagedacht is over een locatie die ongeveer 20 jaar meegaat, opdat een aantal risico’s wordt ondervangen. Daarnaast vraagt zij zich af waarom er niet gewacht wordt op een besluit van OGA waarvan het DB begin juni op de hoogte zal zijn. De SP vindt dat het tekort aan onderwijshuisvesting opgelost moet worden. Maar omdat de school op de grens van stadsdeel Centrum gebouwd wordt is het aannemelijk dat er ook leerlingen uit dit stadsdeel naar de Zeeburgse basisschool gaan. Het is hiermee in verband de vraag waarom er geen contact met Centrum is gezocht over mogelijke samenwerking op het gebied van behoefteonderzoek en planning. Daarnaast is de subsidie voor de sportzaal, waar grote behoefte aan is, onzeker. Tot slot merkt zij op dat een aantal bewoners op de inspraakavond d.d. 30 maart 2006 niet gecharmeerd van het voorstel bleek te zijn. De SP vindt het voorbereidingskrediet momenteel te risicovol en besluit het onderhandelingsresultaat van het OGA af te wachten. GroenLinks Astrid Kuiper vraagt het DB de wenselijkheid van een gymzaal waar meer mensen gebruik van kunnen maken te benadrukken richting de Centrale Stad.

VVD Astrid Ens licht de door de VVD ingediende gewijzigde motie ‘School Kop Java-eiland’ [zie bijlage] toe waarin de Raad het DB verzoekt om, i.h.k.v. de school en ruimte voor kinderopvang op de Kop Java-eiland, zich tot het uiterste in te spannen om zekerheid te verkrijgen bij het OGA/Centrale Stad om, of de grond ter beschikking te stellen voor een periode die samenhangt met de afschrijvingstermijn voor de investering in onderhuisvesting, of een garantie te geven voor het afdekken van het boekwaarderisico. Daarnaast vraagt ze of de wethouder op de hoogte is van het schrijven van de Commissie Kopzorgen. Wijziging motie: ‘OGA’ wordt ‘OGA/Centrale Stad’.

DB Jan Hoek beschouwt de motie als beleidsondersteunend. Hij merkt richting SP op dat de Centrale Stad verscheurd wordt door de behoefte aan geschikte locaties voor scholen zoals de Kop van het Javaeiland enerzijds, en door de ambitie iets groots en meeslepends te realiseren op die locatie anderzijds. De inzet van het DB en de verwachting is dat het als permanente locatie zal dienen. Het risico van 40.000 euro aan kosten voor de architect vindt hij aanvaardbaar gezien de grote behoefte aan scholen. Omdat het de consequentie van een school stichten is dat er een definitieve locatie in het stadsdeel wordt aangewezen, is er niet gekozen voor samenwerking met Stadsdeel Centrum. Hij meldt tenslotte op de hoogte te zijn van de open brief van de Commissie Kopzorgen aan de Raad en geeft aan dat op de inspraakavond over het plan ook positieve reacties ter sprake zijn gekomen. SP Helmie Bijleveld merkt op de negatieve reacties i.v.m. mogelijke procedures te hebben genoemd.
Stemming gewijzigde motie ‘School Kop Java-eiland’ [VVD]: de motie wordt aangenomen met 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld met inachtneming van de aangenomen VVD-motie ‘School Kop Java-eiland’.
9. Benoeming duo-raadslid D66
Nadat Josefien van Olmen mw. Asha Khoenkhoen namens D66 voordraagt als duo-raadslid voor D66 en een geloofsbrievencommissie (bestaande uit Astrid Ens, Jan Rumph, Astrid Kuiper en Josefien van Olmen) geen bezwaren heeft geconstateerd, leest Asha Khoenkhoen de verklaring voor en wordt benoemd tot duo-raadslid. Zij zal zitting nemen in de Commissie ROB. Het benoemingsbesluit wordt vastgesteld.
10. Actualiteit PvdA
PvdA Peter Sijtsma vraagt het DB, n.a.v. een foto van een fietser in het Flevopark in de Wereldwijkkrant, na te denken over hoe om te gaan met (het verbod op) fietsen in het Flevopark en het eventueel faciliteren van fietsers met een fietspad in het park. Het verbod op fietsen in het park kan overigens gewoon gehandhaafd blijven als er een fietspad komt, waarbij fietsen alleen op het fietspad is toegestaan en niet in de rest van het park.

DB Dennis Straat zegt toe het beleid te zullen bekijken en hierop terug te komen in de Commissie ROB. GroenLinks Astrid Kuiper dringt aan op handhaving om gevaarlijke situaties met scooters en auto’s te voorkomen.
11. Notulen raadsvergadering d.d. 25 april 2006
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van: p. 10, actualiteit Flevopark (agendapunt 9): PvdA Peter Sijtsma vraagt om informatie over de afspraken met de destilleerder over het cafégehalte en laad- en losbewegingen. Hij vraagt het DB om laad- en losbewegingen en fietsverkeer in het Flevopark [zie vorig agendapunt] in samenhang met elkaar te bezien. DB Jan Hoek zal hem informeren over de afspraken die gemaakt worden.


12. Vooruitblik juni
- Op de raadsagenda staat o.a. de Voorjaarsnota die integraal behandeld wordt in de Commissie AZM, met eventuele uitnodiging van leden uit de andere commissies.

- Buurtsessie Oostelijk Havengebied op 9 juni vanaf 14.00 uur.

- Technisch vragenuurtje Voorjaarsnota op dinsdag 13 juni om 18.30 – 20.00 uur, voorafgaande aan de Commissie ROB.

- Welzijnsconferentie op 23 juni vanaf 13.00 uur.13. Rondvraag en sluiting

PvdA Guillaumine Nelom roept raadsleden op om periodiek aan de activiteiten van het kinderenzwerfvuilteam deel te nemen. Dit punt wordt afgehandeld in de Commissie Publiek.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.55 uur.


Besluitenlijst

1

Mededelingen


- Aangepaste planning financiële stukken: de voorjaarsnota komt in juni in de Raad, de meerjarenperspectiefnota in september (inclusief algemene beschouwingen) en de begroting in december.

- Op 4 juli vindt een informatieve bijeenkomst m.b.t. het financiële meerjarenperspectief plaats.


2.

Insprekers

Mw. Oosterhof m.b.t. prijsvraag Flevopark, mw. Curtis m.b.t. kunstwerkplaatsenbeleid, dhr. Gerritse en dhr. De Maat m.b.t. bestemmingsplan Borneo, Sporenburg, Rietlanden, dhr. Boskamp m.b.t. Fountainhead
3.

Raadsadressen

De raadsadressen worden conform voostel afgehandeld door het DB. De (duo)raadsleden ontvangen afschriften van de beantwoordingsbrieven.
4

Stemming/

Benoeming voorzitters

- Linda Maasdijk (PvdA) wordt benoemd tot raadsvoorzitter.

- Guillaumine Nelom (PvdA) wordt benoemd tot voorzitter van de Commissie Publiek.

- Olav Wagenaar (VVD) wordt benoemd tot voorzitter van de Commissie ROB en tot plaatsvervangend raadsvoorzitter.

- Erik Terheggen (D66) wordt benoemd tot voorzitter van de Commissie AZM.

5

Haalbaarheidsonderzoek definitieve locatie jongerencentrum OHG

- Jan Hoek zegt toe de Commissie Publiek in september te informeren over de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek.

- Voorstellen m.b.t. een tijdelijke locatie worden separaat van het nu voorliggende besluit behandeld in juni.Stemming besluit haalbaarheidsonderzoek: de Raad stemt voor het voorstel. Het besluit wordt vastgesteld.
6

Jaarrekening 2005

- Het DB heeft in de Commissie AZM toegezegd de Commissie Publiek met regelmaat te zullen informeren over de procesmatige en financiële gevolgen van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.

Stemming besluit Jaarrekening 2005: het besluit wordt aangenomen. De Jaarrekening 2005 wordt met inachtneming van de aanbevelingen van de accountant en het advies van de rekeningcommissie vastgesteld, waarmee de Raad decharge verleent aan het DB.
7

Plan van scholen 2007-2010

Stemming besluit: het besluit wordt aangenomen.
8

Kredietaanvraag voorbereiding (brede) school op Kop Javaeiland

Stemming gewijzigde motie ‘School Kop Java-eiland’ [VVD]: de gewijzigde motie wordt aangenomen.

Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen. Het besluit wordt vastgesteld met inachtneming van de aangenomen VVD-motie ‘School Kop Java-eiland’.
9

Benoeming duo-raadslid D66

Asha Khoenkhoen wordt benoemd tot duo-raadslid voor D66 en zal zitting nemen in de Commissie ROB.
10

Actualiteit PvdA

Verbod op fietsen in het Flevopark. Dennis Straat komt hierop terug in de Commissie ROB.
11

Verslag mei

Ongewijzigd vastgesteld.
12

Vooruitblik juni

- Integrale behandeling Voorjaarsnota in Commissie AZM, met uitnodiging van overige commissies.

- Buurtsessie Oostelijk Havengebied op 9 juni vanaf 14.00 uur.

Technisch vragenuurtje: dinsdag 13 juni om 18.30 – 20.00 uur, voorafgaande aan de Commissie ROB.

- Welzijnsconferentie op 23 juni vanaf 13.00 uur.


13

Rondvraag

Oproep Guillaumine Nelom om periodiek aan activiteiten van het kinderenzwerfvuilteam deel te nemen. Punt wordt afgehandeld in Commissie Publiek.


Griffier, Raadsvoorzitter,

Jorien Elias-Cornelissen Linda Maasdijk
  • VERSLAG RAADSVERGADERING

  • Dovnload 81.86 Kb.