Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De goddeloze gerechtvaardigd

Dovnload 460.74 Kb.

De goddeloze gerechtvaardigdPagina1/12
Datum28.10.2017
Grootte460.74 Kb.

Dovnload 460.74 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12DE GODDELOZE GERECHTVAARDIGDDE GODDELOZE GERECHTVAARDIGD

Levensbeschrijving van


DR. H. F. KOHLBRUGGE, 1803-1875

Predikant te

Elberfeld, Duitsland

Verwerkte gegevens zijn o.a. uit:

„H. F. Kohlbrugge.”

Door H. Klugkist Hesse:

Door
P. M. Donkersloot

Uitgegeven door

NV DE BANIER, UTRECHT

STICHTING DE GIHONBRON

Voltaweg 18

MIDDELBURG

2010

INHOUD
Inleiding

1. Ontwakend leven

2. De goddeloze gerechtvaardigd

3. De goddeloze geheiligd

4. De achtergrond van de prediking van Kohlbrugge

5. Kohlbrugge was geen antinomiaan

6. Eenzaam en verstoten

7. Opnieuw naar Elberfeld

8. De pastor van Elberfeld

9. Kohlbrugge en de bevinding

10. Vrienden van Kohlbrugge of neo- Kohlbruggianen?

11. Boeken van en over Kohlbrugge

INLEIDING

Nog steeds, en waar men het niet verwachten zou soms, wordt Kohlbrugge gelezen. Zijn preken zijn vaak meer dan honderd jaar oud en toch ze spreken ons nog altijd aan. Zijn gemeente in Elberfeld bestaat nog steeds, ondanks alle verstrooiing in en na de tweede wereldoorlog. En als men op straat de weg vraagt naar „die Niederländisch Re­formierte Gemeinde”, dan zegt men bijna altijd: „O ja, u bedoelt de gemeente van Kohlbrugge.”

Nog steeds wordt Kohlbrugge ook verkeerd begrepen. Nog steeds wordt hij bijvoorbeeld beschuldigd van antinomia­nisme. Komt dit omdat men maar al te oppervlakkig leest, of is hier wat anders aan de hand? Men zegt dat zijn taal moeilijk is. Hij sprak de taal van de vorige eeuw, dat is zo, maar dat is echt geen overwegend bezwaar. Neen, ik geloof dat het ergens anders in zit. Luther zei eens van zijn theologie het volgende: „Mijn theologie heb ik niet op eenmaal geleerd, maar ik heb er steeds dieper naar moeten vorsen. Daar hebben mijn aanvechtingen mij toe gebracht, want de Heilige Schrift kan men nooit verstaan zonder de listige omleidingen en aanvechtingen. Dat ontbreekt de dwepers en sektenmakers, dat zij de rechte tegenspreker, namelijk de duivel, niet heb­ben, die het een mens wel leert. Zo heeft ook de heilige Paulus een duivel gehad, die hem met vuisten sloeg, en hem zo met zijn aanvechtingen dreef om vlijtig in de Heilige Schrift te studeren. Zo heb ik de paus, de universi­teiten en alle geleerden, en door hen de duivel, aan de hals gehad; die hebben mij naar de Bijbel gedreven, zodat ik hem vlijtig gelezen heb en daardoor eindelijk tot het recht verstand ervan gekomen. ben. Als wij zulk een duivel niet brilden, dan zijn wij slechts bespiegelende theologen, die van hun denkvermogen een slecht gebruik maken en met hun verstand alleen bedenken dat het zo en zo moet zijn; zoals enigermate de monniken in de kloosters ook gedaan hebben.”
Welnu, ditzelfde zou Kohlbrugge ook hebben kunnen zeg­gen. Want één ding is hij zeker niet geweest, namelijk een bespiegelend theoloog. Hij spreekt uit ervaring, want God heeft het hem geleerd, betuigt hij op meer dan één plaats. Geen dorre filosofie brengt Kohlbrugge, maar het levende Woord van God. En het Woord brengen, wil zeggen: Christus prediken. Hoor, wat Kohlbrugge zelf zegt:

„Wij hebben en lezen tehuis het Woord Gods, hetzij des morgens, des middags of des avonds, de huisvaders en de huismoeders met allen, die tot het gezin behoren. Wilt daarbij niet aan de gedachte plaats geven: wij willen dit of dat overslaan, want wij hebben daaraan niets tot onze stichting; Gods Woord wordt niet zo aanstonds in al zijn heerlijkheid verstaan. Het gaat er mede als met het eten en drinken, wat men dikwijls doet uit gewoonte, zon­der hongerig of dorstig te zijn. De spijze komt in de maag en werkt in het verborgene; en zo komt het Woord Gods in de ziel en werkt in het verborgen, zelfs in de slaap. En door de omstandigheden des levens wijst de Heilige Geest als met de vinger er op heen; en het overkomt ons dat, waar wij het vinden, wij het niet eens in de Bijbel kunnen vinden. God geeft het Woord: „Er staat geschreven”, want zonder dat wat geschreven is, geeft God niets. Het gaat in zonde, in nood, opdat God ons het ene en het andere doe verstaan. Wederom geeft God de zuivere prediking, opdat wij in het Woord ingeleid worden, niet opdat wij tot dwe­perij geleid worden, maar in het Woord, om dan in zonde en nood datgene te vinden wat ons geneest en vertroost. Wat wij nu vóór alle dingen in het Woord moeten vinden, is Christus; Christus ons leven tegen onze dood, Christus onze zonde tegen onze zonden, Christus onze schuld tegen onze schuld, Christus onze vloek tegen onze vloek, Chris­tus onze volmaaktheid tegen onze onvolmaaktheid.” Wie dat begrepen heeft, die vindt in Kohlbrugge’s predi­king een rijke, troostvolle, immer ontdekkende prediking. Zeker, hij was geen heilige; Kohlbrugge zelf deelt zich bij de goddelozen in. Liever, God heeft hem daarbij ingedeeld, en hij was daar tevreden mee, want God rechtvaardigt de goddelozen. En als God rechtvaardigt, wie zou dan ver­doemen?

Dit boek heeft geen wetenschappelijke pretenties. Het wil alleen maar een inleiding zijn tot de werken van Kohlbrugge. Het geeft dus een uitvoerig overzicht van zijn leven en voornaamste werken en het bespreekt - zeer eenvou­dig - zijn leer. in de bibliografie kunt u de weg tot een dieper gaande studie vinden en ook waar u Kohlbrugge’s werken kunt verkrijgen.
Ik heb zoveel mogelijk Kohlbrugge zelf laten spreken, dat leek me het eerlijkst. Ik heb hiervoor de bronnen naarstig nagezocht en al is de keuze der citaten natuurlijk subjectief, toch hoop ik dat ze u een duidelijk beeld geven van deze begaafde predikant, en bovenal dat u hem zelf zult gaan lezen.

Ik heb Kohlbrugge niet verdedigd, dat kan hij zelf wel, en men kan het in hoofdzaak met zijn theologie eens zijn, zonder alles te onderschrijven wat hij zegt. Ik kan me voor­stellen, dat er lezers zullen zijn, die beslist niet onder­schrijven wat Kohlbrugge over de Afscheiding zegt bijvoor­beeld. Eén uitzondering heb Ik gemeend te moeten maken, en de titel van het hoofdstuk „Kohlbrugge was geen Anti­nomiaan” spreekt in deze voor zichzelf.


Ondanks vijfdaagse werkweken en wat dies meer zij, vinden de mensen in deze gejaagde eeuw maar weinig tijd voor Bijbelstudie en meditatie. Waarschijnlijk heeft men er ook weinig behoefte aan. Op een heuvel in Elberfeld ligt het kerkhof en het eenvoudige bedehuis van de gemeente van Kohlbrugge. Op elke plaats ligt een Bijbel, want alleen Gods Woord is ook in deze tijd het enige betrouwbare richtsnoer voor ons leven. En waar dat Woord is, is ook de Heilige Geest. Naar dat Woord, naar Jezus Christus wijst Kohlbrugge’s prediking ons heen. En daarom is zij juist voor onze tijd zo belangrijk. Daar alleen is de rust te vinden in onrustige tijden. „Want ons hart is onrustig in ons, tot het rust vindt in U, o God” zegt Augustinus.

Ik hoop, dat u deze rust door Gods genade moge vinden en hervinden.


P. M. DONKERSLOOT


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  • INLEIDING

  • Dovnload 460.74 Kb.