Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Grondslag 6 Geloven in Allah 8

Dovnload 0.91 Mb.

De Grondslag 6 Geloven in Allah 8Pagina12/12
Datum28.10.2017
Grootte0.91 Mb.

Dovnload 0.91 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Eenwording van godsdiensten


¤ De Raad van Hogere Geleerden van het Koninkrijk van Saoedi-Arabië heeft een decreet of fatwa uitgegeven (no. 19402), dd 25 Moeharram 1418 AH:

Lof zij aan Allah alleen. Moge vrede en zegeningen zijn met hem na wie er geen andere Profeet zal zijn, en met zijn familie, Metgezellen en degenen die hem volgen in goedheid, tot aan de Dag der Opstanding.

Vervolgens:

De Raad van Islamitisch Onderzoek en het geven van wettige meningen heeft een oordeel geveld over de gepresenteerde onderzoeken, opinies en artikelen die door de massamedia verspreid worden en die oproepen tot de Eenwording van de drie Godsdiensten (wahdatoel-adyaan) Islam, Jodendom en Christendom. Ook werden de gevolgen ervan beoordeeld, zoals de oproep om moskeeën, kerken en synagogen in één enkel gebouw onder te brengen – vooral op universiteiten, vliegvelden en openbare plaatsen, de oproep om de Edele Koran, de Thora en de Bijbel in één boek te drukken; en andere effecten van deze oproep, zoals het opzetten van conferenties, symposiums en verenigingen in zowel het Oosten als het Westen (voor dit doel).Na nauwkeurige overdenking en bestudering, is de Raad tot het volgende besluit gekomen:

Ten eerste: Een van de fundamentele overtuigingen van de Islam – welke men noodzakelijkerwijze moet weten en waarover de Islamitische geleerden het eensgezind zijn – is dat er buiten de Islam geen ware religie op deze aarde is. Het is de laatste van alle religies en vervangt alle eerdere religies, sekten en wetboeken. Waarlijk, er is buiten de Islam geen andere religie waarmee Allah kan worden aanbeden. Allah de Verhevene zei:

En wie een andere godsdienst wenst (te volgen) dan de Islam: het zal nooit van hem aanvaard worden en in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren.” [Soerah Aali-‘Imraan 3:85]En de Islam verwijst naar alles waarmee de Profeet Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem werd gestuurd, daarbij alle andere religies uitsluitend.

Ten tweede: Eén van de fundamentele overtuigingen van de Islam is dat het Boek van Allah de Verhevene – de Edele Koran – het laatste Heilige Schrift en Verbond is, geopenbaard door de Heer van het universum. Het heft alle voorgaande Heilige Schriften op, zoals de Thora, de Psalmen, de Bijbel en andere, en het is er een rechter en beschermer over. Buiten de Edele Koran is geen enkel Heilig Schrift (intact) gebleven waarmee Allah kan worden aanbeden. Daarom zei Allah de Verhevene:

En Wij hebben aan jou het Boek (de Koran) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Heilige Schriften die eraan vooraf gingen en het staat ertegenover als een beschermer/rechter (Ar. moeheymin). Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. En volg niet hun begeerten...” [Soerah al-Maaïdah 5:48]Ten derde: Het is verplicht te geloven dat de Thora en de Bijbel door de Edele Koran werden opgeheven. Bovendien werden ze veranderd d.m.v. toevoegingen en weglatingen, zoals in de verzen van het Edele Boek van Allah werd vermeld:

Maar omdat zij hun verbond verbraken, hebben Wij hen vervloekt en hebben Wij hun harten hard gemaakt. En zij verschoven de woorden (in de Heilige Schrift) van hun plaatsen en zij vergaten een gedeelte van hetgeen waarmee zij vermaand waren. En jij (O Mohammed) zult verraderlijkheid van hen blijven ondervinden, behalve van enkelen van hen.” [Soerah al-Maaïdah 5:13]Allah de Almachtige en Verhevene zei:

Wee dan degenen die de Heilige Schriften met hun eigen handen schrijven en vervolgens zeggen: “Dit komt van Allah.” Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan hen vanwege wat hun handen geschreven hebben en wee hen vanwege wat zij hebben verdiend.” [Soerah al-Baqarah 2:79]En Allah, Verheven is Hij, zei:

En voorwaar, onder hen is er een groep die de Heilige Schriften verdraait met hun tongen, opdat jij zou denken dat dit bij de Heilige Schriften hoort, terwijl het niet bij de Heilige Schriften hoort. En zij zeggen: “Het komt van Allah,” terwijl het niet van Allah komt. En zij vertellen leugens over Allah, terwijl zij het weten.” [Soerah Aali-‘Imraan 3:78-79]

Om die reden is alles wat er juist in is, opgeheven door de Islam, en wat niet juist is, werd oftewel verdraaid of veranderd. En waarlijk het is bevestigd dat de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem boos werd toen hij ‘Oemar ibn al-Khattaab, radhiallaahoe ‘anhoe, op een dag een blad zag lezen waarop tekst uit de Thora stond. De Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem zei:

Verkeer jij in twijfel o Ibn al-Khattaab? Heb ik het (de Boodschap) niet zuiver en duidelijk gebracht? Zelfs als mijn broeder Mozes in leven zou zijn geweest, had hij geen andere keus gehad dan mij te volgen.”51Ten vierde: Eén van de fundamentele overtuigingen van de Islam is dat onze Profeet en Boodschapper, Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem, de laatste Profeet en Boodschapper is, want Allah de Verhevene verklaarde:Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten.” [Soerah al-Ahzaab 33:40]Dus er blijft geen Boodschapper over die verplicht moet worden gevolgd, behalve Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem. Als wie dan ook van Allah’s Profeten nu in leven zou zijn samen met zijn volgelingen, dan hadden zij geen andere keus dan hem, sallallahoe ‘aleyhi wa sellem, te volgen, want Allah zei:

En (gedenk) toen Allah een overeenkomst aanging met de Profeten (en zei): “Wat ik jullie ook gegeven heb van de Heilige Schriften en de Wijsheid, en er komt daarna een Boodschapper tot jullie ter bevestiging van wat bij jullie is: jullie zullen zeker in hem geloven en hem zeker helpen.” (Allah zei): “Erkennen jullie dit en aanvaarden jullie Mijn verbond?” Zij zeiden: “Wij erkennen het.” Hij (Allah) zei: “Getuig dan en Ik behoor met jullie tot degenen die getuigen.” [Soerah Aali-‘Imraan 3:81]Wanneer de Profeet van Allah Jezus ‘aleyhi-salaatoe was-salaam neer zal dalen tijdens het einde der tijden, zal hij een volgeling van Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem zijn, en zal oordelen volgens diens shari‘ah. Allah zei:

(Zij zijn) degenen die de Boodschapper van Allah volgen, de ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Thora en het Evangelie, geschreven is.” [Soerah al-A‘raaf 7:157]Verder hoort bij de fundamentele overtuigingen van de Islam dat Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem werd gestuurd naar de gehele mensheid, want Allah de Verhevene zei:

En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid en als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet.” [Soerah Saba’ 34:28]

En Allah de Ene Die vrij is van onvolkomenheden, zei:

Zeg: “O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen.” [Soerah al-A‘raaf 7:158]Ten vijfde: Vanuit de fundamenten van de Islam is het verplicht te geloven dat iedereen die de Islam niet aanneemt – of het een Jood, een Christen, of iemand van een ander geloof is – wordt bestempeld als een ongelovige (kaafir) en een vijand van Allah, Zijn Boodschapper en de gelovigen, en dat diegenen bij de bewoners van de Hel horen, net zoals Allah verklaarde:

De ongelovigen onder de Lieden van het Schrift en de veelgodenaanbidders houden niet op (ongelovig te zijn) tot er duidelijke bewijzen tot hen komen.” [Soerah al-Bayyinah 98:1]Allah de Almachtige en Verhevene zei ook:

Voorwaar, degenen die ongelovig zijn onder de Lieden van het Schrift en de veelgodenaanbidders zullen in het vuur van de Hel eeuwig levenden zijn. Zij zijn de slechtste schepsels. [Soerah al-Bayyinah 98:6]Het is bevestigd in Saheeh Muslim dat de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem zei:

Bij Hem in Wiens Hand het leven van Mohammed is! Elke persoon van dit volk – hetzij een Jood of een Christen – die over mij hoort en niet gelooft in dat waarmee ik werd gestuurd, zal onder de bewoners van het Hellevuur zijn.””52Hierdoor is iedereen die weigert te verklaren dat de Joden en de Christenen ongelovigen zijn, zelf een ongelovige – overeenkomstig het principe van de Heilige Wet:“Eenieder die het ongeloof van een ongelovige niet bevestigt, is zelf een ongelovige.”

Ten zesde: In het licht van deze fundamentele overtuigingen en feiten uit de shari‘ah, wordt de oproep ter eenwording van godsdiensten en de poging om die samen te smelten, beschouwd als een erbarmelijke en slechte oproep. Het doel ervan is om de waarheid met leugens te vermengen, de Islam te vernietigen, diens fundamenten af te breken en de Moslims te leiden naar duidelijke afvalligheid. Dit wordt bekrachtigd door Allah’s woorden:

En zij zullen niet ophouden jullie te bestrijden totdat zij jullie van jullie godsdienst hebben afgebracht en afvalligen hebben gemaakt, als zij daartoe in staat zouden zijn.” [Soerah al-Baqarah 2:217]

Allah de Majestueuze zei:

Zij verlangen ernaar dat jullie ongelovig worden, zoals zij ongelovig zijn.” [Soerah an-Nisaa 4:89]Ten zevende: De voortvloeisels uit deze slechte oproep zijn: • Het breken van de grenzen van vervreemding, zodat er niets overblijft van trouw (walaa’), afscheiding (baraa’), jihaad, en de strijd om Allah’s Woord op Zijn aarde te laten heersen. Allah de Majestueuze zei:

Dood hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben verklaard; en zij die de godsdienst van de Waarheid niet als godsdienst nemen, van hen aan wie de Heilige Schrift is gegeven, totdat zij het beschermgeld (djiziyah) betalen, naar vermogen, terwijl zij onderdanigen zijn.” [Soerah at-Taubah 9:29]Allah de Verhevene zei ook:

Maar bevecht alle veelgodenaanbidders zoals zij jullie allen bevechten, en weet dat Allah met de vromen is.” [Soerah at-Taubah 9:36]Ten achtste: Deze oproep tot Eenwording van Godsdiensten, als het afkomstig was geweest van een Moslim, dan zou het worden gezien als uitgesproken afvalligheid (riddah) waarmee hij de Islam verlaat! Dit, omdat deze oproep ingaat tegen de fundamentele overtuigingen, omdat het godslastering tegen Allah de Verhevene aanvaardt en omdat het de waarheid van de Koran te niet doet, aangezien de Koran (in dat geval) alle (voorgaande) Heilige Schriften niet meer zou opheffen, en de Islam (de geldigheid) van alle voorgaande godsdiensten en wetboeken niet meer zou opheffen. Gebaseerd op deze feiten, wordt het concept van deze oproep verworpen door de Heilige Wet en categorisch verboden door de bewijzen van de Koran, de Soennah en de consensus (idjm‘aa) van de geleerden.

Ten negende: Gebaseerd op het voorafgaande, stellen we het volgende:

1- Het is niet toegestaan voor geen enkele Moslim die gelooft in Allah als Heer, de Islam als de (ware) Godsdienst, en Mohammed sallallahoe ‘aleyhi wa sellem als de Profeet en Boodschapper, om gehoor te geven aan deze abominabele ideologie, of om anderen ertoe aan te moedigen zich erbij aan te sluiten, het in omloop te brengen onder de Moslims, laat staan het te accepteren en diens conferenties en seminars bij te wonen, en zich aan te sluiten bij hun gemeentes/congregaties.

2- Het is niet toegestaan voor Moslims om kopieën af te drukken van de Thora en de Bijbel. Hoe kan het dan toegestaan zijn om de Edele Koran samen met die (de Thora en de Bijbel) in één boek af te drukken! Degene die dit doet of er voorstander van is, is waarlijk ver van het rechte pad afgedwaald. Want dit houdt in dat de waarheid (de Edele Koran) wordt gemengd met de vervormingen en opgeheven waarheden van de Thora en de Bijbel.

3- Het is geen enkel Moslim toegestaan om gehoor te geven aan de oproep om een moskee, een kerk en een synagoge in één complex te bouwen. Want dit brengt met zich mee dat men de geldigheid accepteert van een andere godsdienst dan de Islam, waardoor Allah kan worden aanbeden. Tevens brengt het mee dat men de superioriteit van de Islam over alle andere godsdiensten ontkent; een erkenning dat er drie (geldige) godsdiensten zijn voor de mensen op aarde, en dat om het even welke als godsdienst kan worden aanvaard, omdat ze allemaal op gelijke voet staan, en de Islam de andere godsdiensten niet heeft vervangen. Het bekrachtigen hiervan, hierin geloven of het goedkeuren is zonder enige twijfel een verwerping van het geloof, en een misleiding, omdat het de Edele Koran, de zuivere Soennah en de consensus van de Moslimgeleerden schendt. Het zou ook betekenen dat de tekstuele corruptie die door de Joden en Christenen werd verricht van Allah komt – Verheven is Hij daarboven.Verder is het niet toegestaan om kerken ‘de huizen van Allah’ te noemen, of te geloven dat hun aanhangers Allah erin aanbidden met een correcte en aanvaardbare aanbidding, want zij aanbidden niet volgens de leiding van de Islam. Allah de Verhevene zei:

En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt, het zal niet van hem aanvaard worden en hij is in het Hiernamaals bij de verliezers.” [Soerah Aali-‘Imraan 3:85]

Kerken zijn juist plaatsen waarin ongeloof (kofr) wordt gepleegd – en wij zoeken toevlucht bij Allah tegen ongeloof en diens mensen. Shaykhul-Islam Ibn Taymiyyah, moge Allah de Verhevene hem genadig zijn, zei in Majmoe‘ Fataawa (22/162):

“Het (d.w.z. de kerken) zijn geen huizen van Allah, maar de huizen van Allah zijn juist de moskeeën (masaadjid). Integendeel zijn het huizen waarin ongeloof in Allah plaatsvindt, zelfs als Allah’s Naam er wordt genoemd. Want huizen zijn overeenkomstig de status van diens mensen, en deze mensen zijn ongelovigen (koffaar), dus dit zijn huizen waarin ongelovigen aanbidden.”Ten tiende: Wat men verplicht moet weten is dat het oproepen tot de Islam van de ongelovigen in het algemeen, en in het bijzonder de Mensen van het Boek, een plicht is van Moslims volgens de uitgesproken teksten van het Boek en de Soennah. Dit moet echter worden gedaan met duidelijke bewijzen, goede argumenten en door niets te verbeuren van de Islamitische wetten. Hierdoor zullen ze overtuigd raken van de Islam en het aanvaarden, of anders zal het als een bewijs tegen hen zijn. Allah de Verhevene zei:

Zeg: “O lieden van de Heilige Schrift, kom tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen. Als zij zich dan afwenden, zeg dan: “Getuig dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben.” [Soerah Aali-‘Imraan 3:64]

Betreffende het debatteren en met hen samenkomen, of door dialogen met hen te voeren op een manier waarop zij hun wensen laten kennen, hun doelstellingen behalen, de Islam bedwingen en het geloof vernietigen, dan is dit valsheid en dit wordt verworpen door Allah, Zijn Boodschapper en de Moslims – en we vragen Allah’s hulp tegen hetgeen zij aan Hem toeschrijven. Allah de Verhevene zei:

“…en hoed je voor hen opdat zij jou niet weglokken van een deel van wat Allah jou geopenbaard heeft.” [Soerah al-Maaïdah 5:49]

Het Comité adviseert dus oprecht aan de Moslims in het algemeen, en de mensen met kennis in het bijzonder, om zich hierover uit te spreken en het de mensen duidelijk te maken, om Allah de Verhevene te vrezen en te gehoorzamen, om zich van Hem bewust te zijn, om de Islam te verdedigen, om de ‘aqiedah van de Moslims te beschermen tegen misleiding en degenen die ertoe oproepen, en tegen ongeloof en voorstanders daarvan, om mensen te waarschuwen tegen deze uitnodiging naar misleiding en ongeloof – deze oproep ter Eenwording van de Godsdiensten – en om niet in hun val te lopen. Wij zoeken toevlucht bij Allah voor iedere Moslim, om niet de oorzaak te worden om dergelijke misleiding in de Islamitische landen te brengen en die onder hen te verspreiden.

Wij vragen Allah, Verheven is Hij, door Zijn Schone Namen en Eigenschappen, dat Hij ons allen beschermt tegen de invloed van misleiding, dat Hij ons rechtleidt en rechtleidend maakt, en van ons beschermers van de Islam maakt, met leiding en licht van onze Heer, tot wij Hem ontmoeten en Hij tevreden over ons is. Bij Allah bevindt zich alle succes. Moge Allah veel zegeningen en vrede aan de Profeet Mohammed schenken, en aan zijn familie, zijn Metgezellen en volgelingen.

Het Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en Uitspraken; Koninkrijk van Saudi Arabië

Abdul-‘Azeez bin Baaz (president)

Abdul-‘Azeez bin ‘Abdullaah aalush-Shaykh (vice-president)

Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan (lid)

Bakr bin ‘Abdullaah Aboo Zayd (lid)


1 Vermeld door Ibn Maadjah (no. 43) en anderen. Het werd authentiek verklaard (sahieh) door de hadieth specialist (moehaddith) van onze tijd, Shaykh Mohammed Naasirud-Deen al-Albaanee, in as-Saheehah (no. 937).

2 Dit hoofdstuk werd toegevoegd door de vertaler (vanuit het Arabisch), vanuit de Shaykhs verzameling van wettelijke bepalingen en verhandelingen, getiteld: Majmoo’ Fataawa wa Rasaa’il (5/106).

3 Ibn ‘Abbaas, radhiallaahoe ‘anhoe vermeldde: “De koersie is de plaats van de Voeten.” Dit werd overgeleverd door at-Tabarie in zijn Tafsier (3/110) en door al-Haakim in al-Moestadrak (2/282), die het classificeerde als sahieh. Raadpleeg: Mukhtasar al-‘Uluww (no. 45) van al-Albaani.De vermelding die wordt toegeschreven aan Ibn ‘Abbaas waarin hij zegt dat de koersie verwijst naar Allah’s kennis, is een niet authentieke (dha‘ief) overlevering van hem. Dit stelde de geleerde en meester in hadieth Ibn Taymiyyah in Majmoo‘ Fataawah en liet Shaykh al-Albaani zien in as-Saheehah (no. 109).

4 Dit omvat niet alleen de kennis over het geslacht van het kind, maar ook of het gelukkig of verdrietig zal zijn, rijk of arm etc. , zoals de Shaykh hafidhahullah uitlegde in Majmoo‘ Fataawaa wa Rasaa’il (5/273-274).

5 Imaam Maalik, rahimahullah, werd gevraagd: Hoe vindt deze istawaa plaats? Zodoende antwoordde hij: “Istawaa is bekend, de hoedanigheid ervan is (voor ons) onbekend, erin geloven is verplicht, en erover vragen is een innovatie.” Vermeld door al-Bayhaqi in al-Asmaa was-Sifaat (pag. 516) met een uitstekende keten zoals hafidh Hadjr verklaarde in Fathul-Bari (13/406).

6 Imaam Maalik, rahimahullah, zei: “Allah is boven de hemelen en Zijn kennis is overal, niets blijft verborgen voor Hem.” Vermeld door Aboe Dawoed in zijn Masaa’il (pag. 263) met een sahieh keten van overlevering.Men vroeg aan Ibn al-Moebarak, rahimahullah: Hoe kennen we onze Heer? En hij antwoordde: “Boven de zeven hemelen, boven Zijn Troon. Wij zeggen niet zoals de Djahmiyyay dat Hij hier op Aarde is.” Vermeld door ad-Daarimi in ar-Radd ‘alal-Djahmiyyah (pag. 50), het is een sahieh overlevering.

Raadpleeg: Mukhtasar al-‘Uluww (no. 130, 150) van Shaykh al-Albaani.7 vleeswording of persoonlijking van God in de vorm van Jezus Christus.

8 De Shaykh zei in Majmoo’ fatawa wa Rasaa’il (1/133): “Betreffende degene die zegt: ‘Allah is overal.’ Als hij hiermee wil zeggen (Hij is overal) door Zijn Wezen (dhaat), dan is dit ongeloof (kofr), want het is het ontkennen van wat bewezen is door geschreven bewijs, naast intellectuele en natuurlijke bewijzen, en dit is dat Allah de Verhevene ver boven alles staat, en dat Hij boven de hemelen is, boven Zijn Troon.”

9 Overleverd door al-Boekhari (no. 1145) en Muslim (no. 758).

10 Shaykh ‘Abdoel-‘Azeez bin Baaz, rahimahullah, verklaarde in zijn aantekeningen bij Tanbeeyyaatul-Lateefah van Imaam as-Sa‘di (pag. 41): “Wat deze Universele Wil betreft, daar valt alles onder. Zodoende vallen zowel de Moslim als de kaafir onder deze Universele Wil, net zoals daden van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, voorzieningen en levensduur. Deze gebeuren allemaal door de Wil van Allah en volgens wat Hij bepaalt.”

11 Shaykh Ibn Baaz, rahimahullah, zei over de Wettelijke Wil (pag. 41): “Dit omvat wat de Heer bevalt en waar Hij tevreden over is. Deze wil betekent niet per se dat wat Hij wil ook moet gebeuren. Het kan wel of niet gebeuren. Bijvoorbeeld, Allah de Verhevene Wil dat Hij zal worden aanbeden en gehoorzaamd. Maar er zijn er die Hem aanbidden en gehoorzamen, terwijl andere dat niet doen. Dit toont ook aan dat de twee soorten van “Wil” in de gehoorzame persoon gecombineerd aanwezig zijn, maar bij de zondaar is dat alleen de Universele Wil, want Allah wenste niet dat hij zou zondigen, Hij verbood hem dat juist te doen…Dus, eenieder die het verschil tussen deze twee types Wil begrijpt zou gevrijwaard moeten zijn van de twijfels die voeten hebben doen uitglijden en intellectuelen hebben laten dwalen.”

12 Imaam at-Tirmidhi, rahimahullah, vermeldde in zijn beroemde Sunnan (3/266-268), na het citeren van een hadieth waarin Allah’s Hand wordt genoemd:“Er is door meer dan één persoon van de mensen met kennis verklaard over deze hadieth en vergelijkbare ahadieth betreffende de Goddelijke Eigenschappen, bijvoorbeeld waarin de Heer, Gezegend en Verheven, elke nacht afdaalt naar de laagste hemel van de aarde: Beaam de overleveringen die hierover gaan, geloof erin, maak je er geen voorstelling bij, noch vraag hoe. Gelijksoortige vermeldingen vinden we bij Maalik ibn Anas, Soefyaan ibn ‘Oeyaynah en ‘Abdoellah ibn al-Moebarak. Zij zeiden over deze ahadieth: “Laat ze zoals ze zijn gekomen, zonder naar het hoe te vragen.” Dit is wat de mensen met kennis zeggen van de Ahloes-Soennah wal-Jam‘ah. Wat betreft de Djahmiyyah, die verwerpen deze overleveringen en zeggen dat dit een gelijkenis (tashbieh) is. Allah de Verhevene noemde echter verschillende malen in Zijn Boek Zijn Eigenschap “Hand”, “Horen” en “Zien”, maar de Djahmiyyah kennen een figuurlijke interpretatie (ta’wiel) toe aan deze verzen en leggen ze op een andere manier uit dan hoe ze door de mensen met kennis worden uitgelegd. Zij zeggen: Werkelijk, Allah schiep Adam niet met Zijn Hand. Zij zeggen: De Hand (van Allah) betekent in feite Zijn Macht! Ishaaq ibn Ibrahiem zei: Gelijkenis is wanneer iemand zegt: Allah’s Hand is zoals mijn hand, of Zijn Gehoor is als mijn gehoor. Dus als iemand dat zegt, is dat een gelijkenis. Maar als iemand zegt wat Allah zegt: Hand, Gehoor, Zien, en hij vraagt niet hoe, noch zegt hij dat Allah’s Gehoor als de mijne is, dan is dat geen gelijkenis.”

13 Vermeld door Muslim (no. 175) en Ibn Maadjah (no. 195).

14 Vermeld door al-Boekhari (13/91) en Muslim (no. 2193). De overeenstemming waarnaar wordt verwezen werd vermeld door Aboel-Hasan al-Ash‘ari in al-Ibaanah (pag. 9) waarin hij zei: “Hij heeft twee Ogen, zonder (te vragen naar) hoe (die zijn).”

15 Ibn Abil-‘Izz, rahimahullah, zei in Sharhul- ‘Aqeedatit-Tahaawiyyah (pag. 137) in de loop van zijn discussie over het volgende vers: ”En Allah is Almachtig over alle zaken.” [Soerah al-Baqarah 2:284]: “Dit omvat alles dat mogelijk is. Wat betreft hetgeen wezenlijk onmogelijk is – zoals een ding dat bestaat en tegelijkertijd niet bestaat – dan heeft dat geen werkelijkheid, noch is het bestaan ervan mogelijk, noch wordt er het woord ‘ding’ aan gegeven, hier zijn de intelligente personen het over eens. Het volgende valt onder deze categorie: Allah die gelijken aan Zichzelf schept, Zichzelf niet bestaand maakt, en andere mogelijkheden.”Het is tevens een antwoord op de vraag die door iemand werd gesteld: ‘Kan Allah een steen scheppen die Hij niet op kan tillen?’ Het argument is hier dat als Allah een dergelijke steen niet op zou kunnen tillen, dan is Hij niet Almachtig, maar als Hij dat kan, dan is Hij net zo goed niet Almachtig. De drogreden in dit argument ligt in het feit dat een dergelijk iets op zichzelf onmogelijk is en slechts in het hoofd van bepaalde mensen bestaat. En niet alles wat in het hoofd opkomt kan een mogelijk bestaan hebben, noch kan men er altijd de term ‘een ding’ voor gebruiken.

Raadpleeg tevens: Majmoo‘ Fataawa (8/8-10) van Ibn Taymiyyah.16 Noe’eym ibn Hammaad – de shaykh van Imaam al-Boekhari - verklaarde : « Eenieder die Allah vergelijkt met Zijn schepping, heeft niet geloofd; en eenieder die verwerpt waar Allah Zichzelf mee heeft beschreven, heeft niet geloofd. Er is geen gelijkenis met dat waarmee Allah Zichzelf heeft beschreven, of waarmee Zijn Boodschapper Hem beschreef.” Vermeld door adh-Dhahabi in al-‘Uluww lil-‘Aliyyal-Ghaffaar (pag. 97). De keten van overleveraars werd als sahieh verklaard in Mukhtasar al-‘Uluww (pag. 184).

17 De shaykh, hafidhahullah, gaf hier een voorbeeld van in Fathu Rabbul-Bariyyah (pag. 37), zeggend: “Onder dat wat Allah over Zichzelf ontkent, is onderdrukking. Wat hiermee wordt bedoeld is een ontkenning dat Allah onderdrukt, terwijl het diens perfecte tegendeel bevestigt: Allah’s volledige en perfecte rechtvaardigheid. Vergelijkbaar is dat Hij over Zichzelf vermoeidheid ontkent. Wat bedoeld wordt is ontkenning van moeheid, tezamen met de bevestiging van diens perfecte tegendeel: volledige en perfecte kracht en vermogen.”

18 Shaykh ‘Abdoer-Rahmaan as-Sa‘di, rahimahullah, zei in Tanbeehaatul-Lateefah (pag. 18):“Woorden schieten tekort om een duidelijke betekenis te geven bij (alle) drie volgende redenen: Oftewel is de spreker onkundig en mist kennis; of het ontbreekt hem aan welbespraaktheid en uitdrukkingsvermogen; of hij liegt en vertekent. De teksten van het Boek en de Soennah zijn echter, vanuit iedere hoek, gevrijwaard van dergelijke onvolkomenheden. De Woorden van Allah en Zijn Boodschapper zijn op het niveau van helderheid en uitdrukking, en zijn de top van waarheidsgetrouwheid.”

19 Vermeld door al-Boekhari (no. 3232-3233)

20 Vermeld door Muslim (no. 8)

21 Sommige overleveringen vermelden dat zijn naam Izra’iel is, zoals in de Tafsier door at-Tabari (20/175) van Qatadah en anderen. Deze naam komt echter niet voor in de Koran, en in geen enkele authentieke hadieth. Het is daarom veiliger deze niet te gebruiken.Raadpleeg: al-Bidayah wan-Nihayah (1/50) van Ibn Kathier en Sharhul-Aqeedatil-Wasitiyah (1/60) van Shaykh Ibn al-‘Uthaymeen.

22 Vermeld door at-Tirmidhi (no. 737) waarin de namen van de twee e

232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

 • Na nauwkeurige overdenking en bestudering, is de Raad tot het volgende besluit gekomen: Ten eerste
 • En wie een andere godsdienst wenst (te volgen) dan de Islam: het zal nooit van hem aanvaard worden en in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren .”
 • En Wij hebben aan jou het Boek (de Koran) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Heilige Schriften die eraan vooraf gingen en het staat ertegenover als een beschermer/rechter (Ar.
 • Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten.”
 • (Zij zijn) degenen die de Boodschapper van Allah volgen, de ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Thora en het Evangelie, geschreven is.”
 • En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid en als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet.”
 • Zeg: “O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen.”
 • De ongelovigen onder de Lieden van het Schrift en de veelgodenaanbidders houden niet op (ongelovig te zijn) tot er duidelijke bewijzen tot hen komen.”
 • Voorwaar, degenen die ongelovig zijn onder de Lieden van het Schrift en de veelgodenaanbidders zullen in het vuur van de Hel eeuwig levenden zijn. Zij zijn de slechtste schepsels.
 • En zij zullen niet ophouden jullie te bestrijden totdat zij jullie van jullie godsdienst hebben afgebracht en afvalligen hebben gemaakt, als zij daartoe in staat zouden zijn.”
 • Zij verlangen ernaar dat jullie ongelovig worden, zoals zij ongelovig zijn.”
 • (djiziyah) betalen, naar vermogen, terwijl zij onderdanigen zijn.”
 • Maar bevecht alle veelgodenaanbidders zoals zij jullie allen bevechten, en weet dat Allah met de vromen is.”
 • En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt, het zal niet van hem aanvaard worden en hij is in het Hiernamaals bij de verliezers.”
 • Abdul-‘Azeez bin Baaz
 • ”En Allah is Almachtig over alle zaken.”

 • Dovnload 0.91 Mb.