Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media, voor het jaar 2009

Dovnload 302.82 Kb.

De begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media, voor het jaar 2009Pagina3/7
Datum05.12.2018
Grootte302.82 Kb.

Dovnload 302.82 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
voorzitter: Aangezien het slechts een opmerking is, kan de heer Van Dam zijn betoog vervolgen.

**
De heer Van Dam (PvdA): Ik geef toch graag een reactie. Het gaat om de vraag of er extra geld bij moet. Toen wij over die wet spraken, hebben wij uitvoerig gesproken over welk bedrag het zou moeten gaan, wat de indexering zou moeten zijn, enzovoorts. Uiteindelijk heeft iedereen zijn handtekening eronder gezet.

Als je dan na twee jaar zegt: wij komen nu weer terug op de afspraken, want wij willen extra geld, dan zeg ik: natuurlijk vinden de provincies en de regionale omroepen elkaar om samen te stellen dat het benodigde geld dan maar uit Den Haag moet komen. Ik vind dat je op die manier niet met elkaar moet omgaan. Als je afspraken maakt, dan moet je je ook aan die afspraken houden.

Voorzitter. Waar ik het wel over wil hebben, is de landelijke publieke omroep. Daar is nogal wat veranderd. Als wij een paar jaar terugkijken, is het bijna onvoorstelbaar dat de publieke omroep nog maar twee, drie jaar geleden zo sterk onder druk stond. Op de bezuinigingen van 2002, die door de LPF werden geïnitieerd, en de bezuinigingen van 2003, die uit de koker van de VVD kwamen, volgde het gesteggel met Eurocommissaris Kroes uit Brussel -- ongetwijfeld niet geheel toevallig ook VVD -- en de onbegrijpelijke en bijna desastreuze deals van de vorige coalitie, omdat er zo nodig hervormd moest worden. De publieke omroep was er bijna aan ten onder gegaan. Het huis dreigde in elkaar te zakken. Daarom besloot deze coalitie in 2006 om te kiezen voor rust en renovatie.


De heer Van der Ham (D66): Wij hebben dit debat wel vaker gehad na afloop van die coalitie. Nu is er ongetwijfeld veel misgegaan, ook communicatief. Dat kunnen wij eindeloos blijven evalueren. De minister heeft echter ook wel erkend dat die periode, waarin de publieke omroep onder druk kwam te staan, waarin niet altijd maar van alles vanzelfsprekend werd gevonden en waarin de publieke omroep wel degelijk toe was aan enige renovatie, wel degelijk ertoe heeft geleid dat men aan enig zelfinzicht is gaan doen en dat daardoor wat zaken op de rails zijn gekomen. Soms is er druk nodig...
De voorzitter: En uw vraag aan de heer Van Dam is?

**
De heer Van der Ham (D66): Erkent u dat, mijnheer Van Dam? U bent niet zo goed in het nemen van onpopulaire maatregelen. Dat moeten blijkbaar anderen voor u doen.


De heer Van Dam (PvdA): Ik erken wat de heer Van der Ham zegt en dat het soms goed is als je onder druk komt te staan en je bezint op waarom je ook alweer op aarde bent. Als je echter kijkt hoe dat in het Verenigd Koninkrijk is gegaan in ongeveer dezelfde periode, dan ging dat daar een stuk constructiever dan hier. Ik vind niet dat je iets bijna moet slopen om vervolgens te zeggen: kijk eens wat goed, wij hebben het bijna gesloopt en daardoor is iedereen gaan nadenken over waarom er ook alweer een huis stond. Dat is volgens mij niet hoe je het moet doen.
De heer Vendrik (GroenLinks): Jongens, even doorgaan nou en niet altijd naar het verleden blijven kijken.
De voorzitter: Precies. Wij kennen de standpunten en ik wil u allemaal nog even herinneren aan ons eindtijdstip. De heer Van Dam vervolgt zijn betoog.

**
De heer Van Dam (PvdA): Volgens mij heb ik door alle interrupties nog amper spreektijd gebruikt.

Voorzitter. Na de jaren van politieke herrie, verlies van kijkers en forse bezuinigen wordt deze periode gelukkig weer gekenmerkt door bestuurlijke rust, nieuwe investeringen en hernieuwd enthousiasme bij kijkers en bij makers. Er wordt weer gepresteerd in plaats van geprotesteerd en daar mogen volgens mij de publieke omroep en alle medewerkers trots op zijn.

Ik kom op de extra investeringen te spreken. Dit kabinet investeert 100 mln. extra in de publieke omroep, en dan zie ik in de mediabegroting een voetnoot staan. Ik word van voetnoten niet rustig, en zeker niet als er in de volgende cryptotaal in staat dat alle oploop na 2009 van de rijksbegrotingsmiddelen van OCW op een aanvullende post bij het ministerie van Financiën is gereserveerd.


De heer Remkes (VVD): Dat is normaal.
De heer Van Dam (PvdA): Voorzitter. Als ik de heer Remkes hoor zeggen dat dit normaal is, dan word ik helemaal onrustig.
De heer Remkes (VVD): Laat de collega zich zorgen maken over zaken waar echt zorgen over horen te bestaan. De minister van Financiën stort dat geld op het goede moment wel naar de minister van OCW. Dat gebeurt gewoon.
De voorzitter: De techniek zullen wij aan de minister overlaten. De heer Van Dam vervolgt zijn betoog.

**
De heer Van Dam (PvdA): Ik zou van de minister graag de zekerheid hebben dat hetgeen hier staat de garantie is dat het geld er ook komt, ongeacht wat er de komende jaren allemaal gebeurt.

De tweede afspraak die de coalitie heft gemaakt, was dat de publieke omroep onafhankelijk moest worden van reclame-inkomsten. Dat kan door de algemene omroepreserve te laten oplopen en dat gebeurt, zien wij in de mediabegroting. Dat is gunstig, alleen heb ik ook even gekeken naar de ramingen van de STER. Daar gaat men er, ondanks de hele economische situatie, nog steeds vanuit dat er volgend jaar fors meer verdiend zal worden met reclame. De minister neemt die -- misschien wat optimistische -- raming over in zijn begroting. Dat vind ik allemaal prima, maar als het tegenvalt, ga ik er wel vanuit dat dit niet leidt tot nieuwe bezuinigingen. Niet alleen de extra investering, maar ook de oploop van de algemene omroepreserve zijn wel nodig.

Het volgende punt is dat de publieke omroep, ondanks de extra middelen en de gunstige vooruitzichten, een begrotingstekort voorziet. Ik vraag mij af waar dat dan vandaan komt, waar het door veroorzaakt wordt. Misschien kan de minister daarop ingaan.

De minister zegt daarop in de mediabegroting dat in de toekomst een ander ritme van bekostiging van de publieke omroep noodzakelijk is. Ik hoor graag wat hij daarmee precies bedoelt. Ik verwees zojuist al naar de discussie in het Verenigd Koninkrijk over de BBC. Een van de dingen die mij bij die discussie opvalt, is het feit dat er bij elke concessieverlening niet alleen een grote publieke discussie wordt gevoerd over de vraag waarvoor de BBC ook weer op aarde was, wat de taken zijn en hoe die moeten worden ingevuld, maar dat de concessieverlening ook gepaard gaat met een financiering voor de hele concessieperiode. Dat zorgt ervoor dat de BBC een heel onafhankelijke rol kan spelen in het Verenigd Koninkrijk. Ik vraag de minister of wij over dit type zaken in Nederland ook niet eens moeten nadenken. Dit zou tot meer rust en onafhankelijkheid leiden.

Over de coproductieregeling hebben wij al eerder in de Kamer gediscussieerd. De heer Van Dijk noemde het een goede zaak dat deze regeling wordt afgeschaft. Ik ben dat niet met hem eens, want wij konden voorzien welk effect dit zou hebben. Wij weten allemaal dat een aantal documentaires bij de publieke omroep konden worden gemaakt doordat zij mede werden gefinancierd door bijvoorbeeld een door een ministerie gevuld fond, door NCDO of door andere organisaties. De productie van deze documentaires komt nu in de knel. Naar ik aanneem is dat niet wat het kabinet heeft beoogd. De minister zegt dat hij dit voor volgend jaar nog wel wil bijpassen, omdat er sprake is van lopende contracten. Hij vindt echter dat vanaf 2010 de publieke omroep er maar voor moet zorgen dat een en ander geen consequenties heeft voor dit genre. Die opstelling vind ik echter te gemakkelijk. Als je een probleem creëert, kun je dat niet vervolgens op andermans bordje leggen en daarbij ook nog zeggen dat het probleem moet worden opgelost. De minister heeft het probleem veroorzaakt, dus volgens mij moet de minister ook met een oplossing komen. Klopt het dat ook een onafhankelijke organisatie als NCDO geen documentaires meer mag sponsoren en, zo ja, waarom niet? Mijns inziens zou het een enorme verlichting geven als dit wel zou mogen. Is het een optie om dit besluit nog eens tegen het licht te houden? Kunnen wij daarbij bezien of wij de middelen alsnog richting de documentairesector kunnen krijgen, bijvoorbeeld met een apart fonds of een andere constructie waarmee wij de onafhankelijkheid garanderen? Een andere mogelijkheid is om het geld dat nu bij de ministeries vrijkomt omdat men geen geld meer in documentaires mag steken, in een apart potje te stoppen. Dat geld is er immers al en werd tot nu toe aan documentaires besteed, dus de andere ministeries vinden dat vast niet erg.


De heer Bosma (PVV): Ik begrijp de positie van de fractie van de PvdA wel een beetje. Men wil daar zelfs Joop van den Ende inzetten om de ontwikkelingshulp aan ons te verkopen. Nu Joop van den Ende daarin geen zin heeft, wil men teruggrijpen op een oude maatregel, door clubjes als NCDO zogenaamde documentaires te laten maken. Dit leidt echter slechts tot reclamespots voor een beleid waarop Nederland niet meer zit te wachten en waar wij zelfs vanaf willen. Dat moet de heer Van Dam toch niet willen? De publieke omroep pretendeert kwaliteit te leveren. Zonder dat je het weet, zit je op deze manier bij de publieke omroep naar een reclamespot te kijken.
De heer Van Dam (PvdA): Dat wil ik geenszins. Het is echter mijns inziens wel een taak van de publieke omroep om kijkers een venster te bieden op wat er in de wereld gebeurt. Ik vind het daarom heel goed als er aandacht wordt besteed aan zaken die buiten Nederland gebeuren. Op dat punt verschilt mijn fractie wellicht van die van de heer Bosma. Verder moet de onafhankelijkheid bij de financiering gewaarborgd zijn. Uiteraard moeten ook documentaires die kritisch zijn over ontwikkelingssamenwerking gefinancierd kunnen worden.
De heer Bosma (PVV): Door wie dan?
De heer Van Dam (PvdA): Dat is nu juist een van de voorwaarden die wij moeten stellen aan deze cofinancieringsregelingen. De heer Bosma zou kunnen weten dat in de gedragsregels van de publieke omroep staat dat men geen bemoeienis met de inhoud accepteert.
De voorzitter: Dit lijkt mij helder. De heer Van Dam vervolgt zijn betoog, in de wetenschap dat de tijd soms sneller gaat dan hij denkt.

**
De heer Van Dam (PvdA): Ja, dat is zo.De minister steekt het extra geld voor een deel in cultuur. Dat vind ik prima. Als wij extra geld gaan steken in de publieke omroep, moeten wij er echter ook voor zorgen dat daar genoeg ruimte blijft voor experiment, onderzoek en ontwikkeling. Er moet ruimte blijven voor nieuwe programma's. Als wij de zogenaamde geld-op-schemamethodiek aanhouden, waarbij het meeste geld gaat naar de programma's die op het beste tijdstip worden uitgezonden, komt vernieuwing wel eens in de knel. Ik wil de programmavernieuwing bij de publieke omroep graag een extra impuls geven, omdat vernieuwing een van de kerntaken is van de publieke omroep. Innovatie hoort bij het publieke bestel. Daarom pleit ik voor een verdubbeling van het programmavernieuwingsbudget. Daarbij gaat het om ongeveer 2,5 mln. tot 3 mln. Is de minister het met mij eens dat dit wenselijk is? Kan hij dit meenemen in de gesprekken met de publieke omroep over een prestatieovereenkomst, of moet ik daarvoor een motie of amendement opstellen?
De heer Remkes (VVD): Deze opmerking verbaast mij. Voor zover ik weet, heeft de minister namelijk al prestatieovereenkomsten gesloten. Vraagt de fractie van de PvdA nu aan de minister om deze prestatieovereenkomsten open te breken, of vindt hij dat dit pas na afloop van de huidige periode kan?
De heer Van Dam (PvdA): Overeenkomsten kun je nooit openbreken. Dat wil zeggen, het kan altijd, maar ik ben er nooit een voorstander van. Vandaar mijn vraag aan de minister: is er nog gelegenheid om dit in de afspraken met de publieke omroep overeen te komen of moet dit op een andere manier worden geregeld?
De heer Atsma (CDA): Ik zit er toch even over na te denken wat dit precies betekent. Eigenlijk zegt de heer Van Dam dus dat hij de omroepen en de NPO niet vertrouwt als het gaat om vernieuwing. Wat wil hij hiermee bereiken? Nog geen drie kwartier geleden zei hij trouwens dat wij ons vooral niet met dit soort dingen moeten bemoeien.
De heer Van Dam (PvdA): Wat de heer Atsma zegt is, met alle respect, een beetje onzin. Een deel van het extra geld dat wij besteden, zetten wij ook weg voor cultuur, omdat wij het van belang vinden dat dit doel gewaarborgd wordt en dat dus een substantieel deel van het extra geld daar naartoe gaat. Zoals ik heb aangegeven, vind ik dat ook een substantieel deel van het extra geld naar programmavernieuwing moet, naar de innovatietaak van de publieke omroep, echter zonder enige bemoeienis uit te spreken met de inhoud. Ik vind wel dat een groter deel van het budget besteed moet worden aan innovatie en vernieuwing binnen de publieke omroep, omdat dit een belangrijke taak van de publieke omroep is. Deze moet vooroplopen in de ontwikkelingen.
De heer Vendrik (GroenLinks): De heer Van Dam zei zojuist dat hij erover dacht om misschien een amendement in te dienen. Doe dat, zou ik hem willen suggereren. Laten wij dat vanmiddag regelen. Misschien kan het hier meteen wel mondeling. Het gaat, naar ik begrijp, om een intensivering van 2,5 mln. in 2009. Misschien kan hij de dekking aangeven. Dan kunnen wij het meteen indienen. Zo maken wij even politiek vanmiddag. Dan veranderen wij wat en schiet het een beetje op.
De heer Van Dam (PvdA): Als de minister aangeeft dat het niet langs een andere weg te regelen is, zal ik het vanmiddag zeker indienen. De dekking komt uit het extra geld dat wij vrijmaken voor de publieke omroep. Het gaat dus gewoon om een verschuiving binnen het budget van de publieke omroep.

Voorzitter. Ik zie in de stukken dat de Wereldomroep besloten heeft om nu ook in het Arabisch te gaan uitzenden. Dat kan heel interessant zijn, maar ik begin mij zo langzamerhand wel af te vragen op basis van welke criteria de Wereldomroep dit soort beleidskeuzen maakt. Men had er ook voor kunnen kiezen om in het Chinees te gaan uitzenden, gericht op China. Uit buitenlands-politieke overwegingen zou ik daarvoor ook de nodige redenen zien. Van de minister zou ik graag een brief krijgen waarin hij uiteenzet op basis van welke criteria de Wereldomroep dit soort beleidskeuzen maakt. Die keuzen bevatten namelijk ook buitenlands-politieke elementen.


De heer Remkes (VVD): Tegen deze achtergrond stel ik aan de collega van de PvdA-fractie de vraag wat hij vindt van de pretentieuze kaarten die in het meerjarenbeeld van de Wereldomroep staan. De criteria staan er namelijk wel in. Zo komt het beeld onder andere tot stand op grond van militaire uitgaven. Wat vindt de heer Van Dam daar inhoudelijk van?
De heer Van Dam (PvdA): Ik stel niet voor niets deze vraag. Mijn indruk is namelijk dat aan dit soort keuzen ook een duidelijke buitenlands-politieke kant zit. Nu weet ik niet of de Wereldomroep die keuzen vanuit dit optiek maakt, maar ik vind wel dat het de moeite waard is om daarover met elkaar verder te spreken. Wij weten allemaal dat andere landen hun eigen versie van de Wereldomroep juist om politieke redenen inzetten. Wij doen dat bewust niet, maar wat wij doen heeft soms wel politieke consequenties. Ik zou daarover graag eens verder spreken in de Kamer.
De heer Vendrik (GroenLinks): Het zal ongetwijfeld aan mij liggen, want ik ben vanmiddag een invaller; Dibi is ziek. Gaan wij hierover, vraag ik mij af. Gaan wij erover dat de Wereldomroep in het Arabisch uitzendt? Is dat echt een punt om hier flink te bediscussiëren?
De heer Van Dam (PvdA): Wij gaan niet over de uiteindelijke keuze, maar wel over de manier waarop beleid gemaakt wordt en over de achtergronden die daarbij een rol spelen.

FunX opteert voor een landelijke frequentie. Gelet op de prestaties van FunX, zeker door het bereiken van doelgroepen die de publieke omroep graag zelf zou bereiken, lijkt mij dit een heel interessante optie. Is dit haalbaar? Tot de nieuwe frequentieverdeling is het haalbaar om dit via reservefrequenties te doen en kan het worden meegenomen bij de landelijke frequentieverdeling.


De heer Atsma (CDA): Het is interessant wat de heer Van Dam zegt over FunX. Maar volgens mij hebben wij daarover in het verleden nu juist heel duidelijke afspraken gemaakt. FunX zou zich met name op de vier grote steden richten. Ik heb de cijfers ook gezien. FunX slaat geweldig aan en bereikt nieuwe doelgroepen vooral ook via internet. Elke claim die nu wordt gelegd op landelijke frequenties en op een uitbreiding van het frequentiepakket, zal weer leiden tot nieuwe problemen, zowel in de publieke als in de commerciële hoek. Hier zouden wij dus niet aan moeten beginnen. Wij moeten ons houden aan de oorspronkelijke doelstelling ten aanzien van FunX. Wij krijgen massale klachten vanuit de omroepen dat FunX steeds meer gaat lijken op een commerciële zender, of op een 3FM-achtige zender. Dat was nu juist niet onze bedoeling. Ik vraag mij daarom werkelijk af of dit nu mogelijk is. Laten wij dan zeggen dat FunX met NPS zou moeten praten, zodat FunX in NPS wordt geïntegreerd.
De heer Bosma (PVV): De heer Van Dam beschikt over bereikcijfers. FunX doet alleen helemaal niet mee aan het algemene radio-onderzoek, waardoor maandelijks inzichtelijk wordt welke radiozender gegroeid en welke gekrompen is: Sky Radio zoveel omhoog, Radio 538 zoveel omlaag. FunX doet hieraan niet mee. Hierover heb ik in het verleden een motie ingediend. Objectieve bereikcijfers bestaan helemaal niet.
De heer Van Dam (PvdA): Daarmee doet de heer Bosma geen recht aan de marktonderzoekbureaus die hierin hun tijd en energie hebben gestoken. Er zijn namelijk wel degelijk cijfers beschikbaar.

In reactie op de vraag van de heer Atsma zeg ik dat FunX al een neventaak van de landelijke publieke omroep vervult. FunX slaagt erin het gat in het bereik van de landelijke publieke omroep op te vullen. FunX bereikt jongeren, vooral jongeren in de grote steden wél. Waarom zouden wij niet wachten tot de verdeling van de nieuwe frequenties en de ruimte benutten die er volgens mij is in de bestaande reservefrequenties? Waarom zouden wij bij een grotere, landelijke dekking van FunX, niet kijken of dit hetzelfde resultaat oplevert als in het huidige verspreidingsgebied?


De heer Atsma (CDA): Dan tuigen wij dus gewoon een nieuwe, publieke landelijke zender op. Dat was niet de doelstelling met FunX. Daarvoor hebben wij de NPS.
De heer Van Dam (PvdA): Volgens mij kennen de heer Atsma en ik een verschillende waarde toe aan de prestaties van FunX.

Wij hadden afgesproken dat de minister over de lokale omroep zou overleggen met de minister van Binnenlandse Zaken. Hij zou hierover aan ons berichten. Dit had hij volgens mij inmiddels wel moeten doen. Schiet dit een beetje op?


De heer Van Dijk (SP): Omdat de heer Van Dam er niets over gezegd heeft, vraag ik hem of hij iets ziet in mijn voorstel voor een vorm van inspraak voor Digitenne? Ziet hij bij alle bezwaren iets in een programmaraad?
De heer Van Dam (PvdA): Het antwoord is "nee". Ik kan het in één zin toelichten. De programmaraden zitten bij de kabel. De kabel heeft een gigantisch marktaandeel en daarmee een grote machtspositie. Digitenne heeft niet zo'n gigantisch marktaandeel. Kijkers kunnen dus altijd kiezen voor een andere infrastructuur.
De heer Van Dijk (SP): Digitenne heeft nu bijna 700.000 kijkers en is het goedkoopste digitale product. Deze groep is dus al aardig groot aan het worden. Ik vind de redenering dus niet helemaal consequent.
De heer Van Dam (PvdA): Voor overheidsingrijpen in de markt moet je heel goede redenen hebben. Die reden is bij de kabel gelegen in het gigantische marktaandeel, wat een enorme afhankelijkheid van kijkers betekent. Dit is niet het geval bij Digitenne.
De heer Vendrik (GroenLinks): Ik heb gelukkig afgelopen weekend kans gezien het NRC-artikel te lezen waarin de gekte rond de wervingscampagnes wordt blootgelegd. De heer Van Dam wordt geciteerd in dit artikel. Hij legt zich ongeveer als enige neer bij de consequenties van dit bestel en schijnt te denken dat het niet anders is.

Als je nu het hele beeld neemt: op weg naar 1 april 2009 zijn omroepen door een wettelijk gecreëerd systeem noodgedwongen in een soort gekmakende ledenjacht verwikkeld. Het komt er eigenlijk op neer dat ze bureaus betalen om een lid binnen te tikken, en dan zie je na 1 april 2009 wel hoe lang dat lid blijft. Bent u het eigenlijk niet met mij eens dat dit systeem toch een beetje ontspoort?


De heer Van Dam (PvdA): Volgens mij hebben wij in deze Kamer al vaker daarover gedebatteerd en heb ik al heel vaak aangegeven dat het systeem ontspoort en dat het voor de toekomst niet houdbaar is. Op dit moment is het systeem echter zoals het is. Dat leidt dus tot dergelijke capriolen.

De vraag is of je daar blij mee bent. Ik ben er helemaal niet blij mee. Ik deel ook de vragen van collega's over bijvoorbeeld het verschil in positie van omroepen, zoals de nieuwe omroepen die niet het recht hebben gehad om reserves op te bouwen. Misschien is nog wel het beste voorbeeld van wat er aan de hand is, het feit dat SBS gratis spotjes aanbiedt aan Omroep MAX. Kennelijk heeft SBS zo zijn eigen perceptie over de vraag of dit hele systeem goed is voor de publieke omroep.


De voorzitter: Mijnheer Vendrik. Ik wil het hierbij laten. U hebt zo meteen uw eigen termijn. Ik wil doorgaan met het debat. Ik geef het woord aan de heer Bosma.

**
De heer Bosma (PVV): Voorzitter. Wij praten vandaag over een begroting van 900 mln.

Ik wil beginnen met een tweevoudige subsidie van slechts €160.000, waarbij ik eerst enkele citaten aanhaal: "Je dient de kouffaar te haten, omwille van hun ongeloof." "Joden zijn slecht, staat in de Koran." "Weg met al die …..", waarbij ik tal van verwensingen en ziektes maar even achterwege laat. "Homo's gewoon van de berg aftrappen, die flikkers." "Negers blijven een vervloekt volkje." Deze en zeer veel andere citaten zijn te vinden op het gesubsidieerde riool dat het forum van Marokko.nl is. Het bevat teksten van haat tegen Joden, tegen homo's, tegen het Westen en tegen negers. Men heeft er de grootste lol als Nederlandse soldaten om het leven komen in Afghanistan. Ik citeer: "Lekker voor ze, kan ik beter slapen." Marokko.nl krijgt geld van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Dat is raar. Wat moet überhaupt worden gestimuleerd? Het is sowieso raar dat met ons belastinggeld een site in de lucht wordt gebracht met de naam van een ander land. Ons is altijd verteld dat sprake was van integratie, maar dan had die site toch Nederland.nl moeten heten?

Ik kom nu op de rest van de mediabegroting. De publieke omroep wordt gekenmerkt door verspilling van belastinggeld, bestuurlijke spaghetti, intern kannibalisme, concurrentievervalsing en vooral door een misselijkmakende linksheid die uit alle poriën van de staatsomroep opstijgt. De publieke omroep beroept zich er altijd op dat de commerciële omroepen zijn gericht op het maken van winst en daarom van minder allooi zijn, maar sinds wij weten dat mevrouw Hamer van de PvdA-fractie haar zondagavonden doorbrengt met het kijken naar alle afleveringen van GTST van de afgelopen week en de PvdA Joop van den Ende wil inzetten om de ontwikkelingshulp te verkopen, kunnen wij vaststellen dat de commercie ook in linkse kring is aanvaard. Dat is een heel verschil met 1989, toen toenmalig minister Hedy d'Ancona de Nederlandse ambassadeur te Luxemburg wilde terughalen omdat RTL daar is gevestigd.

De publieke omroep beroept zich dan maar op "publieke waarden", wat heel vaak linkse propaganda betekent; het is reclame voor failliete zaken als de massa-immigratie, de multiculturele samenleving, Brussel, de knettergekke klimaattheorieën van Al Gore, de afkeer van Israël et cetera.
De heer Jasper van Dijk (SP): De discussie of de publieke omroep nu links is, is inderdaad interessant. Wat zijn uw harde bewijzen daarvoor? André Krouwel heeft namelijk in een onderzoek alle sprekers bij elkaar opgeteld en geconcludeerd dat het aantal linkse en rechtse politici redelijk met elkaar in evenwicht is.
De heer

1   2   3   4   5   6   7

  • Vendrik
  • Remkes
  • Bosma
  • Atsma

  • Dovnload 302.82 Kb.