Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Databank tertiair onderwijs

Dovnload 0.67 Mb.

Databank tertiair onderwijsPagina6/6
Datum13.03.2017
Grootte0.67 Mb.

Dovnload 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6
0136-22 Inschrijvingsinformatie: TAALREGIME

De taal van de opleiding waarvoor de student een inschrijving neemt.


Lengte: 1 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- toegelaten waarden:

“1” = Nederlands

“2” = Frans

3” = Spaans

4” = Duits

5” = Engels

“9” = Niet van toepassing
Universiteiten: voor de opleidingen in afbouw (basisopleidingen, GAS en GGS), de academische initiële lerarenopleiding, doctoraatsopleidingen en doctoraten mag men de waarde “9” blijven invullen, of vervangen door de waarde “1” daar aan deze opleidingen alleen de taalcode ‘Nederlands’ werd toegekend. In de databank wordt de waarde 9 vertaald naar 1 Nederlands voor de hierboven vernoemde opleidingen.

De waarden 1, 2, 3, 4 of 5 worden ingevuld voor de administratieve groepen in de BAMA-structuur (bachelors, masters, master na masters).Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4410130: ongeldige code
De velden 136-23 tot en met 136-31 moeten vanaf het academiejaar 2005-2006 voor elke inschrijving worden ingevuld.0136-23 Inschrijvingsinformatie: SOORT CONTRACT

Geeft aan welk soort contract een student sluit met de instelling.Lengte: 2 posities Type: NUMERIEKRestricties:


“01” = diplomacontract: inschrijving met het oog op het behalen van een graad of diploma, schakel- of voorbereidingsprogramma

“02” = creditcontract: inschrijving met het oog op het behalen van een credit in één of meerdere opleidingsonderdelen

“03” = examencontract: inschrijving voor het afleggen van examens (credit of opleiding)

“99” = Niet van toepassing
Aanwezigheid: VERPLICHT

- Indien code = ‘02’ geldt één administratieve groep per hoofdstructuur (opleidingsonderde(e)l(en) van één of meerdere opleidingen) – universiteiten = 33904 – hogescholen = 34206.

- Indien code = ‘03’ is de administratieve groep = de code van het creditcontract of een andere geldige ingerichte administratieve groep (cf. veld 0136-7)Indien een student van soort contract wijzigt dient een nieuw record 136 toegevoegd. Het oude blijft aanwezig met een uitschrijvingsdatum.

Foutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4410130: ongeldige code
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld0136-24 Inschrijvingsinformatie: STUDIEPUNTEN EVC, of EVK met bijkomend onderzoek

Het aantal verkregen studiepunten waarvoor vrijstelling bekomen in de ingeschreven opleiding op basis van een bekwaamheidsonderzoek eerder verworven competenties (EVC) en/of op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) waarvoor een bijkomend onderzoek werd afgelegd. Er is een bekwaamheidsbewijs afgeleverd.Lengte: 3 posities Type: NUMERIEK
Restricties:
Het aantal studiepunten moet worden opgegeven.

Deze studiepunten worden in mindering gebracht t.a.v. de studieomvang van de opleiding, en zijn te registreren bij de inschrijving.

Indien in de loop van de opleiding nieuwe dergelijke studiepunten kunnen worden ingebracht, wordt dit opnieuw vermeld bij de overeenstemmende inschrijving.
Het gaat hier niet over de verworven studiepunten binnen de ingeschreven opleiding op het einde van het academiejaar.
“999”: Niet van toepassing
Geen studiepunten EVC/EVK met bijkomend onderzoek

Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:


Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld


0136-25 Inschrijvingsinformatie: STUDIEPUNTEN O.B.V. EVK

Het aantal verkregen studiepunten waarvoor vrijstelling bekomen in de ingeschreven opleiding ingevolge EVK. Deze studiepunten zijn dus verschillend van de vrijstellingen in het veld 0136-24 EVC, of EVK met bijkomend onderzoekLengte: 3 posities Type: NUMERIEKRestricties:


Het aantal studiepunten moet worden opgegeven, en te registreren bij de inschrijving.
Het gaat hier niet over het aantal verworven studiepunten binnen de ingeschreven opleiding op het einde van het academiejaar (zie verder).
“999”: Niet van toepassing
Geen studiepunten EVK

Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:  • 4410130: ongeldige code
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld


0136-26 Inschrijvingsinformatie: AANTAL STUDIEPUNTEN WAARVOOR VOOR DE EERSTE MAAL INGESCHREVENNieuwe studiepunten zijn studiepunten van opleidingsonderdelen waarvoor de student in zijn voorbije studieloopbaan nog nooit ingeschreven is geweest en waarvoor de student zich in het huidige academiejaar of semester inschrijft.


Lengte: 3 posities Type: NUMERIEKRestricties:


Het aantal “NIEUWE” studiepunten moet worden opgegeven.


Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:

- 4410130: ongeldige code

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
0136-27 Inschrijvingsinformatie: AANTAL STUDIEPUNTEN WAARVOOR NIET VOOR DE EERSTE MAAL INGESCHREVENOude studiepunten zijn studiepunten van opleidingsonderdelen waarvoor de student in het verleden reeds was ingeschreven en waarvoor de student in het huidige academiejaar of semester opnieuw is ingeschreven.

Lengte: 3 posities Type: NUMERIEKRestricties:


Het aantal “OUDE” studiepunten moet worden opgegeven. Studiepunten die de student reeds eerder heeft gevolg.

Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:

- 4410130: ongeldige code

- 4020006: verplicht veld niet ingevuldGebeurtenis 10620: wijzigbaar veld0136-28 Inschrijvingsinformatie: AANTAL EFFECTIEF BEHAALDE / VERWORVEN CREDITS VAN HET LOPEND ACADEMIEJAAR UITGEDRUKT IN STUDIEPUNTEN


Het aantal studiepunten waarvoor de student in het lopende academiejaar credits verworven heeft.Lengte: 3 posities Type: NUMERIEKRestricties:


- Het aantal effectief verworven credits op het einde van het academiejaar moet worden opgegeven, uitgedrukt in studiepunten

- “999” = niet van toepassing (in te vullen bij de telling 01/02)

- “000” = indien geen credits verworven

Aanwezigheid: VERPLICHT – in te vullen bij de telling van 30/09Foutcodes:

- 4410130: ongeldige code

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld0136-29 Inschrijvingsinformatie: AANTAL VERWORVEN CREDITS + AANTAL GEDELIBEREERDE STUDIEPUNTEN VAN HET LOPEND ACADEMIEJAAR UITGEDRUKT IN STUDIEPUNTEN

Het aantal studiepunten die de student in het lopende academiejaar verworven heeft (verworven credits uitgedrukt in studiepunten + gedelibereerde studiepunten).Lengte: 3 posities Type: NUMERIEKRestricties:


- Het aantal verworven credits uitgedrukt in studiepunten + het aantal gedelibereerde studiepunten op het einde van het academiejaar moet worden opgegeven.

- “999” = niet van toepassing in te vullen bij de telling 01/02

- “000” = indien niets behaald (niets verworven)

Aanwezigheid: VERPLICHT – in te vullen bij de telling van 30/09Foutcodes:

- 4410130: ongeldige code

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld


0136-30 Inschrijvingsinformatie: AANDUIDING BEHALEN DIPLOMA

Geeft aan of de student met de huidige inschrijving zijn diploma kan behalen.Lengte: 1 positie Type: ALFANUMERIEKRestricties:

- toegelaten waarden

“J” indien de student zijn diploma kan behalen

“N” indien de student zijn diploma nog niet kan behalen

“9” niet van toepassing


Deze aanduiding is nodig voor de toekenning van een studietoelage in een diplomajaar, waarin de student minder dan 30 studiepunten opneemt.

Aanwezigheid: VERPLICHT bij de telling 01/02Foutcodes:

- 4410130: ongeldige code

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld

0136-31 Inschrijvingsinformatie: AANDUIDING DIPLOMA BEHAALD

Geeft aan of de student op het einde van de opleiding zijn diploma heeft behaald.Lengte: 1 positie Type: ALFANUMERIEKRestricties:

- toegelaten waarden

“J” indien de student zijn einddiploma heeft behaald

“N” indien de student zijn einddiploma niet heeft behaald

“9” niet van toepassing: geldt voor de telling van 1/2


Ook voor studenten die na een bekwaamheidsonderzoek en/of EVK’s vrijgesteld worden van het volledige opleidingsprogramma en het diploma uitgereikt krijgen, dient een registratie van het diploma te gebeuren, zelfs al is geen inschrijving vereist (art. 51, flex-decreet).

Aanwezigheid: VERPLICHT bij de telling 30/09/jjjjFoutcodes:

- 4410130: ongeldige code

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld1     Optioneel mogen de karakters Carriage Return (ASCII-code 13) en Line Feed (ASCII-code 10), aan het bestand toege­voegd wor­den. Dit kan enerzijds het aanmaken van het bestand vanuit bepaalde pakket­ten ver­eenvoudigen en anderzijds de leesbaarheid van het stud­enten­bestand verbeteren. Als eerste ver­wer­kings­opera­tie worden deze karak­ters uit het bestand verwij­derd. De structuur van het bestand na de ver­wijdering van deze karak­ters ­moet aan de ver­dere specifi­caties voldoen. Indien bv. aan ieder record de combi­natie CR/LF wordt toege­voegd, dan moeten alle records 212 karak­ters lang zijn.

1   2   3   4   5   6

 • 3” = Spaans
 • De velden 136-23 tot en met 136-31 moeten vanaf het academiejaar 2005-2006 voor elke inschrijving worden ingevuld.
 • Indien een student van soort contract wijzigt dient een nieuw record 136 toegevoegd. Het oude blijft aanwezig met een uitschrijvingsdatum.
 • 0136-24 Inschrijvingsinformatie: STUDIEPUNTEN EVC, of EVK met bijkomend onderzoek
 • Het gaat hier niet over de verworven studiepunten binnen de ingeschreven opleiding op het einde van het academiejaar.
 • 0136-25 Inschrijvingsinformatie: STUDIEPUNTEN O.B.V. EVK
 • Het gaat hier niet over het aantal verworven studiepunten binnen de ingeschreven opleiding op het einde van het academiejaar (zie verder).
 • 0136-26 Inschrijvingsinformatie: AANTAL STUDIEPUNTEN WAARVOOR VOOR DE EERSTE MAAL INGESCHREVEN
 • 0136-27 Inschrijvingsinformatie: AANTAL STUDIEPUNTEN WAARVOOR NIET VOOR DE EERSTE MAAL INGESCHREVEN
 • 0136-28 Inschrijvingsinformatie: AANTAL EFFECTIEF BEHAALDE / VERWORVEN CREDITS VAN HET LOPEND ACADEMIEJAAR UITGEDRUKT IN STUDIEPUNTEN
 • 0136-29 Inschrijvingsinformatie: AANTAL VERWORVEN CREDITS + AANTAL GEDELIBEREERDE STUDIEPUNTEN VAN HET LOPEND ACADEMIEJAAR UITGEDRUKT IN STUDIEPUNTEN
 • 0136-30 Inschrijvingsinformatie: AANDUIDING BEHALEN DIPLOMA
 • 0136-31 Inschrijvingsinformatie: AANDUIDING DIPLOMA BEHAALD

 • Dovnload 0.67 Mb.