Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Grondslag 6 Geloven in Allah 8

Dovnload 0.91 Mb.

De Grondslag 6 Geloven in Allah 8Pagina3/12
Datum28.10.2017
Grootte0.91 Mb.

Dovnload 0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Geloven in Allah


Onze ‘aqiedah is: Te geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag, en de Goddelijke Voorbestemming (het Lot), zowel de goede als slechte (gevolgen) ervan.

*Wij geloven in de Heerschappij (roeboebiyah) van Allah de Verhevene. Dit wil zeggen dat alleen Hij de Heer is, de Schepper, de Onafhankelijke Meester, en de Bestuurder van alle zaken.

*Wij geloven in de Aanbidding en Goddelijkheid (oeloehiyyah) van Allah de Verhevene. D.w.z. dat Hij de enige Godheid (ilaah) is die het waard is te worden aanbeden, en dat al het andere wat wordt aanbeden naast Hem vals is.

*Wij geloven in Zijn Namen en Eigenschappen (al-asmaa was-sifaat); d.w.z. dat de mooiste Namen en Eigenschappen van volkomenheid en perfectie aan Hem alleen toebehoren.*Wij geloven in Zijn Eenheid (wahdaaniyyah) in dit alles. D.w.z. dat Hij geen partner of gelijke heeft in Zijn Heerschappij, noch in Zijn Aanbidding, noch in Zijn Namen en Eigenschappen. Allah verklaart (betreffende deze drie punten):

(Hij is de) Heer van de hemelen en de aarde en wat ertussen is: aanbid Hem daarom, en wees geduldig in het aanbidden van Hem. Ken jij iemand die aan Hem gelijkwaardig is?” [Soerah Maryam 19:65]*Wij geloven dat Hij als volgt is:

Allah, er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, sluimer noch slaap kan Hem treffen, aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die voorspraak doet bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn Zetel (Koersi)3 strekt zich uit over de Hemelen en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de Almachtige.” [Soerah al-Baqarah 2:255]*Wij geloven dat:

Hij is Allah, Degene naast Wie er geen God is dan Hij, de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare, Hij is de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Hij is Allah, Degene naast Wie er geen God is dan Hij, de Heerser, de Heilige, de Schenker van veiligheid, de Vertrouwende, de Beschermer, de Almachtige, de Onweerstaanbare Onderwerper, de Trotse. Heilig is Hij boven wat zij Hem toekennen. Hij is Allah, de Schepper, de Voortbrenger, de Vormer, aan Hem behoren de Schone Namen. Wat er in de hemelen en op de aarde is prijst Zijn Glorie. En Hij is de Almachtige, de Alwijze. [al-Hasjr 59:22-24]*Wij geloven dat Hij de heerschappij heeft over de hemelen en de aarde:

Aan Allah behoort de heerschappij over de hemelen en de aarde. Hij schept wat Hij wil en Hij schenkt dochters aan wie Hij wil en Hij schenkt zonen aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hun zonen en dochters. En Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.” [Soerah ash-Shoeraa 42:49-50]*Wij geloven dat:

Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende. Aan Hem behoren de sleutels van de hemelen en de aarde, Hij verruimt de voorzieningen voor wie Hij wil en Hij beperkt. Voorwaar, Hij is Alwetend over alle zaken.” [Ash-Shoeraa 42:11-12]*Wij geloven dat:

Er is geen levend wezen (Dâbbah) op aarde, of aan Allah is het onderhoud ervan. En Hij kent de verblijfplaats en de bewaarplaats ervan. Alles is vastgelegd in een duidelijk Boek.” [Hoed 11:6]*Wij geloven dat:

Hij bezit de sleutels tot het onwaarneembare en niemand kent die, behalve Hij. Hij weet wat er op de aarde is en in de zee, en er valt nog geen blad of Hij weet ervan, en er is geen graankorrel in de duisternissen van de aarde, en niets vers en niets droogs, of het is in een duidelijk Boek.” [Al-An‘aam 6:59].*Wij geloven dat:

Voorwaar, Allah beschikt over de kennis van het Uur, en Hij zendt de regen neer, en Hij weet wat zich in de baarmoeders bevindt.4 En niemand weet wat hij morgen zal doen. En niemand weet op welke grond hij zal sterven. Allah is van alles op de hoogte, Alwetend. [Soerah Loeqmaan 31:34]

*Wij geloven dat Allah zegt wat Hij wil, wanneer Hij wil, en hoe Hij wil:

En Allah voerde een (rechtstreeks) gesprek met Moesa.” [Soerah an-Nisaa 4:164]En toen Moesa op de met Ons afgesproken tijd was gekomen en zijn Heer tot hem had gesproken…” [Soerah al-A‘raaf 7:143]En Wij riepen hem van de rechterzijde van de berg en Wij brachten hem dichterbij Ons, in vertrouwen.” [Soerah Maryam 19:52]*Wij geloven dat:

Al werd de zee inkt om de Woorden van mijn Heer (op te schrijven), zij zou opraken voordat de Woorden van mijn Heer opgeraakt zouden zijn…” [Soerah al-Kahf 18:109]En als alle bomen op de aarde pennen waren en de zee inkt, waarna er nog zeven zeeën (met inkt) aan toegevoegd zouden worden, dan nog zouden de Woorden van Allah niet zijn uitgeput. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs. [Soerah Loeqmaan 31:27]

Wij geloven dat Zijn Woorden de perfectste woorden zijn; met de meest waarheidsgetrouwe informatie, het rechtvaardigst m.b.t. regels, en in de beste beschrijving:

En het Woord van jouw Heer is tot voltooiing gekomen in waarachtigheid en rechtvaardigheid.” [Soerah al-An‘aam 6:115]En wiens Woorden zijn oprechter dan die van Allah?” [Soerah an-Nisaa 4:87]

*Wij geloven dat de Edele Koran het Woord is van Allah de Verhevene, wat Hij waarlijk sprak en overbracht aan Djibriel, die ermee neerdaalde en het in het hart van de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem plaatste:

Zeg (O Mohammed): “De Heilige Geest (Djibriel) van jouw Heer deed hem met de Waarheid neerdalen…” [Soerah an-Nahl 16:102]En voorwaar, hij (de Koran) is zeker een neerzending van de Heer der Werelden. Met hem (de Koran) daalde de getrouwe Geest (Djibriel) neer. Op jouw hart (O Mohammed), opdat jij tot de waarschuwers behoort. In een duidelijke Arabische taal.” [ash-Shoe‘araa 26:192-195]

*Wij geloven dat Allah de Almachtige en Verhevene hoog boven Zijn schepping is door Zijn Goddelijk Wezen (dhaat) en door Zijn Eigenschappen sifaat) want Allah de Verhevene vermeldt:

En Hij is de Verhevene, de Almachtige.” [Soerah al-Baqarah 2:255]En Hij is het Opperwezen, boven Zijn dienaren, Hij is de Alwijze, de Alwetende.” [Soerah al-An‘aam 6:18]*Wij geloven dat Hij:

Schiep de hemelen en de aarde in zes dagen (perioden), en Hij rees boven Zijn Troon. Hij regelt het bestuur.” [Soerah Yoenoes 10:3]

Zijn rijzen (istawaa) boven de Troon betekent dat Hij erboven is in Zijn dhaat. Het is een specifiek rijzen dat hoort bij Zijn Verhevenheid en Grootsheid. Niemand weet hoe Allah rijst, behalve Hij.5

*Wij geloven dat Allah de Verhevene bij Zijn schepping is en dat Hij boven Zijn Troon is. Hij kent hun omstandigheden, hoort hun woorden, ziet hun daden, regelt hun aangelegenheden, onderhoudt de armen en geeft verlichting aan de gekwelden. Hij geeft macht aan wie Hij wil, ontneemt het van wie Hij wil, eert wie Hij wil en verlaagt wie Hij wil. In Zijn Hand is al het goede en Hij heeft macht over alle dingen. Dus in dat geval is Hij werkelijk bij Zijn schepping. Zelfs wanneer Hij in werkelijkheid boven hen is boven Zijn Troon:Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende. [Soerah ash-Shoeraa 42:11].6

Wij zeggen niet zoals die geloven in “incarnationisme7(hoeloeliyyah) van de Djahmiyyah (of Jahmiyyah) en andere die zeggen: “Dat Hij met Zijn schepping op de Aarde is.” Wij geloven dat eenieder die dit zegt een ongelovige (kaafir) is, of een opstandige, omdat hij tekortkomingen aan Allah heeft toegeschreven wat ongepast is.8

*Wij geloven in wat Zijn Boodschapper sallallahoe ‘aleyhi wa sellem ons over Hem vertelde, dat Hij elke nacht, in het laatste derde deel van de nacht, neerdaalt naar de hemel en zegt:Eenieder die Mij smeekt, zal Ik gehoor aan geven. Eenieder die Mij vraagt, zal Ik beantwoorden. En eenieder die Mij om vergiffenis vraagt, zal Ik vergeven.”9*Wij geloven dat Allah, Verheven is Hij, de Allerhoogste, op de Dag des Oordeels zal komen om tussen Zijn dienaren te oordelen, want Allah zei:

Nee, wanneer de aarde met klappen verpulverd wordt. En jouw Heer komt, en de Engelen, rij na rij. En op de Dag dat de Hel wordt getoond, op die Dag zal de mens zich (zijn slechte daden) herinneren, maar wat baat hem dan nog de herinnering?” [Soerah al-Fadjr 89:21-23][DE WIL VAN ALLAH]

*Wij geloven dat Hij, de Verhevene:Waarlijk, Hij doet wat Hij wil.” [Hoed 11:107]

*Wij geloven dat Allah’s wil (iraadah) uit twee soorten bestaat:

Universeel (kawniyyah): Dus alles wat er gebeurt, gebeurt slechts door Zijn Wil. Het is niet noodzakelijk dat Allah ook houdt van wat er gebeurt. Zodoende is het vergelijkbaar met de betekenis van wilsbesluit (mashie’ah), zoals in Allah’s verklaring:

En als Allah het gewenst had, hadden zij niet met elkaar gevochten, maar Allah doet wat Hij wil.” [Soerah al-Baqarah 2:253]Als Allah jullie wil doen dwalen: Hij is jullie Heer…” [Soerah Hoed 11:34]10Wettelijk (shari‘iyyah): Het is niet noodzakelijk dat deze Wil zal plaatshebben. De gebeurtenissen die onder deze Wil geschieden, zijn uitsluitend gebeurtenissen waar Allah van houdt, zoals in de verklaring van Allah:

En Allah wil jullie berouw aanvaarden…” [Soerah an-Nisaa 4:27] 11

*Wij geloven dat zowel Zijn Universele als Zijn Wettelijke Wil plaatsvinden volgens Zijn Goddelijke Wijsheid (hikmah). Dus, alles wat Hij gebiedt en plaatsvindt, bevat een wijs doel en geschiedt volgens Zijn Goddelijke Wijsheid, of het nu om een daad gaat die in overeenstemming is met zijn Universele wil of om een daad die onder Zijn Wettelijke wil valt (zoals de daden van aanbiddingen die door Zijn dienaren worden verricht). Beide soorten bevatten een wijsheid, of wij die nu begrijpen of niet:

Is Allah niet de rechtvaardigste der Rechters?” [Soerah at-Tien 95:8]“…en wie is er beter dan Allah in het oordelen over het overtuigde volk?” [Soerah al-Maaïdah 5:50]

*Wij geloven dat Allah van Zijn toegewijde dienaren (awliyaa) houdt en dat zij van Hem houden:

Zeg (O Mohammed): “Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven.” [Soerah Aali-‘Imraan 3:31]Allah zal een volk nemen waar Hij van houdt en dat van Hem houdt.” [Soerah al-Maaïdah 5:54]Allah houdt van degenen die geduldig volharden.” [Soerah Aali-‘Imraan 3:146]En wees rechtvaardig, want waarlijk Allah houdt van degene die rechtvaardig handelen.” [Soerah al-Hoedjoeraat 49:9]En verricht het goede, want waarlijk Allah houdt van de weldoeners.” [Soerah al-Maaïdah 5:93]*Wij geloven dat Allah tevreden is met die daden en zaken die Hij tot wet heeft gemaakt, en niet houdt van de daden die Hij heeft verboden:

Als jullie niet geloven: voorwaar, Allah heeft jullie niet nodig. En de ondankbaarheid van Zijn dienaren behaagt Hem niet, maar wanneer jullie dankbaar zijn, dan heeft Hij behagen in jullie.” [Soerah az-Zoemar 39:7]Maar Allah keurde hun vertrek af, zodat Hij hen ontmoedigde. En er werd gezegd: “Blijf achter met de achterblijvers.” [Soerah at-Taubah 9:46]

*Wij geloven dat Allah tevreden is over degenen die geloof (imaan) hebben en goede daden verrichten (‘amaloes-saalih):

Allah is met hen behaagd en zij zijn met Hem behaagd. Dat is voor wie zijn Heer vreest.” [Soerah al-Bayyinah 98:8]*Wij geloven dat Allah kwaad is op degenen die Zijn woede verdienen, zoals de ongelovigen en anderen:

En Hij bestraft de huichelaars en de huichelaarsters, en de veelgodenaanbidders en de veelgodenaanbidsters, die slechte gedachten over Allah koesteren. Het slechte zal hen omsingelen en Allah is woedend op hen.” [Soerah al-Fath 48:6]مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“…voor degene die zijn hart openstelde voor het ongeloof: voor hem is er de toorn van Allah en voor hem is er een geweldige bestraffing.” [Soerah an-Nahl 16:106]ANDERE EIGENSCHAPPEN VAN ALLAH 12

*Wij geloven dat Allah de Verheven een Nobel en Majestueus Gezicht heeft:وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْـلِ وَالإِكْرَامِ

En het Aangezicht van jouw Heer is blijvend, de Bezitter van Majesteit en Eer.” [Soerah ar-Rahmaan 55:27]

*Wij geloven dat Allah de Verhevene twee gulle en grootse Handen heeft:

Welnee, Zijn Handen zijn wijd uitgestrekt en Hij schenkt hoe Hij wil.” [Soerah al-Maaïdah 5:64]En zij achten Hem niet met de achting die Hem toekomt, terwijl hij de gehele aarde in zijn greep heeft op de Dag der Opstanding en de hemelen in Zijn Rechterhand opgerold zullen zijn.” [Soerah az-Zoemar 39:67]

*Wij geloven dat Allah twee wezenlijke Ogen heeft, dankzij de verklaring van Allah de Verhevene:

Bouw het schip onder Onze Ogen en zoals Wij openbaren.” [Soerah Hoed 11:37]De Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem zei:« Zijn bedekking is van licht; als Hij het (de bedekking) weg zou halen zou de pracht van Zijn Gezicht de schepping tot waar Zijn Blik reikt vernietigen.”13

Er is eenstemmigheid (idjmaa’) onder de geleerden van de Ahloes-Soennah dat Allah twee Ogen heeft14. Dit wordt ondersteund door de verklaring van de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem waarin hij over de Dadjaal vertelde:Hij is eenogig, terwijl jullie Heer niet eenogig is.”*Wij geloven over Allah de Verhevene dat:

Geen blik kan Hem bereiken, maar Hij bereikt de blik (van iedereen). En Hij is de Zachtmoedige, de Alwetende.” [Soerah al-An‘aam 6:103]

*Wij geloven dat de gelovigen hun Heer zullen zien op de Dag der Opstanding:

Gezichten zullen op die Dag verlicht zijn. Zij zullen naar hun Heer staren.” [Soerah al-Qiyaamah 75:22-23]

*Wij geloven dat er niets gelijk is aan Allah de Verhevene door Zijn volkomen perfecte Eigenschappen:

Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.” [Soerah ash-Shoera 42:11]

*Wij geloven dat door de perfectheid van Zijn Leven en Heerschappij:

Sluimer noch slaap kan Hem overmannen.” [Soerah al-Baqarah 2:255]

*Wij geloven dat dankzij Zijn perfecte rechtvaardigheid, Hij niemand onderdrukt.

*En dat Hij nooit onoplettend is m.b.t. de daden van Zijn dienaren, door Zijn perfecte Waakzaamheid en Alwetendheid.

*Wij geloven dat Hij in staat is alles te doen in de hemelen en op de aarde, door Zijn perfecte Kennis en Macht:

Voorwaar, wanneer Hij iets wil (scheppen), dan zegt Hij er slechts tegen: “Wees,” en het is er.” [Soerah Ya Sien 36:82]15*Wij geloven dat Hij nooit moe of zwak wordt, omdat Hij perfecte kracht bezit:

En voorzeker, Wij hebben de hemelen en de aarde en wat ertussen is in zes dagen (perioden) geschapen, en vermoeienis raakte Ons niet.” [Soerah Qaaf 50:38]

*Wij bevestigen die Namen en Eigenschappen die Allah voor Zichzelf bevestigde of die Zijn Boodschapper sallallahoe ‘aleyhi wa sellem voor Hem bevestigde. Maar wij onthouden ons van twee grote gevaren:

1. Gelijkenis (tamthiel): Te geloven met het hart of door het uit te spreken, dat Allah’s Eigenschappen als de eigenschappen zijn van Zijn schepping.16

2. Vragen hoe (takyief): Te geloven met het hart of door het uit te spreken, dat de Eigenschappen van Allah feitelijk zo en zo zijn.

*Wij geloven in alles wat Allah over Zichzelf ontkende, of wat over Hem werd ontkend door Zijn Boodschapper sallallahoe ‘aleyhi wa sellem, en wij geloven dat deze ontkenning een bevestiging omvat van het volledige en perfecte tegendeel ervan.17

*Wij vinden dat het een noodzakelijke verplichting is dit pad te doorkruisen, want alles wat Allah bevestigt over Zichzelf, of ontkent over Zichzelf, is informatie (khabar) die Allah ons over Hemzelf heeft gegeven. En Hij – Verheven is Hij – heeft de meeste kennis over Zichzelf, is de waarheidsgetrouwste in spraak en de beste verteller, terwijl de dienaren geen kennis over Hem hebben.

Verder is ook alles wat Zijn Boodschapper over Hem bevestigt of ontkent informatie over Allah. En de Profeet sallallahoe ‘aleyhi wa sellem is degene met de meeste kennis over zijn Heer van de mensheid, de oprechtste van de schepping, het waarheidsgetrouwst, en de welbespraakste van hen. De woorden van Allah de Verhevene en Zijn Boodschapper sallallahoe ‘aleyhi wa sellem brengen kennis, waarheid en opheldering voort. Er mag dus geen voorwendsel bestaan om het te verwerpen of enige aarzeling om het te aanvaarden.18


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Dovnload 0.91 Mb.