Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Antichrist Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: april 1998)

Dovnload 93.14 Kb.

De Antichrist Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: april 1998)Datum05.07.2018
Grootte93.14 Kb.

Dovnload 93.14 Kb.

De Antichrist

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: april 1998) (Laatste bewerking: 3 november 2004)

De antichrist is een geheimzinnig figuur die volgens de Bijbel zal verschijnen in de zevenjarige periode voorafgaand aan het duizendjarige rijk. Het is een persoon. Hij is ‘de mens der zonde’. Hij is de verpersoonlijking van de duivel en zal de laatste fase in de menselijke geschiedenis inluiden. Het boek Openbaring maakt duidelijk dat hij naar voren komt in een tijd dat de wereld in grote nood verkeert. Hij zal zich voordoen als de grote verlosser en redder van een wereld die op het punt staat ten onder te gaan. Maar in werkelijkheid is hij een tegenstander van God en een vijand van de mensen. De profeet Daniël zegt het volgende over hem; Daniël 8:23-24 en 11:36 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn-maar niet door eigen krachten op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.

Daniël 7:25 en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd.Daniël spreekt over een periode van in totaal zeven jaar waarvan de laatste 3.5 jaar de tijd van de Grote verdrukking genoemd wordt, de tijd waarin de antichrist zijn schrikbewind op aarde zal uitoefenen. Die tijdperiode komt overeen met de 42 maanden in Openbaring 13:5. De antichrist zal de aarde overspoelen met misdaden en goddeloosheid en uiteindelijk door de Verlosser Zelf worden overwonnen. In het boek "The coming world dictator " schrijft John Lesley White dat de antichrist al ergens op aarde rondloopt. Hij zou op drie februari 1962 geboren zijn. Dit is bekend gemaakt door één van satans spreekbuizen, Jeane Dixon, de vrouw die ook de moord op Kennedy voorspelde. Maar deze voorspelling kan zowel een satanische misleiding alswel een gedwongen ontmaskering van de naderende vijand zijn. Maar hoe het ook zij, de komst van deze persoon betekent voor de wereld een catastrofe zoals nog nooit gezien is. Het profetische woord openbaart duidelijk dat vanuit een woelige tijd van ontreddering en beroering een opmerkelijk leider voor de volkeren zal verschijnen. Het was Johannes die hem het eerst de antichrist noemde; Johannes 2:18 en 2:22 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoort hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Openbaring 13 vertelt dat deze figuur een dodelijke hoofdwond zal oplopen.

Openbaring 13:3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas.Satan maakt van de gelegenheid gebruik een opwekkingswonder te ensceneren. Hierin is de imitatie te zien van het sterven en de opstanding van Jezus.Zijn dodelijke hoofdwond zal op een wonderbaarlijke wijze genezen. Men waant hem dood, maar hij zal tot verbazing van iedereen de aanslag overleven. Vele bijbelonderzoekers brengen deze gebeurtenis in verband met een bijbeltekst in Zacharia. Zacharia 11:17 Wee de nietswaardige herder, die de schapen verlaat: het zwaard over zijn arm en zijn rechteroog! Verdorven zal zijn arm, verduisterd worden zijn rechteroog. De nietswaardige herder duidt op een figuur die Gods Woord verkondigd maar die in werkelijkheid een dienstknecht van satan is. Velen geloven dat hij uit de stam Dan afkomstig is omdat deze stam niet voorkomt op de lijst van stammen uit Israël die in de eindtijd verzegelt worden (Openbaring 7:4-8). Ook de stam Efraïm ontbreekt aan deze lijst. Terwijl de antichrist zijn navolgers met zijn merkteken 666 verzegelt, zien we hoe de Here God zijn volk op hun voorhoofden verzegelt. Verzegeling heeft in Gods Woord te maken met eigendomsverklaring en bescherming. Waarom deze stam niet in de lijst voorkomt heeft te maken met de ‘zegen’ die Jacob zijn zoon bij zijn sterven meegaf: ,, Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt". (Genesis 49:17-17) Dan wordt hier met een slang vergeleken … en de slang in de Bijbel is altijd synoniem voor de satan en het kwaad.Daarom wordt door velen aangenomen dat de antichrist uit Dan komt. De profetie uit Jeremia 8:16-17 bevestigt deze gedachte: ,, Van Dan uit is te horen het snuiven zijner paarden…zij komen, zij verslinden het land…Want zie, Ik zend onder u giftige slangen, waartegen geen bezwering bestaat; die zullen u bijten…". De stam Efraïm wordt vervangen door Jozef. Volgens Psalm 78:9-11 en Hosea 4:17; 5:9 en 7:8-11 wordt Efraïm als een zeer zondig volk omschreven.

De in nood verkerende mens zal geloven dat de antichrist de gigantische wereldproblemen van dat moment zal weten op te lossen. Hij zal een antwoord hebben op alle vragen en de naties doen geloven dat hij de grote redder is. Hij zal Israël voorspiegelen dat hun lang verwachtte Messias is gekomen en de ‘naamchristenen ‘zullen geloven dat Jezus is teruggekeerd in de gestalte van een geweldenaar. Het succes van deze list is ontstellend want velen zullen hem aanbidden en dat komt omdat de mens de liefde tot de waarheid niet aanvaard heeft. De opstandige mens moet oogsten wat hij gezaaid heeft. Daarom laat God de verschijning van de antichrist toe en slaat Hij de wereld met plagen.Jezus was de volmaakte mens. Maar de mensen hebben Hem verworpen, omdat zij de duisternis lief hadden boven het licht. Jezus verklaarde; Ik ben gekomen in de naam Mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Mensen als Antiochus 4 Epiphanus, Nero, een aantal pausen en Hitler waren nog gematigde figuren in vergelijking met de komende antichrist. Hoewel zijn persoonlijke macht groot zal zijn, zal hij een assistent nodig hebben om de heerschappij over de hele wereld te winnen. Deze helper is de ‘valse profeet ‘.

De valse profeet

Openbaring 13:11-12-13 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam; en het sprak als een draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

Dit duivelse figuur die zich in eerste instantie voordoet als een onschuldig lam zal uiteindelijk minstens zo gevaarlijk blijken te zijn als zijn ‘baas ‘. Er is veel discussie over de vraag uit welke kringen deze valse profeet komt en wie hij is. Maar het spoor leidt naar Maitreya, die volgens zijn aardse woordvoerder Benjamin Creme de "Meester van alle Meesters is.Volgens Creme, uitgever van het blad "Share International " is Lord Maitreya al enige tijd op aarde. Hij is de laatste Boeddha, de Christus, de Imam Mahdi van de moslims, de Messias van de Joden, de Krishna of Kalki Avatar van de Hindoes, etc. The Christ is in the World, meldde een advertentie van Share International. De grote wereldleraar voor alle mensen en alle religies is nu op aarde. Het feit dat hij alle religies vertegenwoordigd maakt het aannemelijk dat hij de valse profeet is. Deze figuur zal een afgezant van de duisternis blijken te zijn die de mensen zal bewerken met occulte en demonische krachten.

Dat zal weinig problemen voor hem opleveren want reeds nu houden miljoenen mensen zich met occulte zaken bezig. Van alle kanten verschijnen er stromingen die meehelpen de mensheid naar de ondergang te voeren. Het is opmerkelijk te zien hoe de mens van tegenwoordig zich steeds meer van de Bijbel afkeert om zich vervolgens te verdiepen in occulte en spirituele zaken. Figuren als de "Dalai Lama " genieten alom bewondering omdat veel mensen denken dat hij hen de "Hogere wereld "binnen kan leiden en dat ze zodoende een wezen kunnen worden met hoge wijsheid en macht in staat om met hun eigen geest hun eigen realiteit te scheppen. De Dalai Lama werd op 5 oktober 1989 met de Nobelprijs voor de vrede onderscheiden. Tijdens een manifestatie in Los Angelis in 1989 verklaarde hij dat het voor alle mensen mogelijk is tenslotte een boeddha te worden. Overal waar hij komt oogst hij bewondering en geeft hij voor de aarde ‘vrede’te brengen. Het is occultisme en misleiding in zijn zuiverste vorm. Tijdens een interreligieus festival in een rooms-katholieke kerk in New York oogstte de Dalai Lama staande ovaties van de overwegend rooms katholieke menigte toen hij zei dat alle grote religies van de wereld in principe gelijk zijn. Terence J.Cooke, aartsbisschop verklaarde na de toespraak; dit is een dramatische doorbraak van de geest in onze tijd. Wij heten elkaar welkom in onze kerken, tempels en synagogen. Van 7-13 juli 2004 vond in Barcelona de vierde vergadering plaats van het Parlement der Wereldreligies. De opening werd verricht door de Dalai Lama. Er waren maar liefst 8500 deelnemers. In het boek "Hoe wij God kunnen ervaren "legt de Indiase goeroe Deepak Chopra uit hoe de mens God kan vinden. God is een fenomeen dat iedere mens kan ervaren. Tijdens de perikelen rond Bill Clintons liefdeleven was Chopra diens persoonlijk adviseur. ( Clinton noemt hem de man die de VS opmerkelijk verrijkt heeft met zijn vernieuwende zienswijze op het gebied van de alternatieve geneeswijze) God is volgens hem niet aan een religie gebonden. Het menselijk lichaam is een stukje van het universum en de menselijke gedachten reflecteren de wetten die in het heelal regeren. Via allerlei niveaus kan de mens in een hogere sfeer komen, bij de intelligentie God. Wanneer dat lukt, ben je één met God. Dan heb je geen religie meer nodig. Time Magazine eert hem en classificeert hem in de "Top 100 "van helden van deze eeuw, als schrijver en profeet. (profeet?) Chopra weet als geen ander bekende figuren aan zich te binden. Sterren als Demi Moore, Oprah Winfrey en Madonna, om er een paar te noemen, komen er rond vooruit dat zijn zienswijze hen enorm heeft geholpen bij het hervinden van "Nieuwe Levenskracht ". Chopra was uitgenodigd zitting te nemen in een aantal gespreksgroepen van het Wereldforum, een groep bekende Globalisten waaronder Georg Bush senior en Henry Kissinger.Deze bijeenkomst vond plaats in oktober 1995 onder voorzitterschap van Michael Gorbatsjov en was bedoeld om de overgang naar de Nieuwe Wereld Orde te lanceren. In de groep van Chopra zat ook Ruud Lubbers, voormalig minister president van Nederland. Een van de onderwerpen ging over de vervanging van de Joods-christelijke wereldbeschouwing door nieuwe universele waarden. Miljoenen mensen staan heden ten dage onder invloed van figuren als Chopra en de Dalai Lama. Figuren die zich bezig houden met het manipuleren van de menselijke geest.

Benadrukt moet worden dat de aanhangers van dit soort figuren, vaak ter goede trouw zijn en menen zich daadwerkelijk in te zetten voor een betere wereld.

Velen hebben geen idee dat het hier gaat om demonische en occulte machten die erop gericht zijn de mens te verheerlijken inplaats van God. De kern van tal van heidense religies en mysterie godsdiensten maar ook van de huidige New Age beweging, leert dat de mens in zijn diepste wezen een god is. Een influistering die de slang in het paradijs de eerste mensen heeft wijsgemaakt. De Bijbel leert dat de mens een door God geschapen wezen is, de kroon der schepping, oorspronkelijk zonder zonde, maar door ongehoorzaamheid aan Gods geboden tot zonde vervallen. Redding zoals de Bijbel dat leert is alleen mogelijk door de kruisdood van Christus.

Kinderen worden geconfronteerd met oosterse mystieke godsdiensten waardoor Gods Woord geleidelijk aan wordt ondermijnd om plaats te maken voor afgodendiensten en bijgeloof. Er zijn jongeren die niet meer weten wie Adam, Eva, Mozes of Noach waren of die denken dat Jezus een broer van Christus was. Allerlei figuren dragen hun steentje bij om de Bijbel belachelijk te maken. (*) Zo vindt professor Piet Borst (NRC/Hbl) godsdienst ,,de barbaarse ethiek van geschifte schaapherders". Wie wetenschappelijk denkt, zegt Piet Borst, kan niet gelovig zijn. In Elsevier schreef in 2002 een zekere Alphons Mantel, die, volgens eigen zeggen, naast econoom ook ‘multicultureel atheïst’van beroep is, dat alle godsdiensten zijn gebaseerd op ,,slecht geschreven, ouderwetse, anonieme sprookjesboeken"en dat het ,, overbodige uitvindingen zijn die nooit iets hebben toegevoegd aan de kwaliteit van de samenleving". De Leidse filosoof prof. Herman Philipse droomde in het NRC/Hbl van ‘een wereld zonder religie’. Theodor Holman, de Parool journalist, vond ‘de kerk een poppenkast en iedere christen een misdadiger’. Theo van Gogh stelde dat ,, God misdadig, abject en sadistisch was" en de Groningse PvdA-econoom prof.dr. Jan Pen vond in het Parool het christendom ,, bizar en God een schurk". (*) Citaten uit het artikel "De Kerst-Atheïsten" door Prof.dr.B.Smalhout, De Telegraaf, zaterdag 20 december 2003.

Voodoo, zwarte magie, hekserij en satanisme zijn al niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. De Britse Royal Navy heeft het satanisme als geloof erkend binnen haar krijgsmacht. Satanisten mogen hun satanische rituelen aan boord uitvoeren. De kerk van satan werd in 1966 opgericht door Anton Szandor LaVey. Kern van deze religie is dat men wraak verkiest boven vergeving en zichzelf boven ieder ander.Een samenwerkingsverband van nieuwe heidenen en esotherici in Duitsland streeft gezamenlijk naar een maatschappelijke erkenning als officiële gemeenschap. Zij willen als organisatie duidelijk maken dat ‘occultisten’ ‘Thelemieten’- dat zijn aanhangers van de Britse occultist Aleister Crowly (1875-1947), die zichzelf als 'het grote beest' uit het boek Openbaring afschilderde- en ‘heidenen’ een waardevol bestanddeel van het culturele leven zijn en niet met algemeen heersende clichés gelijkgesteld moeten worden.Crowley was berucht wegens zijn seks-orgieën en zijn overmatige drugsgebruik.In de Duitse stad Hamm wordt in juli 2002 de grootste hindoetempel van Europa ingewijd. Aan de buitenkant van de tempel prijken 180 voorstellingen van hindoegoden. Tot verbijstering van vele christenen ondersteunen plaatselijke kerken het project, weliswaar niet financieel, maar moreel. Dat het zo ver kon komen ziet de hindoe geestelijke Siva Sri Paskrakurukkal als ‘leiding van god’. ,, Dit is duidelijk niet de God van de Bijbel".De tempel in Hamm is gewijd aan Kamadchi, de godin van de vruchtbaarheid.

Satan is springlevend

Satan is springlevend en overal vertegenwoordigd. In de popmuziek, in videoclips, computerspelletjes, films en occulte literatuur. Astrologie,magnetisme, spiritisme, helderziendheid en toverij zijn de normaalste

zaken van de wereld geworden. Maar bijgeloof en toverij komen uit de koker van satan. Mensen die zich er mee bezig houden worden aan satan gebonden. Bijgeloof is een geloofshouding die van God is losgemaakt, een wereldbeschouwing waarbij men zonder God door het leven wil gaan. Ook kinderen worden in grote getale met

de wereld van het occulte vertrouwd gemaakt. In de boeken van Harry Potter leren kinderen bezwerende formules d.m.v. het gebruik van het pentagram. Deze praktijken komen rechtstreeks uit de missen van de satansbeweging. Zo leren zij de merktekens van het komende ‘beest’ te aanvaarden en worden zij klaargemaakt

om straks zonder protest de antichrist te aanvaarden als de grote verlosser van deze wereld. Met name in Groot-Brittanië en Amerika beginnen steeds meer mensen zich zorgen te maken over de occulte invloed van de Harry Potter reeks. Ook wordt de wereld vandaag geconfronteerd met zogeheten "Nieuwetijdskinderen". Dat zijn kinderen waarmee de ouders geen raad meer weten en die een steeds grotere groep gaan vormen. Deze kinderen bezitten zogenaamde paranormale vermogens: uit het lichaam treden, helderziendheid, reïncarnatie-ervaringen, stemmen horen, contact met een onzichtbare spirituele ‘begeleider’ etc. Zij zien dwars door volwassenen heen, wat soms heel confronterend kan zijn. Een moeder vertelde hoe haar zoon tegen haar zij: ik heb veel meer levens gehad dan jij, mama. Ik ben misschien wel een van je ouders geweest. Muziek met een satanische inhoud heeft een enorme vlucht genomen. De muziekmaatschappijen hebben ontdekt dat de duivel goede handel kan zijn. Er zijn heel wat jongeren daardoor op het terrein van het occulte terechtgekomen.Daar komt men in aanraking met het domein van de hel, het rijk van de duisternis en van allerlei geesten.In het boek "Beyond Death’s Door" schrijft Dr Maurice Rawlings over mensen die klinisch dood zijn geweest, maar o.m. door hartmasage en beademingstechnieken weer tot leven konden worden gebracht. Ongeveer de helft van deze mensen vertelde over de ervaring van een "bestaan buiten het lichaam" waarbij ze de meest afschuwelijke dingen hadden beleefd. Vaak nog diepgeschokt, herinnerden de patiënten zich dat ze op een plaats van volslagen duisternis waren gekomen, temidden van angstaanjagende wezens die op hen loerden. Lucifer (Satan) is geen produkt van de menselijke fantasie, geen mythe, maar reële werkelijkheid. Hij wordt verteerd door een gloeiende haat tegen Jezus Christus. Hij is met een groot leger van demonen naar de aarde gekomen en heeft daar veel bereidwillige helpers gevonden in o.m. bewegingen als de New Age. In Amerika bestaat een vereniging van tovenaars en samenzweerders die zich "Wicca" noemt. Deze vereniging bezit een aantal muziekuitgeverijen die CD’s op de markt brengen die ten doel hebben om aan de morele vernietiging en innerlijke ontreddering van de jeugd bij te dragen. De CD’s nodigen mensen uit om de duivel te huldigen en toe te treden tot het satanisme. De Australische popgroep Deicide heeft een CD uitgebracht die aanspoort tot haat en geweld en tot het doden van christenen. Er zijn liedjes op te vinden als "Als Satan straks de wereld regeert". De leider van de popgroep verklaarde in een interview dat hij dagelijks tot satan bidt en God vervloekt.

De naam Deicide betekent : Dei=God en ‘cide’ komt van het Latijnse ‘caedere’,

hetgeen ‘doden’ betekent. De praktijk heeft uitgewezen dat wanneer jongeren een bepaalde tijd aan dit soort muziek worden blootgesteld, er een vorm van

razernij, hysterie en woede bij ze ontstaat. Voordat deze muziek op de markt

verschijnt, wordt de plaat eerst d.m.v. een soort ritueel, aan de duivel gewijd.

Veel van de gezongen teksten roepen op zich te verzetten tegen de ouders tegen de maatschappij, eigenlijk tegen alles wat er bestaat. Daarnaast roepen ze op om het evangelie van satan uit te dragen, hem te eren en te volgen.

Internet biedt de surfer een scala aan obscure religieuze bewegingen als

neo-heidenen, UFO-sekten, sjamanen, satanisten en spirituele media. Een anonieme tegenstander van het christendom biedt via Internet een spel aan wat gericht is tegen het christendom. Daarbij kan op alles geschoten worden, wat met het christelijk geloof te maken heeft. Men kan zelfs op Jezus Christus schieten die voorbij zweeft op een hemeltroon. De internetsite spoort mensen ertoe aan, zich op de ‘terreur van het christendom’af te reageren, door op engelen, dominees, kerken en de Bijbelse God te schieten. Het computerspel kan gratis gedownload worden. Alles heeft een begin, eerst in spelvorm later in werkelijkheid. Achter dit soort Internetspellen steekt de grote woede van de duivel tegen alles en iedereen die trouw blijft aan Gods Woord.

Ook waarzeggers en spiritisten mogen zich verheugen in een enorme

belangstelling. Boeken over het spreken met doden halen grote oplagen. Er

bestaan zelfs speciale boekhandels waar deze rommel te koop is. Een boek met

occulte profetieën van de zieneres Jeane Dixon, haalde in Amerika een oplage van maar liefst drie miljoen exemplaren. Films als de Exorcist trokken volle

bioscopen en verduisterden de geesten van velen voorgoed. Het westen telt

inmiddels duizenden heksen en op hun bijeenkomsten vinden de vreemdste orgieën plaats. Het boek Openbaring maakt duidelijk dat de mensen in het laatst der dagen de draak zullen aanbidden. De in Openbaring voorgestelde feiten beginnen griezelig echt te lijken. Paranormale krachten worden aangewezen als bewijs dat de mens een goddelijk wezen is. Het vermogen gedachten te kunnen lezen, buiten het lichaam te kunnen treden en te reizen, lepels door gedachtekracht te kunnen buigen of over een bed van gloeiende kolen te lopen, zijn tekenen van goddelijke oorsprong, aldus de NewAgers. Al deze zaken, zo zegt men, leren dat de mens in zijn diepste wezen God is. Maar al deze zaken komen rechtstreeks uit de koker van satan en zijn gruwelen in Gods ogen. Paulus voorspelde dat de mensen dwaalgeesten, de boodschappers van satan zouden volgen.

1 Timotheüs 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen

zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze

geesten volgen.

Wereldkerk

Straks als de antichrist regeert zal hij alle religies en religieuze stromingen

samenbundelen tot één grote wereldreligie. Ook de Rooms Katholieke kerk zal daar onderdeel van uitmaken. Hij zal de Rooms-Katholieke kerk begunstigen, die zal woeden tegen de echte christenen. Na drie en een half jaar werpt hij het masker af. Hij verwoest de Rooms-Katholieke kerk. Deze kerk is eeuwenlang bezig geweest haar wil op te leggen aan andere religieuze gezindten. Dat is gepaard gegaan met onvoorstelbare wreedheden overal ter wereld. Duizenden mensen hebben daarbij het leven verloren waaronder velen die blijk gaven van hun liefde voor Jezus. Deze gruwelen zijn voornamelijk op rekening te schrijven van ontaarde Jezuïeten en de moorddadige Inquisitie. De rol van de Rooms Katholieke kerk door de eeuwen heen, heeft de weg bereid voor een relatie met de antichrist en de valse profeet. Het is geen toeval dat juist vanuit deze kerk al enige tijd de dialoog met de islam en andere godsdiensten gevoerd wordt. Overigens is dat een verschijnsel wat ook al in andere kerken is waargenomen. Er worden de laatste tijd al bij herhaling kerkdiensten gehouden waarbij vertegenwoordigers van de islam, het boeddhisme en andere heidense religies betrokken zijn. De aanwezigen bidden tot één god, met uitschakeling van Jezus. De "Wereldkerk" die straks uit al dit soort activiteiten ontstaat, heeft niets meer van doen met de ware Gemeente van Jezus Christus. De wereldkerk zal niet alleen de politiek van de antichrist en zijn assistent onderschrijven maar ze zullen ook zorgen dat de wereldbevolking hen zonder gewetensbezwaren trouw en aanbidding zal geven.

Dwaalgeesten

Het hele proces van de afval is overal te zien en vele ‘predikers’ van Gods

Woord zijn daarin de grote voorgangers.De heersers van de NWO is er veel aan

gelegen het geloof in de Bijbelse God te ondermijnen. Theologen die

verschillende grondwaarheden van het christelijk geloof ontkennen, kunnen vrij

hun anti-bijbelse leerstellingen op de universiteiten doorgeven. Zij nemen de

vrijheid om van Gods Woord af te wijken en er een geheel eigen gezicht aan te

geven. Bijbelteksten worden daarbij volledig van hun waarheid ontdaan. Deze

dwaalgeesten brengen boeken op de markt die gretige aftrek vinden onder de

gelovigen omdat de schrijvers gezien worden als gezaghebbende schriftgeleerden.

Maar in werkelijkheid zijn ze in opstand gekomen tegen Gods Woord en heeft de

geest van de antichrist bezit van ze genomen. Onderzoek onder Britse kerkleiders gaf aan dat maar liefst 97% niet geloofde in het letterlijke bijbelse verslag van de schepping, terwijl 25% ook niet geloofde dat Jezus uit een maagd geboren was. Grote aantallen gelovigen zijn al door dit soort figuren op een dwaalspoor gezet. Wat daarbij opvalt is dat veel kerkmensen alle veranderingen binnen hun kerk of gemeente klakkeloos lijken te accepteren. Bijbelgetrouw geloof daar gaat het om. Jezus herinnert de mens eraan dat alleen de gemeente van Philadelphia, de enige van de zeven gemeenten Gods Woord krachtig is blijven verdedigen.

Openbaring 3:10-11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven

verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele

wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig;

houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Het loslaten van de fundamenten van het geloof door de kerk is één van de

duidelijkste signalen dat de komst van de antichrist nabij is. Petrus voorspelde

al in zijn tweede brief dat er valse leraren zouden komen die vermomt als

dienaren van God, verderfelijke ketterijen zouden gaan verkondigen. Zij zouden

de Bijbelse waarheid belasteren en de profetische geschriften en de belofte van

de wederkomst van Jezus ontkennen.

2 Petrus 2:10 Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de

heerlijkheid te lasteren…..

In de tweede brief aan de Thessalonicenzen, waarschuwt Paulus ook voor deze

figuren en in 2 Timotheüs is dat al niet anders.

2 Timotheüs 4:1-2 Maar de geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen

zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze

geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers.

De Bijbel voorspelt dat de kerk zal falen en dat allen, met uitzondering van de

bijbelgetrouwe gelovigen, de waarheid de rug zullen toekeren. De kerk zal naar

buiten toe een beeld van godsvrucht ophouden, maar zal de macht ervan loochenen.

Johannes waarschuwt de gemeente niet iedere geest te vertrouwen.

1 Johannes 4:1-5 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de

geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld

uitgegaan. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de

wereld naar hen.

Door het loslaten van de waarheid van Gods Woord, wordt de kerk klaargemaakt

voor de acceptatie van de "schijnchristus". Soms lijkt het alsof men met Jezus

en Zijn werk te maken heeft, maar in wezen staat Hij er helemaal buiten.

Matthéüs 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij

niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw

naam vele krachten gedaan?

De massa wordt rijp gemaakt om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter

de verlokkingen van de antichrist aan te gaan. Voor de "naamchristenen"zijn de

dwaalgeesten, liefdevolle, begrijpende en barmhartige predikers, maar in

werkelijkheid zijn ze de wegbereiders van de antichrist. In de dagen van het

Oude Testament waren er valse profeten in overvloed. Deze mensen werden gedreven

door hun demonische achtergrond. Ten tijde dat de profeet Jeremia het volk van

Israël waarschuwde voor dreigend gevaar verzekerden de valse profeten dat er

niets aan de hand was. Vandaag leven wij in een wereldwijd systeem van

geestelijke verwarring, verdorvenheid en van schijnheilige begeerte in al haar

verschrikking.

De antichrist zal over zodanig bovenmenselijke gaven en capaciteiten beschikken,

dat hij het oude streven en verlangen van de mens naar een machtige federatie

van staten tot werkelijkheid zal maken. Hij zal claimen de mens geworden god te

zijn. Hij zal een registratiesysteem invoeren waarmee de hele wereldbevolking

continu kan worden gevolgt. Daarnaast zal iedereen van een merkteken worden

voorzien.

Openbaring 13:16-17-18 En het maakt, dat allen, de kleinen en de groten, de

rijken en armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun

rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie

het merkteken de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is

de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is

een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Het getal 666

Er zijn boeken vol hypotheses en berekeningen verschenen over dit getal 666, op

wie het zou kunnen slaan en wat het precies voorstelt.De Bijbel maakt duidelijk

dat het getal zes staat voor de mens in zijn algemeenheid. Hier staat het echter

driemaal achter elkaar waarmee wordt gesymboliseerd dat de antichrist zich

presenteert als de absolute oppermens. Bovendien beelden de drie zessen de

eenheid uit van de duivel zelf, de antichrist en de valse profeet, als een soort

tegenpool van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het getal drukt het

wanhopige pogen van satan uit, om gelijk te worden aan Jezus, om God gelijk te

zijn. Driemaal zes symboliseert de hoogste vorm van boosheid die er ooit op

aarde is geweest. Het gruwelijke van de antichrist zal zijn dat hij bedrieglijk

echt op een ware christen zal lijken. De wereldwijde verering die hij zal

ontvangen zal hem in staat stellen een economisch systeem in te voeren zoals de

wereld nooit eerder heeft gezien. Er zal een systeem komen waarin ieders

levensonderhoud en welzijn onder zijn beheer zullen vallen. De mensen die hem

aanbidden, ontvangen een merkteken op hun voorhoofd of op hun rechterhand.

Hiermee gaan alle deuren voor ze open en ontvangen ze de ‘zegeningen’van de

antichrist. Deze zijn echter alleen van zeer korte duur en hebben alleen te

maken met geldelijke zaken en niets met de menselijke ziel. Het merkteken zal

van de mens een willoos slachtoffer maken, gedoemd om ten onder te gaan, samen

met de grote roerganger en de valse profeet. Allen die het beest en zijn beeld

aanbidden zullen drinken uit de beker van God’s toorn.De vernedering en de gang

van de Joden naar de concentratiekampen en de uiteindelijke vernietiging

begonnen ook met registraties. Deze afschuwelijke geschiedenis zal zich vele

malen erger gaan herhalen. De dagen van de antichrist staan voor de deur.

Het huidige betalingsverkeer, zoals chipkaarten en baar geld, zullen volledig

uit de wereld verdwijnen. Na de totale ineenstorting van de wereldeconomie zal

de wereldbevolking eerst worden uitgerust met de zogeheten "Universal Biometrics

Card "ook wel ID-card of Smartcard genoemd.Deze kaart zal voorzien zijn van

diverse persoonlijke gegevens van de houder waaronder foto’s, medische gegevens,

vingerafdrukken, DNA gegevens etc etc. Deze kaart is zo ontwikkeld dat men

d.m.v. afluister-satellieten iedereen kan traceren waar deze zich ook op aarde

bevindt. De Amerikanen beschikken nu reeds over een spionagenetwerk genaamd

"Echelon" waarmee telefoongesprekken, faxberichten en emails worden onderschept.

Netwerk "Echelon"

Echelon is het spionagenetwerk van de Amerikaanse "National Security Agency"

(NSA).Echelon voorzag en voorziet in de mogelijkheden elk elektronisch

dataverkeer te onderscheppen, te selecteren en te registreren, waarbij meteen

wordt vastgelegd wie de gegevens heeft verstuurd en naar wie.Het kost de NSA

geen enkele moeite door te dringen in elke computer, waar ook ter wereld, die is

aangesloten op internet.Andrew Fernandes, een beveiligingsdeskundige van het

Canadese computerbedrijf Cryptonym meldde enige tijd geleden dat in Windows van

Microsoft een achterdeurtje zit waardoor de NSA computergebruikers kan

bespioneren. Volgens Fernandes bezit het besturings-programma een geheime

sleutel die NSAKEY heet. Microsoft ontkend echter de beschuldigingen.Maar

volgens andere computerexperts bestaan er wel degelijk aanwijzingen dat NSAKEY

bestaat en dat Microsoft het gebruikt voor spionage. In Zweden ontstond een paar

jaar geleden een schandaal toen bleek dat het E-mailprogramma Lotus-Notus, dat

gebruikt werd door parlementsleden, ook een NSA achterdeur bevatte. De naam

NSAKEY is verdacht menen beveiligingsdeskundigen. Het kwam nooit eerder voor dat

een sleutel in Windows een naam had, wat erop kan duiden dat Microsoft het

karakter van de key geheim wilde houden, maar dat een slordige programmeur

vergat de naam weg te halen.

Lucid

Computers met spraakherkenning luisteren berichten af op bepaalde trefwoorden en

geven dit door aan de NSA waarvan het hoofdkwartier is gevestigd in Fort Meade,

in de staat Maryland in de VS. Hier worden alle gegevens verzameld, ontcijferd

en geanalyseerd. De computer in Fort Meade is in werkelijkheid het "Hart van

Lucid"(afgeleid van Lucifer), het toekomstige Wereldpolitieapparaat wat zal

handelen in opdracht van de Nieuwe Wereldorde. Woordvoerders in Ford Meade

zeggen dat het systeem is opgezet om terroristen te kunnen traceren en zo

eventuele aanslagen te kunnen verijdelen. Maar volgens het blad "Flashpoint

"gaat het niet alleen om terroristen maar ook om tegenstanders van de NWO

waaronder bijbelgetrouwe christenen.Volgens ingewijden zullen er in totaal 120

afluistersatellieten in de ruimte worden gebracht.Het is één van de

voorbereidingen op de komende "Wereldstaat" onder leiding van een

"Werelddictator". Enige tijd geleden vond het "Internationaal Forum of Secret

Services" plaats waar spionage chefs van 39 landen in het Pribaltiskaya Hotel in

St.Petersburg elkaar ontmoeten. Vertegenwoordigers van onder andere de CIA, FBI, de Britse M15 en de Russische geheime dienst waren volgens de "Voice of Russia World Service" bijeengekomen om met elkaar te praten over onder meer de installering van een internationale spionage organisatie (het

wereldpolitieapparaat) onder andere gericht tegen de dreiging van het

terrorisme.

Er heeft zich een wereldelite gevormd die zichzelf ver verheven voelt boven de

gewone mensen, die zichzelf als goddelijk ziet en daarom meent het recht te

hebben de hele wereld te overheersen. Het plan voor de invoering van de

"Universal Biometrics Card" is voor het eerst onthuld in "The European Newspaper "op 24 augustus en 4 september 1996.In het artikel word verteld dat de Acorn Computer Group in Engeland, het bedrijf Oracle Software, een Californische software gigant en nog een veertig andere hoog technologisch ontwikkelde bedrijven aan het project werken. (De oprichter van Oracle, Larry Ellison is een zeer gewaardeerd lid van de Illuminatie, een van de organisaties die achter het plan van de Nieuwe Wereldorde zitten) Een van de leiders van Oracle Neil Gershenfeld, zei tijdens een toespraak dat in de nabije toekomst alles via de computer geregeld zal worden. In ieder huis zal een computer komen te staan met een speciale ingang voor de Universal Biometrics Card.Tijdens een door Michael Gorbatsjov gehouden vergadering "State of the World Forum"in San Francisco, zei Bill Gates, de grote man achter Microsoft, dat het plan om alle computers van zo’n "Smart Card"te voorzien, binnen afzienbare tijd verwezenlijkt kan worden.

Met deze Card kan men alle bankzaken regelen, inkopen doen, de deur van het huis openen, de auto starten etc etc. Zonder deze Card kan men niets meer beginnen.

Het licht in huis zal niet meer branden, gas en water zullen worden afgesloten

en men kan niet meer in een ziekenhuis terecht nog in enige supermarkt. Deze

toekomst is reeds op 23 september 1996 in verschillende Amerikaanse kranten

gepubliceerd.

Digital Angel

Deze Card zal binnen een paar jaar worden opgevolgd door een microchip op het voorhoofd of op de rechterhand. Het is nauwelijks te geloven maar ook deze chip (Verichip) bestaat inmiddels. De firma Applied Digital Solutions (ADS) uit Palm Beach Florida, presenteerde eind 2000 een prototype van een minieme chip die bij mensen onderhuids geïmplanteerd kan worden. Men heeft deze chip de naam "Digital Angel"gegeven. De naam is afgeleid van Guardian Angel (beschermengel) en is ongeveer even groot als een dubbeltje. De chip werkt op kinetische energie die opgewekt wordt door de beweging van de menselijke spieren of temperatuursverschillen in de huid. Het geheel is gevat in zogeheten

biocompatibel glas, dat ervoor zorgt dat het lichaam de chip niet afstoot en dat

de chip niet in het lichaam aan de wandel gaat. De levensduur van de Digital

Angel wordt geacht langer te zijn dan die van de drager: minstens 99 jaar.

De chip kan informatie over de drager opslaan, zoals banksaldo, rijbewijs of

strafblad en alle andere persoonlijke gegevens van de houder. Zelfs de bloeddruk of hartslag kan worden opgeslagen in het geheugen en via een satelliet worden doorgegeven aan de computer van de huisarts of het ziekenhuis. Ook al het betalingsverkeer kan via de DA geregeld worden. Het spreekt voor zich dat de DA inmiddels al een stortvloed aan commentaar heeft opgeleverd. Want ook al zou de chip een aanwinst voor bijvoorbeeld het betalingsverkeer en de gezondheid kunnen zijn, een chip met zoveel mogelijkheden is een rechtstreekse bedreiging voor de privacy. Met behulp van de DA zijn in principe alle acties van burgers waar dan ook ter wereld te volgen en dat is precies de bedoeling van de leiders van de NWO. De firma Applied Digital Solutions verweert zich tegen de kritiek dat zij met de uitvinding van de DA meewerken aan een samenleving waarin iedereen wordt gecontroleerd door een alwetende, alomtegenwoordige macht.

In een artikel gepubliceerd in de juni/juli 1994 uitgave van Nexus verteld Dr

Carl W. Sanders, een ingenieur op het gebied van computerchip, dat hij had

meegewerkt aan de ontwikkeling van een inplantbare chip. Deze chip was

ontwikkeld in voor wereldwijd gebruik ten behoeve van economische en

identificatie doeleinden. Tijdens bijeenkomsten waarin gediscusseerd werd over

de voortgang van het project, waren ook mensen zoals Henry Kissinger en figuren van de CIA aanwezig.Het hele project had tientallen miljoenen dollars gekost maar het resultaat was er dan ook naar. Het had een elektronisch

computerwondertje opgeleverd ter grootte van een rijstkorrel, 7 millimeter lang

en 0.75 millimeter breed. Naast de genoemde ontwikkelingskosten werd er ook nog 1.5 miljoen dollar besteed aan de studie waar de chip het best in het menselijk lichaam kon worden geplaatst. Het moest een plek zijn die aan snelle temperatuur schommelingen onderhevig was omdat het minuscule batterijtje in de chip is geladen met een thermokoppelcircuit dat stroomspanning produceert bij een bepaalde lichaamstemperatuur. De uitkomst was verbijsterend aldus Sanders. Men vond slechts twee geschikte plaatsen, op het voorhoofd, net onder de haarlijn en op de bovenzijde van de rechterhand, precies zoals het boek Openbaring het beschrijft. Ook deze chip biedt net als de DA de mogelijkheid er duizenden gegevens in op te slaan. U haalt eenvoudig uw rechterhand door een

radio-frequentie (RFID) scanner en u wordt gelijktijdig geïdentificeerd en

automatisch verwerkt waar u ook bent. Een radiogolf gaat door de huid van uw

hand, activeert uw ID transponder en zendt uw nummer door de huid terug naar de scanner. Dit hele proces van identificatie vereist slechts 2 seconden. Computers in de nieuwe, gedigitaliseerde optische glasvezel informatie supersnelweg infrastructuur, doen de rest. Welkom in de slavernij van de satanische Nieuwe Wereld Orde! Sanders vertelde dat de chip nog een probleem had en dat was het ‘Lithium’batterijtje. Wanneer deze kapot gaat, veroorzaakt het een ernstige open zweer met een folterende pijn. Zie wat Openbaring vertelt.

Openbaring 16:2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en

er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zij aanbaden.

De tekst maakt duidelijk dat het hier alleen gaat om mensen die de antichrist

aanbidden en niet om hen die het merkteken van het beest weigeren te ontvangen.

Sanders is uiteindelijk uit het project gestapt omdat zoals hij het zei; de Here

door Zijn Woord aan hem had laten zien waar hij mee bezig was. Hij vertelde dat

er in Florida ca 17.000 kinderen in wees-en kindertehuizen, als proefkonijn van

deze chip zijn voorzien. De producent van de chip zou de opdracht hebben

gekregen er voor het jaar 2003 zes miljard van te produceren.Inmiddels wordt

deze chip al dagelijks in mensen geïmplanteerd. De Amerikaanse Food and Drug

Administration heeft haar goedkeuring gegeven om mensen met de chip te

implanteren. In de Verenigde Staten kan men de chip in een groot aantal plaatsen en in een aantal rijdende klinieken laten aanbrengen. Onder andere via internet kan men bij het bedrijf "Applied Digital Solutions Company" informeren wanneer de rijdende kliniek in een stad of dorp zal komen.Ook in praktisch alle Midden en Zuid-Amerikaanse landen waaronder Argentië, Mexico en Brazilië, zijn distributiecentra ingericht waar men de chip kan bestellen.

De chip wordt al jaren gebruikt voor het traceren van dieren. In Australië deed

zich in november 2003 de volgende gebeurtenis voor. Om de slinkende inheemse visstand te beschermen hebben Australische autoriteiten de microchip als nieuwe opsporingsmethode in de jacht op visstropers geïntroduceerd. Ambtenaren zagen een goudbaars en een kabeljauw welke verstrikt waren in een net en plaatsten een microchip in de huid van deze vissen. Dankzij deze chip vonden opsporingsbeambten de dieren in de diepvriezer van één van de stropers. Hoewel de vissen al gefileerd waren, zonden de chips nog steeds hun signalen uit. Op het stropen van vis staat in Australië een boete van 10.000 dollar of zes maanden celstraf.

De Bijbel vertelt dat zij die het merkteken van het beest weigeren, niet kunnen

kopen noch verkopen. Zonder chip is men van alles uitgesloten. Men komt geen

winkel of ziekenhuis meer binnen men krijgt geen werk meer en is uitgesloten van alle medische zorg. Deze mensen krijgen iedereen tegen zich wiens naam niet geschreven staat in het boek des levens van het Lam.

De woede van de antichrist zal zich ook richten op het Joodse volk. Aanvankelijk

zal hij de plannen van de joden begunstigen. De tempel wordt herbouwd en de

offerdienst hersteld. De profeet Daniël maakt duidelijk dat de antichrist het

gesloten verbond met Israël zal verbreken en een grote antisemitische kruistocht

tegen hen beginnen. Op een bepaald moment wordt Israël echter voor hem

onbereikbaar omdat God hen bewaart in de woestijn en hen daar beschermt.

Openbaring 12-6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft

door God bereid opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou

worden.

De 1260 dagen betreffen de periode waarin de antichrist zijn ware gelaat zal

tonen. Het is de tijd en tijden en een halve tijd zoals in Openbaring 12:14

beschreven. Het is de laatste 3.5 jaar van Daniëls zeventigste jaarweek. Israëls

schuilplaats in de woestijn is naar men vermoedt, de oude stad Petra in het

berggebied van Edom in Jordanië waar in 79 na C ook de eerste christenen hun

toevlucht zochten toen zij gewaarschuwd werden voor de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. De stad Petra is eeuwenlang in de vergetelheid geraakt totdat de Zwitserse schrijver en ontdekkingsreiziger, Johann Burchhardt, de stad in 1812 herontdekte. Hoewel de draak pogingen doet de "vrouw" te vervolgen, kan hij haar niet bereiken. Het gebied van Edom en Moab in Jordanië blijft om de een of andere reden buiten het gezag van de antichrist.

De Bijbel vertelt dat de wereld gedurende de regeerperiode van de antichrist met

wreedheden en rampen geconfronteerd zal worden zoals de wereld nog nooit gezien heeft.

Openbaring 16:21 En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op

de mensen en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

Deze Bijbeltekst komt voor in het verhaal over de "Zeven schalen van Gods

gramschap"die door zeven engelen over de aarde worden uitgegoten. Een talent is een Oud-Grieks gewicht en werd toegekend aan twee verschillende gewichten, het "Attisch-talent" en het "Aiginetische-talent". Het eerste talent bedroeg ca 26 kilogram en het tweede ca 41 kilogram. Volgens de Larousse Encyclopedie is een talent in principe gelijk aan het gewicht dat een volwassen man kan dragen, ongeveer 50 kilogram. Hagelstenen met zo’n gewicht zijn waargenomen bij proeven met "Waterstofbommen". Op 01-11-1952 brachten de Amerikanen de eerste waterstofbom tot ontploffing in de Stille Oceaan. De explosieve kracht van een waterstofbom overtreft die van een atoombom vele malen. De zwaarste waterstofbom die tot ontploffing is gebracht had een sterkte van 50 megaton. Zo’n bom zou in één klap de hele Randstad van Nederland kunnen verwoesten. De proeven met waterstofbommen gingen niet alleen vergezeld van een intense hitte en verwoestende straling, maar ook van hagelbuien waarbij hagelstenen zijn aangetroffen van wel 50 kilogram. Deze gigantische hagelstenen werden veroorzaakt door de enorme atmosferische storingen van de ontploffingen. Een thermonucleaire explosie is net een gigantische stoomhamer die met een harde klap de atmosfeer in elkaar drukt en hem dan de stratosfeer inschiet. Als men vochtige lucht samendrukt en het de stratosfeer inschiet waar het zestig tot zeventig graden onder nul is, dan bevriest al dat samengedrukte vocht onmiddellijk, en valt dan terug op aarde in de vorm van enorme brokken ijs. De ervaringen tijdens de proeven met waterstofbommen hebben geleerd dat de Bijbeltekst in Openbaring 16:21 alles behalve een sprookje is.

Het "Lam van God" is degene die uiteindelijk triomfeert over het beest en die

Gods eeuwige plan verwezenlijkt.De overwinning wordt vooruit aangekondigd.

2 Thessalonicenzen 2:8 …..hem zal de Here (Jezus) doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

Roofvogels worden uitgenodigd. De koningen liggen op het slagveld. Niemand

begraaft hen. Pochende grootsprekers als het slijk der straten. De vijandelijke

legermachten worden door geesten der duivelen vergaderd in het heilige land waar de antichrist zich bevindt. De overwinning is volkomen. Gods profeten hebben het allemaal aangekondigd. De wereld bespotte hen. Nu lacht God! De wreedheid en goddeloosheid van het beest zijn slechts tijdelijk; de genade en heerlijkheid van het Lam zijn eeuwig. Openbaring 19:20 vertelt dat het beest en zijn valse profeet gegrepen worden en in de poel des vuurs verdwijnen. Dat is ook de plaats voor hen die Gods heil nooit hebben geaccepteerd en van hen die zich tijdens hun leven volledig van God hebben afgewend en volgelingen van satan zijn geworden.

Het is een rijk van duisternis, van geween en tandengeknars. (Matthéüs 8:12)

God heeft de mens uit genade diverse aanknopingspunten gegeven om de antichrist te herkennen wanneer hij op het wereldtoneel verschijnt. De wereld bevindt zich niet ver meer verwijderd van zijn komst. Nog even en dan is de weg vrij voor het rijk der duisternis dat 3.5 jaar zal duren. Het rijk dat geluk en vrede belooft maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging zal brengen. Werkelijke vrede en liefde zijn alleen te vinden bij Jezus die straks als Hij komt de antichrist zal uitschakelen en Zijn duizendjarige rijk op aarde zal oprichten.

Een rijk waarin de mens verlost zal zijn van al het geestelijk en lichamelijk

lijden!

Zie ook: Wie is Maitreya?

Bronnen:

Klaus Gerth De antichrist komt Novapres B.V.Utrecht ISBN 9063180268.

http://www.sharenl.org/faq.htm. (3)The Intelligence Examiner Flashpoint 1997.

Persbureua het KNP 24 februari 1999. Wim Malgo De totale controle Stichting

Moria Amsterdam maart 1984. Hal Lindsey De Laatste veldslag, Uitgeverij

Novapres. Grote Spectrum Encyclopedie, deel 10, Uitgeverij Het Spectrum. Texe

Marrs Project L.U.C.I.D.Living Truth Publishers Austin Texxas 1996. C.B.Baker

The New World Order Terror Attack. Youth Action Newsletter Augustus 1995. The Cutting Edge Radio Program.14 oktober 1997. www.cuttingedge.org. Stanley K.Monteith.The Population Control Agenda. Soquel Californië. 95073. Personal Computer Magazine (PC) juni 2000. www.prophecyinthenews.com Persbureau Het KNP Amsterdam-Lienden.Aflevering 633 en 641.Zoeklicht, 21-2-2004.Dovnload 93.14 Kb.