Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Da Leer foe Da Bijbel

Dovnload 360.41 Kb.

Da Leer foe Da BijbelPagina1/8
Datum30.05.2017
Grootte360.41 Kb.

Dovnload 360.41 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


1Da Leer foe Da Bijbel
Deel I - Fa Da Bijbel Ben Kom na Grontapoe
Bijna ala soema ben sabi dati da Bijbel ben de da boekoe disi ben seri moro copies leki iniwan trawan, ma a no de foeroe soema disi sabi da tori disi ben doro na wi. Kande som soema denki dati wan groepoe profeti nanga priester ben kom makandra na ini Jerusalem foe skrifi wan boekoe disi sa seri foeroe copies. Dem ben meki wan commissie foe prati soema sa skrifi dem boekoe, dem ben seti dem auteur, en seti alasani klari. Di a ben kaba, da man disi moesoe meki publiciteit ben taki dati da Palestina Drukkerij moesoe meki 1.000.000 copies. Ma wi sabi dati a no ben pasa so na so wan fasi. Gado ben gebruiki drie fasi foe doe da wroko di A ben meki da boekoe disi de moro blesi leki iniwan tra boekoe, da Bijbel! Dem drie fasi dati da drie-in-eenheid ben gebruiki de: openbaring, inspiratie nanga illuminatie. Meki wi gebruiki wan tori foe grontapoe leki wan voorbeeld.

Moro leki 70 jari na wi baka, wan beroemd wetenschap man foe Duitsland, Albert Einstein, ben sori wan belangrijk formula foe da natuur foe da heelal. Meki wi prakseri (a no ben de troe, ma wan gersi-tori) dati a ben kari joe na hem oso foe wan prive tak’taki. A taki: Net mi ben kaba nanga wan foe dem moro bigi formula sinsi dem dei foe Isaak Newton. Mi wani joe foe skrifi disi tapoe papira en seni hem go na heri grontapoe. Dja de san mi ben skrifi - energie de da wegi foe wan sani maal o snel leti waka2. Dati wani taki: E = mc2. Dan a ben sori fa da wegi nanga energie gersi demsrefi, en dati wegi de wan concentratie foe energie. Joe verwondroe fa a sabi fa da heelal de. Te foe kaba a tapoe, en a taki: Now mi wani sabi dati joe skrifi alasani boen, so mi sa jepi joe verkisi dem juisti woortoe. Baka wanlo joeroe, Dr. Einstein jepi joe foe verkisi dem juisti werkwoord nanga dem tra woortoe komopo foe joe egi woortoe. Te foe kaba, joe poti alasani precis leki Albert Einstein ben wani, ma a de na ini joe egi handschrift nanga joe egi woortoe. Dan te foe kaba, a taki:Mi sa bel ala dem man foe da TV nanga radio dati dem moesoe bribi san joe taki de troe, en foe poti hem tapoe radio nanga T.V. Dja wi abi wan pikin voorbeeld foe Gado ben wroko nanga dem drie fasi. Openbaring ben pasa di Dr. Einstein ben kari joe kom en taigi joe da bigi waarheid. Inspiratie ben pasa di a ben tiri joe foe poti dem juisti sani drape. Illuminatie ben pasa di a ben bel dem kranti en TV en radio foe taigi dem foe poti wan sani na ini dem njoensoe.

Dan fa wi ben kisi wi Bijbel? Gado ben bigin ongeveer 1400 B.C. foe taki saf’safri nanga 40 man en oema. A no ben kari dem kom na Hem na da srefi tem. A ben teki Hem bijna 1500 jari foe kaba. A ben sori dem 40 soema san ben de na ini Hem hati. Fa dem ben tan tiri di A ben taigi dem abra da schepping, fa sondoe ben kom, fa soema ben kom schuldig, en fa dem kan kom boen baka nanga Gado. Di A ben kaba, A ben wroko doro openbaring foe meki da Bijbel.

Now wi si dati A ben de da auteur di A ben tiri ibri libisoema foe skrifi san a ben moesoe skrifi. Job ben de wan goedoeman praniman; Amos ben de wan potiman praniman, en a sa taki wan tra fasi. Dem woortoe foe Paulus, disi ben kisi foeroe skoro, sa de moro bigi leki di foe Johannes efoe Petrus, ma ala dem woortoe komopo foe hemel srefi. Te foe kaba, da laasti skrifiman kaba foe skrifi. Now Gado ben kaba na da di foe toe sani - inspiratie.

Now foeroe soema bigin foe leisi da woortoe en tjari hem gi dem miljoenen disi abi da woortoe foe Gado fanowdoe na heri grontapoe. Foeroe soema kisi konsensi fonfon, en dem drai dem libi! San ben pasa? Da Auteur foe da Bijbel ben wroko doro illuminatie.

Openbaring: Komopo foe Gado go na libisoema. (Libisoema jere san Gado wani hem foe skrifi.)

Inspiratie: Komopo foe libisoema, go tapoe papiera. (Libisoema skrifi san Gado wani dem foe skrifi)

Illuminatie: Komopo foe papiera, go na ini da hati foe libisoema. (Libisoema teki san Gado benskrifi na ini dem hati)
(Addendum doro redacteur, Ds. R. Patton)

Ete wan sani de gi foeroe bribiwan. Dati wani taki dati Gado srefi bescherm da woortoe so dati a no man lasi. Wi sabi dati Jezus ben taki dati Hem woortoe sa tan foe teego Mt. 24:35 Hemel nanga grontapoe sa pasa gowe, ma Mi woortoe no sa pasa gowe. Moro fara, wi leisi na ini Psalm 12:7-8 7. Dem woortoe foe MASRA de krin woortoe; so leki dem tesi sorfoe na ini wan smelti-onfoe, disi dem krin sebi leisi. 8. Joe sa kibri dem, O MASRA; Joe sa kibri dem foe da speri disi foe teego. Wi sa si dati na ini da geschiedenis foe grontapoe, didibri ben proberi foe figi da Bijbel poeroe omeni leisi. Ma mi bribi dati a no man doe so, bikasi Gado srefi kibri hem.Now meki wi loekoe na da natuur foe ala drie foe dem sani. Fa Gado ben wroko foe meki dem sani pasa?
Openbaring:
Wi sabi dati Gado ben taki na libisoema, ma fa A ben taki. Hebreeen 1:1 taki dati A ben taki gi wi tata nanga dem profeti na foeroe fasi. Te wi loekoe da Bijbel fin’fini, wi feni minstes 8 difrenti fasi A ben taki.

 1. A ben taki doro engel:

 1. Dem engel ben taigi Abraham foe da geboorte foe Isaak en abra fa Gado sa figi Sodom poeroe: Gen. 18

 2. Dem engel ben taigi Lot foe lowe kibri foe Sodom fosi da foto sa pori: Gen. 19

 3. Da engel Gabriel ben taigi Daniel abra da tem foe bigi trobi: Daniel 9:21-27

 4. Gabriel ben taigi Zacharias dati a sa abi wan manpikin disi sa kom fosi da messias: Lukas 1:11-20

 5. Gabriel ben taigi Maria dati Gado ben verkisi hem foe meki da messias: Lk. 1:26-37

 6. Dem engel ben taigi dem skapoeman dati Kristus ben gebore: Lk. 2:8-14

 7. Wan engel ben taigi wantoe oema dati Kristus Jezus ben opo baka: Mt. 28:5-7

 8. Wan engel ben tiri Filippus na da kamerling foe Ethiopie: Tori 8:26

 9. Wan engel ben tiri Petrus komopo foe wan doengroe-oso: Tori 12:7-10

 1. Gado ben taki nanga libisoema nanga wan tranga stem:

 1. A ben taki direkt na Adam: Gen. 3:9-19

 2. A ben taki direkt na Noach: Gen. 6:13-13

 3. A ben taki direkt na Abraham: Gen. 12:1-3

 4. A ben taki direkt na Mozes: Ex. 20:1-17

 5. A ben taki direkt na Jozua: Joz. 1:1-9

 6. A ben taki direkt na Samuel: I Sam. 3:1-14

 7. A ben taki direkt na Natan abra David: II Sam. 7:4-16

 8. A ben taki direkt na Elia: I Kon. 17:2-4

 9. A ben taki na Jeremia: Jer. 1:4-5

 1. A ben taki na libisoema doro wan tiri pikin stem: I Kon. 19:11-12; Ps. 32:8

 2. A ben taki na libisoema doro da natuur: Ps. 19:1-3; Rom. 1:18-20; Tori 14:15-17

 3. A ben taki na wan man doro da mofo foe wan boeriki: Num. 22:28

 4. A ben taki nanga mansoema doro dem dren

  1. Jakob ben kom sabi dati da Abrahamic akkorderi ben de foe hem toe: Gen. 28:12

  2. Salomo ben kisi wijsheid nanga wan waarskow doro dren: I Kon. 3:5; 9:2

  3. Jozef ben kisi 3 dren

   1. Maria ben de krin: Mt. 1:20

   2. Lon go na Egypti: Mt. 2:13

   3. Go baka na Palestina: Mt. 2:19-20

  4. Dem koniman ben kisi wan dren foe no go baka na Herodes: Mt. 2:12

 5. A ben taki nanga man doro visioen: Unger’s Bible Dictionary taki dati wan visioen de: Wan boven-natuurlijk prestatie foe wan situatie efoe wan sanifoe si na ini da prakseri foe wan soema alwasi a de nanga ai ete. Foeroe foe dem bigi waarheid foe da Bijbel ben kom na so wan fasi

 1. Jakob ben kisi wan visioen foe go na Egypti: Gen. 46:2

 2. David ben kisi wan waarskow: I Kron. 21:16

 3. Jesaja ben si fa Gado de santa: Jes. 6:1-8

 4. Daniel ben si dem heiden makti: Dan. 7 & 8

 5. Daniel ben si da glori foe Kristus: Dan. 10:5-9

 6. Daniel ben si da opo en fadon foe Alexander de Grote: Daniel 8

 7. Ezekiel ben si fa Israel sa kom baka: Ezek. 37

 8. Ananias ben kisi wan opdrakti foe go na Saulus: Tori 9:10

 9. Cornelius ben kisi wan opdrakti foe seni kari Petrus kom: Tori 10:3-6

 10. Petrus ben kisi wan opdrakti foe go na Cornelius: Tori 10:10-16

 11. Paulus ben kisi wan opdrakti foe go na Macedonie: Tori 16:9

 12. Paulus ben kisi troostoe na ini Korinte: Tori 19:9

 13. Paulus ben kisi troostoe na ini Jerusalem: Tori 23:11

 14. Paulus ben si da glori foe da di foe drie hemel: II Kor. 12:1-4

 15. Johannes ben kisi da heri boekoe foe Openbaring

 1. Kristofanies - disi de wan tem disi Kristus ben kom sori Hemsrefi fosi Betlehem. Som theoloog bribi dati da “engel foe Masra” de wan tra nem foe Kristus Jezus. Dan disi sa taki abra:

 1. Worsteling nanga Jakob: Gen. 32:24-30

 2. Bai Jakob foe ala ogri: Gen. 48:16

 3. Taki foe da branti-maka disi no ben bron: Ex. 3:2

 4. Kibri Israel na da Redi Zee: Ex. 14:19

 5. Meki Israel klari foe da pramisi kondre: Ex. 23:20-23; Ps. 34:7; Jes. 63:9; I Kor. 10:1-4

 6. Gi opdrakti na Gideon: Richt. 6:11

 7. Jepi Elia: I Kon. 19:7

 8. Gi wan boen woortoe na Jozua: Joz. 5:13-15

 9. Kibri Jerusalem: Jes. 37:36

 10. Kibri Sadrak, Mesak & Abednego: Dan. 3:25

Wi no sabi fa Gado ben gi ala Hem openbaring na dem 40 auteur foe da Bijbel. A ben kan gebruiki wan efoe moro foe dem methoden disi wi skrifi dja.
Inspiratie:

Meki wi loekoe na san Gado doe baka da tem foe openbaring. Da jesi ben jere, ma fa da anoe sa wroko? San sa teki da stem foe Gado en poti hem na ini da tongo foe libisoema? Wi sa loekoe na 5 gebied, ma fosi meki wi loekoe na da woortoe srefi. Da Grieki woortoe de na ini II Timoteus 3:16 nomo: theopneustos, disi wani taki: Gado blo.A. Sortoe theorie foe inspiratie:

 1. Da natuurlijk theorie: Dem soema disi ben skrifi da Bijbel ben abi da srefi inspiratie disi Shakespeare ben abi. Dati wani taki, da vonk foe inspiratie disi Gado gi ibri soema ben de pikinso moro tranga nomo na ini dem soema disi ben skrifi da Bijbel. Petrus taki dati da theorie disi no de so: II Petrus 1:20-21:20. Disi oen moesoe sabi fosi: No wan profeti-taki na ini da Santa Boekoe de komopo foe wan leri disi de aparti gi hemsrefi; 21. Bikasi dem profeti-tori foe fositem no ben kom nanga da wani foe libisoema, ma dem santa mansoema foe Gado ben taki so leki da Santa Jeje ben meki dem taki.

 2. Da mechanistic theorie: Gado ben meki dem soema foe da Bijbel skrifi san A wani leki wan man taki na Hem secretaris. Ma wi moesoe sabi dati da brifi disi de wan lobi-brifi. Gado no de mechanical abra da tori disi! Da Santa Jeje noiti ben pasa dem woortoe dati wan soema no ben sabi. So Paulus bengebruiki moro bigi woortoe leki Johannes bikasi a ben kisi moro skoro, ma Gado ben abi ala toe foe dem skrifi precis san A ben wani.

Dr. Charles Hodge ben skrifi na ini Systematic Theology, Vol. I, bl. 157 taki: Da kerki noiti ben hori na san soema soema kari da mechanistic theorie. Dem santa skrifiman no ben de machines. Dem prakseri no ben tapoe, en Gado no ben pasa san dem ben kan denki. Santa mansoema ben taki leki da Santa Jeje ben bewegi dem foe taki. Dem man no ben de wan motor, dem no ben de libi, boen prakseri denki disi ben wani da Santa Jeje foe gebruiki dem leki Hem wrokosani. Dem santa skrifiman ben sori fa dem ben verschil wan foe trawan so leki joe sa verwakti gewoon.

 1. Da content efoe da prakseri theorie. Disi wani taki dati da idee wawan abi inspiratie. Ma foeroe Bijbel versi taki dati disi no de so. Mt. 5:18 Foe troe, Mi taki gi oen taki: Bifo hemel nanga grontapoe sa kaba da moro pikin pisi foe da wet no sa lasi, fosi alasani sa kom troe. II Samuel 23:1-2 1. Now disi de dem laasti woortoe foe David. David, da manpikin foe Isaï, en da mansoema disi dem ben opo na hei, da salfoewan foe da Gado foe Jakob, en da man disi ben meki dem switi Gado-singi foe Israël ben taki: 2. Da Jeje foe MASRA ben taki doro mi, en Hem woortoe ben de na mi tongo.

 2. Da “wan pisi nomo” theorie: Disi taki dati som pisi nomo foe da Bijbel abi inspiratie. Disi de da theorie foe da liberal theoloog disi sa breiti foe teki dem pisi disi taki abra da lobi foe Gado nanga fa ala soema de brada, ma a sa trowe dem pisi disi taki abra sondoe, gerechtigheid nanga da kroetoe disi sa kom. Ma wi kan taki dati hemel nanga hel de leki loktoe nanga ondro. Joe no kan abi wan efoe joe no abi da trawan. Loekoe na II Timoteus 3:16 Ala Skrifi ben komopofoe da mofo foe Gado, en a de boen foe leri, foe vermane, foe sori da moro boen fasi, en foe leri gerechtigheid.

Na ini hem boekoe Dispensational Theology, bl. 38, Dr. Charles Baker skrifi taki: Wan bischop ben taki dati a ben bribi dati som presi da Bijbel ben abi inspiratie. Di a ben aksi sortoe versi taki so, a ben taki Heb. 1:1, en a ben taki dati disi wani taki dati Gado ben taki na difrenti tem nanga difrenti waarheid.. So som presi ben abi inspiratie en trawan no ben abi inspiratie. Da bischop ben kisi sjem di wan man foe da kerki ben aksi hem taki: Fa joe sabi dati da basis foe joe leri, Heb. 1:1, de wan foe dem presi disi abi inspiratie?

 1. Da “jeje-beheersing wawan theorie:” Disi taki dati da Bijbel de sondro foutoe te a taki foe san wi bribi na ini religie, moreel en jeje sani, ma no na ini tra gebied. A taki dati som foutoe de na ini wetenschap nanga geschiedenis. Disi de onzin! Meki wi gi joe wan voorbeeld. Wan preikiman abi boen nem na fesi foe hem folkoe. Fa a sa firi efoe dem soema bribi soso hem woortoe foe jeje, ma no hem woortoe foe historie efoe wetenschap? Da sani de so dati efoe joe no man vertrouw wan soema na ini san hem taki foe historie efoe wetenschap, joe no man vertrouw hem toe na ini sani foe moreel & jeje toe. Jezus srefi taki dati disi no de troe: Johannes 3:12 Efoe Mi ben taigi oenoe abra dem sani foe grontapoe, en oen no de bribi, dan fa oen sa bribi efoe Mi taigi oen dem sani foe hemel?

 2. Da plenary-woortoe theorie: Disi wani taki dati ala dem woortoe srefi foe da Bijbel abi inspiratie. Da theorie disi wawan klop nanga da Bijbel: Mt. 4:4 Ma Jezus ben piki hem taki: Boekoe foe Gado taki: Wan soema no sa libi foe brede wawan, ma nanga ibri woortoe disi komopo foe da mofo foe Gado.

II Timoteus 3:16 Ala Skrifi ben komopo foe da mofo foe Gado, en a de boen foe leri, foe vermane, foe sori damoro boen fasi, en foe leri gerechtigheid.

I Korintiers 2: 13. Wi taki abra dem sani disi toe, no na ini dem woortoe disi libisoema sabi de leri, ma disi da Santa Jeje de leri; en wi loekoe na jeje sani nanga da jeje.

Johannes 17: 8. Bikasi Mi ben gi dem dem woortoe disi Joe ben gi Mi; en dem ben teki dem, en dem ben sabi foe troe dati Mi ben komopo foe Joe, en dem ben bribi dati Joe ben seni Mi kom.

Johannes 6:63 A de da Jeje disi gi libi; da skin no kan doe noti; dem woortoe disi Mi taki gi oen, dem de jeje, en dem de libi.

 1. Bijbel versi na tapoe inspiratie. Da Bijbel taki tranga dati ala dem woortoe de foe Gado srefi. Wi kan loekoe na wantoe tekst:

 1. No wan Owroe Testamenti skrifi ben komopo foe da prakseri foe dem profeti: II Petrus 1:20

 2. Ala Owroe Testamenti skrifi ben komopo foe da Santa Jeje di A ben wroko tapoe bribiwan: II Petrus 1:21

 3. Gado ben gi da inspiratie na difrenti fasi: Hebreeen 1:1

 4. Di da woortoe foe Gado ben kaba

  1. Joe no ben broko hem: Jn. 10:35

  2. A ben de precis te leki da moro fin’fini fasi a skrifi: Mt. 5:18

  3. A sa tan foe teego: Mt. 5:18; I Petrus 1:25

 5. Dem Owroe Testamenti profeti no ben sabi alasani disi dem ben skrifi: I Pet. 1:10-12; Lk. 10:23-24

  1. Dem no ben froestan ala dem fin’fini sani abra da pina foe Kristus

  2. Dem no ben froestan wantoe kibri-tori disi sa de duidelijk gi wan tra speri

 6. Ala 4 evangelium ben komopo foe Gado: Heb. 1:1; II Pet. 3:2

 7. Paulus ben bribi dati Gado srefi ben gi inspiratie na san a ben skrifi: I Kor. 2:4; 15:3; I Tess. 2:13; 4:15

N. B. Som soema ben bribi dati Paulus no ben denki dati som sani disi a ben skrifi na ini I Korintiers 7 ben komopo foe Gado. Loekoe na:

 1. 7:6 Ma mi taki disi foe gi oen pasi, en no leki wan komanderi.

 2. 7:12 Ma na dem tra soema mi taki, a no de Masra disi taki: Efoe wan brada abi wan wefi disi no de bribi, en a sa wani tan nanga hem, meki hem no poti hem (da wefi) na doro.

 3. 7:25 Now abra dem krin wendje, mi no ben kisi wan komanderi foe Masra; tokoe mi sa gi mi kroetoe, leki wan soema disi ben kisi da sari-hati foe Masra foe de wan vertrouw soema.

 4. 7:40 Ma a sa abi moro prisiri foe a tan so; dati mi prakseri, en mi bribi toe dati mi abi da Jeje foe Gado. Ma meki wi taki abra dem tori. Da woortoe “gi oen pasi” wani taki foe wan prakseri foe moro leki wan soema. Kande a taki abra san Gado ben taki nanga Paulus nanga Sostenes makandra. Paulus ben taki dati san a ben skrifi no ben de wan opdrakti, ma wan rai foe Gado srefi. Na ini versi 12, wi kan feni da antwoord na ini versi 10, pe Paulus taki dati Jezus ben taki abra da tori di A ben de tapoe grontapoe. Ma now Jezus no ben taki abra da situatie foe wan soema disi ben trow nanga wan heiden di A ben de na grontapoe, ma now Jezus ben poti dem woortoe disi gi Paulus. So srefi wi feni disi na ini versi 25. En na ini versi 40, foe troe probleem no de.

 1. Paulus ben gebruiki da woortoe foe da Santa Jeje foe gi wan uitleg foe san da Santa Jeje taki: 2:13

 2. Paulus ben kisi wan spesroetoe openbaring foe Kristus srefi: Gal. 1:11-12

 3. Gado ben wani ala soema foe leisi san Paulus ben skrifi: I Tess. 5:27; Kol. 4:6

 4. Petrus ben bribi dati Gado srefi ben giinspiratie na san a ben skrifi: II Pet. 3:2

 5. Petrus ben bribi dati Gado ben gi inspiratie na san Paulus ben skrifi: II Pet. 3;15-16

 6. Johannes ben bribi dati Gado srefi ben taigi hem san foe skrifi: Open. 22:18-19

  1. Efoe iniwan soema sa poti moro tapoe hem woortoe, Gado sa poti dem pesti-siki tapoe hem

  2. Efoe iniwan soema sa poeroe komopo foe hem woortoe, Gado sa poeroe hem nem komopo foe da Santa foto.

 1. San disi wani taki?

 1. Plenary-woortoe inspiratie taki dati ala dem woortoe komopo foe Gado, ma a no taki dati dem alamala de even zo belangrijk. Meki wi loekoe na Johannes 3:16 & Richteren 3:16

  1. Jn. 3:16 Bikasi Gado ben lobi ala soema so tee dati A ben gi Hem wan enkri gebore Pikin abra, foe ibri soema disi de bribi na Hem no moesoe go lasi, ma a sa abi da libi foe teego.

  2. Richteren 3:16 Ma di Ehud ben meki wan sjatoe howroe wan nanga hafoe foetoe langa, a ben srapoe ala toe sei foe hem, en a ben tai hem na hem leti bowtoe kibri-fasi na ondro hem krosi.

 2. Disi no taki dati iniwan modern efoe owroe vertaling de sondro foutoe, ma a taki foe da oorspronkelijk Hebreewse & Grieki tongo

 3. A no gi pasi foe wan falsi leri, ma som leisi a skrifi abra wan soema disi lei. Bijvoorbeeld didibri ben lei gi Eva na ini Gen. 3:4. Ma san skrifi de precis san didibri ben taki. Foe dat’ede wi moesoe loekoe boen te wi leisi da Bijbel foe si wan verschil na mindri foe san skrifi doro Gado, en san Gado wani. Joe kan feni moord, soeta, nanga soema nanga omeni frow na ini da Bijbel, ma disi no wanitaki dati Gado lobi dem sani.

 4. Tokoe disi wani taki dati da historie, wetenschap nanga profeti-taki moesoe de sondro foutoe. A no wani taki dati da Bijbel de wan wetenschap tekstboek, ma pe a taki, a taki sondro foutoe (bij. abra da schepping, enz.)

 5. Disi no tapoe wan soema foe doe wan persoonlijke onderzoek. Wi si dati Lukas ben doe dati: Lk. 1:1-4 1. Bikasi foeroe soema ben proberi foe skrifi dem sani disi wi alamala bribi foe troe, 2. En dem sani disi dem ben taigi wi ben komopo foe dem soema disi ben si dem nanga dem egi ai sinsi da bigin, en disi de dinari foe da woortoe toe, 3. Foe dat'ede mi ben denki dati a sa de boen efoe misrefi seti dem sani na da juisti fasi gi joe toe, bikasi mi ben sabi ala dem sani krin sinsi da bigin, O boen Teofilus, 4. So dati joe sa sabi dem sani de troe disi joe ben leri kaba.

 6. Disi no tapoe soema foe gebruiki wanlo sani disi komopo foe tra presi leki da Bijbel

  1. Paulus skrifi foe heiden na toe leisi: Tori 17:28; Titus 1:12

  2. Judas taki foe wan owroe Hebreewse boekoe disi no de na ini da Bijbel: Judas 14-15

 7. Disi no tapoe da personaliteit foe da auteur. Dem no de na ini wan coma, efoe onbewust, ma dem abi dem normal krakti foe dem skin nanga dem prakseri. Si Jes. 6:1-11; Dan. 12

 8. Disi no wani taki dati joe no kan gebruiki symbolisch tongo, efoe tongo disi gi wan prenki foe san joe wani taki. Loekoe na Ps. 91:4. A sa tapoe joe nanga Hem wiwiri, en na ondro Hem frei joe sa vertrouw; Hem waarheid sa de joe schild nanga joe pantser. Disi no wani taki dati Gado abi frei nanga wiwiri, ma a taki dati Gado sa kibri wi na wan boen kibri-presi.

 9. Disi no taki dati ala dem sani disi wanpresi taki abra san ben pasa moesoe de precis da srefi leki wan tra presi. Meki wi denki abra da libi foe Manasse: Na ini II Koningen 21:1-18, joe leisi soso foe dem sondoe foe hem. Ma na ini II Kronieken 33:1-20, wi leisi toe fa a ben aksi pardon en a ben drai hem libi. Kande disi ben pasa bikasi na ini II Koningen, Gado ben wani dem soema foe loekoe na da libi foe Manasse leki wan soema sa loekoe foe grontapoe ma na ini II Kronieken, a sori da tori leki a ben komopo foe hemel. Gado wawan sabi te wan soema sa drai hem libi troe.

N.T. voorbeeld: Meki wi si san dem 4 evangelium taki abra da skrifi tapoe da kruisi:

Mt. 27:37 En dem ben skrifi Hem vonisi na tapoe Hem hede, disi de skrifi taki: Disi de Jezus, da kownoe foe dem Djoe.

Mk. 15:26 En dem ben skrifi sortoe ogri A ben doe, en dem skrifi: Da Kownoe foe dem Djoe.

Lk. 23:38 En so srefi dem ben skrifi wan sani, poti na tapoe Hem hede, disi dem ben skrifi na ini Grieki nanga Romeini nanga Djoe tongo taki: Disi de da kownoe foe dem Djoe.

Jn. 19:19 En Pilatus ben skrifi wan skrifi en a ben poti hem na tapoe da kruisi. En san a skrifi ben de: Jezus foe Nazaret, da Kownoe foe dem Djoe.

Waarschijnlijk da heri skrifi ben de: Disi de Jezus foe Nazaret, da Kownoe foe dem Djoe 1. Disi wani taki dati Gado ben poti ala dem fanowdoe sani disi A ben wani wi foe sabi, en A no ben poti tra sani: II Tim. 3:15-17

 1. Inspiratie kompleet kaba. Inspiratie de ete? Gado de bezig now efoe na ini da toekomst foe abi ete wan boekoe foe d Bijbel. Foe bijna 2000 jari, bribiwan taki dati di Johannes da apostel ben skrifi Openbaring 22:11, dan inspiratie ben tapoe kaba. Moro fara, dem bribi dati dawaarskow foe Openbaring 22:18-19 no de foe da boekoe foe Openbaring wawan, ma foe da heri Bijbel. Joe moesoe froestan disi krin, efoe joe kan meki bigi foutoe. Efoe inspiratie de go doro, dan joe moesoe prakseri:

1. Gado ben kan gi inspiratie na dem skrifi foe Joseph Smith efoe Mary Baker Eddy efoe Charles Russell efoe Herbert W. Armstrong.

 1. Kande wi no abi ala dem sani wi moesoe sabi ete foe verloesoe, sani disi de belangrijk foe kibri foe hel en doro na hemel

 2. Gado ben gi miljoenen foe bribiwan foe hori wan falsi lei 2000 jari langa.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 • Openbaring
 • Mt. 24:35 Hemel nanga grontapoe sa pasa gowe, ma Mi woortoe no sa pasa gowe.
 • Mt. 5:18 Foe troe, Mi taki gi oen taki: Bifo hemel nanga grontapoe sa kaba da moro pikin pisi foe da wet no sa lasi, fosi alasani sa kom troe.
 • II Timoteus 3:16 Ala Skrifi ben komopofoe da mofo foe Gado, en a de boen foe leri, foe vermane, foe sori da moro boen fasi, en foe leri gerechtigheid.
 • Johannes 3:12 Efoe Mi ben taigi oenoe abra dem sani foe grontapoe, en oen no de bribi, dan fa oen sa bribi efoe Mi taigi oen dem sani foe hemel
 • Mt. 4:4 Ma Jezus ben piki hem taki: Boekoe foe Gado taki: Wan soema no sa libi foe brede wawan, ma nanga ibri woortoe disi komopo foe da mofo foe Gado.
 • I Korintiers 2: 13. Wi taki abra dem sani disi toe, no na ini dem woortoe disi libisoema sabi de leri, ma disi da Santa Jeje de leri; en wi loekoe na jeje sani nanga da jeje.
 • Johannes 6:63 A de da Jeje disi gi libi; da skin no kan doe noti; dem woortoe disi Mi taki gi oen, dem de jeje, en dem de libi.
 • Jn. 3:16 Bikasi Gado ben lobi ala soema so tee dati A ben gi Hem wan enkri gebore Pikin abra, foe ibri soema disi de bribi na Hem no moesoe go lasi, ma a sa abi da libi foe teego.
 • Ps. 91:4. A sa tapoe joe nanga Hem wiwiri, en na ondro Hem frei joe sa vertrouw; Hem waarheid sa de joe schild nanga joe pantser.
 • Mt. 27:37 En dem ben skrifi Hem vonisi na tapoe Hem hede, disi de skrifi taki: Disi de Jezus, da kownoe foe dem Djoe.
 • En so srefi dem ben skrifi wan sani, poti na tapoe Hem hede, disi dem ben skrifi na ini Grieki nanga Romeini nanga Djoe tongo taki: Disi de da kownoe foe dem Djoe.

 • Dovnload 360.41 Kb.